Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

OJCIEC ŚW. O ZŁEJ PRASIE, ZŁEM KINIE I GWAŁCENIU ŚWIĄT. Dnia 16 lutego b. r. Ojciec św. przyjął na audjencji proboszczów kościołów rzymskich i kaznodziejów, wyznaczonych do udzielania nauk w czasie Wielkiego Postu. Na audjencji tej Ojciec św., odpowiadając na złożony Mu memorjał, wygłosił przemówienie, w którem szerzej omówił wskazane w memorjale trzy najważniejsze źródła zgorszenia w rodzinie chrześcijańskiej: niemoralną prasę, kinematograf, do którego programów poczęto dołączać popisy "variete", i stałe gwałcenie niedzieli. Od dawna już Ojciec św. pragnął zabrać w tej sprawie głos i w tym celu chciał porozumieć się z proboszczami swej diecezji rzymskiej, rad więc jest, że obecnie, jak gdyby wiedzeni przeczuciem, dostarczyli Mu świeżych materjałów.

W sprawie złych przedstawień kinematograficznych częstokroć winę ponoszą rodzice, prowadzący swe dzieci na takie widowiska, które grożą ich niewinności; częstokroć młodzież sama nieświadomie na nie uczęszcza, lecz przedewszystkiem winna tu zbyt łagodna cenzura. Podobnie rzecz się ma z prasą. Co do świętowania niedzieli, konkordat, zawarty z rządem włoskim, zdawało się, gwarantował tę sprawę; jeśli zaś wbrew konkordatowi świętowanie to jest łamane, samo społeczeństwo powinno pomóc w walce z tem bezprawiem. Trzeba, by powstała ścisła współpraca rodziców i w ogóle wiernych z duszpasterzami, zmierzająca do usunięcia zła. - Wreszcie Ojciec św. zwraca uwagę na silną we Włoszech agitację protestancką, tak dalece ułatwioną, że sami protestanci temu się dziwią. Wszyscy muszą usilnie baczyć na nią, a Ojciec św. ze swej strony pomagać będzie w miarę możności. Przemowę swoją zakończył Ojciec św. udzieleniem błogosławieństwa.

DAR OJCA ŚW. Ojciec św. Pius XI nadesłał 4000 guldenów holenderskich dla ofiar wybuchu wulkanu w Merapi w Indjach holenderskich. Nuncjusz Schioppa doręczył tę kwotę ks. Henrykowi, przewodniczącemu honorowemu komitetu. Ojciec św. wyraźnie zaznaczył, że dar ten przeznacza dla wszystkich ofiar, bez różnicy wyznań.

CENNY DAR CHIŃCZYK DLA OJCA ŚWIĘTEGO. Chińczyk Onsitsong, gorliwy katolik, ofiarował Ojcu św. niezwykle cenny dar w postaci wspaniałego obrazu i ramami, wykonanemi z drzewa, oraz 2 wizerunkiem krucyfiksu, wyhaftowanym na jedwabiu.

RZADCY GOŚCIE W WATYKANIE. Ojciec św. przyjął na audjencji księcia i księżnę Seyd Jamaluddin, którzy, choć niechrześcijanie, 54 wielkimi dobroczyńcami misyj katolickich w Indjach. Księstwu towarzyszył misjonarz, O. Ludwik da Castel del Piano i trzech młodzieńców hinduskich, przybyłych do Rzymu na studja.

ZE ŚWIATA

CUD NAD WISŁĄ W BAZYLICE ŚW. ANTONIEGO W PADWIE. W kaplicy polskiej w Padwie wmurowano obecnie tablicę marmurową z dwoma umieszczonemi na niej medalami, wybitemi ku upamiętnieniu 10-lecia "Cudu nad Wisłą". Trzeci medal, mniejszy, przedstawia niezapomnianego bohatera walk z bolszewikami, kapłana-patrjotę śp. ks. Skorupkę. Medale te, dużych rozmiarów, z bronzu pozłacane, artystycznie wykonane w Warszawie, stanowią wraz z tablicą piękną, gustowną całość i są prawdziwą ozdobą naszej kaplicy. Wdzięczność za to należy się inicjatorowi O. Franciszkowi Pyznarowi, franciszkaninowi, penitencjarjuszowi polskiemu, który nie szczędził trudów, aby pozostawić na obczyźnie przyszłym pokoleniom pamiątkę naszego triumfu, odniesionego nad bolszewikami, za przyczyną Królowej Polski, Niepokalanej Marji. Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie ma się odbyć w obecności Narodowej Pielgrzymki z Polski. Marja Piasecka.

