Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

PRZEMÓWIENIA OJCA ŚW. W ROKU JUBILEUSZOWYM 1983. Papież Pius XI wygłosił w ciągu Roku Jubileuszowego 620 przemówień, 14 homilij (mów z okazji kanonizacji lub beatyfikacji świętych), oraz 9 przemówień na konsystorzach.

NOWE WYDANIE ALPEJSKICH PISM OJCA ŚW. Z okazji 50- tej rocznicy założenia medjolańskiej sekcji Włoskiego Klubu Alpejskiego sporządzono nowe wydanie pism Ojca św. Piusa XI, poświęconych wrażeniom i przeżyciom w czasie wycieczek i wypraw w góry. Książka ta jest wezwaniem młodzieży do poznania i wchłaniania w siebie sił żywotnych, które drzemią w majestatycznych, niedostępnych górach. Jak wiadomo, papież Pius XI, zanim wstąpił na Stolicę Piotrową, z wielkiem zamiłowaniem uprawiał w wolnych chwilach od pracy turystykę. Historyczne prace Ojca św. przetłumaczono na język angielski.

SKAUCI FRANCUSCY W WATYKANIE. Tysiąc pięćset skautów francuskich przybyło do Rzymu na zakończenie Jubileuszu Odkupienia i na uroczystości kanonizacyjne. Ojciec św. przyjął skautów na audjencji, witając ich serdecznie i wyrażając swoje uznanie dla głębokich zasad katolickich, któremi owiany jest cały skauting francuski. Ojciec św. dał wyraz swej radości, że ze skautów francuskich, liczących dziś zgórą 50 tysięcy członków, wyjdzie młode pokolenie obywateli, które na zasadach chrześcijańskich odrodzi swoją ojczyznę. W katakumbach rzymskich na grobach męczenników skauci pod wodzą generała Guyot de Salins odnowili swą przysięgę służenia Bogu i ojczyźnie.

DZIENNIKARZE KATOLICCY W RZYMIE. Z okazji Roku Świętego na uroczystość Zielonych Świąt przybyła do Rzymu Międzynarodowa Pielgrzymka Dziennikarzy katolickich, zorganizowana przez Międzynarodowe Biuro Prasy katolickiej. Prócz kierowników i redaktorów dzienników katolickich całego świata wzięli w pielgrzymce udział także członkowie katolickich stowarzyszeń zawodowych dziennikarskich.

ZE ŚWIATA

chrzest Józefa Sturla

JUBILEUSZOWE KOMUNJE ŚW, W Anglji odbywają się każdego roku t. zw. "jubileuszowe Komunje św." W uroczystościach tych biorą udział ci, którzy pragną odnowić w swych wspomnieniach chwilę pierwszej Komunji św., przyjętej przed 15, 20, 25, 30, 50 lub więcej laty.

CHRZEST PO 18 LATACH. Ks. arcybiskup Torrony udzielił Sakramentu Chrztu Bierzmowania i Komunji św. żołnierzowi włoskiemu Sturla (fot. obok), który do 18 r. życia jako sierota przebywał w Rosji, gdzie był pozbawiony nauki religji. Nadano mu imię Józefa, bolszewicy natomiast - Rewolucjonisty.

OLBRZYMI KRZYŻ. Na najwyższem wzgórzu w pobliżu San Francisco (Stany Zjedn.) postawiono niedawno olbrzymi krzyż z betonu o wysokości 30 m. Ramiona krzyża wynoszą 14 m, podstawa zaś 25 m średnicy. Krzyż ten, nazwany "Krzyżem Wielkanocnym", wznosi się na 300 m ponad poziomem morza.

BUDOWA KOŚCIOŁÓW W HISZPANJI. W Hiszpanji buduje się nowe kościoły. W Barcelonie rozpoczęto budowę nowego kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego. Kamień węgielny pod budowę położył biskup miejscowy.

KOMUNJA ŚW. STUDENTÓW FRANCUSKICH. Studenci wyższych szkół francuskich przystąpili gromadnie do Komunji św. wielkanocnej. Na zaproszeniu do wspólnej Komunji złożono 16.337 podpisów. Pozwala to stwierdzić, że następuje szybkie odrodzenie religijne francuskiej inteligencji.

