Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

Wyjazd Ojca św. do Castelgandolfo. Dnia 21 lipca b. r. Ojciec św. opuścił Watykan, udając się do swojej letniej rezydencji w Castelgandolfo. Będzie tam prawdopodobnie do końca września roku bieżącego.

Konkordat Jugosławji ze Stolicą Apostolską. Dnia 23 lipca r. b. przybył do Rzymu jugosłowiański minister Auer dla podpisania konkordatu. Akt ten odbył się w dniu 25 lipca roku bieżącego.

Odznaczenie prezydenta. Ojciec św. nadał najwyższe odznaczenie - Order Chrystusa prezydentowi republiki francuskiej, Lebrun. Jest to najwyższa odznaka Stolicy Świętej, zarezerwowana tylko dla monarchów i głów państw. Dotychczas posiadali to odznaczenie królowie belgijscy, włoscy i prezydenci Austrji i Argentyny.

U NAS

Proces beatyfikacyjny Polki. Od dłuższego czasu toczy się proces beatyfikacyjny naszej rodaczki, Marji Teresy Ledóchowskiej, założycielki sodalicji św. Piotra Klawera, zmarłej w opinji świętości w dniu 6 lipca 1922 r. Obecnie ukończono prace wstępne. Pozostaje jeszcze zbadanie wszystkich pism czcig. Służebnicy Bożej.

Pierwszy świecki pracownik na niwie misyjnej. W czerwcu b. r. na pracę misyjną do Indyj Przedgangesowych wyjechał p. Edwin Góra, mgr. filozofji, członek Sodalicji Mariańskiej Akademików Uniwersytetu Jag. P. mgr. Góra obejmie stanowisko profesora fizyki w misyjnem gimnazjum Księży Jezuitów w Calikut.

Wzmożenie propagandy "Badaczy Pisma św." na Pomorzu. Na terenie województwa pomorskiego od szeregu lat ożywioną akcję bałamucenia ludności prowadzą t. zw. "badacze Pisma św.". W ostatnim czasie daje się zauważyć wzmożenie agitacji tej sekty. Wysłannicy jej rozdają ulotki o treści antykatolickiej, obrażającej Kościół katol. i duchowieństwo oraz wciągają tu i ówdzie obałamuconych wieśniaków w swoje sidła. Ta niezwykła ruchliwość sekciarzy winna rozbudzić czujność społeczeństwa katolickiego i skłonić do tem czujniejszej troski o los braci wydanych na łup nędzy materjalnej i moralnej.

ZE ŚWIATA

Proces beatyfikacyjny nauczycielki angielskiej. Jest nią Teresa Higgnison, urodzona w r. 1884 w Holywell, zmarła w r. 1905 w Chudleigh. Grób jej w Nesten Cheshire odwiedzany jest przez tysiące pielgrzymów. Prośbę o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego zmarłej podpisało przeszło 100.000 osób. Dnia 10 lipca r. b. Ojciec św. wyznaczył Kard. Rossi relatorem tej sprawy. Pierwszym urzędowym aktem będzie badanie przez dwóch teologów listów zmarłej.

MB z Bistricy. Chorwacja

Wielkie święto chorwackie. W dwa tygodnie po Kongresie Eucharystycznym w Lublanie była Jugosławja widownią drugiego wielkiego święta katolickiego: oto w Bistricy odbyła się uroczystość koronacji figury (fot. obok) M. Boskiej z Dzieciątkiem od lat 250 słynącej cudami. Ceremonji koronacji dokonał osobiście metropolita chorwacki, arcybiskup Antoni Bauer, w asystencji trzech biskupów i przy udziale kilkudziesięciu tysięcy pielgrzymów, przybyłych z najodleglejszych zakątków kraju.

Nowe cudowne uzdrowienie w Lurd. Biuro Badań Lekarskich w Lurd zapisało nowe cudowne uzdrowienie wśród pielgrzymów angielskich przybyłych do Lurd. Panna Alicja Monaghan z Bootle od 7 lat nie mogła opuścić łóżka, cierpiąc na reumatyzm, serce i nerki. Fakt uzdrowienia zostanie zarejestrowany po ponownem zbadaniu w Biurze Lekarskiem w Lurd w przyszłym roku.

