Kronika
Drukuj

Z WATYKANU.

BULLA, OGŁASZAJĄCA ROK ŚWIĘTY. Odczytanie bulli papieskiej, ogłaszającej nadzwyczajny Rok święty, nastąpiło w niedzielę, dn. 15 stycznia o godz. 11-ej przed południem w Bazylice Watykańskiej. W bulli tej Ojciec św. zwrócił się z gorącym apelem do wiernych, aby przez modlitwę i wzniesienie ku Bogu oczyścili i uświęcili swe dusze i wybłagali uzdrowienie społeczeństwu od grożącego mu ducha poganizmu.

OBECNY STAN KOLEGJUM KARDYNALSKIEGO. Rozpoczynający się nowy rok zastał Święte Kolegjum w składzie 53 kardynałów. Ponieważ największa liczba członków najwyższego senatu Kościoła wynosi 70, więc nieobsadzonych jest w tej chwili 17 miejsc kardynalskich. Z pośród 57 kardynałów żyjących 26 jest pochodzenia włoskiego, a 27 cudzoziemskiego. - Kardynałów kurjalnych - to znaczy przebywających stale w Rzymie, jest 24 w tem 20 Włochów i 4 cudzoziemców. Wśród 27 kardynałów cudzoziemców jest 6 - ciu Francuzów, 4 przedstawicieli Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, 3 Hiszpanów, 3 Prusaków, 2 Polaków, 1 Bawarczyk, 1 Anglik, 1Belg, 1 Brazylijczyk, 1 Austrjak, 1 Węgier, 1 Irlandczyk, 1 Portugalczyk i 1 Czech.

BICIE MONET WATYKAŃSKICH W ROKU 1933. W r. 1933 wybite będą monety watykańskie srebrne, niklowe i miedziane na ogólną sumę jednego miljona lirów włoskich. Monety złote będą w sumie nie przewyższającej 5 miljonów lirów.

U NAS

NOWE ŚWIĄTYNIE W POLSCE. Od czasu odzyskania niepodległości wybudowano w Polsce około 1600 kościołów oraz wiele kaplic. Ponadto nieomal przy każdej parafji zwłaszcza po miastach powstają Domy Katolickie, jako ogniska Akcji Katolickiej, prowadzącej pracę religijną, oświatową i dobroczynną.

KU CZCI WANDY MALCZEWSKIEJ. Warszawa w niedzielę 22 stycznia uczciła pamięć świątobliwej Wandy Malczewskiej, zmarłej, jak wiadomo, w opinji świętości. O godz. 10-tej rano w kościele św. Krzyża J. Em. Ks. Kardynał A. Kakowski odprawił uroczyste nabożeństwo, o godz. zaś 3 - ciej po poł. w wielkiej sali Filharmonji warszawskiej odbyła się uroczysta akademja, podczas której przemówienie poświęcone Wandzie Malczewskiej wygłosił m. in. J. E. Ks. Biskup Tomczak, sufragan łódzki.

GWIAZDKA DLA RODAKÓW NA OBCZYŹNIE. Stowarzyszenie "Opieka Polska nad Rodakami na Obczyźnie" wysłało 5.000 kompletów daru gwiazdkowego dla braci naszych na wychodźtwie z następującym listem:

Ukochani Rodacy!

Nie stać nas dzisiaj na wielkie dary, jednakże ufamy, że to uczucie serdeczne, jakie pragniemy wyrazić, przesyłając z polecenia J. Em. Ks. Kardynała Prymasa, Waszego wspaniałomyślnego i dobrego Opiekuna, nasz tradycyjny polski biały opłatek, będzie tym jasnym promykiem z Ojczyzny, który w szarzyznę życia i walki o byt, wniesie otuchę i siłę do wytrwania na dalekim posterunku.

Niech w cichy wieczór wigilijny szczęści Wam Boża Dziecina przeobficie, niech błogosławi Królowa Polski Częstochowska Maryja, niech Wam doda sił i mocy do wytrwania w świętej wierze Ojców i gorącem przywiązaniu do Matki Ojczyzny.

