Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

KATOLICKI BISKUP MOSKWY W WATYKANIE. Ojciec św. przyjął w lipcu b r. na audjencji biskupa Neveu, Administratora Apostolskiego Moskwy który od 20 lat zajmuje się duszpasterstwem w Rosji. Ks. biskup (z pochodzenia Francuz), jest jedynym biskupem katolickim, który cieszy się jaką taką swobodą w Sowietach. Zawdzięcza to temu, że od 8 lat sprawuje obowiązki kapłańskie w kościele św. Ludwika, który jest przeznaczony dla dyplomatów - katolików, przebywających w Sowietach. Pracował on przedtem w Petersburgu oraz jako proboszcz na terenach kopalni węgla, święcenia biskupie otrzymał w Rosji z rąk przejeżdżającego arcbpa d’Herbigny. Przybył mu obecnie na pomoc O. Brown, zakonnik amerykański; mógł więc wyjechać do Rzymu i złożyć sprawozdanie Ojcu św.

ŚLEPCY U OJCA ŚWIĘTEGO. Dnia 19 lipca Ojciec św. udzielił audjencji wychowankom rzymskich instytutów dla niewidomych, kierowanych przez zakony Somasków i Sióstr z Góry Kalwaryjskiej. Jeden z niewidomych odczytał odbity systemem Braille adres do Ojca św., poczem ofiarowano Papieżowi różne wyroby wykonane niezwykle precyzyjnie przez niewidomych. W przemówieniu, wygłoszonem do ślepców Ojciec św. pocieszał ich w ich kalectwie, zaznaczając, że wobec Prawdy Wiekuistej wszyscy jesteśmy ślepi i stale błagać musimy Boga o światło, konieczne do poznania prawd najbardziej żywotnych i najbardziej szacowanych.

DAR KARDYNAŁA VERDIER DLA OJCA ŚW. Arcybiskup Paryża, kardynał Verdier ofiarował Papieżowi piękną, w zdobnym marmurze wykonaną kopję posągu Najśw. Marji Panny Królowej Pokoju, stojącej w absydzie bazyliki Sacre Coeur na Montmartre. Ojciec św. przeznaczył tę statuę dla willi w Castel Gandolfo. Kardynał Verdier wręczył również Papieżowi plany pomnika Zbawiciela, który ma stanąć na najwyższym szczycie w Europie na Mont Blanc.

AUDJENCJA POŻEGNALNA PROF. ROSENA U OJCA ŚW. Ojciec święty udzielił specjalnej, pożegnalnej audjencji prof. Rosenowi, który po ukończeniu pracy nad freskami w willi papieskiej Castel Gandolfo, powraca do Polski. Papież raz jeszcze dał wyraz swemu najwyższemu zadowoleniu z dzieła dokonanego przez znakomitego malarza polskiego i podkreślił wielkie walory artystyczne obrazu. Ojciec św. cieszy się, że w swej rezydencji letniej będzie miał tak wymowną pamiątkę swego pobytu w Polsce.

U NAS

O KANONIZACJĘ BŁ. BRONISŁAWY. Z okazji 675-lecia (29 sierpnia) śmierci bł. Bronisławy, PP. Norbertanki w Krakowie wszczęły starania o kanonizację Patronki polskiej. Ogłaszają zbiórkę "darów duchownych" t. j. modlitw i dobrych uczynków, by przez nią ogół społeczeństwa mógł się przyczynić do przyśpieszenia kanonizacji i kultu błog. Polki.

ZASZCZYTNE ODZNACZENIE KAPŁANA. Znany powszechnie z wielkich zasług ks. infułat Józef Kłos, prepozyt metropolitalny kapituły poznańskiej, a od około czterdziestu lat naczelny redaktor poczytnego "Przewodnika Katolickiego", został mianowany przez Papieża, w uznaniu zasług, protonotarjuszem apostolskim.

KONGRES SODALICYJ MARJAŃSKICH. W dniach 4 i 5 lipca b. r. odbył się w Częstochowie kongres marjańskiej młodzieży męskiej szkół średnich z całej Polski. Kongres ten połączony z Jubileuszem Odkupienia i 15-cia Związku (1919-1934) odbył się pod protektoratem J. E. ks. metropolity Sapiehy i ks. biskupa dr. T. Kubiny. W uroczystości wzięło udział około 1.000 sodalisów i 50 księży.

