Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

ŚW. ROBERT BELLARMIN DOKTOREM KOŚCIOŁA. Ojciec św. Pius XI ogłosił dnia 17 września ub. r. św. Roberta Bellarmina kardynała z zak. OO. Jezuitów, doktorem; Kościoła Powszechnego i nakazał, by Msza św. i, specjalne officjum (modlitwy w Brewjarzu kapłańskim) były odprawiane w całym Kościele katolickim 13 maja.

NABOŻEŃSTWO: WATYKAŃSKIE PRZEZ RADJO. w Bazylice św. Piotra zaprowadza się obecnie instalacje, umożliwiające transmisję przez radjową stację watykańską nabożeństw, odprawianych przez Ojca św.

ORDER CHRYSTUSA DLA KRÓLA WŁOSKIEGO. Papież polecił nuncjuszowi apostolskiemu przy, Kwirnale Msgr. Borgoncini Duca wręczyć królowi włoskiemu order Chrystusa, którym odznaczył już króla włoskiego przy sposobności zawarcia ugody laterańskiej. Jest to najwyższe odznaczenie Stolicy św., które otrzymują tylko panujący lub książęta krwi.

KATASTROFA W BIBLJOTECE WATYKAŃSKIEJ W RZYMIE. Do najwspanialszych i najstarszych bibliotek świata należy Biblioteka Watykańska. W dniu 22 grudnia ub. R. nawiedziło ją nieszczęście. Z przyczyn dotąd dokładnie niewyjaśnionych zapadła się najpiękniejsza sala Bibljoteki - sala Sykstusa V. Filary tej Sali, około 20 tysięcy książek i wszystkie ogromnej wartości zbiory wraz z podłogą runęły przez dwa pietra na parter, tworząc jedną wielką kupę gruzów. Straty dla nauki i sztuki bardzo wielkie. Niestety, były i straty w ludziach: Zginął jeden z uczonych, zajęty właśnie w sali i 4 robotników. Ojciec św. głęboko wzruszony tą wiadomością wyznaczył dla rodzin zabitych dożywotnie zaopatrzenie. WRAŻENIE ŚMIERCI ARNOLDA MUSSOLINIEGO W WATYKANIE. We Włoszech zmarł nagłe Arnold Mussolini, brat premjera włoskiego. Po otrzymaniu wiadomości o tej śmierci, Ojciec św. polecił nuncjuszowi: rzymskiemu, Msgr. Duca, wyrazić szefowi rządu włoskiego kondolencje. Śmierć Arnolda Mussoliniego wywołała w Watykanie żal, gdyż zmarły był nietylko wybitnym działaczem i politykiem, ale również wierzącym i praktykującym katolikiem oraz dał wiele dowodów szczerej współpracy z Kościołem i utrwalenia z nim zgody. Jego ostatnią manifestacją na rzecz porozumienia był udział w otwarciu nowego roku akademickiego na katolickim uniwersytecie Serca Jezusowego w Mediolanie.

U NAS.

GREKO-KATOLICY ZA ZMIANĄ FORMY UDZIELANIA KOMUNJI ŚW. Organ duchowieństwa grecko-katolickiego "Niwa" podaje szereg artykułów dyskusyjnych w sprawie zmiany dotychczasowej formy udzielania Komunji św. wiernym pod dworna postaciami. Wielu duchownych Kościoła grecko-katolickiego uważa tę praktykę, jako bardzo niewygodną, a nawet odstręczającą wiernych od częstego przystępowania do Stołu Pańskiego. Proponują zatem przyjęcie formy rzymsko-katolickiej, według której Komunje św. przyjmuje się tylko pod postacią chleba, tembardziej, że praktyka ta nie jest obca greko-katolikom, którym w czasie choroby, a nieraz i podczas odpustów, udziela się Komunji pod jedną postacią.

W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIEM PROCESU BEATYFIKACYJNEGO ŚWIĘTOBLIWEJ WANDY MALCZEWSKIEJ. Sprawą procesu beatyfikacyjnego Wandy Malczewskiej interesują się coraz szersze koła społeczeństwa katolickiego w Polsce, które pragnęłyby widzieć tę świetlaną postać wyniesioną na Ołtarze Pańskie.

W policzeniu kogoś w poczet Świętych Pańskich rozstrzyga Kościół na podstawie procesu, którego rzeczą jest zbadanie życia i cnót człowieka, mającego być kanonizowanym, wykazanie łask doznanych przez ludzi za jego przyczyną, zwłaszcza, stwierdzenie cudów, spełnionych za jego wstawiennictwem.

