Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

SKŁAD KOLEGJUM KARDYNALSKIEGO. Kolegjum kardynalskie składa się obecnie z 56 członków, z czego połowę stanowią Włosi. Spośród pozostałych jest 6 Francuzów, 4 Amerykanów, 4 Niemców, 3 Hiszpanów, 2 Polaków, i po jednym przedstawicielu Austrji, Belgji, Anglji, Irlandji, Czechosłowacji, Portugalji, Węgier, Kanady i Brazylji.

PRZESZŁO 45 MILJONÓW LIRÓW NA AKCJĘ MISYJNĄ. Stolica Apostolska otrzymała w r. 1933 ogółem z różnych krajów 45.068.440 lirów na cele misyjne. Z kwoty tej przeznaczono na akcję w Afryce przeszło 24 procent, na Chiny przeszło 22 procent, resztę zaś na placówki w pozostałych częściach świata.

ODZNACZENIE PAPIESKIE POLSKIEGO UCZONEGO. Papież Pius XI odznaczył orderem Komandorji Wielkiego Krzyża Św. Grzegorza W. dra Rudolfa Weigla, prof. uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, w uznaniu zasług położonych na polu walki z tyfusem plamistym. Tyfus plamisty pochłaniał bowiem liczne ofiary wśród misjonarzy (85 wszystkich zgonów). Dopiero zapobiegawcze szczepienie szczepionką prof. Weigla, stosowane w misjach katolickich Chin i innych krajów świata, zabezpieczyło ich w zupełności przed tą zarazą.

U NAS

PRZED BEATYFIKACJĄ KRÓLOWEJ JADWIGI. Postulatorem czyli starającym się urzędowo, niejako opiekunem sprawy beatyfikacji królowej Jadwigi mianował J. E. X. Metropolita Sapieha ks. kan. Rudolfa van Roya. przez tę nominację sprawa wchodzi na tory urzędowe.

Votum dla Matki Bożej

POWRÓT NA ŁONO KOŚCIOŁA. Ks. Piotr Komorowski z diecezji podlaskiej, oraz ks. Jan Teper, były kapłan diecezji tarnowskiej, powrócili z powrotem do Kościoła katolickiego. Pierwszy z nich był członkiem "kościoła narodowego", drugi przez dłuższy czas pozostawał w sekcie Farona, gdzie był "dziekanem", następnie u Hodura, wreszcie u "starokatolików". Oświadczają, iż pragną umrzeć w Wierze katolickiej, jako jedynej ostoi prawdy i świętości. żałują szczerze za swoją pracę przeciw Kościołowi, wzywając tych wszystkich, których prowadzili, do jedności z Ojcem św.

W HOŁDZIE MATCE BOŻEJ. Obywatele miasta Przemyśla w 15-lecie rocznicy ocalenia swego rodzinnego grodu, złożyli Niepokalanej w cudownym obrazie w kościele OO. Franciszkanów w Przemyślu piękne votum (fot. obok), jako dziękczynienie.

ODZNACZENIE PAPIESKIE P. ALEKSANDRA MEYSZTOWICZA. P. Aleksander Meysztowicz, b. minister sprawiedliwości, otrzymał wysokie odznaczenie papieskie Szambelana tajnego, nadane mu przez Ojca św. Piusa XI.

Dyplom nominacyjny wręczył uroczyście p. Meysztowiczowi J. E. Ks. Arcb. Romuald Jałbrzykowski.

ZGON ZASŁUŻONEJ OBYWATELKI. W dniu 24 stycznia zmarła w Pińsku śp. Konstancja Skirmuntówna w wieku 83 lat. Kim była Skirmuntówna na Polesiu dla spraw obchodzących katolika, powie nam fakt, że dom jej nazywano Watykanem. Głęboką wiarę i przywiązanie do Kościoła katolickiego wyznawała do śmierci, ciesząc się na stare lata wolnością Kościoła katol. na kresach Polesia i dawniej prześladowanego Podlasia. Za zasługi posiadała odznaczenie "Pro Ecclesia et Pontifice", a także państwowy order "Polonia Restituta".

ZE ŚWIATA

Bazylika Grobu Pańskiego

ODNALEZIENIE NAJSTARSZEGO RĘKOPISU EWANGELJL Przed 3 laty w Egipcie pod miastem Fayon odkryto manuskrypt Starego i Nowego. Testamentu. Uchodzi on za najstarszą kopję Ewangelji, sięgającą trzeciego wieku po Chrystusie. Powyższe odkrycie trzymano w tajemnicy aż do chwili stwierdzenia autentyczności badanego rękopisu. W ocalonym tekście rękopisu pisanego na pergaminie znajduje się rozdział poświęcony. "Czynom Apostołów", 2 listy św. Pawła i rozdział z Apokalipsy.

NOWE CUDOWNE UZDROWIENIE W LURD. W czasie pielgrzymki do Lurd we wrześniu 1932 r. pewna niewiasta z Pistoi została uleczona cudownie z długoletniej choroby. Obecnie tamtejsze lekarskie Biuro Sprawdzań, po ponownem dokładnem zbadaniu wypadku, uznało nadnaturalny charakter tego uzdrowienia. Sam fakt uleczenia choroby i nagły sposób, w jaki się to uleczenie dokonało, nie da się wytłumaczyć przy pomocy zwykłych praw natury.

KATOLICYZM W EGIPCIE. Według ostatnich wiadomości Egipt liczy ponad 14 miljonów mieszkańców, w czem jest 126.000 katolików, 989.000 Koptów prawosławnych i 130.834 protestantów i prawosławnych nie Koptów.

