Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

WRAŻENIA ENCYKLIKI "LUX VERITATIS" NA WSCHODZIE. W grudniu ub. r. Ojciec św. Pius XI wydał nową encyklikę "Lux veritatis (światło prawdy na Wschodzie) o nauce soboru efeskiego, dotyczącej dwoistości natury Chrystusa, czyli ludzkiej i boskiej, boskiego macierzyństwa Najśw. M. Panny, oraz prymatu papieża. Poruszenie prymatu papieża dało Ojcu św. sposobność zwrócenia się z gorącym apelem do kościołów wschodnich, odłączonych od jedności z Kościołem Powszechnym. Jedność boskiej i ludzkiej natury w osobie Chrystusa nastręcza zarazem sposobność wskazania na błędy odnośne do Bóstwa Chrystusa, oraz potwierdzenia, iż jedynym stróżem nieomylnej prawdy chrześcijańskiej jest Kościół rzymski. Ostatnia część encykliki dotyczy czci dla Najśw. Marji Panny, pod Której szczególną opieką pozostają właśnie narody; wschodnie, odznaczające się wielką miłością do Najśw. Marji Panny.

Z korespondencyj, nadchodzących do pism włoskich z Konstantynopola, i bliskiego Wschodu, ostatnia encyklika, zwłaszcza jej ustęp, dotyczy odnowienia jedności z Kościołem rzymskim kościołów wschodnich, wywarła wśród chrześcijan Wschodu wielkie wrażenie. Odczuwa się to szczególnie u schizmatyckich ormian, którzy uważają, że łatwiejszym będzie powrót do jedności z Rzymem, niż łączenie się z kościołem anglikańskim, nie uznającym kultu Najśw. Marji Panny. Jeden z metropolitów ormniańskich oświadczył, że Pius XI w tej encyklice uderzył w tony, które szeroki oddźwięk znajdą w sercach chrześcijan Wschodu.

KANONIZACJA I PROKLAMACJA ALBERTA WIELKIEGO DOKTOREM KOŚCIOŁA. Dnia 8 stycznia b. r. ogłoszona została bulla papieska w sprawie kanonizacji i proklamowania doktorem Kościoła Alberta Wielkiego. Zawiera ona przegląd znakomitej działalności św. Alberta Wielkiego jako kapłana, biskupa i uczonego. Charakteryzując wszechstronną działalność naukową tego świętego, bulla wylicza poza filozofją, teologją i piśmiennictwem jeszcze następujące dziedziny pracy św. Alberta: astronomję, kosmografje, meteorologje, klimatologję, fizykę, mechanikę, architekturę, zoologję, botanikę, rolnictwo, żeglarstwo. Wkońcu bulla stwierdza, iż właśnie w czasach obecnych, gdy szczególnie silnie odczuwać się daje potrzeba pokoju, kanonizacja i proklamowanie doktorem Kościoła Alberta Wielkiego specjalnie wydaje się wskazanem, albowiem, św. Albert był zawsze gorliwym bojownikiem idei pokoju. Bulla wyznacza dzień 14 listopada t. j. dzień śmierci św. Alberta za dzień jego święta.
Liczba świętych, którym tytuł Doktora Kościoła przysługuje, wzrosła ze św. Albertem do 28.

Londyński "Times", pisząc o wrażeniu, wywołanem encykliką "Lux veritatis" na Wschodzie, stwierdza, że jest ono większem, niż sam Papież mógł się spodziewać. Paktem jest, że od stu lat żaden z papieży nie cieszył się takiem poważaniem i uznaniem, jak Pius XI, którego nawet patrjarchowie schizmatyckich kościołów uznają conajmniej za wielkiego uczonego.

U NAS

bp Władysław Bandurski

JUBILEUSZ J. E. KS. BISKUPA WŁAD. BANDURSKIEGO. Minęło już 25 lat od chwili, kiedy Ojciec św. Pius X mianował X. Wł. Bandurskiego biskupem-sufraganem lwowskim. Cała Polska złożyła hołd Dostojnemu Jubilatowi, który, jako natchniony kaznodzieja, krzepił płomieniami swej wymowy i miłosnem tchnieniem gorącego serca swego ducha w narodzie. Pamiętne są słowa X. Biskupa, wypowiedziane w r. 1910 w Krakowie, w czasie obchodu grunwaldzkiego, z których bije wiara w zmartwychwstanie Polski i ogromna odwaga. "Idź, narodzie, na Wawel - mówił - posłuchaj dum przeszłości, niech cię one napełnią nadzieją lepszego jutra! Polacy! Odwagi! Polska idzie i już jest blisko!"

