Kronika
Drukuj

Z Watykanu

NAUCZYCIELSTWO POLSKIE U PAPIEŻA. W kwietniu b.r. Jego Świątobliwość papież Pius XI udzielił uroczystej audjencji przedstawicielom Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycieli Szkół Powszechnych. Nauczyciele ci, za pośrednictwem Jego Ekscelencji ks. biskupa Szelążka, złożyli Ojcu św. pamiątkowy album z podpisami polskiej dziatwy szkolnej z Wołynia. Album ten zawiera liczne ilustracji przedstawiające nasze zabytki na Wołyniu.

PRZEMÓWIENIE OJCA ŚW. DO SŁUG KATOLICKICH. Dnia 29 kwietnia r.b. Ojciec św. przyjął 700 przedstawicielek Stowarzyszenia Sług katolickich św. Zyty i wygłosił do nich charakterystyczne przemówienie, w którem powiedział, że w pewnem znaczeniu i On także jest w ich warunkach, ponieważ ulubionym tytułem papieża jest tytuł "Sługi sług Bożych". Dlatego Namiestnik Chrystusowy z wielkiem zadowoleniem dowiaduje się. o pięknym rozwoju stowarzyszenia, którego członkinie pracują nad własnem uświęceniem i dają dobry przykład. Zresztą nie tylko papież lubi nazywać się sługą, albowiem sam Chrystus Pan mówił, że przyszedł na świat nie po to, by Mu służono, lecz po to, by służył innym, i te Swoje słowa wcielał w czyn, posuwając się aż do umycia nóg Apostołom. Przemówienie swoje Ojciec św. zakończył życzeniem, by sługi katolickie kroczyły zawsze wzniosłemi śladami świętej Patronki swojej, św. Zyty.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OJCA ŚW. DLA NARODU POLSKIEGO. Dnia 2 maja b. r. Ojciec św. przyjął J. Em. Ks. Kardynała Prymasa D-ra Augusta Hlonda. W czasie audjencji Papież udzielił błogosławieństwa narodowi i państwu polskiemu, zaznaczając, że czyni to z największą serdecznością.

OJCIEC ŚW. DLA POWODZIAN W WILNIE. Do kurji metropolitalnej w Wilnie na ręce ks. arcybiskupa Jałbrzykowskiego wpłynęło 20.000 lir, które. Ojciec św. przesłał na rzecz -powodzian w Wilnie. Ks. Arcyb. Jałbrzykowski przekazał tę sumę komitetowi obywatelskiemu niesienia pomocy powodzianom.

seria monet watykańskich

PIERWSZA SERJA MONET WATYKAŃSKICH. W mennicy watykańskiej wybito już pierwszą serję monet. Na monetach 300 lirowych znajduje się po jednej stronie wizerunek Chrystusa, po drugiej popiersie Piusa XI. Na 5 i 10-lirowych jest również popiersie papieża Piusa XI. (Patrz rys.) Pierwsza serja tych monet nie będzie puszczona w obieg, lecz zostanie złożona w muzeum watykańskiem.

ZGON KARDYNAŁA WIKARJUSZA RZYMU, POMPILIEGO. W dniu 5 maja zmarł w Rzymie ś. p, Ks. Kardynał Wikarjusz Rzymu. Pompili. Zwłoki zmarłego Dostojnika złożono w Seminarium Duchownem w Lateranie. Kardynałem Wikarjuszem Rzymu Ojciec św. mianował Ks. Marchetti Salvaggiani (czyt. Marketti Salwaddżani).

