Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

Postanowienie Ojca św. Według dekretu "Quae divinitus Nobis" po zgonie papieża nie ustępuje kardynał-penitencjarjusz z urzędu. On sam w razie potrzeby załatwia sprawy, które przedtem zależały od wyroku Stolicy Ap.

Katechizm a życie. Na audjencji udzielonej wychowankom szkół wyższych i średnich diecezji rzymskiej, odznaczających się znajomością, katechizmu, przemówił serdecznie Ojciec św. Podkreślił On znaczenie katechizmu, nazywając go Boską nauką Objawienia, która wyjaśnia wszystko, co człowiekowi potrzebne jest w życiu. Aby ono było wartościowe, należy w całej pełni korzystać z katechizmu. Naukę tę trzeba pokochać i wcielić w życie.

Echo śmierci Jerzego V-go. Wiadomość o śmierci króla angielskiego odbiła się silnem echem o mury watykańskie. Ojciec św. dał wyraz swego smutku w gorącej modlitwie, z powodu straty przyjaciela katolicyzmu. Za jego bowiem panowania uległy naprawie stosunki dyplomatyczne między Anglją a Stolicą Ap., które przedtem były przerwane.

U NAS

Matka Boża Patronką akademików. W styczniu b. r. Polska młodzież akademicka postanowiła obrać sobie za patronkę Matkę Najśw. i złożyć u Jej stóp na Jasnej Górze uroczyste ślubowanie dn. 3 maja b.r. W związku z tem odbyło się dn. 2 lutego zebranie, na którem omówiono plan uroczystości.

Szczęśliwa matka. W styczniu b. r. zmarła w Płocku Marja Malinowska matka sześciorga dzieci. Życie jej było żywym przykładem dla innych. Poświęciła się całkowicie wychowaniu dzieci, dlatego też Pan Bóg błogosławił tej rodzinie. Czterech synów zostało kapłanami, jedyna córka - zakonnicą.

Rocznica Zgrom. Zmartwychwstania Pańskiego. Dnia 17 lutego minęło 100 lał od przybycia do Francji świątob. Bogdana Jańskiego ze swemi towarzyszami. Tu jako emigranci, zamieszkali oni wspólnie, obierając sobie pewną formę życia zakonnego. Zgromadzenie to znane było początkowo ze swej działalności jako "Domek Jańskiego", potem występowało pod nazwą "Bractwa Służby Narodowej". Następnie przybrało ono charakter Zgrom. Zmartwychwstańców.

Nowa placówka OO. Redemptorystów. W Wilnie mają osiąść wkrótce OO. Redemptoryści. Pragną oni poświęcić się pracy wśród najbiedniejszych na przedmieściu Wilna.

Wiosenna pielgrzymia do Ziemi św. Diec. Instytut Akcji Katol. w Lublinie organizuje w dniach od 14 kwietnia do 5 maja pielgrzymkę wiosenną do Ziemi św. Protektorat i kierownictwo duchowne obejmie J. E. ks. bp Adolf Jełowicki. Informacyj udziela: Diec. Instytut Akcji Katol., Lublin, ul. Zielna 3; Liga Katol., Katowice, Piłsudskiego 58, "Francopol", Warszawa, Mazowiecka 9.

OO. Karmelici stróżami Ostrej Bramy. Dnia 1 lutego b. r. J. E. metropolita Wileński, ks. arcybp R. Jałbrzykowski przekazał kościół św. Teresy i Kaplicę ostrobramską zakonowi OO. Karmelitów Bosych. W związku z tem odbyło się uroczyste nabożeństwo, w którem oprócz duchowieństwa, wzięły udział tłumy wiernych.

Nadużywanie słowa "cud". Swego czasu wspominaliśmy o nadużywaniu słowa "święto", na co ostatnio zwrócił uwagę J. E. ks. bp przemyski. Obecnie podobnie ma się sprawa ze słowem "cud". Doprawdy bierze litość, czytając w pismach takie np. wyrażenia: cuda dzieją się w eksporcie i t. p. Co za ograniczenie umysłowe! Czyż obecnie, dość grube słowniki za mało mają jeszcze wyrazów, aby tem słowem "cud" tak pomiatać?!

