Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

PROCES BEATYFIKACYJNY ZAŁOŻYCIELA - STOWARZYSZENIA MISYJNEGO KSIĘŻY PALLOTYNÓW. Dnia 12 stycznia b. r. odbyło się; w pałacu Watykańskim, w obecności Jego Świątobliwości, Papieża Piusa XI, posiedzenie Św. Kongregacji Obrządków. Obecni na posiedzeniu kardynałowie, prałaci i konsultorowie roztrząsali sprawę cnót w stopniu heroicznym wielebnego sługi Bożego ks. Wincentego Pallottiego, kapłana rzymskiego, założyciela Stowarzyszenia Misyjnego Księży Pallotynów i wydali wyrok przychylny. Jest to więc ważny krok na drodze do beatyfikacji wielebnego sługi Bożego i spodziewać się należy, że w najbliższym czasie ks. Pallotti będzie zaliczony w poczet błogosławionych.

MUSSOLINI NA AUDJENCJI U OJCA ŚW. Dnia 11 lutego b. r. t. j, w trzecią rocznicę zawarcia pomiędzy Stolicą św. I królewstwem Włoch układów lateraneńskich, przyjął Ojciec św. na audjencji premjera Italji Mussolini’ego wraz z wyższymi urzędnikami państwa. Audjencja odbyła się w prywatnej bibljotece Papieża i trwała przeszło godzinę. Przy wejściu do Sali audjencyjnej Mussolini przyklęknął i ucałował rękę Ojcu św. Po wizycie Mussolini na zapytanie dygnitarzy odrzekł: "Co za piękna wizyta!" Potem udał się do Bazyliki Watykańskiej. U wejścia podał mu wodę święconą arcybiskup Pellizzo. Mussolini przeżegnał się pobożnie i podszedł do przygotowanego dlań klęcznika przed ołtarzem Najśw. Sakramentu. Ujrzawszy objektywy fotografów nastawione na siebie, premier energicznym ruchem ręki wzbronił robić zdjęcia i dodał: "Gdy się modli," to się nie fotografuje". Następnie ukląkł na klęczniku i zagłębił się w kilkuminutowej modlitwie. Podobnie pomodlił się Mussolini na grobie św. Piotra. Miasto w dniu wizyty ozdobione było flagami, a w Citta del Vaticano powiewały chorągwie o barwach papieskich. - Poniżej Mussolini wśród dygnitarzy.

Mussolini wśród dygnitarzy

U NAS

70-LECIE URODZIN J. EM. KS KARDYNAŁA KAKOWSKIEGO. Ks. Kardynał obchodził z początkiem lutego siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Obchodził ją w Rzymie - dokąd wyjechał na dziesiątą rocznicę rządów Ojca św. Piusa XI, którego w Warszawie konsekrował na biskupa. Podczas przyjęcia w Rzymie u ambasadora Skrzyńskiego Kardynał Pacelli, sekretarz stanu, wręczył Ks. Kardynałowi Kakowskiemu portret Ojca św. z odręcznym podpisem Piusa XI i dedykacją: Memu konsekratorowi.

POLAK, OKULISTA - MISJONARZEM W CHINACH. Na polską misje w Szuntefu w Chinach przybyły ostatnio trzy Siostry Szarytki z Polski. Na misji tej przebywa obecnie kilku misjonarzy ze zgromadzenia św. Wincentego a Paulo i kilka sióstr Szarytek. Jednym z misjonarzy polskich w Chinach jest ks. dr. Wacław Szuniewicz, były profesor Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie, który przed dwoma laty otrzymał świecenia kapłańskie i wyjechał do Chin w charakterze misjonarza, gdzie darmo leczy Chińczyków na oczy.