MSZA ŚW. NA DWORCU KOL. W WIEDNIU. Z inicjatywy dyrekcji kolei żelaznych, T-wa ochrony dziewcząt i władz kościelnych, urządzono w Wiedniu na dworcu wschodnim, w dawnej poczekalni dworca, kaplicę, w której stale we wszystkie niedziele i święta odprawianą będzie Msza św. dla pracowników kolejowych i podróżnych. Pierwszą Mszę św. w nowej kaplicy odprawił w dn. 9 lutego b. r. arcyb. wiedeński, kardynał Piffl.

PROTESTANTKA NAWRÓCONA W LOURDES. W czerwcu ub. r. żona bogatego kupca z Now. Jorku, p. John F. May wyjechała z Paryża do Biarritz. Ponieważ sezon jeszcze się nie rozpoczął, Amerykanka, idąc za radą jednego z towarzyszów podróży, udała się do Lurd. Tym, który ją do tego namówił, był radca ambasady w Waszyngtonie, książę Henryk de Bearn, który sam jechał do Lurd, by spędzić tam trzymiesięczny urlop w roli dozorcy chorych. Pani May przybyła do Groty i zauważyła, że dozorcami chorych są przedstawiciele wszystkich klas społecznych, a przedewszystkiem inteligencji. Wkrótce sama wpisała się na listę pomocnic sióstr schroniska i nosiła chorym posiłki. O Biarritz zapomniała zupełnie. Po pewnym czasie spostrzegła, że praca wzmocniła jej zdrowie i zainteresowała się nauką Kościoła katolickiego. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych p. May zwróciła się do rektora katedry katolickiej w Chicago z prośbą o naukę katechizmu i na początku stycznia r. b. przyjęta została do Kościoła katolickiego w kaplicy Coenaculum w Chicago w obecności męża i rodziców.

DUCH RELIGIJNY WŚRÓD LEKARZY FRANCUSKICH. Kościół paryski Boskiego Serca P. J. na Montmartre był widownią rzewnej sceny, gdy, z okazji dorocznego zjazdu Stowarzyszenia św. Łukasza, przeszło 450 lekarzy i studentów medycyny przystąpiło wspólnie do Komunji św.

50-LECIE PIERWSZEGO KONGRESU EUCHARYSTYCZNEGO. W roku 1881 w dniach 28-30 czerwca odbył się w Lilie we Francji kongres, który dał początek szeregowi międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych. (Trzydziesty z kolei taki Kongres odbył się w roku ubiegłym w Kartaginie). W roku bież. w Lilie w dniach l-5 lipca odbędzie się francuski narodowy Kongres Eucharystyczny.

DOROCZNY KONGRES STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW KATOLICKICH WE FRANCJI. We Francji od wielu lat istnieje Unja społeczna inżynierów katolickich. Towarzystwo to, które w przeddzień wojny liczyło 1.000 członków, a dziś ma ich około 7.000, urządza co rok swój zjazd w Paryżu, Zjazd zaczyna się zwykle Mszą św., poczem odbywa się zebranie ogólne Unji, bankiet, posiedzenia sekcyj i posiedzenia publiczne. W tym roku kongres odbył się w niedzielę dn. 1-go II. przy bardzo licznym udziale uczestników i gości. - Stowarzyszenie jest organizacją zawodową; troszczy się ono o moralny rozwój swych członków i otacza opieką ich sprawy zawodowe i materjalne.

ZBIOROWY LIST PASTERSKI EPISKOPATU BELGIJSKIEGO O MAŁŻEŃSTWIE. Uważając ostatnią encyklikę papieską o małżeństwie chrześcijańskiem za dokument o niezwykłem znaczeniu, biskupi belgijscy po, stanowili objaśnić ją z okazji Wielkiego Postu we wspólnym liście pasterskim, który ogłoszony został w dniu 15-tym lutego r. b.

W liście tym biskupi zaznaczają, że dla ludzi, którzy otrzymali chrzest św., jedynem prawdziwem małżeństwem jest małżeństwo religijne. Wobec tego Episkopat belgijski nie waha się zaznaczyć, że małżeństwo zawiera się nie przed urzędnikiem stanu cywilnego, lecz przed kapłanem w kościele, W Konstytucji belgijskiej jest niewłaściwy przepis, uznający obowiązkowe pierwszeństwo ślubu cywilnego.

BYŁY SOCJALISTA - KAPŁANEM KATOLICKIM. We Fryburgu (Szwajcarja) miejscowy biskup udzielił niedawno święceń kapłańskich O. Getaz, dominikaninowi. O. Getaz urodził się w protestantyzmie i przed swojem nawróceniem był prezesem młodzieży socjalistycznej w Lozannie.

