Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

Świeca z Matką Boska Częstochowską w darze dla Papieża. W dzień Matki Boskiej Gromnicznej odbyła się dorocznym zwyczajem w Watykanie uroczystość ofiarowania świec woskowych Ojcu św. W związku z tą uroczystością ochmistrz Manzin ofiarował Papieżowi wielką świecę woskową, artystycznie ozdobioną z podobizną M. B. Częstochowskiej, na pamiątkę pielgrzymki, którą Ojciec św. odbył n Jasną Górę, gdy bawił w Polsce w charakterze nuncjusza apostolskiego. Jak Wiadomo, Pius XI żywi głęboki kult Patronki Polski.

Nowe odpusty. Ojciec św. udzielił łaskawie cząstkowego odpustu 3 lat tym wszystkim wiernym, którzy pobożnie i przynajmniej skruszonem sercem odmówią ku uczczeniu 5-ciu Ran P. Jezusa: 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś i Chwała Ojcu z modlitewką "Święta Matko, dopuść na mnie..." Odpustu zaś zupełnego raz na miesiąc mogą dostąpić wierni pod zwykłemi warunkami, jeśli codziennie odmówią te modlitwy przez cały miesiąc.
Za odmówienie strzelistej modlitewki: "Przez znak Krzyża świętego, wybaw nas, Boże, od nieprzyjaciół naszych" Papież udzielił odpustu cząstkowego 3 lat, oraz odpustu zupełnego pod zwykłemi warunkami raz na miesiąc, jeśli odmówi się to modlitewkę codziennie przez cały miesiąc.
Odpust, przywiązany do pieśni "Stabat Mater dolorosa" -"Stała Matka Boleściwa", powiększył Ojciec św. do lat 7-miu. Za odmówienie jednej strofy tej pieśni: "Święta Matko, dopuść na mnie, niech ran Syna Twego znamię, mam na sercu wyryte" Papież udzielił odpustu 500 dni. Odpust zupełny pod zwykłemi warunkami mogą zyskać ci wierni, którzy całą pieśń, lub jedną strofę, codziennie przez miesiąc odmawiać będą celem uczczenia pamięci boleści Matki Bożej.

Zakończenie roku jubil. uroczystościami w Lurd. Ojciec św. zaakceptował inicjatywę ś. p. kard. Bournea i kard. Verdiera, by Rok święty zakończyć uroczystościami w Lurd. Zaleca w dniach 26, 27 i 28 kwietnia b. r. odprawianie w Grocie Masabielskiej nieustannej Mszy św. Papież błogosławi wszystkim, którzy w uroczystościach wezmą udział i wzywa wiernych całego świata do duchowego udziału w tym obchodzie. - Niema lepszego sposobu uczczenia pamiątki Odkupienia - oświadcza Ojciec św. - jak przez Ofiarę Mszy św., która jest punktem środkowym życia chrześcijańskiego i niema również miejsca bardziej odpowiedniego do tego obchodu, jak Lurd. Jest to koniecznem, jeśli się waży o obecnym stanie niektórych społeczeństw, występujących przeciw nauce chrześcijańskiej.

U NAS

Nominacja administratora apostolskiego dla Łemkowszczyzny. Dekretem św. Kongregacji Kościoła Wschodniego administratorem apostolskim dla wiernych obrządku grecko-katolickiego na Łemkowszczyźnie mianowany został ks. Bazyli Maściuch, prob. parafji Horożanka Wielka. Dostojny Nominat urodził się w r. 1873, święcenia kapłańskie otrzymał w r. 1899. - Administracja Apostolska, utworzona dla Łemkowszczyzny w lutym r. ub., obejmuje następujące dekanaty: Bukowsko, Gorlice, Grybów, Dynów, Dukla, Krosno, Muszyna, Rymanów, Sanok.

Bp. Antoni Malecki

Zapomniana męczennica polska. Mija 30 lat od męczeńskiej śmierci zakonnicy polskiej siostry Anieli. Pracowała ona w niemieckiej misji zagranicznej w kolonji Nowe Pomorze w Afryce. Dnia 13 sierpnia 1904 r. dzicy zamordowali ją u stóp Ołtarza w chwili, gdy sięgała po Najśw. Sakrament, by Go uchronić przed zniewagą pogan. S. Aniela (z domu Wilhelma Balko) urodziła się 7 października 1875 r. w Zaleszczykach. Zbudźmy z grobu zapomnienia naszą męczenniczkę, która oddała życie w obronie Najśw. Sakramentu.

Sekty religijne Warszawy. W Warszawie działają obecnie 33 sekty religijnej nieuznane przez państwo, a istniejące jedynie na podstawie rosyjskiej ustawy o tolerancji z r. 1906: polski narodowy kościół katol., starokatolicki kościół marjawitów, kościół metodystów, polskie stow. badaczy Pisma św. i wiele innych. Naturalnie wszystkie te sekty atakują Kościół katol. Pozatem istnieją jeszcze sekty ściśle zakonspirowane, jak np. czciciele lucyfera i loże masońskie, których liczba na terenie Warszawy wynosi ok. 20.