Bądźcie pewni, że w Polsce biją ku Wam gorące serca, których wyrazicielką jest "Opieka Polska nad Rodakami na Obczyźnie", co zdala czuwa i czuwać będzie nad Wami, Drodzy Rodacy.

W tej myśli przesyłamy Wam z Ojczyzny najszczersze pozdrowienia i najczulsze życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia i błogosławieństwa Nowego Roku.

O BEATYFIKACJĘ KRÓLOWEJ JADWIGI. Grono osób świeckich i duchownych w Warszawie podjęło akcję w celu rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Królowej Jadwigi. Akcja ta ma być oparta na szerokiej podstawie ogólno narodowej.

ZE ŚWIATA

1400 - LECIE ŚMIERCI ŚW. REMIGJUSZA. , W związku z przypadającą w roku bieżącym 1400 - ną rocznicę śmierci św. Remigjusza, niegdyś arcybiskupa Reims, apostoła: Francji, Ojciec św. wystosował od Mgr. Souchard, obecnego arcybiskupa diecezji reimskiej, pismo, w którem przypomina, że św. Remigiusz ochrzcił króla Klodoweusza, wskutek czego cała Galja zrodziła się dla życia chrześcijańskiego i stała się córą Kościoła. W dalszym ciągu Papież przypominając list Leona XIII z roku 1896 ogłoszony z okazji 1400 - lecia chrztu Klodoweusza, życzy Francji, by całkowicie powróciła do życia chrześcijańskiego.

MASOWE NAWRÓCENIA W INDJACH. Z Bombaju donoszą, że ostatnio pociągnięty przykładem Mar Ivaniosa, zgłosił chęć przystąpienia do Kościoła katolickiego "jeszcze jeden biskup jakobicki wraz z 30 kapłanami i 20 tysiącami wiernych, posiadających około 100 parafij.

OFIARA CESARZOWEJ JAPOŃSKIEJ DLA MISYJ KATOLICKICH. Japońska cesarzowa - wdowa złożyła ostatnio poważną sumę pieniędzy na rzecz dwu katolickich zakładów dla trędowatych w Biwasaki pod Kummamoto i w Fotemba pod Tokio. Pierwszy z tych zakładów prowadzony jest przez SS. Franciszkanki Misjonarki Marji, drugi - przez Paryskie Misje Zagraniczne.

SŁYNNY LOTNIK NA USŁUGACH MISYJ. Wśród lotników, którzy przelecieli Atlantyk i niedawno zebrali się w Rzymie, znajduje się również kapitan Köhl, dobrze znany w kołach misyjnych. Wiedzę swoją i zdolności ofiarował on misjom i obecnie należy do niemieckiego towarzystwa pomocy transportowej misjom znanego pod nazwą ,"M. I. V. A.". Przykład kapitana Köhla zachęcił innego lotnika, który również przeleciał Atlantyk, barona von Gronau do pójścia jego śladem i poświęcenia swej umiejętności celom tego samego towarzystwa "M. I. V. A.".

Ks. Schulte i samolot Mivy

Założycielem i kierownikiem "Mivy" jest ks. Schulte, który jest równocześnie pilotem. Na fotografji (na lewo) ks. Schulte w stroju lotnika, (na prawo) stoi obok samolotu "Mivy",

KRZYŻ KU UPAMIĘTNIENIU ROKU JUBILEUSZOWEGO. Ku upamiętnieniu rozpoczynającego się w kwietniu Roku Jubileuszowego zamierzone jest wzniesienie na górze Alwernji, gdzie św. Franciszek z Asyżu otrzymał stygmaty, wielkiego krucyfiksu żelaznego. Krzyż ten będzie oświetlony elektrycznością, przyczem poraz pierwszy oświetli go Ojciec św. drogą radjową, podobnie jak to uczynił Marconi, oświetlając statuę Chrystusa - Króla pod Rio de Janeiro.

455.000 SKAUTÓW KATOLIKÓW NA CAŁYM ŚWIECIE. Stosownie do wiadomości podanych przez dziennik angielski "The Universe", ogółem istnieje na całej kuli ziemskiej 455.000 skautów katolików. Liczba wszystkich harcerzy świata wynosi 2.112.000, a więc około 22 proc. jest katolików.