Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

Stały Komitet pielgrzymkowy w Rzymie. Na życzenie Ojca św. Centralny Komitet Roku świętego przekształcił się w nową instytucję, mającą na celu regulowanie ruchu pielgrzymkowego do Rzymu i innych miast włoskich, mieszczących ciekawe i drogie sercu chrześcijanina zabytki. Nazwa jej brzmi: "Peregrinatio romana ad Petri sedem".

Młodzież niemiecka u Ojca św. W ostatnich dniach kwietnia b. r. Ojciec św. przyjął na audjencji około 2.000 katolickiej młodzieży niemieckiej. Ofiarowała ona Papieżowi samochód, przeznaczony dla misyj. Ojciec św. zachęcił uczestników do wytrwania, zaznaczając, że nie możemy "wątpić nawet wówczas, gdy chwila jest tak trudną i, jeśli wogóle mogą nadejść niebezpieczeństwa większe, pewni jesteśmy, że Bóg jest z nami a nie przeciw nam".

Cenny dar dla Ojca św. Mieszkający w Szanghaju książę Dołgorukow przesłał Ojcu św. dla misyjnego muzeum laterańskiego zbiór cennych zabytków sztuki chińskiej z w. II przed Chr. do XVIII w. naszej ery. Papież przesłał ofiarodawcy, serdeczny list z podziękowaniem, w którym nie tai podziwu dla otrzymanych darów.

U NAS

Obrady Episkopatu Polski. Konferencja Episkopatu Polski, która odbyła się pod przewodnictwem J. Em. ks. kard. A. Kakowskiego w Warszawie w dniach 4-6 maja r. b. z udziałem 33-ech księży biskupów zajęła się głównie zagadnieniami nauczania i wychowania młodzieży, uczęszczającej do szkół. W odpowiednich uchwałach podkreśliła stanowisko Kościoła do obecnie stosowanego systemu i metod wychowania młodego pokolenia.

Kardynał Hlond - Legatem papieskim. W czerwcu b. r. odbędzie się w Lublanie (Jugosławja) narodowy Kongres Eucharystyczny. Ojciec św. na tę uroczystość mianował Legatem papieskim J. Em. ks. kard. Prymasa A. Hlonda.

Kongresy Eucharystyczne. Parafja kłobucka obchodzi w tym roku 800-lecie swego założenia i 500-lecie pobytu w parafji Jana Długosza, historyka, jako proboszcza. W rocznicę tych wydarzeń odbędzie się w czasie Zielonych Świąt Diecezjalny Kongres Eucharystyczny. Podczas uroczystego Kongresu odbędzie się wystawa pergaminów i dokumentów archiwum parafjalnego, oraz naczyń i szat liturgicznych. W dniach zaś 8-10 czerwca b. r. Kongres Eucharystyczny odbędzie się w Grybowie (diec. tarnowska). Zgromadzi on około P. Jezusa w Najświętszym Sakramencie szerokie rzesze ludu z całego Podhala.

Protest robotników katolickich. Katolickie Stowarzyszenie robotników w Gdyni uchwaliło rezolucję, protestującą przeciwko prześladowaniu katolików w Rosji, Meksyku, Hiszpanji i Niemczech. Uchwała potępia despotyzm antyreligijny, wzywa władze polskie do interwencji w lidze narodów. Rezolucja ufa, że prześladowanie zakończy się zwycięstwem uciemiężonych.

Zgon oficera. W kwietniu b. r. zmarł w Krakowie zasłużony działacz katolicki ś. p. S. Radziwanowski, podpułkownik W. P. w stanie spoczynku, Sodalis Marianus i oblat zakonu OO. Benedyktynów. - Był to człowiek bardzo wyrobiony w dziedzinie życia wewnętrznego i liturgji kościelnej. Pracował gorliwie w szeregach Akcji Katol., a w licznych artykułach bronił spraw Kościoła. Był to człowiek czynu katolickiego, o głębokich przekonaniach religijnych.

Pielgrzymka chorych. I w bieżącym roku przygotowuje się pielgrzymką chorych na Jasną Górę. Odbędzie się ona w dniu 15 czerwca b. r. Informacyj udziela: Sekcja Pielgrzymek chorych przy Stów. Miłosierdzia św. Wincentego a, Paulo, Warszawa, Ordynacka 4.

ZE ŚWIATA

Przyszły kongres eucharystyczy na Filipinach. Komitet międzynarodowych kongresów eucharystycznych ustalił, że najbliższy międzynarodowy kongres ku czci Najśw. Sakramentu, odbędzie się w Manili na wyspach Filipińskich w dniach 3-7 lutego 1937 r. Następny potem kongres odbędzie się prawdopodobnie w Budapeszcie (Węgry).