O BEATYFIKACJĘ ŚREDNIOWIECZNEGO FILOZOFA I TEOLOGA "APOSTOŁA CZELADNIKÓW". W kościele OO. Franciszkanów w Kolonji w Niemczech dwa grobowce są obecnie przedmiotem szczególniejszego zainteresowania. W jednym z nich spoczywa znany "apostoł czeladników", opiekun młodzieży rzemieślniczej, świątobliwy ks. Adolf Kolping, w drugim zaś sławny filozof i teolog średniowieczny Jan Duns Scotus.

Mimo sześciu wieków, które dzielą od siebie te postacie, obce sobie epoki i zainteresowaniami, wierni łączą je we wspólnej modlitwie błagalnej do Ducha św. o przyśpieszenie ich beatyfikacji coraz częściej skupiając się u grobów obu sług Bożych.

Jak wiadomo, Duns Scotus był jednym z najdzielniejszych szermierzy w obronie nauki o Niepokalanem Poczęciu Najświętszej Marji Panny.

BAZYLIKA GROBU PAŃSKIEGO W JEROZOLIMIE (fot. obok), pozostająca pod opieką zakonu św. Franciszka zostaje gruntownie odnowiona. W r. ub. minęło 600 lat - stróżowania tego zakonu w miejscach świętych, nad któremi opiekę powierzyła im Stolica Apostolska. U dołu O. Aureljusz Borkowski wskazuje na wydany niedawno "Przewodnik po Ziemi Świętej", liczący 355 stronic; można go nabyć w większych księgarniach.

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZEŃ "BADACZY PISMA ŚW." W NIEMCZECH. Pruski minister spraw wewnętrznych zarządził rozwiązanie międzynarodowego stowarzyszenia "badaczy Pisma św." wraz ze wszystkiemi jego organizacjami na całym terenie państwa pruskiego,, ponieważ towarzystwo to pod płaszczykiem rzekomych naukowych badań biblijnych prowadziło robotę antypaństwową. Majątek rozwiązanej organizacji został skonfiskowany. Podobne zarządzenia wydane zostały już przedtem w szeregu innych krajów Rzeszy. Niestety, tylko u nas sekta ta cieszy się swobodą w swej zgubnej działalności przeciw Kościołowi i państwu.

król Kuhaja

CHRZEST KRÓLA MURZYNÓW. Murzyński król Kuhaja (fot. obok), olbrzym, ważący 190 kg, został niedawno temu ochrzczony przez jednego z OO. Białych.

ŻYCZENIA BUDDYSTÓW DLA BISKUPA KATOLICKIEGO. Stolicę biskupią w Phat-Diem w Indochinach objął ks. biskup Tong, wikarjusz apostolski. Dzień ten przypadł w setną rocznicę pierwszego krwawego prześladowaniu chrześcijan w Indochinach. Jednymi z pierwszych, którzy złożyli życzenia pierwszemu biskupowi anamickiemu, byli miejscowi bonzowie buddyjscy. Jednocześnie cesarz Indochin, Bai-Dai, przesłał Ojcu św. depeszę dziękczynną za mianowanie tego biskupa.

RÓŻAŃCE Z CHLEBA. Komuniści rosyjscy z "zapałem" propagują nadal bezbożnictwo, zabraniając sprowadzania z zagranicy lub wyrabiania w Bolszewji jakichkolwiek przedmiotów kultu religijnego. Katolicy w Rosji sporządzają je sobie sami po kryjomu. Np. różaniec robią z pestek, z grochu albo... z chleba. Księża i Deinis i Ładyga, którzy niedawno wrócili z Rosji, mają - na pamiątkę - takie właśnie różańce z chleba.

PRZESIEDLENIE 20.000 LUDZI. 20.000 syryjskich chrześcijan, wypędzonych z Iraku do francuskiej strefy mandatowej w Syrji, zostanie przesiedlonych do Brazylji. Koszta przesiedlenia wyniosą 1 miljon franków; część ich poniesie Liga Narodów, a częściowo rząd iracki. Rząd Brazylijski wyraził zgodę na ich przyjęcie. Osiedlą się w okolicy rzeki Parana.

CENNE RELIKWJE. Kościół św. Krzyża w Rzymie jest w posiadaniu cennych pamiątek chrześcijaństwa. Pierwsza fotografja (umieszczona niżej) przedstawia po prawej stronie dwa kolce z korony cierniowej Pana Jezusa, po lewej natomiast trzy kamyki, jeden ze słupa biczowania, 2-gi z Grobu Chrystusowe go, 3-ci z groty betlejemskiej. Tablica z cennym relikwiarzem Krzyża Chrystusowego, którą widzimy na drugiej fotografji znajduje się w opactwie benedyktyńskiem pod wezwaniem św. Macieja w Trewirze.

relikwiarze

ODZNACZENIE KAPŁANA KATOLICKIEGO. Francuski Oratorjanin, ks. Sanson otrzymał ostatnio chlubną nagrodę Andiffred’a za zasługi położone na polu zwalczania gruźlicy. Założył on nadto znaczną liczbę ośrodków antytuberkulicznych, t. zw. poradni i lecznic. Ks. Sanson został już poprzednio odznaczony Krzyżem Legji Honorowej za swe olbrzymie zasługi na polu humanitarnem.

POLSKIE BERNARDYNKI w St. Zjednoczonych uzyskały zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską. Przybyły one do Ameryki przed 40 laty i mimo licznych przeszkód zdołały rozbudować swoje zgromadzenie. Prowadzą obecnie 52 szkoły, do których uczęszcza około 17 tysięcy dzieci.