Kronika
Drukuj

U NAS

KS. PRYMAS HLOND WE FRANCJI. W dniu 26 maja przybył do Paryża j Em. ks. kardynał August Hlond, prymas Polski. Dostojnego Gościa na dworcu kolejowym witał osobiście ks. kardynał Verdier, arcybiskup Paryża w otoczeniu duchowieństwa i przedstawicieli katolickich instytucyj i związków francuskich. W imieniu Polonji miejscowej witał księdza prymasa p. ambasador Chłapowski. po przyjeździe ks. Prymas przyjmowany był przez kardynała Verdier w pałacu arcybiskupim. 31 maja odbyła się audiencja u prezydenta Republiki. Po kilkudniowym pobycie w Paryżu ks. kardynał Hlond udał się w odwiedziny do wszystkich kardynałów Francji, wizytując jednocześnie kolonje polskie.

BEZROBOTNI BUDUJĄ KATEDRĘ W KATOWICACH. Rozpoczęte przez ś. p. ks. biskupa Lisieckiego dzieło budowy katedry śląskiej pod kierunkiem J. E. ks. biskupa Adamskiego postąpiło już znacznie naprzód. W bieżącym roku zabrali się bezrobotni do budowy tego wielkiego gmachu Bożego. Ze składek, jakie są zbierane w poszczególnych parafjach, utrzymywani są bezrobotni w Katowicach. Każdy bezrobotny, pracujący przy budowie katedry otrzymuje całodzienne utrzymanie i nocleg. Przy budowie pracuje ok. 100 bezrobotnych - ochotników. Pracują oni chętnie i czują się tam bardzo dobrze, a zamieszkują w t. zw. pałacu biskupim, gdzie znajdują się również kuchnie, jadalnie, świetlica oraz kapliczka, gdzie rano i wieczorem odprawiają się modły.

Kamienna Góra - poświecenie kamienia węgielnego
Ks. dziekan Turzyński wita p. Prezydenta przybyłego na poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę bazyliki morskiej na Kamiennej Górze w Gdyni
Zlot młodzieży

DNIA 1 LIPCA ODBYŁ SIĘ W GDYNI ZLOT MŁODIEŻY. Na zlot przybyło kilkanaście tysięcy młodzieży z całej Polski. Najliczniej stawiły się Stów. Młódź. Polskiej tak męskie jak i żeńskie. Na zlot przybył p. Prezydent Rzplitej prof. Ignacy Mościcki. Uroczystości rozpoczęły się poświęceniem kamienia węgielnego pod budowę bazyliki morskiej na Kamiennej Górze, którego dokonał J.E. ks. Dr. Okoniewski, biskup morski w obecności p. Prezydenta i licznych dostojników. Bazylika pod wezwaniem "Królowej Polski - Gwiazdy Morza" stanie nad brzegiem polskiego Bałtyku, jakby trzymając straż nad miastem i portem i tym skrawkiem morza, przez który, jak przez okno, dostaje się do Polski wiew dalekich krain i oceanów. Po poświęceniu odbyła się polowa Msza św. u stóp Kamiennej Góry, poczem ks. biskup wygłosił okolicznościowe kazanie. Przemawiał jeszcze P. minister przem. i handlu Floyar-Rajchman i dyrektor Ligi Morskiej i Kolonjalnej, poczem odbyła się wspaniała defilada, którą przyjął p. Prezydent w otoczeniu swej świty. Pięknie prezentowała się szkoła oficerów marynarki, piechota i niezliczone szeregi młodzieży, maszerujące sprężystym krokiem przed Głowa Państwa. Wobec kilku tysięcy młodzieży katolickiej obojga płci i harcerstwen znikomą garstkę stanowiło parę dziesiątek legjonu młodych, znanego ostatnio z otwartych wystąpień przeciw Kościołowi i potępionego przez Episkopat polski.

