Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

Katolicy hiszpańscy u Ojca św. W dniu 14 września r. b. Papież, przyjął w Castelgandolfo około 450 obywateli hiszpańskich, do których wygłosił przemówienie. Ciężką boleścią dla Papieża jest - jak mówił - myśl o wojnie bratobójczej - o tylu masakrach, zniszczeniach i profanacjach, dokonanych ostatnio w Hiszpanii. Mowę swą zakończył Papież udzieleniem błogosławieństwa.

Kongres Dziennikarzy Katolickich. W ostatnich dniach września b. r. odbył się w Watykanie Kongres Dziennikarzy Katolickich. Na kongresie omówiono szereg spraw tyczących rozwoju i działalności prasy katolickiej na całym świecie. Zwrócono również szczególniejszą uwagę na rolę prasy katolickiej w walce z bolszewizmem. Kongres zamknął kard. La Puma, protektor Zakonu OO. Franciszkanów.

Misjonarz podbiegunowy u Ojca św. Ojciec św. przyjął niedawno na audiencji O. Gilarol, proboszcza z parafii Ponds Inlet na Ziemi Baffina (kraj polarny bieguna północnego). Misjonarz złożył w darze Ojcu św. wspaniałą kolekcję roślin podbiegunowych, którą przeznaczono dla muzeum misyjnego w Watykanie. Po audiencji Ojciec św. udzielił błogosławieństwa gorliwemu misjonarzowi, jego parafianom i 94-letniej jego matce.

Przed wyniesieniem na ołtarze. W Rzymie wznowiono proces beatyfikacyjny 19-letniego młodzieńca Nunzio Sulprizio, zmarłego przed stu laty w opinii świętości. Jako uczeń rzemieślniczy w Neapolu zasłynął w całej okolicy pobożnym życiem i wielu cnotami. Proces beatyfikacyjny świątobliwego młodzieńca rozpoczął się już za pontyfikatu Piusa IX w 1859 r. przy czym dekret o heroiczności jego cnót ogłoszony był w r. 1891.

Dekret Ojca św. o urządzaniu pielgrzymek. Ze względu na wielkie udogodnienie w naszych czasach środków komunikacyjnych, rozwinął się bardzo w całym świecie ruch pielgrzymkowy. Ojciec św., biorąc to pod uwagę, podkreśla w nowym dekrecie, by pielgrzymki miały zawsze charakter religijny a nie były podejmowane wyłącznie lub przeważnie w celach rozrywkowych, jak chęci obejrzenia miast, dzieł sztuki itp. Szerzenie ruchu pielgrzymkowego, jak i urządzanie pielgrzymek należy wyłącznie do władz kościelnych.

U NAS

Abp. Edward Ropp

Złoty jubileusz kapłaństwa. W dniu 20 września odbyły się we Lwowie uroczystości jubileuszowe z okazji 50-lecia kapłaństwa J. E. Ks. Arcbpa Dr. Twardowskiego, w których wzięło liczny udział duchowieństwo z 1. E., J. E. Ks. Biskupami: Baziakiem, Teodorowiczem, Tomaką, Lisowskim, Kubickim i ok. 40 tys. wiernych.
W tym samym niemal czasie obchodził złote gody kapłaństwa J. E. Ks. Arcbp Edward Ropp, metropolita Mohylewski na wygnaniu, zasłużony" kapłan i patriota z czasów niewoli carskiej (fot. wyżej).

Podniosła manifestacja religijna. Pod koniec września b. r. zjechało się na Jasną Górę z różnych stron Polski 60.000 członkiń Katol. Stow. Kobiet i złożyło ślubowanie u stóp Częstochowskiej Pani. Jest to druga najwspanialsza manifestacja uczuć religijnych Narodu Polskiego po ślubowaniu akademickim.

Biskupi polscy do biskupów w Hiszpanii. J. E., J. E. Biskupi polscy zebrani na synodzie plenarnym w Często-chowie wystosowali do biskupów hiszpańskich pismo, w którym szczerze ubolewają nad losem katolickiej Hiszpanii i jej duchowieństwa z powodu okrutnych prześladowań. Potępiają niesłychane zbrodnie okrutnego prześladowania wyznawców Chrystusa, burzenie świątyń i niszczenie dzieł starożytnej i nowożytnej sztuki. W końcu oddają całą Hiszpanię w opiekę Matki Najśw., przyrzekając szczególniejsze modły za naród hiszpański i jego pasterzy w nadziei, że cierpienia wyznawców Kościoła katol., tak bohatersko znoszone, przyczynią się do ostatecznego triumfu Królestwa Chrystusowego w Hiszpanii.

"Najważniejsze postulaty katolicyzmu w Polsce". Wspaniale wypadły uroczystości, które się odbyły w całym kraju, zwłaszcza w Warszawie, z okazji 400-setnej rocznicy urodzin Ks. Piotra Skargi. W dniach 11 i 12 września, w związku z tymi uroczystościami obradował w Warszawie kongres pisarzy polskich, pod hasłem: "Skarga na dzisiejsza Polskę.".

Z radością można było wsłuchiwać się w niemilknące oklaski - wyraz jednomyślności polskiej inteligencji katolickiej.