Królowa Pokoju

STATUA MATKI BOSKIEJ W PARYŻU. Niedawno ks. kardynał Verdier, arcybiskup Paryża, dokonał poświęcenia pięknej statuy Najśw. Panny Marji Pokoju w Bazylice na Montmartre (fot. obok).

KATEDRA MATKI BOSKIEJ W PORT-SAID Z inicjatywy wikarjusza apostolskiego ks. biskupa Angelo Hiral przystąpiono w Port - Said do budowy katedry pod wezwaniem Najśw. Marji P. Królowej Świata. Specjalnym listem pasterskim ks. biskup zawiadamia wiernych o założeniu kamienia węgielnego pod nową świątynię i wzywał gorąco do ofiar na budowę.

PRZEKŁAD PISMA ŚW. NA JĘZYK LITEWSKI. Litwini nie posiadali dotychczas całkowitego tłumaczenia Pism św. Na przełomie XV i XVI wieku przetłumaczono tylko Ewangelję na niedziele i święta. Potem w XVIII wieku drukarnia uniwersytecka w Wilnie sporządziła wydanie czterech Ewangelij w językach litewskim i polskim. Dopiero obecny arcybiskup Kowna po trzydziestoletniej wytężonej pracy dokonał całkowitego przekładu Pisma św. na język litewski.

OLBRZYMIĄ MONSTRANCJA. W najbliższym czasie zostanie przekazana kościołowi św. Franciszka z Asyżu w Melbourne w Australji nowa monstrancja dwumetrowej wysokości, zakupiona za 6 tysięcy dolarów, zapisanych na ten cel przez panią Marję Franciszkę Marlow. Kościół ten obsługują Ojcowie Najświętszego Sakramentu, którzy przybyli tutaj z Ameryki w 1929 roku. Odbywa się w nim ustawiczna adoracja Najśw.- Sakramentu, a świątynia przez cały dzień jest wypełniona wiernymi. Odprawiają się tu Msze św. bez przerwy aż do południa, a podczas ostatniej Mszy św. jest błogosławieństwo Najśw. Sakramentem.

U NAS

UROCZYSTOŚCI KU CZCI BŁOG. JANA SARKANDRA. Na prośbę ks. biskupa Adamskiego i całego Episkopatu polskiego Ojciec św. Pius XI rozszerzył kult bł. Jana Sarkandra na całą Polskę. W związku z tem rozpocznie się tydzień obchodów, który zakończy się uroczystą sumą odprawioną w główną uroczystość t. j. w niedzielę po Bożem Ciele (3 czerwca) przez J. E. ks. biskupa Adamskiego przy kaplicy na wzgórzu skoczowskiem.

KRZYŻ NAD ZBRUCZEM. W nadgranicznem miasteczku Podwołoczyskach w niedzielę palmową b. r. dokonano poświęcenia i przeniesienia wielkiego krzyża nad granicą Zbrucza, gdzie ustawiono go na wysokiem wzgórzu na pamiątkę 1900- nej rocznicy męki Zbawiciela świata. Krzyż ten ofiarowali żołnierze 4- tej komp. K. O. P., dzięki inicjatywie dowódcy kpt. Niedźwiedzkiego. W uroczystości wzięły udział wszystkie tamtejsze organizacje polskie i tysiączne rzesze wiernych.

ZGON MŁODEGO KLERYKA FRANCISZKAŃSKIEGO. Dnia 11 kwietnia b. r. zmarł po krótkiej chorobie br. Marcin (Czesław) Rożen, kleryk. Urodził się dnia 21. VII. 1913 r. w Zbulitowie Małym, pow. Radzyń Podlaski. Do Zakonu wstąpił w r. 1932, a w następnym roku (1933) złożył śluby zakonne i dalej odbywał swe studja w Niepokalanowie. Lecz gruźlica zmusiła go do przerwania nauki, a Przełożeni wysłali go celem leczenia się w strony rodzinne. Niestety, słaby organizm uległ w walce z tą straszną chorobą. Krótki żywot w służbie Marji zakończyła piękna śmierć. Zmarł, powtarzając z miłością i bez przerwy: Jezus Marja!