ZE ŚWIATA

Krzyż w szkołach węgierskich. Rządy socjalistyczne na Węgrzech usunęły krucyfiksy ze wszystkich szkół. Obecnie nastąpiła zmiana w ustosunkowaniu się władz szkolnych do katolicyzmu. I po 15-tu latach walki krzyż odnosi zwycięstwo, - godło chrześcijaństwa wraca do szkół węgierskich.

Komunja św. policji węgierskiej. W Budapeszcie (Węgry) przystąpiło do Komunji św. z okazji świąt Bożego Narodzenia 1.570 policjantów wraz ze swymi oficerami.

Nieprzyjaciel prawdziwego pokoju. Międzynarodówka komunistyczna t. zw. "komintern" stara się o opanowanie życia politycznego wszystkich państw przez nowy sposób postępowania. Dotychczasową otwartą walkę zmienia na podstępne działanie, zwłaszcza przez opanowanie młodzieży. Moskwa dąży wyraźnie do wywołania wojny, wzniecając niepokój a przez to zamyka drogę do prawdziwego pokoju, o który tyle stara się Papież i którego wszyscy pragną.

Dążność do połączenia z Kościołem katol. Duchowni protestanccy w Ameryce coraz częściej wyrażają chęć połączenia z Kościołem katolickim. Ostatnio np. 29 duchownych Nowego Jorku wydało odezwę, podkreślającą wyraźnie, że Rzym tylko może i musi być środkiem, w którym zrodzi się zjednoczenie i odrodzenie siły chrześcijaństwa. Daj Boże, by wszyscy i jaknajprędzej uznali tę, prawdę niewzruszoną.

Zbrodnicze postępowanie w Meksyku. Działalność rządu meksykańskiego można streścić w jednem słowie: szatańska. A są tego dowodem następujące fakty: Od r. 1926 zamordowano 300 księży, a świeckich katolików od r. 1929 blisko 5.000. Antykościelne dekrety odcięły 7 milj. katolików do Kościoła, pozbawiając ich pomocy duchowej kapłanów. Z 14 stanów meksykańskich został usunięty kler katol. W ciągu czterech lat rząd zamknął 265 kościołów.

O film katolicki. Akcja katolicka we Francji posługuje się filmem i radjem w rozwijaniu propagandy religijnej. Ks. Caffarel posiada do swej dyspozycji ajencję filmową "Lumen", jak również stację nadawczą "Radjo Familie". Wszyscy mogą tam korzystać z tych środków, nawet najbiedniejsi. Proboszczowie mają polecenie wyświetlać filmy katol., aby młodzieży dać możność korzystania z przyzwoitej i rozrywki. Gdyby tak i u nas wykorzystano ten złoty środek obecnych czasów, napewno skutki byłyby owocne.

Słowo a czyn. Walka z chrześcijaństwem w Niemczech nie daje się pogodzić z orzeczeniem niektórych osób, że Niemcy nie niszczą religji katol. Tam, gdzie popiera się wyraźnie organizacje bezbożnicze, nie ma mowy o prawdziwej religijności. Podkreśla to ks. bp Groeber w swym liście pasterskim, zwracając uwagę na antykatolicką politykę rządu, zmierzającą do przekreślenia praw Kościoła w sprawach wychowania młodzieży.

Czy jest wyjście z dzisiejszego zamętu? Na to pytanie odpowiadać trafnie biskupi austrjaccy w zbiorowym liście pasterskim. Uważają oni, że należy wejść na drogę sprawiedliwości społecznej, ona bowiem jest jedyną drogą do wyprowadzenia z nędzy i uratowania ludzkości przed zgubą. Przytem należy załatwić sprawę karteli i kontrolę cen, znieść rozbicie społeczeństwa, nienawiść klasową i plagę bezrobocia.

Wzrost uświadomienia religijnego. Francuska młodzież zaczyna głębiej wnikać w swe życie i poznawać wartość religji. W związku z tem, dotychczasowi "wychowawcy młodzieży" tracą swe znaczenie, szeregi masońskie pustoszeją. Masonom nie podoba się, że młodzież czyni postępy na polu religijnem. Dlatego też dokładają wszelkich starań wzmacniają swoją gorliwość w pracy nad złem, by ratować groźną swą sytuację. Młodzież więc ucieka od nich i szuka ratunku w "twierdzy bezpieczeństwa" - w Kościele.

W Wiedniu wprowadzono już na trzecim dworcu kolejowym nabożeństwa dla podróżnych w niedziele i święta.