WYBÓR PROJEKTÓW NA ŚWIĄTYNIĘ OPATRZNOŚCI BOŻEJ. Sąd konkursowy na projekt szkicowy votum narodowego świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, w osobach: J. Em. Ks. Kardynała Al. Kakowskiego, J. Em. Ks. Kardynała Prymasa Hlonda, J. E. Ks. Metropolity Sapiehy, wicemarszałków Sejmu, pp. Makowskiego i Polakiewicza, prezydenta miasta p. Słomińskiego, przedstawicieli Rob. Publ., Min. W. R. i O. P., przy udziale Związku Zrzeszeń Architektów Polskich, dokonał wyboru projektu przyszłej świątyni. Prawie jednomyślnie przyjęto projekt arch. Bohdana Pniewskiego. Na podstawie tego projektu rozpocznie się budowa monumentalnej świątyni narodowej.

WYSTAWA KOŚCIELNA W RADOMIU. Od 25 czerwca do 3 lipca bież. roku odbędzie się w Radomiu Powszechna Wystawa Kościelna z powodu Kongresu Eucharystycznego diecezji sandomierskiej w Radomiu. Wystawa ta budzi duże zainteresowanie w sferach handlowo-przemysłowych, co jest zupełnie zrozumiałe. Będzie ona świetną okazją zetknięcia się konsumenta z wytwórcą. Wystawa daje możność wystąpienia jedynie tylko chrześcijańskim wytwórcom, co również stanowi dodatnie walory wobec wszechwładnej konkurencji obcego handlu i przemysłu.

MAŁE SEMINARJA DUCH. W POLSCE. W dziele "Współczesna Polska pod względem religijnym" znajdujemy rozdział p. t. "Małe Seminarja diecezjalne i zakonne w Polsce". Dowiadujemy się z niego, że pierwszą taką instytucją na ziemiach polskich jest małe seminarjum metropolitalne we Lwowie (rok założenia 1840). Przed wojną było tych zakładów 11, wszystkie (prócz włocławskiego) w b. zaborze austrjackim. Wychowywało się w nich 680 chłopców. Obecnie liczba małych seminarjów wynosi 52, z tego 3 obrządku wschodniego. Wychowanków obrządku łacińskiego jest 4020, wschodniego 413.

ZE ŚWIATA

ZŁOTY MEDAL ZA NAJMORALNIEJSZY UTWÓR TEATRALNY. Katolicka Liga Aktorów w Stanach Zjednoczonych Am. Półn. ufundowała nagrodę w postaci złotego medalu, jaki co roku przyznawany będzie autorowi najmoralniejszej a jednocześnie zajmującej sztuki teatralnej. Również dla aktora, który w takiej sztuce najlepiej odegra główną role, przeznaczony zostanie w nagrodzie medal złoty.

WYNIKI SPISU LUDNOŚCI WE WŁOSZECH. Z ostatniego spisu ludności we Włoszech wynika, że kraj ten liczy 41,220.434 obywateli, w tem 11,060.963 katolików. Z pośród pozostałych mieszkańców przypada na wyznania niekatolickie 139.090 (t. j. 3,4 promile) i 17.494 (t. j. 0,4 promile) na bezwyznaniowców. Protestantów wraz z sektami protestanckiemi (głównie waldensi, pochodzący z Piemontu) liczy Italja 82.569, przyczem stanowią oni w przeważnej części element napływowy. żydów wreszcie liczą Włochy 47.485, t. j. 1,2 promile. Z powyższego wynika, że w Italji obecnie przypada na 10.000 mieszkańców 9961 katolików.

KONGRES EUCHARYSTYCZNY. Od 22 do 26 czerwca b. r. odbędzie się w Dublinie stolicy Irlandji 31 międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Pod protektoratem J. Em. Ks. Kardynała Prymasa organizuje się polska pielgrzymka narodowa na ten kongres. Program pielgrzymki przewiduje wyjazd 15 czerwca, powrót 1 lipca; prócz czterodniowego pobytu w Dublinie, obejmuje on zwiedzanie Lisieux i Londynu. Koszta pielgrzymki wyniosą od 600 do 1200 zł. Zgłoszenia przyjmuje ks. Dr. St. Janicki, Poznań, Ostrów Tumski 1.

pomnik papieża Benedykta XV

WDZIĘCZNOŚĆ TURKÓW DLA PAPIEŻA. Wielki miłośnik pokoju, papież Benedykt XV, który w czasie wojny światowej wielokrotnie nawoływał narody i państwa do zaprzestania morderczego rozlewu krwi, znanym był w całym świecie, jako jałmużnik pokrzywdzonych przez wojnę, spierał więc hojnie wszystkich, bez względu na religję lub narodowość, bo bliźnim według Ewangelji jest każdy, kto pomocy potrzebuje, więc i poganie.