Jednogłośnie, z oznakami wielkiego zainteresowania się i zrozumienia zadań katolicyzmu przyjęto postulaty, podyktowane ważnością chwili przez usta ks. Jana Rostworowskiego T. J.:

1. Religia katolicka ma być państwową i panującą w Polsce.

2. Nierozerwalność małżeńska powinna być zabezpieczona przez prawodawstwo państwowe.

3. Szkoła powinna być wyznaniowa. Zwiększyć należy ilość godzin religii w szkole i zapewnić życzliwy stosunek nauczycielstwa i administracji szkolnej do religii katolickiej. (Potępiono szkodliwą dla Kościoła i państwa działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego).

4. Dążyć musimy do ustroju społeczno-gospodarczego, w duchu korporacyjnym, według encyklik papieskich: "Rerum novarum" i Quadragesimo anno" - w porozumieniu z warstwami i stronnictwami politycznymi.

ZE ŚWIATA

List pasterski biskupów niemieckich. Biskupi niemieccy zebrani na dorocznej konferencji w Fuldzie wydali list pasterski poświęcony troskom wewnętrznym katolicyzmu niemieckiego. Z powodu rosnących wciąż utrudnień życia religijnego i kościelnego w Niemczech, jak: niezasłużone i ciężkie oskarżenia katolików, obelgi miotane przeciw Ojcu św., biskupom, kapłanom i zakonnikom, prześladowanie prasy katolickiej, usuwanie zakonnic ze szpitali i przytulisk dla dzieci, zamykanie szkół wyznaniowych i prywatnych uczelni katolickich, niedotrzymywanie konkordatu zawartego przed 3-ma laty ze Stolicą świętą itd. Następnie biskupi wyrażają zaniepokojenie z powodu wzrastającego komunizmu, wskazując na grozę wypadków hiszpańskich, z których widać, że nie walka z Kościołem katolickim, lecz pokój i zgoda z nim tworzą mur zaporowy przeciw bolszewikom. Nie bronią trafi się w serce komunizmu - lecz zwróceniem się całej Europy a w szczególności Niemiec w stronę Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła.

Ludzkość pragnie pokoju. W dniach 12 i 13 września b. r. przybyło do Lurd 150.000 uczestników wojny światowej z 16-tu narodowości, aby u stóp Matki Bożej, słynącej cudami, prosić o pokój dla świata. W czasie wojny światowej walczyli przeciwko sobie, a teraz wspólna miłość ku Matce Najśw. skojarzyła ich razem u Jej stóp. Pielgrzymkę tą zorganizował międzynarodowy związek byłych kombatantów.

Niezwykła pobożność starca. Do swej rodzinnej wioski, Rosenheim, w Bawarii, powrócił po 3-letniej niebytności Jan Muller, który w lipcu 1933 roku wyruszył pieszo z 33 funtowym krzyżem na ramieniu do Ziemi Świętej. Po uciążliwej drodze przez Włochy i Bałkan 60-letni starzec dotarł wreszcie po rozlicznych przygodach do góry Tabor w Palestynie, gdzie zatknął przyniesiony ze sobą krzyż. Przebył on przeszło 5.000 km. i zużył 7 par butów i 14 par bielizny.

Polski "Front Maryi" na Dalekim Wschodzie. Rodacy nasi w Charbinie w dniu 8 września b. r., jako w dniu Narodzenia N. M. P. rozpoczęli werbunek do t. zw. "Frontu Maryi". W odezwie wydanej z tej okazji m. inn. piszą:

"Podobnie do tylu powstałych w społeczeństwach różnych frontów, my katolicy, ludzie modlitwy i cichego czynu, w polskiej diasporze solidarnie wstępujemy w szeregi Milicji Niepokalanej, tego frontu Maryi."

Współczesne katakumby w Meksyku. Według opowiadań jednego z dziennikarzy amerykańskich, który zwiedzał niedawno Meksyk, od dłuższego czasu rozwija się w tym kraju "życie katakumbowe". 30.000 kobiet zajmuje się potajemnym nauczaniem katechizmu. Nabożeństwa odprawiają się w miejscach wiadomych tylko wtajemniczonym. Najśw. Sakrament przechowuję się w skrytkach w ścianach, w potajemnych szufladach i tp. W ten sposób udzielono w ciągu miesiąca w jednym stanie 40.000 Komunii św. Arcybiskup Orozco wyświęcił niedawno 20 kapłanów w diecezji Guadalajara w podziemnej jaskini w największej tajemnicy. Kapłani pracują na wsi jako robotnicy rolni, w ubraniach wieśniaczych.

Nowy cud w Lurd. Robotnik francuski Adolphe Morteux wskutek nieszczęśliwego wypadku na kolei miał nadwyrężony kręgosłup i chodził o kulach. Według orzeczenia lekarzy w 90 % był inwalidą. I oto człowiek ten w nadziei, że pomoc nadprzyrodzona wróci mu zdrowie - udał się do Lurd. Po zanurzeniu go w wodzie źródlanej, obok groty, odczuł, że w organizmie jego zaszła gwałtowna zmiana - został zupełnie uzdrowiony. Zdarzenie to zostało obecnie stwierdzone przez komisję lekarską, jako fakt nie dający się wytłumaczyć prawami natury.