Widok ten napełnia serce radością że jutro naszej Ojczyzny należy do tych, co dziś urabiają ducha w organizacjach katolickich i odważnie stają do pracy; dla dobra Kościoła i państwa polskiego.

W GROCHOWIE ma stanąć okazały kościół - pomnik Najczystszego Serca Marji. Wyżej projekt świątyni wykonany przez architekta J. A. Boniego.

projekt światyni w Grochowie

STARANIEM PAŃ MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO, w czerwcu b. r. pod kierunkiem ks. superjora Lorka odbyła się wielka pielgrzymką chorych na Jasną Górę. Ilość ogólna uczestników pielgrzymki wynosiła 400 osób; w tera poważnie chorych 145, (25 na noszach). Chorym towarzyszyło 10 sióstr Szarytek, 6 pielęgniarzy i 8 pielęgniarek. Z racji ubóstwa 80 chorych otrzymało bezpłatny przejazd.

Z WATYKANU

WATYKAŃSKA STACJA RADJOWA W 32 JĘZYKACH. W pierwszy; dzień Zielonych Świąt radjostacja watykańska nadała w trzydziestu dwu językach lekcję z Dziejów Apostolskich, poświęconą opisowi cudownego daru przemawiania w różnych językach, jaki przypadł w udziale Apostołom w pierwszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

NIEZWYKŁA AUDIENCJA U OJCA ŚW. Dnia 26 czerwca odbyła się charakterystyczna audiencja, o której Papież wyraził się z wielkiem zadowoleniem i radością. Do Watykanu przybyło cztery tysiące dozorców ulicznych Rzymu. wraz z rodzinami w towarzystwie kapelanów, pracujących w stowarzyszeniach religijnych tych robotników. Nadchodzącego Papieża zebrany tłum uczestników audiencji powitał hymnem "Alla Madonna della strada". Jeden z kapelanów, ks. Brandi wręczył Ojcu św. dar w kwocie dwu tysięcy soldów, składający się z drobnych ofiar robotniczych, przeznaczony na misje. Następnie zamiatacz Józef Dominici odczytał adres hołdowniczy i wspomniał o znaczeniu stowarzyszeń katolickich, umacniających wiarę swych członków i chroniących ich przed agitacją sekciarzy, którzy korzystają z obecnej nędzy mas i starają się pozyskać sobie zwolenników w Rzymie. W odpowiedzi swej Ojciec św. podziękował za ofiarę, która zdaniem Papieża, wcale nie jest mała, a tem milsza dla Niego, że przeznaczona na misje. W dalszym ciągu Papież podkreślił dostojeństwo wszelkiej pracy, której wykonawcy są ludźmi pożytecznymi i szlachetnymi, i zakończył posłuchanie błogosławieństwem, udzielonem ze szczególną serdecznością.

ZE ŚWIATA

KRÓLEWSKIE KLEJNOTY NA SKRONIE M. BOSKIEJ. Wielkie wrażenie wywołał w całej Belgji fakt ofiarowania złota i drogich kamieni przez królowę Astrydę i królowę - wdowę na korony dla cudownego obrazu M. Boskiej w Alsemberg koło Brukseli. Koronacji cudownego obrazu dokona w niedługim czasie Prymas belgijski ks. kardynał Van Roey.

plakat kongresu eucharystycznego

MIĘDZYNARODOWY KONGRES EUCHARYSTYCZNY W ARGENTYNIE. W dniach od 10-14 października tego roku odbędzie się w Buenos Aires (Argentyna) światowy kongres eucharystyczny z następującym programem:

W niedzielę 7 października we wszystkich kościołach w Buenos Aires odbędzie się Komunja św. generalna dla dziewcząt i kobiet. We środę 10-go kongres zostanie uroczyście otwarty hymnem "Veni Creator", odczytaniem bulli papieskiej i przemówieniami arcybiskupa Buenos Aires i legata papieskiego. We czwartek w "dniu dziecka" do Komunji św. przystąpią dzieci, po południu zaś będzie zebranie ogólne. W nocy Msze św. odprawiać się będą dla mężczyzn, którzy po północy przystąpią do stołu Pańskiego. Piątek zostanie określony jako "dzień Narodu", sobota jako "dzień Matki Boskiej". W niedzielę nastąpi uroczyste zamknięcie Mszą św. pontyfikalną, procesją i "Te Deum". Prezydent Argentyny, Augustin P. Justo został obrany honorowym prezesem kongresu. Komitet kongresu wydał olbrzymią liczbę egzemplarzy specjalnego hymnu i modlitwy przetłumaczonej na kilka języków. Z Polski wyjeżdża Pielgrzymka pod protektoratem Prymasa Polski, J. Em. ks. kard. Hlonda. Informacyj w sprawie pielgrzymki udziela P. B. P. "Francopol" Warszawa, Mazowiecka 9.

OBŁĘDNE ZARZĄDZENIA PRZEŚLADOWCÓW MEKSYKAŃSKICH. Prześladowanie katolików w Meksyku w ostatnich czasach znowu bardzo się wzmogło. Do czego dochodzi zaciekłość prześladowców, świadczy rozporządzenie gubernatora w stanie Tabasko, który zabronił używania krzyżów na cmentarzach i na mauzoleach. Na grobowcach zamiast imion i nazwisk osób zmarłych mają być umieszczane numery!

NOWE WOŁANIE O UNJE KOŚCIOŁÓW. Od roku już przeszło na teranie Besarabji rozwija swą działalność propagandową ku połączeniu wszystkich kościołów chrześcijańskich ze Stolicą Apostolską, sędziwy kapłan prawosławny o. Jeremjasz Cecan, który na łamach swego pisma "Nasza Unja", cieszącego się mimo kryzysu wielką poczytnością, głosi swe szczytne hasła. Z okazji świąt Wielkiejnocy o. Cecan opublikował w powyższym piśmie "List otwarty do całego episkopatu rumuńskiego". W liście tym o Cecan, wskazując na nowożytny poganizm i obojętność religijną, jako na źródła współczesnego kryzysu moralnego i ekonomicznego, nawołuje episkopat prawosławny w Rumunji do bardziej skutecznego i praktycznego stosowania zasad nauki chrześcijańskiej we wszystkich dziedzinach, zarówno w instytucjach społecznych, jak i w prasie. Rosja sowiecka zdaniem o. Cecana - znajduje się dziś w tak opłakanym stanie jedynie w skutek bierności 200 biskupów prawosławnych, którzy nie potrafili tchnąć w naród rosyjski prawdziwego ducha chrześcijańskiego. Chcąc uchronić Rumunję przed podobnym losem, o. Cecan nawołuje do unji wszystkich chrześcijan z Rzymem, jako z tą Stolicą która od wieków zawsze skutecznie broniła chrześcijaństwo przed atakami sił niszczycielskich szatana.

RUMUŃSKA PILOTKA - ZAKONNICĄ. Wielką sensancję wywołała w całej Rumunji wiadomość o wstąpieniu do klasztoru w Bukareszcie znakomitej pilotki Smarandy Braescu. Smaranda Braescu zdobyła kilka kobiecych rekordów i zakresie lotnictwa, do dziś dnia przez nikogo nie pobitych. Mistrzostwo sportowe nie zaspokoiło jej ducha po wzlotach ku wyżynom fizycznym, zapragnęła górnych lotów dla swej duszy, a nie znajdując tych możliwości w świecie, postanowiła przywdziać habit zakonny. Pragnieniem jej jest po odbyciu nowicjatu, oddać się pracy misyjnej na Dalekim Wschodzie.