W uznaniu ogromnych zasług jakie ten wielki papież położył wobec Turków przez swe chrześcijańskie miłosierdzie wystawiono mu pomnik w Konstantynopolu (rys. obok). Mahometanie - papieżowi!

PRZEDSTAWICIEL CHIN W LIDZE NARODÓW PROSI OJCA ŚW. O WSTAWIENNICTWO. Przewodniczący chińskiej delegacji przy Lidze Narodów, p. Yen, zwrócił się do Ojca św. z prośbą o wstawiennictwo za Chinami przy obecnym konflikcie na Dalekim Wschodzie. Kardynał Sekretarz Stanu Pacelli odpowiedział telegraficznie, że Papież, jako Wspólny Ojciec, obejmuje swą miłością wszystkie narody, a narodowi chińskiemu dał niewątpliwe dowody swojej dla niego przychylności. W obecnej chwili Ojciec św. pragnie gorąco i modli się o to, by pomiędzy obu wielkiemi narodami, którym Opatrzność Boża wyznaczyła miejsce obok siebie, zapanował pokój, aby mogły w zgodnem współżyciu korzystać z dobrodziejstw pokoju. Ten apel narodu chińskiego do Stolicy św. posiada wielkie znaczenie, albowiem jest to jeden z rzadkich wypadków odnoszenia się o pośrednictwo do Stolicy Apostolskiej ze strony narodu pogańskiego.

GŁÓD MODLITWY I BREWJARZ EWANGELICKI. W niemieckiem czasopiśmie "Liturgische Zeitschrift" zamieszczony został ostatnio artykuł na temat świeżo wprowadzonego do protestanckiej liturgji ewangelickiego brewjarza. Autor artykułu dr. Pohl pisze: "W brewjarzu ewangelickim widzimy pierwszą ze strony protestanckiej próbę wykorzystania myśli oraz skarbów rzymskiego brewjarza dla wzbudzenia pobożności w protestantyzmie. żąda się bowiem, w przeciwieństwie do subjektywnych modlitewników, "objektywnej" książki do modlitwy... Jest to głos Kościoła, który słyszymy, jest wołanie modlitwy poprzez wieki, a nawet lat tysiące... Chodzi wogóle o to, ażeby znowu zaczęto regularnie się modlić.

Jest rzeczą charakterystyczną, że protestantyzm w wielu krajach, widząc skostniałość i obojętność u swoich członków, poczyna wprowadzać obrzędy liturgiczne. A wyraźnem. naśladowaniem rytuału rzymskiego, szerzyć kult ku Matce Bożej, a ostatnio wprowadzać brewjarz. W Polsce pastorzy również wprowadzili zmiany w liturgji, nie mówiąc już o używaniu (coprawda bezprawnie) tytułów przysługujących hierarchji rzymsko-katolickiej.

"OJCZE NASZ" W 31 JĘZYKACH. Na jednym tylko obszarze misyjnym "Ojcze nasz" odmawiane jest w 31. językach. Jest to wikarjat apostolski" Rabaul, gdzie właśnie ta różnojęzyczność krajowców stanowi najgłówniejszą przeszkodę dla misjonarzy, którzy muszą nabożeństwa i kazania mieć w języku każdego szczepu.

MIĘDZYNARODOWA AKCJA KOBIET KATOLICKICH NA RZECZ POKOJU. Uważając, że zagadnienie pokoju jest bezsprzecznie najważniejszej zagadnieniem moralnem doby obecnej, Międzynarodowa Unja Katolickich Organizacyj Kobiecych podjęła szeroką akcję współpracy w tej dziedzinie.