W czasie wojny złączył Ks. Biskup działalność swoją z legjonami. Był internowany w Wiedniu. W Marmarosz Sziged, mimo groźnego niebezpieczeństwa, podtrzymywał ducha sądzonych legjonistów. A po zmartwychwstaniu Ojczyzny osiadł na stałe w Wilnie. Cała Polska składała gorącemu i Dostojnemu Patrjocie szczere życzenia, jako dług wdzięczności za ofiarną dla Ojczyzny pracę. - Redakcja "Rycerza" również J. Ekscelencji Jubilatowi serdeczne składa życzenia i korną prośbę śle do Boga, by Mu w jaknajdłuższe lata błogosławić raczył!

LIST PRYMASA POLSKI DO RODAKÓW NA OBCZYŹNIE. Kancelarja Prymasa Polski rozesłała w okresie przedświątecznym Bożego Nar. do zgórą 600 środowisk polskich na wychodźtwie listy z życzeniami J. Em. Ks. Kardynała A. Hlonda, opłatki oraz paczki z książkami.

Treść listu jest następująca:

Kochany Rodaku na obczyźnie!

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. I zasiędzie Polska cała świętym zwyczajem, do atolu wigilijnego i łamać się będzie białym opłatkiem. A do żłóbka. Jezusowego popłynie serdeczna prośba, żeby Dziecina Boża pokój nam dala i radość i żeby węglem miłości połączyła to, co rozżalone, w rozterce i na rozdrożu.

W cichy wieczór wigilijny nie zapomnimy tu o tobie, kochany rodaku, co poza granicami ukochanej Ojczyzny wiedziesz żywot tułaczy. Myślą i sercem będziemy z tobą, gdy w święty wieczór wigilijny rozrzewnisz się na, wspomni-nie wioski rodzinnej i tego kościoła i tych dzwonów, co na polską pasterką zwołują.

Kochany rodaku! Pokrzep swe serce wspomnieniami z ojczystej ziemi i mocno stój przy wierze ojców. Z Bogiem zawsze ci będzie lżej i lepiej. Gdy przystąpią do ciebie wilki w owczej skórze i kusić cię będę, byś opuścił szeregi Kościoła, nie dawaj posłuchu fałszywym prorokom i trwaj przy świętej wierze. Zdala od kraju pamiętaj o Ojczyźnie, i o ile możesz, służ jej całą duszą. Pamiętaj, że jesteś listkiem tego wielkiego drzewa, któremu na imię: Naród polski.

W wieczór wigilijny opłatkiem się z tobą łamie, kochany rodaku, i życzenia ci przesyłam serdeczne i czule błogosławieństwo. Niechaj Bóg spełni twoje szlachetne pragnienia i tęsknoty.

Pokój, miłość i łaska Dzieciątka Bożego oraz opieka Jego Najświętsze? Matki niech będą, zawsze z tobą i z cała polską rzeszą wychodźczą.

Poznań, dnia 31 października 1931 r.

(-) † August Kard. Hlond, Prymas Polski

ZJAZD PISARZY KATOLICKICH. 17 stycznia b. r. odbył się w Warszawie ogólno-polski zjazd Pisarzy Katolickich. W zjeździe wzięło udział blisko 500 osób, w tem wielu księży, oraz specjalna delegacja czeskich i słowackich pisarzy. Z Episkopatu obecni byli: Ks. Kard. Kakowski, Księża Biskupi: Szlagowski, Przeździecki, Łukomski. Na zjeździe założono Organizacje Katolickich Pisarzy w Polsce, nadto uczestnicy zaprotestowali: przeciw nowemu projektowi prawa małżeńskiego, przeciw projektowi kodeksu karnego, tolerującemu spędzanie płodu i ustawie usuwającej rubrykę wyznaniową w dowodach osobistych.