Był członkiem "Milicji Niepokalanej". Odznaczał się prawdziwie dziecięcą miłością i nabożeństwem do Matki Najświętszej. Oddał był Najświętszej Panience całego siebie w Jej słodką niewolę według wskazówek bł. Ludwika z Montfortu. Mamy nadzieję, że Niepokalana przyjęła Swego wiernego niewolnika do wiecznej chwały. Requiescat in pace!

Bp Teofil Bromboszcz

NOMINACJA BISKUPA SUFRAGANA DIECEZJI KATOWICKIEJ. Ojciec św. mianował ks. prałata dra Teofila Bromboszcza (fot. obok) proboszcza z Mysłowic, biskupem - sufraganem diecezji katowickiej.

Ks. prałat Teofil Bromboszcz urodził się 25 kwietnia 1886 r. w Ligocie pod Katowicami, wyświęcony został 26 czerwca 1912 r., mianowany następnie prałatem domowym Jego Świątobliwości i kanonikiem kapituły katedralnej w Katowicach, piastował jednocześnie funkcje cenzora książek i egzaminatora prosynodalnego.

Dostojnemu Nominatowi redakcja "Rycerza Niepokalanej" przesyła najserdeczniejsze życzenia, błogosławieństwa Bożego i opieki Niepokalanej Matki w nowej, odpowiedzialnej pracy. Ad multos annos!

PRZYJAZD PRZEŁOŻONEGO POLSKIEJ MISJI W AFRYCE DO POLSKI. W ostatnich dniach marca b. r. przybył do Krakowa Msgr. Brunon Wolnik T. J., prefekt apostolski Brokenhillu, który po ośmioletniej pracy misyjnej w Afryce powrócił do Polski w sprawach powierzonego mu okręgu misyjnego. W prefekturze brokenhillskiej pracuje 12 kapłanów i 18 braci misjonarzy Tow. Jezusowego, Franciszkanów (włoskich) kapłanów 5, Kapucynów 5, Sióstr Misjonarek 28. Prefektura liczy prawie 11.000 wiernych. W roku 1932/33 misja udzieliła porad lekarskich w 12.230 wypadkach. W misji brokenhillskiej jest 90 szkół elementarnych i dwa seminarja nauczycielskie.

ZNÓW SPRAWA BEZPRAWNEGO NOSZENIA UBIORÓW DUCHOWIEŃSTWA KATOLICKIEGO PRZEZ SEKCIARZY. Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał w kwietniu b. r. sprawę przeciwko agitatorom sekciarskim marjawickim i t. zw. kościoła narodowego, St. Piekarzowi, Cz. Dyoniziakowi, St. Kugielowi, H. Laskowskiemu i A. żółtowskiemu. Obchodzili oni domy z wydawnictwami swych sekt, przyczem wprowadzali w błąd ludność ubiorami duchowieństwa katolickiego. Również tytuł wydawnictwa "Rycerz Chrystusowy", które roznosili, był obliczony na wprowadzenie w błąd przez podobieństwo do naszego "Rycerza Niepokalanej". Wszystkich oskarżonych sąd skazał na grzywny po 100 zł. każdego i nakazał im zdjąć sutanny. Innego sekciarza, Kazimierza Ciacha, za oszustwo sąd skazał na miesiąc aresztu.

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI. Z odzyskaniem wolności Kościół założył Katolicki Uniwersytet w Lublinie. Istnieje on już 16 lat, rozwija się wysiłkiem katolickiego społeczeństwa, zwłaszcza duchowieństwa. Konieczną jest jednak pomoc pieniężna, by można dokończyć budowę gmachów, przebudować kaplicę, powiększyć bibljotekę, obsadzić nowe wydziały naukowe i t. d. Ojciec św. pragnie, by istniał i rozwijał się Katolicki Uniwersytet Lubelski i błogosławi tym, którzy do tego pomagają. Dlatego wszyscy ludzie dobrej woli niech złożą według swej możności datki na K. U. L. w dniu 10 czerwca, w którym odbędzie się zbiórka w całem państwie z wyjątkiem śląska za zgodą Ministra Spraw Wewn., lub prześlą ofiarę wprost do K. U. L. przez P. K. O. nr. 39.712 na konto Kat. Un. Lub. Zbiórka po kościołach odbyła się w drugi dzień Zielonych świąt.