Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

Odpusty za duchowe nawiedzenie Najświętszego Sakramentu. Ojciec św. udzielił odpustu cząstkowego pięciu lat "toties quoties", czyli za każdy raz, gdy, ktoś sercem skruszonem nawiedzi duchowo P. Jezusa w Najśw. Sakramencie i odmówi 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś Marjo i Chwała Ojcu na intencję Ojca św. Odpust ten można zyskać tylko wtedy, gdy przeszkody od naszej woli niezależne, jak choroba lub inne, nie pozwalają na osobiste nawiedzenie P. Jezusa. Jeśli ktoś takie nawiedzenie duchowe czyni codziennie, może nadto raz na tydzień uzyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach.

Niezwykły zegar w darze dla papieża. Pani Irena Kandutsch z Wiednia ofiarowała papieżowi zegar, wskazujący miejsca na świecie, gdzie i o której godzinie odprawia się Msza św. Zegar ma kształt kuli, podtrzymywanej przez 2 aniołów i oświetlonej elektrycznością.

U NAS

Diecezjalne kongresy eucharystyczne w Polsce. W czerwcu odbyły się trzy kongresy eucharystyczne: 1) w Grybowie, w którym wzięło udział 3 biskupów, przeszło 100 księży i 80.000 wiernych, 2) w Kłobucku z udziałem ok. 20.000 uczestników, 3) w Rawie Mazowieckiej, w którym uczestniczyło około 50.000 osób. W kongresie tym wziął udział J. Em. Ks. kard. Kakowski. W uchwalonej rezolucji postanowiono prowadzić wytrwałą i odważną akcję przeciwko bezbożnictwu i sekciarstwu, oraz; powzięto specjalne uchwały, mające na celu szerzenie czci Najświętszego Sakramentu.

Kongres III Zakonu św. Franciszką z Asyżu. W dniach od 14 do 16 czerwca odbywał się w Krakowie kongres tercjarski pod protektoratem J. E. Księcia Metropolity Sapiehy. Na jednem z plenarnych posiedzeń postanowiono stać mocno przy zasadach katolickich, oraz powzięto szereg rezolucyj: 1. Podniesiono protest przeciw zamierzeniom wprowadzenia szkoły koedukacyjnej; 2. Napiętnowano i potępiono szerzoną rozpustę: wspólne kąpiele i plaże oraz zalew pornografji; 3. Postanowiono krzewić w społeczeństwie, szczególnie przykładem życia codziennego, "Pokój i Dobro"; 4. Wspomagać modlitwą i pracą "Akcję Katolicką"; 5. Złożyć 100 zł. m. rzecz Arcybiskupiego Komitetu Ratunkowego.

Święta religijne a obchody świeckie. J. E. ks. bp Łukomski wydał odezwę o nadużywaniu nazwy "święto" przy różnych obchodach świeckich. Coraz częściej - pisze ks. Biskup - obchody świeckie nazywa się "świętami". Doszło już do tego, że prawdziwe święta kościelne zepchnięte zostały w cień przez "święta" wiosny, lasu, morza, matki, Warszawy a nawet zwierząt, które to "święta" urządzane są zazwyczaj w święta kościelne i niedziele i dominują nad temi ostatniemi. Przenoszenie tego miana na sprawy świeckie i przyrodzone jest jego nadużyciem.

Zjazd katolicki w Borku. W dniu 6-go i 7-go lipca b. r. obradował w Borku XV wielkopolski Zjazd Katolicki n. t. "Marja Królową Apostołów". Wśród rezolucyj powzięto uchwałę, że apostolstwo świeckie Akcji Katol. szerzyć będzie cześć Matki Bożej w Polsce. Zjazd stanął w obronie Sakramentu małżeństwa zwrócił szczególną uwagę na sekciarzy i wolnomyślicieli oraz na pracę katolicką i wypowiedział się przeciw koedukacji w szkołach.

ZE ŚWIATA

Kongres eucharystyczny w Jugosławii. W końcu czerwca r. b. odbył się w Lublanie krajowy jugosłowiański kongres eucharystyczny, na który Legatem papieskim został mianowany Prymas Polski, J. Em. ks. kard. Hlond. Ks. Kardynałowi zgotowano nadzwyczaj uroczyste przyjęcie. Na wstępie ks. Prymas wygłosił przemówienie, w którem wyraził szczególne pozdrowienie w imieniu Ojca św., następnie głęboką swą radość, że jemu, Słowianinowi, Opatrzność Boża powierzyła posłannictwo zastępowania wspólnego Ojca chrześcijaństwa na kongresie. Wkońcu wskazał cele narodowych i międzynarodowych kongresów eucharystycznych, któremi jest spotęgowanie wiary i życia nadprzyrodzonego w jednostkach i wzmożenie życia chrześcijańskiego w dziedzinie społecznej.

Kongres katolików w Czechosłowacji. W ostatnich dniach czerwca r. b. odbył się w Pradze pierwszy ogólnopaństwowy zjazd katolików Czechosłowacji, któremu "przewodniczył, jako Legat papieski, arcybp Paryża ks. kardynał Verdier; witano go bardzo uroczyście. Po raz pierwszy od powstania republiki państwo zademonstrowało tak stanowczo i tak uroczyście swój stosunek do katolicyzmu. Na uroczystości zjazdowe przybyło z kraju do Pragi ok. 450.000 osób a nadto liczni przedstawiciele emigrantów czeskich i słowackich z Ameryki, z Polski i t. d.