EREKCJA SEMINARJUM DUCHOWNEGO DLA WYCHODŹTWA POLSKIEGO. J. Em. Ks. Kard. Prymas Hlond wydał dekret następującej treści: "Pismem Sekretarjatu Stanu z dnia 26 maja 1931 r. L. 1215.31 zlecił mi Ojciec św. urzędowo opiekę religijną i moralną nad wychodźtwem polskiem, upoważniając mnie do wszystkich spraw, związanych z polskiem duszpasterstwem emigracyjnem. Na tej podstawie i wskutek niejednokrotnej zachęty Jego Świątobliwości eryguję niniejszem kanonicznie Seminarjum Zagraniczne dla wychodźtwa polskiego z siedzibą w Poznaniu i nadaję mu w myśl kan. 100 § 1 artykułu XVI Konkordatu, kościelną osobowość prawną z wszystkiemi uprawnieniami, które z Kodeksu Kanonicznego, z Konkordatu i ustaw państwowych przysługują polskim osobom prawnym kościelnym. Osobnym statutem i regulaminem określam wewnętrzny ustrój Seminarjum Zagranicznego i jego stosunek do Ordynatu Archidiecezji. Poznań, dnia 8 grudnia 1931 r. † August Kard. Hlond.

ZE ŚWIATA

800 LEKARZY PRZEPROWADZIŁO BADANIA W KLINIKACH URZĘDOWYCH W LOURDES W 1931 R. Urzędowe biuro lekarskie w Lourdes wykazuje, że w roku ubiegłym 800 lekarzy ze wszystkich krajów świata przeprowadzało w klinikach w Lourdes swe badania. Wszyscy oni wrócili do swych: krajów pod najgłębszem wrażeniem rzeczy widzianych. Bezpłatnemu lekarskiemu, badaniu poddanych zostało w ciągu roku ubiegłego około 20 tysięcy pielgrzymów. Na okres roku 1931 przypada 10 urzędowych stwierdzeń niezwykłych uleczeń, które niedają się przez nowoczesną medycynę wyjaśnić w sposób naturalny.

CUDOWNE UZDROWIENIE W LOURDES. Wśród licznych wypadków cudownych uzdrowień w Lourdes znów w ostatnim czasie zanotowano jeden z kategorji szczególnie poważnych, wobec których medycyna staje się bezradną, jeśli próbowałaby wytłumaczyć je w sposób naturalny.

W danym wypadku idzie o cudowne uzdrowienie Antoniny Siere z miejscowości Gruzy. Antonina Siere cierpiała na nieuleczalną chorobę żołądka, kiszek i nerek, z czego nagle uzdrowioną została w Lourdes w dniu 8 października 1930 r. Dr Barral, lekarz specjalista, który opiekował się chorą i, już po jej cudownem uzdrowieniu, poddał ją całorocznej ścisłej obserwacji lekarskiej, wydał wreszcie orzeczenie, w którem stwierdza, że pani Siere na podstawie klinicznych i radiologicznych badań jest zupełnie zdrowa", że uzdrowienie jakie nastąpiło nagle w Lourdes w dniu 8 października 1930 r., jest całkowite, przyczem choroba nie wykazuje tendencji do powrotu". Dalej dr. Barral stwierdza, "uleczenie nie jest możliwe do wytłumaczenia z punktu widzenia lekarskiego, ponieważ nastąpiło w warunkach biologicznych anormalnych". Podobnej treści orzeczenie wydał również urząd badań lekarskich w Lourdes.

WIELKI TYDZIEŃ LISIEUX. Malownicza miejscowość Normandji dziś najbardziej uczęszczana przez pielgrzymki z Francji i całego świata będzie miała tego lata swój "wielki tydzień". Dawno już postanowiono, że w Lisieux na wzgórzu koło klasztoru Karmelitanek wznosić się będzie wspaniała bazylika ku czci św. Teresy od Dz. Jezus, bazylika, o której powiedział Ojciec św. Pius XI że chciałby "aby była piękną, bardzo dużą i szybko ukończoną". Inauguracja tego kościoła odbędziecie w niedzielę 3 lipca, a poprzedzi ją tydzień nabożeństw i odczytów na temat św. Teresy od Dz. Jezus, wraz z wystawą poświęconą jej kultowi. Wystawa będzie otwarta 26 lipca t. j. tego samego dnia w którym będzie zamknięty Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Dublinie. Bez wątpienia, zarówno XX. Biskupi, jak i pielgrzymi wszystkich krajów biorący udział w Kongresie, zechcą zatrzymać się w Lisieux dla asystowania tym uroczystościom.