Zgon Biskupa Męczennika. Dnia 18 stycznia b.r. zmarł w Warszawie ks. bp Antoni Malecki, b. administrator apostolski w Petersburgu (fot. obok). Zmarły ks.Biskup pracował ofiarnie przed wojną na terenie Rosji. W r. 1890 założył w Petersburgu ochronkę dla dzieci polskich, w r. 1900 warsztaty ślusarskie i stolarskie, a w r.1907 szkolę. Jego apostolska praca nie podobała się czerwonym władcom, toteż zesłali go na Syberję. Na wiosnę ub. r. gdy już zniszczyli mu całkowicie zdrowie, pozwolono mu powrócić do Polski. Przybył do swej Ojczyzny ciężko chory. Resztę życia spędził w lecznicy SS. Elżbietanek w Warszawie. Nabożeństwo żałobne odbyło się w dniu 21 stycznia b. r. w katedrze warszawskiej. Ojciec św. nadesłał telegram, w którym wyraził serdeczny żal z powodu zgonu zasłużonego biskupa - męczennika. Zwłoki ś. p. X. bpa Maleckiego spoczęły w podziemiach katedry warszawskiej.

ZE ŚWIATA

kard. Franciszek Bourne

Zgon Prymasa Anglji. W dniu 1 stycznia b.r. zmarł kardynał Franciszek Bourne, arcybiskup Westminsteru i prymas Anglji (fot. obok). Ś. p. kardynał Bourne ur. się 23 marca 1861 r. z matki Irlandki, ojca konwertyty. Nauki szkolne odbył w Anglji, uzupełnił je następnie w Paryżu i Lowanjum. święcenia kapłańskie otrzymał w r. 1884. Po powrocie do Anglji pomagał w pracy duszpasterskiej kapłanom - konwertytom, w międzyczasie zaś zaopiekował się szczególnie miejscowym sierocińcem. Wkrótce zostaje rektorem nawoutworzonego seminarjum duchownego, gdzie pragnie zrealizować ideały św. Jana Bosko, którego znał osobiście. Zamierzał wstąpić do XX. Salezjanów, lecz św. Bosko odwiódł go od tego zamiaru, przepowiadając mu wyższe stanowisko w Kościele. W r. 1896 otrzymuje sakrę biskupią, a po śmierci kard, Vaughan Pius X obdarza go godnością arcybiskupa Westminsteru. Pracuje gorliwie na polu społecznem, wcielając w życie ideały Leona XIII. W r. 1911 arcybp Bourne zostaje kardynałem. Jako godło i hasło swe przyjmuje słowa: ne cede malis (nie ustępuj przed złem). Do końca życia swego ceniono go jako rzecznika sprawiedliwości publicznej i gorącego patrjotyzmu.

Nowe uzdrowienie w Lurd. Marja Engel od r. 1912 chorowała na płuca. Choroba ta tak się rozwinęła, że lekarze w r. 1933 uznali stan jej zdrowia za beznadziejny. W sierpniu 1933 r. chora przybyła do Lurd, gdzie udzielono jej ostatnich Sakramentów św. Temperatura wynosiła 41°. Po zanurzeniu w cudownem źródła oznaki choroby ustąpiły prawie że zupełnie, stan zdrowia stale się polepszał. Kiedy p. M. Engel stawiła się po upływie przeszło roku czasu do "Biura Stwierdzeń", lekarze uznali ją za uleczoną i orzekli, że fakt uzdrowienia nastąpił wbrew naturalnym siłom przyrody.

abp. Fr. Maria Redwood

Zgon najstarszego biskupa świata. W styczniu b. r. w mieście Wellington w Nowej Zelandji zmarł w wieku 90 lat ks. arcybiskup Fr. Marja Redwood, metropolita nowozelandzki (fot. obok). Z pochodzenia Anglik, studja teologiczne odbył w Europie. Sakry biskupiej udzielił mu kardynał Manning w Londynie. W r. 1887 został podniesiony do godności arcybiskupiej.

Rocznica powstania pierwszej polskiej parafji w Stanach Zjedn. Dnia 8 grudnia ub. r. minęło 80 lat od powstania pierwszej parafji polskiej w Ameryce. Zorganizował ją Górnoślązak, ks. L. Moczygęba w stanie Texas pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia N. M. P. Pierwszą osadę emigracyjną nazwał -"Panna Marya". Ks. Moczygęba pierwszy sprowadził 85 rodzin polskich do Stanów Zjednoczonych. - Dziś w Ameryce jest 862 parafje polskie rzymsko-katolickie (815 w Stanach Zjednoczonych; 47 -w Kanadzie). Najwięcej parafij mają Polacy w stanie Pensylwanja 153, i w Chicago 43. Corocznie przybywa 10 probostw polskich."

Słuszna kara. W dniu Bożego Ciała ub.r. komuniści planowali zamach na pewien ołtarz na jednej z ulic w Wiedniu. Przy przygotowaniu bomby nastąpiła eksplozja, w skutek której przywódca grupy, Ludwik Baleika, stracił obie ręce. W szpitalu nie chciał wyjawić prawdziwej przyczyny swoich ran. Dopiero niedawno, w obliczu śmierci, przyznał się do planowanego zamachu.