Akcja rozwinęła się w trzech kierunkach: 1) modlitwy o światło i dobrą wolę narodów i ich przedstawicieli; w tym celu 28 miljonów stowarzyszonych przystąpiło na tę intencję do Stołu Pańskiego w dzień otwarcia Konferencji Rozbrojeniowej, t. j. dnia 2-go lutego; 2) przedstawienie członkom Konferencji Rozbrojeniowej postulatów kobiet katolickich, które ujęte zostały w szeregu rezolucyj podpisanych przez wszystkie kraje, przesłanych przez Unję do Genewy; 3) zgłoszenia gotowości do współpracy z Ligą Narodów w dziedzinie pracy nad ustaleniem pokoju; w sprawie tej został wysłany do Sekretarjatu Ligi Narodów specjalny memorjał. W memorjale tym, jak również i w przesłanych rezolucjach, podkreślany był zawsze i przedewszystkiem moment moralny - konieczności oparcia stosunków międzynarodowych na czynnikach miłości i sprawiedliwości, jako jedynych podstawach na których oprzeć się może prawdziwy pokój, przy odpowiednich gwarancjach i sankcjach międzynarodowych, mogących zapewnić ogólne bezpieczeństwo.

W akcji tej wzięły również udział następujące polskie organizacje należące do Międzynarodowej Unji: Zjednoczenie Katolickich Związków Polek, Zjednoczenie Młodzieży Polskiej, Młode Ziemianki i Polskie Stowarzyszenia Młodych Kobiet.

CUDOWNE UZDROWIENIE PODCZAS WYSTAWIENIA RELIKW.U ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO. Pisaliśmy już o relikwjach apostoła Indyj, św. Franciszka Ksawerego złożonego w Goa (Indje portugalskie). Otóż z miejscowości tej donieśli o kilkunastu wypadkach cudownych uzdrowień, stwierdzonych tam w czasie wystawienia relikwij św. Franciszka Ksawerego. Miedzy innymi uzdrowiony został 6-letni chłopiec, Walery Augustyn z Karkal (Mangaiore) od 4-ch lat tknięty paraliżem kończyn. Nieszczęśliwe dziecko leczone było przez najsławniejszych lekarzy w Mangalore i Madrasie bez najmniejszego skutku. W dniu 12 grudnia ub. r. zrozpaczony ojciec przywiózł swego synka do Goa i stanąwszy przy trumnie św. Franciszka, polecił dziecku ucałować stopy świętego. W tej samej chwili chory poczuł dziwny skurcz we wszystkich członkach, poczem mógł już spokojnie się poruszać. Przed ponownem zamknięciem ciała Świętego do trumny komisja złożona z 5-ciu lekarzy badała relikwje i stwierdziła, że stan skóry i ciała nie uległ zmianie od 360 lat.

Z RAJU BOLSZEWICKIEGO. Bolszewicy rozbijają rodzinę przez małżeństwa cywilne i rozwody, a dzieci zabierają do zakładów państwowych na wychowanie. Ponieważ jednak tych zakładów jest bardzo mało, a te, co istnieją, są bardzo śle zaopatrzone, dlatego też aż 9 miljonów dzieci pozostaje bez opieki. Wałęsają się wszędzie napół nagie i głodne i dopuszczają się wielu zbrodni: (kradzieży, podpaleń, zgwałceń, morderstw. Na 30 miljonów dzieci w wieku szkolnym tylko 13 miljonów uczęszcza do szkół, reszta żyje samopas dla braku szkół i nauczycieli. Wydatki bolszewików na szkoły są o połowę mniejsze niż za czasów carskich.

ZAKONNICA ODZNACZONA LEGJĄ HONOROWĄ. W Szanghaju została odznaczona przez rząd francuski krzyżem Legji honorowej zakonnica . Marja z Zakonu SS. Miłosierdzia za pełną poświecenia działalność na niwie samarytańskiej. Odznaczenia dokonał admirał, dowódca floty francuskiej na Dalekim Wschodzie.

S. Marja czynną jest od 30 lat jako siostra miłosierdzia w szpitalu Św. Marji w koncesji francuskiej w Szanghaju.