ARTYSTKA TEATRALNA - OPIEKUNKĄ TRĘDOWATYCH Była artystka teatrów warszawskich, p. Stanisława Umińska, po tragedji, którą przeżyła w Paryżu i głośnym procesie o skrócenie życia ś. p. Jana żyznowskiego usunęła się zupełnie od życia, teatralnego. Pozostała we Francji i tam też podjęła się pracy jako siostra miłosierdzia w zakładach opiekuńczych. Ostatnio nadeszły wieści z Paryża że p. Umińska postanowiła opuścić Francję, by poświeć się pracy samarytańskiej w kolonjach dla trędowatych, na terytorjum francuskiej Afryki.

LIST PASTERSKI EPISKOPATU WĘGIERSKIEGO W SPRAWIE KRYZYSU POWSZECHNEGO. Episkopat węgierski ogłosił z okazji świąt Bożego Narodzenia zbiorowy list pasterski, w którym zajmuje stanowisko wobec powszechnego kryzysu światowego. W orędziu tem stwierdzają biskupi węgierscy, że główną przyczyną niezwykłego kryzysu, jaki przeżywa świat dzisiejszy, jest fakt, iż ludzie przewrócili zupełnie naturalny porządek świata, czyniąc ze środków jakiemi są dobra ziemskie, cel sam w sobie. W taki sposób właściwy ostateczny cel naszego bytowania na ziemi poszedł w zapomnienie. Bóg dał dobra ziemskie wszystkim bez wyjątku ludziom do użytku, nie zaś po to, aby z nich uczyniono bóstwo. Kościół uczy, że posiadacze dóbr ziemskich nie są twórcami tych dóbr natomiast przed Bogiem odpowiedzialni są za zarządzanie niemi Winni więc tak niemi dysponować, ażeby nie działa się krzywda bliźnim.

WALKA Z PORNOGRAFJĄ W AMERYCE. W Nowym Jorku odbył się niedawno zjazd z górą 100 duchownych różnych wyznań, mających na celu walkę z pornografją we wszystkich jej postaciach. Wynikiem zjazdu było zawyżanie "Komitetu obywatelskiego obyczajności publicznej", który postanowił sobie za zadanie przedewszystkiem walkę z niemoralnemi czasopismami znanemi również w Europie, zwłaszcza w Niemczech, pod nazwą różnych "Magazinów"

POWODZENIE KATOLICKIEGO FILMU W JAPONJI. W japońskim - mieście Fukuoka, liczącem 200 tyś. mieszkańców i będacem siedzibą katolickiego Biskupstwa, podjęto wyświetlanie katolickiego filmu, przedstawiającego śmierć japońskich męczenników za wiarę prawdziwą. Powodzenie, jakie zyskał ten film przeszło wszelkie nadzieje Codziennie tłumy pogan oblegały teatr, w którym film był wyświetlany, by w skupieniu i milczeniu, jak w świątyni, ujrzeć wzruszające sceny z życia świętobliwych i mężnych swych współrodaków.

CHWALEBNY ZWYCZAJ SYLWESTROWY W JAPONJI. Koniec roku w Japonii, to ogólne hasło do płacenia długów i wyrównywania wszelakich wzajemnych należności. Pod rygorem honoru. Poczuwa się każdy Japończyk zakończyć rok skwitowaniem lub ugodzeniem się ze swym wierzycielem. Stąd długo wieczór są otwarte sklepy i banki; aby dać sposobność dłużnikom uiszczenia się, co oczywiście odbywa się wśród swoistego ceremonjału i wylewu grzeczności i podziękowań wzajemnych. U nas jest, niestety, przeciwnie, wielu tuż przed Sylwestrem i na Sylwestra właśnie zaciąga długi!

POLICJANCI NOWOJORSCY. W Nowym Jorku istnieje katolicki związek policji miastowej. Corocznie związek ten urządza uroczyste nabożeństwo. W tym roku na Mszy św. związkowej było 3.500 członków. Po nabożeństwie odbyło się towarzyskie zebranie, na którem kardynał Hayes miał przemowę W mowie tej zaznaczył, iż dobry policjant powinien mieć: cierpliwość Joba, mądrość Salomona, a odwagę Daniela we lwiej jamie. Tego roku przystąpiło tam do wspólnej Komunji św. wielkanocnej w katedrze św. Patryka 5.500 policjantów, czyli prawie trzecia część wszystkich policjantów w Nowym Jorku.