Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

ROZSZERZENIE ROKU JUBILEUSZOWEGO. Dnia 3 kwietnia b. r. ogłoszona została bulla "Quod superiore anno" rozszerzająca odpust Roku Świętego na cały świat katolicki. Na wstępie Ojciec św. wyraża zadowolenie ze wspaniałego przebiegu Jubileuszu, czego wyrazem były liczne i tłumne pielgrzymki przybywające z całego świata. Ponieważ jednak nie wszyscy mogli przybyć do Rzymu, Ojciec św. uważa za wskazane rozszerzyć Jubileusz na cały świat, a mianowicie na okres od oktawy Wielkiejnocy r. b. (8.IV.) do oktawy Wielkiejnocy roku 1935, 28 kwietnia. Pozatem Papież wzywa duchowieństwo, aby odpowiednio przygotowało swych wiernych do wykorzystania dobrodziejstwa tego przywileju i pragnie, by podniosły się do Boga błagania o dalszy wzrost misyj i o powrót dysydentów do owczarni Chrystusowej oraz, by zadośćczyniono za krzywdy wyrządzone Boskiemu Majestatowi przez wojujących bezbożników. W ciągu roku odbędzie się w bazylice św. Piotra nabożeństwo ekspijacyjne z udziałem Ojca św.

ODPUSTY W DZIEŃ UROCZYSTOŚCI PAPIESKICH. Trybunał Penitencjarji Apostolskiej ogłosił dekret, mocą którego udziela się zupełnego odpustu tym wiernym, którzy w rocznicę wyboru lub koronacji Ojca św. przystąpią do spowiedzi i Komunji św., modląc się w intencji Papieża, odpustu zaś dziesięciu lat tym, którzy w jednym z tych dni wezmą udział w nabożeństwach i modlić się będą w intencji Ojca św., nie przystępując do Św. Sakramentów.

DAR PATRJARCHY INDYJ DLA OJCA ŚW. Patrjarcha Indyj przesłał Ojcu św. niezwykle cenny dar w postaci miniaturowej srebrnej reprodukcji relikwjarza, w którym znajdują się śmiertelne szczątki św. Franciszka Ksawerego w Goa. Minjatura wykonana jest z niezwykłą precyzją przez pewnego wybitnego artystę hinduskiego.

U NAS

JUBILEUSZ SS. JÓZEFITEK. Zgromadzenie zakonne Sióstr Józefitek obchodzi półwiekową rocznicę swego założenia. Charytatywne to zgromadźcie powstało w roku 1884 we Lwowie dzięki inicjatywie i przy współudziale ks. Zygmunta Gorazdowskiego. Oddało się ono z wielkim pożytkiem opiece nad chorymi, ubogimi, starcami, nadto wychowaniu dzieci w ochronkach i po szkołach. Obecnie mają Siostry Józefitki 27 domów, w których pracuje 220 Sióstr.

Kościól żelbetonowy w Białymstoku

NAJWIĘKSZA ŚWIĄTYNIA ŻELBETOWA. W Białymstoku powstaje największy kościół żelbetowy w Polsce (fot. obok), pod wezwaniem św. Rocha, utrzymany w stylu nowoczesnym, lecz przystosowanym do budownictwa kościelnego. Jego ozdobą będzie wieża wysokości 75 m. Budowa postępuje w szybkim tempie. Tak to cement zdobywa sobie coraz szersze zastosowanie.

EUCHARYSTYCZNY KONGRES DIECEZJALNY W TARNOWIE. Ruch czci Eucharystji coraz bardziej się szerzy w świecie katolickim. W nowszych czasach na pierwszy plan wysuwają się kongresy, czyli zjazdy, których celem jest publiczne oddanie czci Boskiemu Zbawicielowi pod postacią chleba i pogłębienie jej w sercach wiernych. W dniach 8-10 czerwca br. odbędzie się pierwszy kongres diecezjalny w Tarnowie, który ma być ukoronowaniem Jubileuszu Eucharystji, ma ożywić wiarę i miłość ku Jezusowi ukrytemu w Najśw. Sakramencie.

PRZED KORONACJĄ OBRAZU MATKI BOSKIEJ W BOCHNI. Dzięki staraniom ks. prał. dra Wł. Kuca, popartym gorąco w Rzymie przez J. E. ks. bpa tarnowskiego Fr. Lisowskiego, Stolica św. zgodziła się na uroczystą koronację sławnego z cudów obrazu Matki Boskiej w kościele farnym w Bochni. Uroczystość koronacyjna została wyznaczona na dzień 15 sierpnia b. r. Spodziewany jest udział szerokich sfer społeczeństwa katolickiego w tej manifestacji religijnej, żywo obchodzącej nie tylko Bochnię i ziemię krakowską, ale całą Polskę zawsze wierną i oddaną Najśw. Marji Pannie.

ZJAZD REDAKTORÓW PISM KATOLICKICH. W dniu 15 marca b. r. w siedzibie Katolickiej Agencji Prasowej w Warszawie odbył się pod przewodnictwem ks. bpa St. Adamskiego zjazd redaktorów tygodników i innych pism perjodycznych katolickich, który zaszczycił swą obecnością J. E. ks. kard. A. Kakowski. Wygłoszono szereg odczytów, w których zwrócono uwagę na znaczenie prasy i metody jej rozszerzania.