MIĘDZYNARODOWY KONGRES FILOZOFICZNY. W Poznaniu, w ostatnich dniach sierpnia odbył się Międzynarodowy Kongres Filozofji Tomistycznej (św. Tomasza z Akw.). Wzięło w nim udział szereg uczonych z innych krajów. Tematem były poglądy św. Tomasza na sprawę żydowską, porządek społeczny, na własność i t. p. Wiadomo, że św. Tomasz jest jednym z największych filozofów w Kościele katol. i dzisiejsza katolicka nauka w znacznej mierze opiera się na jego dziełach.

KONGRES EUCHARYSTYCZNY. Wzorem innych diecezji diecezja lubelska z inicjatywy i pod protektoratem J. E. ks. bpa Marjana Fulmana urządza w dniach 8 i 9 września Kongres Eucharystyczny w Chełmie Lubelskim.

ZE ŚWIATA

KORONACJA POSĄGU N. MARJI P. W Asyżu odbyła się uroczysta koronacja tysiącletniego posągu Najświętszej Panny, zwanego przez Włochów: "Vergine del Pianto". Przechowywana jest w miejscowej katedrze. Koronacji dokonał Delegat Papieski G. Serafini w obecności licznych biskupów i władz świeckich, oraz wielkiej rzeszy wiernego ludu. Statua po koronacji niesiona była w procesji do bazyliki św. Franciszka, a po zachodzie słońca, przez oświetlone ulice, odniesiona z pochodniami znowu do katedry.

OBRADY DZIENNIKARZY KATOLICKICH W ST. ZJEDNOCZONYCH. W lipcu b. r. odbyło się Cleveland doroczne zebranie związku dziennikarzy katolickich. Obrady dotyczyły zagadnienia rozwoju prasy katolickiej w Ameryce. Biskup Schrembs z Cleveland w referacie o celach prasy katolickiej powiedział m. in.: "W naszych czasach teatr, kino i większa część prasy są otwartemi wrogami Boga i chrześcijaństwa, zwłaszcza zaś Kościoła katolickiego. Prasa katolicka musi nie tylko bronić Wiary, lecz w ogóle oświetlać wszystko, co się dzieje na świecie, z katolickiego punktu widzenia". Biskup zwrócił też uwagę na rolę, jaką mogą odegrać przy propagandzie na rzecz prasy katolickiej związki katolickiej młodzieży. Dla poparcia swych słów wspomniał, że "The Catholic Universe Bulletin", organ diecezji Cleveland, obchodzący właśnie w tym roku swój diamentowy jubileusz, dzięki akcji Związku Młodzieży zdobył 20.000 nowych prenumeratorów.

Krzyż na górze Argentario. Włochy

OLBRZYMI KRZYŻ JUBILEUSZOWY. Ojcowie Pasjoniści na pamiątkę roku świętego wystawili wielki pomnikowy krzyż (fot. obok) na górze Argentario we Włoszech, w miejscu, które bardzo ukochał ich założyciel św. Paweł od Krzyża; tam też pragnął on założyć pierwszą kolebkę kongregacji. Na poziomem ramieniu krzyża (19 m wysoki). widnieje hasło OO. Pasjonistów: "Jesu XPJ Passio"; u podstawy zaś znajduje się kapliczką z ołtarzem. Odsłonięcie krzyża nastąpiło w dniu św. Pawła od Krzyża przy asyście J. Em. ks. kard. Kamila Laurenti.

PIERWSZY KONGRES MARJAŃSKI W STANACH ZJEDNOCZONYCH. W dniach 12-15 sierpnia r. b. w Portland, w stanie Oregon przy sanktuarium 7 Boleści Najśw. Marji Panny, wzniesionem przez Kongregację Serwitów (Ordo Servorum Mariae), odbył się pierwszy w Ameryce kongres marjański, mający być, w rozpoczynające się 8-me stulecie istnienia zakonu, odpowiedzią Ameryki na wezwanie Ojca św. do uczczenia pamiątki Odkupienia.