U NAS

KONGRES EUCHARYSTYCZNY W WILNIE. Dnia 8 maja rozpoczął się w Wilnie na zarządzenie ks. arcybiskupa-metropolity Jałbrzykowskiego pierwszy Kongres Eucharystyczny Archidiecezji wileńskiej, który trwał trzy dni. Zjazd duchowieństwa był liczny. Ks. arcybiskup-metropolita Jałbrzykowski, odprawiwszy modły przed cudownym obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, wygłosił podniosłe kazanie i odczytał pismo ks. kardynała-sekretarza stanu, Pacelliego, zawiadamiające, że Ojciec św. z największą radością przyjął wiadomość o Kongresie Eucharystycznym, mającym się odbyć w Wilnie i udzielił swego opolskiego błogosławieństwa. W sali miejskiej ks. biskup Michałkiewicz otworzył pierwsze posiedzenie kongresu. O północy w Ostrej Bramie Mszę św. pontyfikalną odprawił ks. biskup Łoziński, a nazajutrz, również w kaplicy Ostrobramskiej, odprawił Mszę św. pontyfikalną ks. biskup Łukomski. Najpodnioślejszym punktem kongresu była-uroczysta procesja, która w dniu 10 maja wyruszyła z Ostrej Bramy i udał się pod bazylikę, gdzie ks. arcybiskup-metropolila Jałbrzykowski odprawił Mszę św. pontyfikalną.

ZMIERZCH KOZŁOWITYZMU W WILNIE. Mimo poważnych zapomóg z Płocka, sekciarze nie mogą zdobyć odpowiedniego gruntu w Wilnie. W ciągu ubiegłego roku z 360 wyznawców "kozłowityzmu" odpadło 270 osób, które powróciły na łono Kościoła katolickiego. Pozostała garstka również czuje się nieswojo i należy przypuszczać, że wkrótce całkiem się rozproszy, gdyż Kowalski pieniędzy im nie da, bo 2 lata siedzieć musi w więzieniu.

OO. KARMELICI BOSI ODZYSKALI ZNOWU OSTRĄ BRAMĘ. OO. Karmelici Bosi po długich zabiegach u władz rządowych od 1 maja b.r. znowu stali się opiekunami Ostrej Bramy w Wilnie. Czynią oni również starania o odzyskanie ostrobramskiego kościoła św. Teresy, a z kurją prawosławną prowadzą proces o odzyskanie klasztoru pokarmelitańskiego.

KURS HOMILETYCZNY DLA DUCHOWIEŃSTWA CAŁEJ POLSKI. Z polecenia J. Em. Ks. Kard. Prymasa Hlonda, Związek Kapłanów "Unitas" na Archidiecezje Gnieźnieńską i Poznańską urządzi w dniach od 22 do 24 września b. r. włącznie kurs homiletyczny w Poznaniu dla duchowieństwa całej Polski. Zgłoszenia na kurs kierować pod adresem: Związek Kapłanów "Unitas" w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 22.

CHRZTY ŻYDÓW W POLSCE. W ostatnich czasach mnożą się wśród żydostwa polskiego chrzty. Wielu polskich żydów przeszło na katolicyzm, protestantyzm i inne wyznania chrześcijańskie, nie zawiadamiając o tem nawet gmin żydowskich. Według przypuszczeń, w roku ostatnim przyjęło chrzest blisko 500 żydów. Nie wszyscy, ale trafiają się tacy, którzy na katolicyzm przechodzą pod wyraźnem działaniem łaski Bożej i z tych istotnie jest pociecha. Inni dla interesu.

Z DNA NĘDZY W SŁONECZNE JUTRO. Grono ludzi szlachetnych, powodując się litością względem nieprzeliczonej wprost masy biednych, chłopców, odsuniętych nielitościwą ręką skrajnej nędzy z rodzinnego domu, postanowiło zakładać "Osiedla Wychowawcze" w różnych stronach Polski, celem wydobycia z nędzy tych odpadków społecznych, kierując ich na prawych katolików i dobrych obywateli państwa. Jedno takie "Osiedle" już powstało. Zbożne inicjatorów przedsięwzięcie godne jest szczerego poparcia szerokich sfer społeczeństwa. Kto pragnie nieść pomoc temu pięknemu dziełu, niech się odniesie do Zarządu "Osiedla Wychowawczego" w Niedźwiedziu, pow. Limanowa, Ks. Dyr. Henryk Weryński.