Myśl beatyfikacji szlachetnej Polki, Wandy Malczewskiej, poruszona i spopularyzowana została przez ś. p. Ks. Prałata Augustyniaka. Po śmierci ks. prałata, ze względu na to, że szczątki świętobliwej Wandy spoczywają w Parznie, parafji diecezji Łódzkiej, sprawa procesu beatyfikacyjnego koncentruje się w Kurji Biskupiej w Łodzi i skupia w ręku Ks Biskupa Sufragana K. Tomczaka z delegacji JE. Ks. Biskupa Ordynarjusza diecezji Łódzkiej.

Uprasza się wszystkie osoby, które się tą sprawą interesują i zajmują, by wszelką korespondencję w tej sprawie, wszystkie wiadomości o doznawanych łaskach, ofiary i dochody z akademij lub wydawnictw, przeznaczone na prowadzenie procesu, skierowywać pod adresem: Łódź, Kurja Biskupia, ul. Skorupki 1.

ZGON KAPŁANA W KOŚCIELE. Podczas odprawiania nieszporów w klasztorze w Gidlach (diec. Częstochowska) upadł nagle na stopnie ołtarza O. Tomasz Szponarowicz, przeor gidelskiego klasztoru Dominikanów. Zaniesiono go do zakrystji, lecz wszelka pomoc okazała się daremna. Przyczyną nagłej śmierci był atak sercowy.

MALARZ ŻYDOWSKI Z ŻONĄ PRZESZEDŁ NA KATOLICYZM. Wielkie poruszenie w sferach żydowskich wywołała wiadomość, iż znany w Wilnie malarz żydowski, Marek Szwarc, wraz z małżonką porzucił wyznanie mojżeszowe, przechodząc na łono Kościoła katolickiego.

ŻYCIORYS PAPIEŻA. Z racji dziesięciolecia pontyfikatu Ojca św. Piusa XI Sekretarjat Gen. Ligi Katol. Archidiecezji gnieźnieńsko-poznańskłej wydaje życiorys Ojca św. Piusa XI oraz kolorowy jego portret. Zamawiać: Liga Katolicka, Poznań, Al. Marcinkowskiego 22.

ZGON RODAKA NASZEGO W WIECZNEM MIEŚCIE. Dziennik Watykański "Osservatore Romano" zawierał w jednym z numerów wspomnienie pośmiertne o zmarłym ostatnio w Rzymie ś. p. ks. prałacie Rokosznym, który wyjechał z ks. Biskupem Jaśińskim arcypasterzem diec. Sandomierskiej do Rzymu i po audjencji u Ojca św. zmarł. "Osservatore" podaje okoliczności, wśród których nastąpiła śmierć i ostatnie chwile zmarłego.

W ciągu sześciogodzinnego trwania agonji ś. p. ks. Rokoszny odbył wobec Swego biskupa i obecnych jakby publiczną spowiedź ze swego życia, mówiąc, że poświęcił je w całości Chrystusowi, Jego Namiestnikowi na ziemi, swym przełożonym i wiernym powierzonym jego pasterskiej pieczy. Poprosiwszy Matkę Przełożoną SS.Św. Rodziny z Nazaretu, u których zamieszkiwał podczas pobytu w Rzymie, aby oddaliła z pokoju młodsze osoby, któreby przerażał widok jego agonji, przyciskał do piersi krucyfiks i, trzymając, zgodnie z odwiecznym tradycyjnym zwyczajem gromnicę, rzekł do ks. biskupa Jasińskiego, który mu udzielił świętych Sakramentów i towarzyszył do ostatniej chwili: - "Rozumiem dobrze wszystko. Odchodzę do "swego Boga". A po chwili: "Pobłogosław mnie teraz. Przyjdźcie mi z pomocą święci Pańscy i Aniołowie. Zaczynam teraz nowe życie z świętymi Twoimi na wieki". Z temi słowy oddał w ręce Bogu swą czystą duszę.

ZE ŚWIATA.

CZYŻBY PROLOG DO NAWRÓCENIA Były prezydent Meksyku Calles, który przed paru laty wszczął gwałtowną walkę z kościołem katol. i duchowieństwem w Meksyku,, do tego stopnia zmienił swe zapatrywania, że z okazji obchodu jubileuszowego Najsw. Marji Panny z Gaudelupy sprawił wspaniełe organy do świątyni pod Jej wezwaniem i przyczynił się znacznie do wybudowania pomnika jubileuszowego. Również rząd meksykański okazał wiele poparcia przy obchodzie jubileuszowym. Córka Callesa wyszła za mąż za katolika.

