Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

Jedynie w rękach Opatrzności leży pomoc dla świata. Papież Pius XI przyjął niedawno 300 pielgrzymów z Malty, udających się do Lurd i wygłosił do nich znamienne przemówienie. W przemówieniu tym wezwał Ojciec św. pielgrzymów do modlitwy do Matki Boskiej z Lurd o pokój świata. W czasie, kiedy widzi się dokoła siebie tyle okropnych wydarzeń, kiedy komunizm zmiata ze swej drogi kościoły, kapłanów i wiernych, pomoc dla ludzkości leży jedynie w rękach Opatrzności Bożej.

Protest Ojca św. Stolica Apostolska wystosowała do rządu madryckiego w Hiszpanii ostry protest z powodu gwałtów i okrucieństw, jakich się dopuszczają czerwoni władcy na duchowieństwie katolickim. Jednocześnie Papież zaoponował przeciw niszczeniu świątyń, prawdziwych zabytków sztuki.

Wielkie zasługi Ojca św. Ojciec św. Pius XI w czasie swego 14-letniego pontyfikatu położył wielkie zasługi dla Kościoła św. W czasie tym wydał 21 encyklik aktualnych, obchodzących cały świat chrześcijański. Zawarł 17 konkordatów z różnymi państwami. Za jego rządów Kościołem powstało około 100 nowych prefektur apostolskich i 80 wikariatów. W trosce o zbawienie dusz wygłosił Ojciec św. wielką ilość mów. Jest on też wiekopomnym organizatorem wielkiego dzieła Akcji Katolickiej. W końcu Ojciec św. jest wielkim propagatorem prasy katol., którą doprowadził do niebywałego rozwoju. Dowody o tym dała wszechświatowa Wystawa Prasy Katolickiej w Watykanie.

U NAS

Kongres ku czci Chrystusa Króla. W r. 1937 odbędzie się w Poznaniu Międzynarodowy Kongres ku czci Chrystusa Króla.

Nowy administrator apostolski dla Łemkowszczyzny. Kongregacja obrządków dla Kościoła Wschodniego mianowała ks. prałata dr Jakóba Medweckiego, archidiakona stanisławowskiej kapituły katedralnej obrządku grecko-katol., administratorem wiernych tegoż obrządku na Łemkowszczyźnie. - Ks. prałat dr Medwecki urodził się w r. 1880, święcenia kapłańskie otrzymał w r. 1905, godność kanonika w r. 1925. Od r. 1910 był profesorem biskupiego liceum teologicznego w Stanisławowie.

Organizacja czcicieli Świętych Polskich. Ponieważ cześć Świętych Polskich w społeczeństwie naszym jest mało rozpowszechniona, myśl ożywienia kultu Patronów podjął obecnie znany publicysta, ks. kan. mgr. H. Weryński. Na jego prośbę Episkopat Polski na czele z ks. Kard. Prymasem Hlondem udzielił zezwolenia na zakładanie po diecezjach - za pozwoleniem miejscowego biskupa - nowych organizacyj "Związku Czcicieli Świętych Polskich". Informacyj w sprawie organizowania Koła Czcicieli Świętych Polskich udziela redakcja czasopisma "Cześć Świętych Polskich" (Warszawa, ul. Wilcza 25).

Nominacja nowego biskupa. Ojciec św. mianował ks. prałata Antoniego Zimniaka, wikariusza generalnego diecezji częstochowskiej, biskupem tytularnym Dionisiany, oraz biskupem sufraganem diecezji częstochowskiej. J. E. Ks. biskup Antoni Zimniak urodził się w r. 1878. Po otrzymaniu święceń kapłańskich pełnił obowiązki wikarego, prefekta, proboszcza i dziekana. Od r. 1929 był wikariuszem generalnym diecezji. częstochowskiej. Dostojnemu Biskupowi-nominatowi Redakcja "Rycerza Niepokalanej" składa serdeczne życzenia: Ad multos annos!

ZE ŚWIATA

Stygmatyk. W Jednym z klasztorów we Włoszech żyje kapłan franciszkanin O. Pius, który już od r. 1919 ma na rękach i nogach stygmaty. Jest to pierwszy wypadek, by ksiądz miał podobizny ran Pana Jezusa. Od 17 lat rany pozostają bez zmian; stwierdził to dr Festa, który ma go pod swą obserwacją. Rany trzeba codziennie bandażować, krew jest naturalna. O. Pius nosi na rękach ochrony w rodzaju rękawiczek.