MUSSOLINI A NOWY TESTAMENT. Mussolini rozesłał do wszystkich dyrektorów i rektorów szkół we Włoszech okólnik, w którym z naciskam zaleca czytanie Nowego Testamentu i tłumaczenie nauk w nim zawartych. W okólniku tem Mussolini mówi m. in co następuje: "Całe nauczycielstwo winno czytać Nowy Testament i objaśniać go w dostępny sposób uczącej się młodzieży, dbając przytem o to, by dzieci gruntownie zapoznały się z jego najpiękniejszemi ustępami. Nowy Testament powinien się znajdować w każdej bibljotece i uczelni, jest to bowiem księga, która wiecznie będzie żywą i nową".

NAWRÓCENIE HISZPAŃSKIEGO KOMUNISTY. Niezwykłe wrażenie wywołał w społeczeństwie hiszpańskiem ogłoszony ostatnio list otwarty jednego z najwybitniejszych działaczy komunistycznych w Hiszpanji, Enrique Matorra. W liście tym Matorra do niedawna kierownik komitetu centralnego młodych komunistów hiszpańskich, zwraca się do swych byłych współtowarzyszy oświadczeniem, ze po głębokim namyśle wyrzeka się swych błędów młodości, siania nienawiści klasowej i bezwyznaniowości, które dla narodu są złem największem dzieląc go na wrogie obozy i wtrącając w nędzę. Ileż energji - pisze - ileż ofiar poniesiono w służbie tym bożkom! Tymczasem prawdą jedyną jest Jezus Chrystus Który jest miłością względem wszystkich, nawet wrogów. W końcu swego listu Matorra zwraca się do swych byłych towarzyszy, by weszli na tę samą drogę na którą on po rozwadze wkroczył.

ŚWIĘTY ANTONI PADEWSKI - PATRONEM PORTUGALJI. Wydano zostało breve papieskie z datą 13 czerwca ogłaszając św. Antoniego Padewskiego patronem narodu portugalskiego. Ojciec św. w breve swem oznajmia, że chętnie przychyla się do życzeń wyrażonych przez kardynała patrjarchę Lizbony ora episkopatu portugalskiego i zgadza się na uznanie św. Antoniego patronem Portugalji. Święty nietylko urodził się w tym kraju tam też kształcił się przygotowywał do swego powołania duchownego. Niech zatem wierni portugalscy wzywają Go i czczą jako niebiańskiego protektora swej ojczyzny.

DOKUMENTY Z PRZESZŁOŚCI CHRYSTJANIZMU W JAPONJI. W pewnej świątyni buddyjskiej w pobliżu miasta Osaka w Japonii znaleziona rękopisy chrześcijańskie i krucyfiks z 1584 r. t. zn. Z ery pierwszych początków chrystjanizmu w Japonji sprzed 340 lat. Przedmioty te stanowią dla poznania przeszłości chrześcijańskiej w Japonji ogromną wartość.

BOHATERSTWO POLSKIEGO KAPŁANA NA DALEKIM WSCHODZIE. W Hong Kong, jednem z największych miast Chin, wydarzyła się ostatnio katastrofa wywołana eksplozją zbiornika gazowego. Przebieg katastrofy był straszny. W chwili eksplozji ogromny huk wstrząsnął miastem i słup ognia wzbił się w górę obejmując w mgnieniu oka sąsiednie budynki. Trzynaście domów uległo zupełnemu zniszczeniu. Ludzie w panice uciekali z mieszkań. Ofiarą katastrofy padło 13 osób, w tem 2 dzieci. Liczba rannych przekroczyła setkę. W akcji ratunkowej wziął udział O. Wieczorek, Salezjanin, rektor kościoła św. Antoniego. Tuż po wybuchu przybiegł na miejsce katastrofy i zabrał się zaraz do ratowania. Z narażeniem własnego życia wyniósł z płonących budynków kilku Chińczyków i wysłał do szpitala. O. Wieczorek opanowaniem i powagą swoją pomagał wydatnie władzom w uspokojeniu ludności, co zaznaczyła też prasa miejscowa.