Oficer zawodowy - kapłanem katol. W wiedeńskim "Pazmaneum" otrzymał święcenia kapłańskie kapitan wojsk węgierskich Ernst Zsivkowich. W czasie wojny światowej brał udział w walkach na wszystkich frontach, ostatnio w 1918 r. pod Verdun i zdobył szereg odznaczeń za waleczność. W roku 1931 porzucił służbę wojskową w królewsko-węgierskim pułku honwedów i wstąpił do seminarjum duchownego, poświęcając się studjom teologicznym.

Najwyżsi dostojnicy państwowi uczestnikami pielgrzymki do Mariazell. W tegorocznej pielgrzymce z Wiednia do słynnego sanktuarjum Mariazell wzięli udział prezydent Austrji Miklas, kanclerz związkowy dr. Schuschnigg, minister dr. Buresch, minister oświaty Pernter oraz burmistrz Wiednia, b. minister Schnitz. Wszystkie przemówienia, wygłoszone przy tej okazji w Mariazell, podkreślały chrześcijańskie podłoże reformy państwowej Austrji. "My wszyscy - mówił kanclerz - nie życzymy sobie niczego innego, jak tylko, by silna Austrja chrześcijańska służyła idei Bożej". Prezydent Miklas oświadczył :"Wiara katolicka jest nierozerwalnie złączona z tem, co stanowi prawdziwą austrjackość, z miłością Ojczyzny, która nie da się odłączyć od wyznania katolickiego, od prawdziwie katolickich przekonań".

Minister hiszpański składa publiczny hołd Najśw. Pannie. W miejscowości Perena odbyła się niedawno wielka uroczystość ku czci Niepokalanej, w czasie której hiszpański minister sprawiedliwości Casanueya poświęcił odznaki swego urzędu Najśw. Pannie, by uprosić błogosławieństwo Marji w swojej działalności dla dobra państwa i narodu.

Odezwa Gen. Czan-Kai-Szeka do misjonarzy. Generał Czan-Kai Szek, naczelny wódz chińskiej armji i właściwy kierownik rządu nankińskiego, zwrócił się do misjonarzy chrześcijańskich z publiczną odezwą, w której zaznacza m. in., że tylko wpływ chrześcijaństwa może umocnić i podnieść poczucie moralne narodu chińskiego i że tylko przy pomocy chrześcijaństwa może zrodzić się w Chinach nowy człowiek. Oświadczenie to nabiera szczególniejszego znaczenia, gdy się weźmie pod uwagę wrogie stanowisko generała do katolicyzmu w czasie wojny w 1927 roku.

Nawrócenie córki mandaryna. Panna Hoang-Thi-Hoan, córka wybitnego mandaryna, otrzymała - mimo sprzeciwu rodziny - chrzest z rąk O. Depaulis. Ukończyła ona studjum uniwersyteckie z dobrym wynikiem, a życie prawdziwie chrześcijańskie jednej z jej profesorek dodało jej bodźca do zapoznania się z nauką katolicką. W jednym z listów do O. Depaulis pisała, że gotowa jest do największych cierpień, aniżeli zaprzeć się Wiary katolickiej.

Kongres w Lurd na intencję powołań kapłańskich. W dniach od l-go do 4-go sierpnia r. b. obradował w Lurd narodowy kongres poświęcony sprawie powołań kapłańskich. Pierwszy dzień kongresu przeznaczono dla dzieci, drugi - dla duchowieństwa. W dniu tym wygłoszono przemówienia na temat: "Dlaczego nazywamy Najśw. Pannę Królową duchowieństwa?", następnie o nabożeństwie do Najśw. Panny, o budzeniu powołań kapłańskich i t. p. W trzecim dniu chorzy ofiarowali swe modły w intencji kapłanów i powołań kapłańskich.