Nowe uzdrowienie w Lurd. Komisja lekarska w Lurd stwierdziła niedawno nowy wypadek cudownego uzdrowienia. S. Małgorzata ze zgromadzenia Augustianek, chorując na gruźlicę i przewlekłe zapalenie otrzewnej, udała się do Lurd, błagając Matkę Najśw. o uzdrowienie. Po zanurzeniu chorej w cudownej wodzie, znikła nagle rana w boku, jaka się otworzyła w czasie choroby i chora zupełnie wyzdrowiała. Grono lekarzy uznało tak nagłą przemianę za zjawisko niedające się wytłumaczyć prawami natury. S. Małgorzata z wdzięczności za cudowne uzdrowienie została za pozwoleniem swych przełożonych w Lurd w celu pielęgnowania chorych.

Nawrócenie sułtana. W Afryce Wschodniej na terytorium Tangayniki przyjął Chrzest św. od miejscowych misjonarzy sułtan Bugufi. Nawrócenie sułtana wywarło wśród tubylców wielkie wrażenie.

Z Hostii wytrysnęła żywa krew. We włoskiej wiosce Sabino, odległej 100 km od Rzymu, miało niedawno miejsce dziwne zdarzenie. Podczas Mszy św., którą odprawiał miejscowy proboszcz Rafael Codipietro, w chwili łamania Hostii św. wytrysnęła żywa krew, plamiąc korporał, konopeum i obrus. Zdarzenie to wywołało wielkie wzruszenie na kapłanie i poruszyło głęboko lud. Zbadaniem niezwykłego zjawiska zajął się miejscowy bp Massino Rinaldi i św. Officjum Rzymskie.

Słynny lekarz o cudownych uzdrowieniach w Lurd. Urzędowa komisja lekarska w Lurd ogłosił i, że spośród 88 zbadanych w roku ubiegłym uzdrowień dotychczas 14 uznano za "uleczenia nadnaturalne". - Słynny amerykański specjalista chorób raka, odznaczony nagrodą Nobla za wielkie zasługi położone na polu zwalczania tej strasznej choroby, dr. Alexis Carrell, nie-katolik, po kilkutygodniowych studiach w Lurd napisał w gazecie "The American": "Wierzę w cudowne uzdrowienia. Nigdy nie zapomnę wstrząsającego przeżycia, jakiego doznałem, widząc, jak wielka rakowata narośl na ręku pewnego robotnika zamieniła się w moich oczach w małą bliznę. Zrozumieć tego nie mogę; ale nie mogę wątpić w to, na co patrzyłem własnymi oczami".

Japońska encyklopedia katolicka. W najbliższym czasie ukaże się pierwsze wydanie katolickiej encyklopedii japońskiej, która opracowana została z inicjatywy uniwersytetu katolickiego w Tokio.

Przed tegoroczną niedzielą misyjną. Dzień misyjny czyli niedziela misyjna odbędzie się 18 października. Dnia tego z woli Ojca św. i Księży Biskupów modlić się będą Wierni za misje i złożą na ten cel ofiarę. Dzieł misyjnych na kuli ziemskiej jest tak wiele, że wspomnieć tu można tylko o 37,200 szkołach z 2 milionami 287,871 uczniów, dalej o 771 szpitalach z 56,301: łóżek dla chorych, dalej o 2.814 poradniach, o 108 leprozoriach (zakłady dla trędowatych) z 12, 779 trędowatymi, o 1,975 sierocińcach z 112,990 sierotami i 211 lekarzach i 1,163 pielęgniarkach. A obok tego istnieją jeszcze kościoły, rozmaite zakłady, drukarnie i czasopisma.

Zakonnica - sędzia. W Najwyższym Sądzie St. Zjedn. A. P. zasiadła zakonnica S. Anna Joachima, dominikanka. Jest to pierwszy wypadek tego rodzaju w historii. Nim została zakonnicą - zdobyła szereg zwycięstw tennisowych. Była pilotką własnego samolotu. Obecnie jest ona profesorem prawa w jednym z uniwersytetów.

Zasłużona kara Boża. - W czasie rabowania kościoła przez komunistów hiszpańskich w okolicach Hendaye, jeden z nich ubrawszy się niespostrzeżenie w liturgiczne szaty kapłańskie, wszedł na ambonę, aby wygłosić przemówienie. Towarzysze jego sądząc, że to prawdziwy ksiądz, dali do niego ognia z karabinów, zabijając go na miejscu. - Z Bogiem nie można żartować!


Młodzieńcy od 17 do 30 lat, pobożni, zdrowi, pragnący w służbie Niepokalanej rozwinąć swoje siły duchowe w doskonaleniu siebie i w pracy nad pozyskaniem dusz Chrystusowi, mogą się zgłaszać na braci zakonnych.

Szczegółowe warunki przyjęcia wysyła: Klasztor OO. Franciszkanów, Niepokalanów, p. Teresin k. Soch.