Ze świata

STWIERDZENIE NOWEGO CUDOWNEGO ULECZENIA W LURD. Biuro badań lekarskich w Lurd stwierdziło nowe, naukowo niewytłumaczone uzdrowienie chorej na otwartą gruźlicę p. Marji Chauvin, pochodzącej z rodziny dziedzicznie obciążonej gruźlicą, w której wszyscy umierali na choroby płucne lub sercowe. Uzdrowienie nastąpiło jaszcze w sierpniu 1929 r., jednak dopiero teraz, po licznych badaniach i ciągłych obserwacjach, wzmiankowany urząd lekarski mógł ogłosić swoje orzeczenie.

ZAKONNICA-OPIEKUNKA TRĘDOWATYCH I ZADŻUMIONYCHS ODZNACZONA KRZYŻEM LEGJI HONOROWEJ. W mieście Lilie (Francja) odbyła się wzruszająca uroczystość odznaczenia krzyżem Legji Honorowej bohaterskiej siostry Marji Antoniny, franciszkanki-misjonarki Marji. Wysokie to odznaczenie wręczył zakonnicy z upoważnienia prezydenta Francji biskup miasta Lilie, ks. kard. Lienart. Zakonnica ta, przebywając w Birmanji już od 30 lat, opiekuje się tam troskliwie i z całem poświęceniem trędowatymi i zadżumionymi.

WIDOKI NOWEJ UNJI Z RZYMEM. Miarodajne czynniki cerkwi prawosławnej w Estonji czynią kroki, celem nawiązania łączności ze Stolicą Apostolską. W Tallinie zawiązał się komitet, złożony z wybitnych osobistości, który wziął sobie za zadanie praktyczną realizację -sprawy zbliżenia z Rzymem. Poważną trudnością na drodze do urzeczywistnienia zamiaru unijnego jest brak duchowieństwa katolickiego w Estonji. Obecnie w całym kraju przebywa zaledwie trzech księży katolickich, z których tylko jeden włada dobrze językiem estońskim. Okoliczność ta ogromnie utrudnia zapoznanie ludu z prawdami katolickiemi.

MATKA PIĘCIU KAPŁANÓW. W Killiney, niedaleko Dublinu (Irlandja), zmarła niedawno Katarzyna Mac Enery, której pięciu synów jest księżmi katolickimi w różnych dzielnicach Anglji i Irlandji. Synowie byli obecni przy śmierci matki i oddali jej ostatnią posługę.

STULETNIA ZAKONNICA W NEAPOLU. W kwietniu b.r. w klasztorze św. Małgorzaty-Fonseca w Neapolu obchodzono setną rocznicę urodzin jednej z zakonnic zgromadzenia, siostry Cecylji Cavallo, która spędziła tam 83 lata.

UROCZYSTOŚCI WYSTAWIENIA ŚW. PRZEŚCIERADŁA. W królewskiej kaplicy w Turynie (Włochy) przechowuje się drogocenna relikwja św. Prześcieradła, w którem złożone było do Grobu Ciało P. Jezusa. Relikwja ta jest własnością włoskiej rodziny królewskiej. Z okazji zaślubin syna królewskiego z księżniczką Belgji, król włoski zezwolił, aby św. relikwję wystawiono dla publicznej czci w dniach od 4-go do 24-go maja b.r. Z tego powodu przybyło do Turynu mnóstwo pielgrzymek.

JESZCZE JEDEN MĘCZENNIK ZA WIARĘ W ROSJI. Donoszą z Tallina, że w dniu Wielkiejnocy do świątyni w wiosce Karla wdarła się w czasie nabożeństwa banda bezbożników. Na żądanie kapłana, by opuścili kościół, bezbożnicy rzucili się na niego i zdarli zeń szaty liturgiczne. Następnie wywlekli go do pobliskiego lasu, przywiązali do drzewa i męczyli w ciągu długich godzin. Nieszczęsną ofiarę gwałtu rozwydrzonych ateistów ludność uwolniła dopiero przed wieczorem.