ZE ŚWIATA

NAJŚW. MARJA PANNA PATRONKĄ ARMJI PARAGWAJSKIEJ. Prezydent republiki Paragwaju, Ayala, wydał dekret, w którym ogłasza N. Marję Pannę Patronką armji paragwajskiej o Dodać należy, że wojsko tego kraju szczególną czcią i miłością otacza Matkę Bożą. Na wielkim placu do ćwiczeń wojskowych w Asunción, stolicy Paragwaju, znajduje się figura N. M. Panny, przed którą odbywają się modlitwy żołnierzy.

MONETY Z WIZERUNKIEM N. M. P. W AUSTRJI. W Austrji ulegną wycofaniu z obiegu pięcioszylingowe banknoty, które będą zastąpione przez monety srebrne z wizerunkiem Najświętszej Panny z Zeller. W ten sposób Austrja wraca do starodawnego zwyczaju. Imiona Matki Boskiej i wielu świętych tłoczone były na monetach już w XI wieku. W przeciwieństwie do krajów germańskich, we Włoszech monety Maryjne pojawiły się dopiero po reformacji.

MISJE WŚRÓD ŻYDÓW. Kościół nie porzucił myśli nawrócenia żydów. Próby istniały już dawniej, ale właściwa misja wśród żydów ma swój początek |W Rzymie przed 90 laty. Założył ją w r. 1842 Alfons Ratisbonne, Izraelita, który ,w tymże roku dostąpiwszy w kościele S. Andrea delie Frate w Rzymie łaski widzenia Najśw. Marji Panny, nawrócił się na katolicyzm. On to wraz ze swym bratem Teodorem, również nawróconym, a późniejszym kapłanem katolickim, utworzył żydowską organizację, mającą na celu nawracanie żydów na wiarę prawdziwą. Organizacja, ta posiada dziś szerokie rozgałęzienia we wszystkich niemal częściach świata. W ciągu ostatnich paru lat Anglja liczyła przeciętnie około 150 nawróceń rocznie. We Francji biskup Chaptal udzielił w roku ubiegłym Sakramentu Bierzmowania 150 nawróconym żydom.

MASOWY POWRÓT DO KOŚCIOŁA. W Austrji rzesze robotników pod groźbą bezrobocia i nędzy mieszkaniowej, zwiedzione namowami agitatorów socjalistycznych, stawały po ich stronie i za ich namową ogłaszały się bezwyznaniowemi. Obecnie, poznawszy rzeczywistą politykę swych przywódców, tłumnie wracają na łono Kościoła katolickiego. Władze duchowne musiały wydać specjalne zarządzenia, regulujące ten powrót, by uniknąć przeniknięcia w życie Kościoła żywiołów niepewnych. Przyjęcie w szeregi wyznawców - katolików może się odbyć jedynie po przejściu nauk przygotowawczych.

GDYBY TO WIDZIAŁ LUTER... Poważny lekarz luterański, Karol Thieme, na łamach jednego z czasopism pisze: "Kościół, w któryśmy wierzyli, już nie istnieję. Okazało się, iż przy ataku chrześcijan niemieckich wcześniej on już zginął. Cóż mogą innego uczynić luteranie, jeśli nie zwrócić się do jedynego autorytetu, który dziś pozwala jeszcze na śmiałe głoszenie Słowa Bożego - apostołów Chrystusowych, biskupów prawdziwych? Tajemnie wszyscy myślący chrześcijanie ewangeliccy rozumieją to codzień lepiej, jak ów wybitny przywódca luteranizmu niemieckiego, który niedawno mówił: Gdyby Luter widział, co dziś się dzieje, rzekłby: synaczkowie, stańcie się prędko, prędko katolikami... Inni ubiegają się o wykazanie prymatu papieża, ustanowionego przez Boga. Niemało przyczynili się do tego nawet objektywnie uczeni protestanccy, jak Kattenbusch. "Jeśli głos Boga chce do mnie przemawiać, może także przemawiać do mnie za pośrednictwem tego, którego sam ustanowił swoim jedynym, wyłącznym i najwyższym tłumaczem na ziemi. (Mat. 16. 18)."

NAWRÓCENIA W ANGJLI W CIĄGU 1933 ROKU. Liczba konwertytów w Anglji w ciągu 1933 roku wynosi 12.288. Wśród przyjętych do Kościoła znajduje się wiele wybitnych osobistości a ni, in.: znany Arnhold Lunn; były wikarjusz anglikański od St. Agnes (Cardiff) W. H. Thomas; kapelan z "Worcester College" w Oksfordzie - William Force Stead; Miss Bidwell, córka anglikańskiego biskupa tego samego nazwiska, dziennikarz, współwydawca "Daily Sketch", Greville K. D. Boyle, oraz szereg znanych osobistości, o których pisaliśmy w poprzednich numerach "Rycerza".