ZAMORDOWANIE MISJONARZA KATOLICKIEGO W CHINACH Agencja "Fides" donosi o śmierci misjonarza, O. Pawła Ly, którą poniósł z rąk chińskich bandytów. Do kościoła w Czang-Kia-Hui wtargnęli wczesnym rankom bandyci, porywając O. Ly z konfesjonału. Wywlókłszy go do sąsiedniej wsi próbowali zmusić go do wyrzeczenia się wiary. Wobec odmowy uczynienia tego O. Ly zamordowany został na miejscu. Jednocześnie zamordowano również jednego z chrześcijan, który podążył za bandytami, by ratować swego kapłana. Zamordowany O. Ly liczył 70 lat. - Jednak śmierć taka nie odstrasza innych, ale owszem, jest niejako posiewem nowych licznych misjonarzy z poświęceniem się dla biednych pogańskich dusz.

REKOLEKCJE PRZEZ RADJO. W szpitalu Fitzimons w Denver (Stany Zjedn. Am. Półn.) miejscowy kapelan urządził trzydniowe rekolekcje, nadane przez radjo do wszystkich sal szpitalnych. Nauki te, których z konieczności słuchali również niekatolicy, przyjęte zostały z entuzjazmem przez chorych, a jako bezpośredni skutek wywołały fakt zgłoszenia się 26 niekatolików z prośba o bliższe zapoznanie ich z wiarą katolicką.

Z ŻYCIA RELIGIJNEGO KATOLIKÓW W STANACH ZJEDN. AM. PÓŁN. Jak podaje jeden z biskupów ze Stanów Zjedn., życie katolików tamtejszych odznacza się szczególniejszą intensywnością i pochwały godnem zainteresowaniem. Zdaniem tego pasterza ok. 80% ludności katolickiej stale wysłuchuje niedzielnej Mszy św., a ok. 40% przeciętnie raz na miesiąc przystępuje do spowiedzi. W wielu parafjach ze względu na potrzeby ludności zatrudnionej w przemyśle, pierwsza Msza św. odprawia się już o 2-ej w nocy, co umożliwia wysłuchanie jej przez robotników nocnej zmiany. Nadmienić wypada, że wprowadzenie tych tak wczesnych nabożeństw ludność powitała wszędzie z wielkiem zadowoleniem.

RUCH UNIJNY W INDJACH. Wielki ruch unijny, zapoczątkowany przez głowę jakobitów nialabarskich biskupa Ivaniosa, który we wrześniu 1930 roku powrócił do jedności z Kościołem, wydaje nadzwyczaj obfite owoce. Ze sprawozdania, jakie biskup lyanios skierował do Papieża, wynika, że dotąd z pośród jakobłtów malabarskich poszło za jego przykładem 35 kapłanów, G studentów teologji, 8 sióstr zakonnych i 4700 osób świeckich. Ponadto wskutek wywołanego przezeń ruchu nawróciło się na katolicyzm 450 pogan.

Chrystjanizm na wybrzeżu Malabarskiem datuje się, według tradycji, od czasów pierwszych Apostołów. Ponieważ chrześcijanie malabarscy pozostawali w bezpośrednich stosunkach z Kościołem Mezopotamji, w V w. naszej ery wpadli wraz z tym kościołem w błąd monofizytów. W XVI w. chrześcijanie malabarscy powrócili do jedności z Kościołem, jednak już pod koniec XVII w. cześć ich od tej jedności odłączyła się, wiążąc się z jakobitami syryjskimi.

POWRÓT DOMINIKANÓW DO SZKOCJI. Na zaproszenie arcybiskupa Edynburga, ks. Mr. Donalda, powracają do Szkocji Dominikanie, usunięci stąd jeszcze za czasów pseudoreformacji. Szczególnej ich pieczy zostanie powierzona praca relłgijno-oświatowa wśród studentów-katolików uniwersytetu edynburskiego, dla których organizować będą wykłady z zakresu apologetyki i filozofji. Wśród przybywających do Edynburga dominikanów znajduje się O. Black, były duchowny szkockiego kościoła episkopalnego.

UŚWIADOMIENIE SPOŁECZEŃSTWA WE FRANCJI O ROLI MASONERJI. W francuskiej prasie katolickiej daje się w ostatnim czasie zaobserwować dobrze zorganizowana akcja, zmierzająca do uświadomienia szerokich mas katolickich o właściwej roli i założeniach masonerji. M. i. zabierają ostatnio głos w tej sprawie alzackie pismo "Voix d’Alsace", oraz paryska "La Croix".

Pierwsza z nich wskazuje na fakt, że 30.000 masonów francuskich panuje nad 40 miljonami Francuzów. Jest to tylko dzięki temu możliwe, iż masoni potrafili zyskać dla siebie polityków na kierowniczych stanowiskach, oraz obsadzić swoimi ludźmi wiele stanowisk kierowniczych. Dodać jeszcze należy, że obojętność katolików francuskich przyczyniła się do tego również w znacznej mierze.
We Francji powstała celem badania nad temi zagadnieniami specjalna instytucja pod nazwą koła im. Augusta Cochina, której głównem zadaniem są badania nad masonerją na zasadzie zupełnie pewnych materjałów.