STYGMATYCZKA Z KONNERSREUTH. Wedle doniesienia prasy niemieckiej w sprawie Teresy Neuman nie zaszły żadne istotne zmiany. Ekstazy i wizje trwają nadal z tygodnia na tydzień, przyczem daje się zauważyć, jakby pewne spotęgowanie tych zjawisk. Całkowite powstrzymanie się Teresy od jadła i napoju trwa już od września 1927 r., a zatem od 7 lat, i nie było nigdy naruszone. Na życzenie kurji biskupiej w Regensburgu odwiedziny stygmatyczki są dopuszczalne tylko za specjalnem piśmiennem zezwoleniem władz kościelnych.

WYJĄTKOWA UROCZYSTOŚĆ. W archidiecezji Bordeaux 407 par małżeńskich obchodziło niedawno diamentowe, albo złote gody. Prezydent Francji Lebrun przesłał osobiście tym "najlepszym mężom i żonom" swe powinszowania i życzenia. O oznaczonej porze uderzono we wszystkie dzwony kościelne diecezji. Po każdą parę jubilatów wysłano auto, które zawiozło ich do kościoła, gdzie na ich intencję odprawioną została Msza św. W chwili opuszczenia kościoła licznie zebrane dzieci i wnukowie zarzucili czcigodnych staruszków deszczem kwiatów.

KATEDRA MATKI BOSKIEJ W PORT - SAID. Z inicjatywy wikarjusza apostolskiego ks. biskupa Angelo Hiral przystąpiono w Port-Said do budowy katedry pod wezwaniem Najśw. Marji Panny, Królowej świata.

BŁOGOSŁAWIONĄ ZWAĆ MIĘ BĘDĄ WSZYSTKIE POKOLENIA... Klasztor w Einsiedeln w Szwajcarji obchodzi w tym roku 1000-letni Jubileusz swego istnienia. Jest tam cudowna figura Matki Boskiej, do której już przed wojną przybywało rocznie 200.000 pielgrzymów. Po wojnie liczba ta znacznie wzrosła.

DAWNY MARYNARZ - KAPELANEM MARYNARKI. Ks. biskup ordynarjusz z Haarlem wyświęcił niedawno pierwszego kapłana holenderskiego, przeznaczonego dla t. zw. "apostolstwa morskiego". Jest nim ks. Jan Welsch, który przed wstąpieniem do Seminarjum Duchownego pracował przez przeciąg jednego roku na okręcie jako marynarz, by zapoznać się z życiem i warunkami pracy duszpasterstwa wśród marynarzy.

PIERWSZY KAPŁAN KATOLICKI Z DZIELNEGO PLEMIENIA IROKEZÓW. Irokezi, znani ze swej dzielności wśród Indjan północno-amerykańskich, posiadają od niedawna pierwszego kapłana katolickiego tubylczego pochodzenia. Nowy kapłan za przedmiot swego kazania prymicyjnego obrał sobie apoteozę działalności misjonarzy katolickich, którzy niegdyś ginęli ofiarnie pod tomahawkami jego przodków.

NOWY KOŚCIÓŁ NAD JORDANEM. Generał zakonu Braci Mniejszych, O. Leonard Bello, dokonał uroczystego poświęcenia kamienia węgielnego pod nowy kościół franciszkański na brzegu rzeki Jordan w miejscu, gdzie Pan Jezus był ochrzczony przez św. Jana. Rząd palestyński ofiarował zakonowi, pełniącemu w Ziemi Świętej straż u Grobu Chrystusa, część wybrzeża Jordanu na zbudowanie nowej świątyni. Kościół, którego budowa wkrótce się rozpocznie, wzniesiony zostanie na pamiątkę 600-tnego jubileuszu straży Grobu Pańskiego przez zakon św. Franciszka.

ARABSKA AKADEMJA EGIPTU mianowała swym członkiem zakonnika katolickiego, O. Anastazego Marję od św. Eljasza, karmelitę. Jest to pierwszy nie-mahometanin w gronie egipskich "nieśmiertelnych".

OGÓLNA LICZBA KATOLIKÓW W STANACH ZJEDNOCZONYCH za rok 1933 wynosi 20.322.594 (prawie tyle, co w Polsce). Ogółem nawróciło się na katolicyzm w Stanach Zjednoczonych 49.181 osób, czyli o 8.955 więcej aniżeli w roku 1932.