Uroczystości w Lurd. Na uroczystość zakończenia Roku Jubileuszowego (25- 28 kwietnia) przybyły do Lurd pielgrzymki z wszystkich krajów, między innemi i z Polski, w liczbie ok. 50 osób. W uroczystych obchodach, którym przewodniczył Legat papieski J. Em. ks. kard. Pacelli, wzięło udział około 300.000 uczestników. Dnia 25 kwietnia Prymas Belgji celebrował pierwszą Mszę św., po której odprawiano bez przerwy 140 Mszy św. Piątek przeznaczono dla dzieci, sobotę dla niewiast, niedzielę dla mężczyzn i stowarzyszeń młodzieży katolickiej. Wspaniałe procesje odbywały się codziennie. Według życzenia Ojca. św. modły w Lurd ofiarowano w intencji, pokoju powszechnego. Na zakończenie odbyła się procesja eucharystyczna, poczem Ojciec św. przesłał zebranym drogą radjową błogosławieństwo apostolskie.

Co się dzieje w Meksyku? Prześladowania trwają nadal. Tysiące Sióstr, przebranych w ubrania chłopskie, kryje się po wsiach, tysiące kapłanów szuka schronienia w puszczach i górach... Rewolucjoniści urządzają regularnie polowania, na tych nieszczęśliwych... Są oni tropieni, jak dzikie zwierzęta i rozstrzeliwani w okrutny sposób. 7 miljonów katolików jest pozbawionych kapłanów, 14 stanów nie posiada ani jednego księdza. Na 15 miljonów wiernych jest zaledwie około 300 kapłanów! Niedawno arcybiskup Orozco wyświęcił 20 kapłanów... w podziemiach. Rząd zabronił kolportowania pism zagranicznych, zwalczających politykę Meksyku. Zaburzenia i powstania w kraju wzrastają. Prześladowcy jednak dokładają wszelkich starań, by zniszczyć katolicyzm.

Katolicyzm w sowietach. Biskup d’Herbigny, który niedawno powrócił z Rosji do Francji, wygłosił w Paryżu odczyt o sytuacji katolików w bolszewji. - Prześladowania nie ustają. Rzesze katolików mogą tylko pokryjomu odbywać praktyki religijne, setki kapłanów dogorywają w więzieniach, na wyspach Sołowieckich lub na Syberji. Mimo to wiara nie tylko nie znika, lecz coraz głębiej przenika szerokie masy znękanej ludności rosyjskiej.

Komunia św. w intencji młodzieży sowieckiej. Wojujący, bezbożnicy w bolszewji starają się zaszczepiać w duszach młodego pokolenia nienawiść ku Bogu. W celu odwrócenia tego niebezpieczeństwa, młodzież całego świata katolickiego przyjęła Komunję św. w dniu 8 maja t. j. w rocznicę pierwszej Komunji św. Teresy od Dz. Jezus.

Pagoda - świątynią katolicką. Ludność w Sankiang-keo (Chiny) przekazała misjonarzom swą słynną "świątynię Czterech Władców". Pagodę zamieniono na kościół. Fakt ten stwierdza szybki rozwój religji katolickiej w tej miejscowości.

Olbrzymia procesja nocna w Kolonji. W niedzielę Męki Pańskiej odbyła się w Kolonji doroczna nocna procesja pokutna, w której wzięło udział 35,000 mężczyzn. Pielgrzymi udali się do obrazu M. B. Bolesnej w Kalk po drugiej stronie Renu. Procesja w jedną stronę trwała 3½ godz.

Ofiara misyj. Nadchodzą wieści, że komuniści chińscy zamordowali w kwietniu b. r. misjonarza katolickiego, G. Joachima Manrique T. J., hiszpana. Jest to już trzecia ofiara terroru komunistycznego w wikarjacie ap. Anking.

Powrót do Kościoła. T. S. Gregory, jeden z najwybitniejszych metodystów angielskich, były duchowny tej sekty, przeszedł na łono Kościoła katol.

Odkrycie cennego napisu biblijnego. -W czasie prac restauracyjnych w mieście Nablus, biblijny Sychem (Palestyna) odnaleziono resztki głównej bramy miasta a na nich dwa tysiące liczący napis, zawierający treść Dekalogu (tj. 10 przykazań). W Nablus jeszcze zaś żyje 120 ostatnich Samarytan.

Mszał Rzymski w chińskim języku. Drukarnia Zagraniczna Misyj Paryskich w Hong-Kongu wydała kompletne tłumaczenie Mszału Rzymskiego na język chiński. Tom zawiera 1.300 stron druku. Obok tekstu chińskiego znajduje się tekst łaciński.

Przykładna rodzina. Niedawno po raz pierwszy po 40 latach rozłąki spotkali się w Paryżu członkowie jednej rodziny: 4 braci i cztery siostry. Jeden z braci - marjanin, drugi - franciszkanin, trzeci - kapucyn, czwarty - redemptorysta. Trzy siostry są zakonnicami Tow. Jezusowego, czwarta jest franciszkanką. Po odśpiewaniu "Magnificat", kapłani-bracia pobłogosławili siostry. Ojciec tej rodziny p. Villain miał 9 synów, wszyscy wstąpili do zakonu. Piąta siostra jako franciszkanka zmarła kilka lat temu na misjach w Indjach.


Wszyscy katolicy powinni być w Akcji Katolickiej zgodni, bez względu na różnicę wieku, płci, stanu, kultury oraz dążności narodowych i politycznych, byle. to wszystko nie siało w. sprzeczności z nauką Ewangelji i prawem chrześcijan skiern.

Pius XI do kard. Beltrama