KAPŁAN WŁADAJĄCY 54-MA JĘZYKAMI OBCHODZI JUBILEUSZ, W Londynie obchodził niedawno złoty jubileusz kapłaństwa ks. H. Kent, znany lingwista, włada bowiem 54-ma językami. Uczony ten kapłan .znany jest ze swych prac również poza granicami imperjum brytyjskiego.

NAWRÓCENIE MISJONARZA ANGLIKAŃSKIEGO. Były misjonarz na Złotem Wybrzeżu w Afryce i członek zgromadzenia zakonnego anglikańskiego, Dominik Carter, został uroczyście przyjęty na łono kościoła katolickiego w katedrze westminsterskiej w Londynie.

POTOMEK TWÓRCY STANÓW ZJEDN, AMERYKI PŁN. KAPŁANEM KATOLICKIM. Potomek Jerzego Waszyngtona, ks. Wiktor R. Stoner, mianowany został katolickim kapelanem wojskowym w stopniu pierwszego porucznika armji amerykańskiej. Ks. Stoner nawrócił się w r. 1912; święcenia kapłańskie otrzymał w r. 1925; dotychczas był kanclerzem diecezji i sekretarzem biskupa z Tuscon.

BRAZYLJA WPROWADZA PONOWNIE NAUKĘ RELIGJI DO SZKÓŁ. Z Rio de Janeiro, stolicy Brazylji, nadeszła do, Rzymu bardzo pomyślna wiadomość. Oto nowy rząd wystąpił z inicjatywą przywrócenia nauki religji w szkołach powszechnych i średnich w całej republice związkowej, oświadczając, że dotychczasowe ustawy neutralne nie przyniosły krajowi pożytku. Chociaż w Brazylji niema religji państwowej, to jednak katolicyzm jest wyznaniem olbrzymiej większości narodu. Projekt ustawy, opracowany przez rząd, przewiduje, że żaden nauczyciel nie może uprawiać propagandy ateistycznej w szkole.

RFWOLUCJA W BRAZYLJI. Rewolucja w Brazylji usunęła rząd wyraźnie masoński, To też katolicy zajęli względem nowego rządu stanowisko przychylne. Obecny kierownik rządu poważa Kościół katolicki i sprzyja mu, widząc w nim najpewniejszą podporę silnej Brazylji. Wśród przywódców ruchu jest wielu szczerych katolików, stąd nadzieja, że dla katolicyzmu brazylijskiego rozpoczyna się nowa era.

JAPOŃSKI KAPŁAN KATOLICKI - KAPELANEM TRĘDOWATYCH. Na miejsce zmarłego kapelana trędowatych w Gotemba, zgłosił się młody kapłan japoński O. Inwaszita, nawrócony na katolicyzm, gdy był jeszcze uczniem w szkole OO. Marjanów w Tokio. Narazie nie miał on zamiaru poświęcać się stanowi duchownemu, lecz pragnął osiągnąć karjerę dyplomatyczną. Dopiero w czasie studiów na uniwersytecie w Lowanjum zmienił zamiar i udał się do Rzymu, gdzie studjował teologję i otrzymał święcenia. Dalszym etapem jego powołania jest obecne poświęcenie się służbie u trędowatych.

RELIKWJĘ ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO. W marcu b. r. w obecności patrjarchy Indyj i gubernatora dokonano w Goa nowego badania szczątków spoczywającego tam św. Franciszka Ksawerego, Ciało znaleziono obecnie w takim stanie, w jakim było podczas poprzedniego otwarcia relikwjarza w r. 1923. Relikwje zostaną wystawione do publicznej czci w grudniu r. b.