NAWRÓCENIE WYBITNEGO UCZONEGO ANGIELSKIEGO. Powrócił do Kościoła katolickiego dr. Alfred Piney, dyrektor oddziału patologicznego przy londyńskim instytucie rakowym. Mimo bardzo młodego wieku (38 lat życia) jest obecnie jedną z największych powag w dziedzinie badań nad rakiem. Jest on członkiem Royal Medical Society, towarzystwa patologów, związku lekarzy i autorem wielu cennych prac naukowych.

ROZWÓJ PRASY KATOLICKIEJ W HISZPANJI. Prasa katolicka w Hiszpanji nic nie straciła na przewrocie. W dniu ogłoszenia republiki wielki dziennik katolicki "El Debate" bił 80.000 egzemplarzy, dziś nakład jego wzrósł do 200.000. Inne dzienniki jak: "La Gaceta del Norte" w Bilbao, i tygodnik "Jeromin", są pod wpływem "El Debate". Wydawanie tylu dzienników wymaga ogromnych pieniędzy. Przeważnie samo społeczeństwo katolickie wspiera wydawnictwa ofiarami. Niedawno redaktor naczelny "El Debate" otrzymał bezimiennie 300.000 pesetów na rozwój prasy katolickiej. Piękny przykład zrozumienia ważności apostolstwa prasy.

OO. PAULINI Z CZĘSTOCHOWY W RZYMIE. Do opieki nad kościołem św. Katarzyny della Rota, gdzie obecnie mieścić się będzie Archikonfraternja funkcjonarjuszów dworu papieskiego, wezwani zostali OO. Paulini z Częstochowy. W ten sposób polscy OO. Paulini otrzymują placówkę w Rzymie. Przełożonym nowego klasztoru zostaje O. Klemens Izdebski.

PIERWSZY KOŚCIÓŁ KATOLICKI W SOWIETACH. Władze sowieckie na skutek umowy ze Stanami Zjednoczonemi, w której zagwarantowano obywatelom amerykańskim swobodę w wykonywaniu praktyk religijnych, wyznaczyły miejsce pod budowę kościoła katolickiego w Moskwie. Będzie to pierwsza świątynia w Rosji od czasów rewolucji, której proboszczem zostaje przybyły do Moskwy O. Leopold Braun z zakonu Augustjanów. Naturalnie ulga ta dotyczy jedynie katolików amerykańskich.

ILU JEST KATOLIKÓW W JAPONJI? W Japonji i na wyspach sąsiednich istnieje 13 stacyj misyjnych z ogólną liczbą około 100 tysięcy wiernych, a w krajach podlegających wpływom japońskim, jak Korea i wyspa Formoza wyznaje Wiarę katolicką około 135.000 osób. Gdyby na to pozwoliły środki pieniężne, należałoby utworzyć conajmniej 80 stacyj misyjnych.

MUSSOLINI O CHRZEŚCIJAŃSKICH ZASADACH ŻYCIA. Podczas przyjęcia Rycerzy Grobu św., przybyłych do Rzymu dla odprawienia pielgrzymki jubileuszowej, premjer Mussolini zaznaczył, że noszona przez nich nazwa przypominająca Grób Zbawiciela skierowuje myśl ku najwyższym ideałom ludzkości. Przyczyną, z powodu której Europa i ludzkość odczuwa dziś tak głęboki kryzys, jest przedewszystkiem to, że zapomniano o tych zasadach i ideałach, jakie stanowią fundament życia chrześcijańskiego. Dla Rycerzy Grobu św. zasadami temi są obrona Wiary św., ojczyzny i prawość w życiu, dla tego też słusznie z dumą noszą czerwony krzyż gorejący na płaszczach.

PRACE NAUKOWE ZAKONNIKÓW. O. Mulie z belgijskiej kongregacji misyjnej w Scheut wydał trzytomową (przeszło 1.400 str. obejmującą) gramatykę języka chińskiego. Napisał ją w języku flamandzkim, równocześnie ukazało się jej tłumaczenie angielskie. Księża Smedt i Mostaert z tej samej kongregacji wydali fonetykę, gramatykę i słownik języka mongolskiego. Hiszpański Jezuita, ks. Luic Maria Nieto, wydał słownik chińsko-hiszpański, obejmujący 900 str. druku.

ILOŚĆ SZPITALI I PIELĘGNIAREK KATOLICKICH NA ŚWIECIE, Na całym świecie jest czynnych 21 tysięcy szpitali katolickich, w których pracuje 206 tysięcy sióstr pielęgniarek. Ponadto pielęgniarki katolickie zajęte są w 96 tysiącach różnych ambulatorjów katolickich. Wielkie to tereny katolickiego miłosierdzia i imponująca armja ofiarnych dusz...

AKTORKA PARYSKA ZAKONNICĄ. Była artystka francuska, Yvonne Hautin, która przed półtora rokiem wstąpiła do klasztoru Benedyktynek przy kościele św. Sulpicjusza w Paryżu, złożyła już wieczne śluby zakonne. W uroczystości wzięło udział wielu artystów i artystek z Komedji Francuskiej, którzy składali życzenia dawnej swojej koleżance.