Wybitny polityk chiński kapłanem katolickim. Długoletni poseł chiński w Petersburgu i Hadze, następnie minister spraw zagranicznych i prezes rządu chińskiego Lu-Czang-Cieng, który po śmierci swej żony wstąpił w roku 1927 do klasztoru benedyktyńskiego w Brukseli, otrzymał w dniu 29 czerwca r. b. święcenia kapłańskie.

Krucjata różańcowa przeciw nowemu pogaństwu. Z inicjatywy opactwa benedyktyńskiego w Jerozolimie oraz przy poparciu patrjarchy łacińskiego Jerozolimy i wielu biskupów świata, rozpoczęto starania o utworzenie krucjaty różańcowej przeciw szerzącym się prądom nowego pogaństwa. Wydana w tym celu odezwa nawołuje wiernych do codziennego odmawiania różańca, conajmniej trzeciej części, który jest bardzo skuteczną bronią do walki z tym potężnym wrogiem.

Stan katolicyzmu w Belgji. Według ostatniego spisu ludności Belgja liczy 8.213.449 mieszkańców, z czego 7.678 tys. t. j. 93,5% jest katolików. Protestanci stanowią 8 proc, żydzi 0, 7 proc, mahometanie 0,1 proc. oraz bezwyznaniowcy 4,9 proc.

Niemcy chcą być... poganami! Ogłoszono niedawno w Niemczech "katechizm" pogańsko-germański pod tytułem "ABC germańskiego poganina". Niektóre wyjątki tego bluźnierczego pisma brzmią następująco:

...Każdy kto jest prawdziwym poganinem germańskim, umie zakreślić właściwe granice sprawom religijnym w świecie rzeczywistości. Odrzucamy wierzenia przodków, ponieważ wierzymy w Niemcy. - ... Współczesna młodzież niemiecka poszukuje kultury nie w Biblji, lecz w znajomości dziedzictwa i krwi i w swej wierze w Niemcy.

Na takich bredniach i krwiożerczych zasadach opiera się wychowanie młodego pokolenia w hitlerowskich Niemczech. -

Ludność katolicka w Indjach. Według najnowszych spisów mieszka w Indjach, w Birmanji i na Cejlonie 3.888.707 katolików, co oznacza wzrost liczby katolików w, ostatnich 50 latach o 150%. Niezwykle pocieszającym objawem w dzisiejszych Indjach jest udział świeckich w pracy apostolskiej, który prorokuje w przyszłości obfite żniwa.

Nawrócony ateista. W Montralu (Kanada) przystąpił do Kościoła katolickiego znany komunista i bezbożnik Albert Pilon, niejednokrotnie karany za swoje gwałtowne ataki na duchowieństwo i rozliczne bluźnierstwa. Ciekawym momentem w tem nawrócenin jest to, że skruszonego bezbożnika przyjął na łono Kościoła ten sam franciszkanin, którego Pilon w swoim czasie gwałtownie zwalczał.

"Apostolstwo Modlitwy" w liczbach. "Apostolstwo Modlitwy", mające na celu szerzenie czci Najśw. Serca Jezusowego istnieje zaledwie od 70 lat. Według ostatniej urzędowej statystyki liczy 89.851 placówek, rozsianych po całym świecie, a obejmujących ok. 30 miljonów członków. Wydaje ono swój organ p. t. "Posłaniec Serca Jezusowego" w 45 językach. Ogólna liczba prenumeratorów "Posłańca" wynosi 2 miljony 252 tys. W Polsce, Apostolstwo Modlitwy" obejmuje 2.230 ognisk.

Radjofonja katolicka. W Portugalji zostanie wkrótce uruchomioną katolicka stacja nadawcza. W Rejkjawiku na Islandji radjo tamtejsze postanowiło nadawać katolicką muzykę kościelną.

Męczeństwo misjonarza. W Tsitsikar, Mandżurja, bandyci chińscy zamordowali O. Antoniego Joery, misjonarza z Betleemskiego Towarzystwa Misyj Zagranicznych. O. Jerzy należał do stacji misyjnej w Mongudaum.

Pływający kościół. W Ameryce Północnej istnieje wiele katolickich osad, rybackich, które nie mają kościołów. Niedawno wierni za wspólne pieniądze nabyli stary parowiec i zamienili go na kaplicę. Odtąd statek trafia do wszystkich osad, umożliwiając opuszczonym katolikom spełnianie praktyk religijnych.

Klasztor katolicki w głębi Sahary. W miejscowości El Abiod Sidi Szejk, w odległości 800 km od brzegów Sahary, poświęcono niedawno nowy klasztor Braci Najśw. Serca Jezusowego. Osiedliło się w nim 5-ciu młodych kapłanów francuskich, znających język i obyczaje okolicznych szczepów. Porzucili wszystko, by życie swe oddać na usługi bliźnim.

Ilość katolików w krajach Europy. Według ostatnich spisów ludności wśród ogółu mieszkańców było na sto osób, katolików: we Włoszech 99, we Francji 95, w Austrji 92, w Czechosłowacji rzymsko i greko katolików 77, w Polsce rzymsko-katolików 64, greko-katolików 11, na Węgrzech 67, w Jugosławji 37, w Niemczech 32 i w Anglji 5.