NAWRÓCENIE SIĘ WYBITNEJ OSOBISTOŚCI. W kolegjum OO. Kapucynów w Asyżu został przyjęty na łono Kościoła katol. i otrzymał bierzmowanie były pastor protestancki kościoła episkopalnego w Stanach Zjednoczonych, a laureat uniwersytetów Yale i Oxford, Loyd Burden Holsapple.

ZGON ZASŁUŻONEJ MISJONARKI. W Kodaikanal diecezji Madras zmarła w styczniu r. b. w wieku lat 91 jedna z najstarszych misjonarek w Indjach, matka Ignace, Irlandka z pochodzenia. Od r. 1863 przebywała stale w Indjach, poświęciwszy się wyłącznie wychowaniu młodych Indusów, których wychowała cztery pokolenia. Za zasługi swoje była odznaczona medalem królewskim.

NAJŚW. MARJA PANNA - PATRONKA BRAZYLJI. Ogłoszony został list apostolski, mocą którego Najśw. Marja Panna Niepokalanie Poczęta zostaje uznaną za główną Patronkę Brazylji pod nazwą "Apparecida".

ODKRYCIE. W południowej Ameryce, w państwie Wenezueli, pewien uczony z Nowego Jorku odnalazł zagubiony szczep Indjan, którzy odmawiają modlitwy do Mszy św. i posługują się krzyżem. Niezawodnie, jest to pamiątka pozostała po jakimś misjonarzu, który dawnemi laty pracował między Indjanami tego szczepu i pouczał ich o wierze katolickiej. NAWRÓCENIE SIĘ PROFESORA PROTESTANCKIEGO. Dr. Erik Peterson, profesor teologji protestanckiej na uniwersytecie w Bonn, został przyjęty na łono Kościoła katolickiego. Nawrócenie się tak wybitnego uczonego wywarło w kołach protestanckich i liberalnych wielkie wrażenie.

NAWOŁYWANIA DO WALKI Z KOMUNIZMEM W AMERYCE. Na zebraniu adwokatów okręgu waszyngtońskiego sędzia związkowy Salter wygłosił znamienne przemówienie, w którem wystąpił przeciwko podkopywaniu moralności i życia obywatelskiego w Ameryce., "Religja w naszym kraju - mówił - jest wyraźnie oddzielona od funkcyj rządowych, ale my, przywódcy, musimy dbać o to, by religja i moralność tworzyły najsilniejszy kamień węgielny naszego kraju. Jeżeli zburzone zostaną te obie wartości, to razem z niemi ulegnie zburzeniu również i kraj". Zwracając się następnie przeciwko komunistom, działającym z "największą bezczelnością, sędzia dodał: "Jesteśmy zagrożeni przez komunistów cudzoziemskich, którzy nie uznają Ameryki, lecz chcą ją zniszczyć. Komuniści głoszą i rozpowszechniają nienawiść Boga, zniesienie własności, powszechną kąpiel krwi i rewolucję światową. Nadszedł czas, by zabronić wszelkiej immigracji. Nadszedł również czas, by wyrzucić tych wrogów cudzoziemskich".

AKCJA KATOLICKA W MEKSYKU. Założona w Meksyku w styczniu 1930 r. na życzenie Ojca św. Akcja Katolicka została już zorganizowana w 32 diecezjach na ogólną liczbę 39-cia. Kierownikiem duchownym i przewodniczącym Rady, która utrzymuje stały kontakt z grupami diecezjalnemi i parafjalnemi jest, zgodnie z wolą Papieża, arcybiskup Diaz. Sekcje kobiet i dziewcząt liczą 800 grup parafjalnych oraz 600 kół apologetycznych, społecznych i in. Liczba podobnych kół młodzieży męskiej wynosi 400. Jak bardzo konieczna jest pomoc osób świeckich w ramach Akcji Katolickiej wynika z faktu, że w pracy duszpasterskiej wśród 15 miljonów mieszkańców czynnych jest tylko 3000 księży.

ODKOPANIE MURÓW MIASTA JERYCHA. Wszyscy znamy z Biblji historję miasta Jerycha, którego mury obronne na dźwięk trąb Jozuego rozpadły się. Obecnie prowadzone są prace nad całkowitem odkopaniem ruin tego biblijnego miasta. Na wiosnę ub. r. wyruszyła do Palestyny grupa uczonych angielskich, celem poczynienia przygotowań do tych prac i zbadania gruntu. Prace zostały podjęte w obecności tamtejszego biskupa. Obecnie, po roku ciężkiej pracy, szczątki starodawnych murów miasta Jerycha ujrzały już światło dzienne; - potwierdzają one historję zapadnięcia się miasta pod ziemię i zgadzają się w zupełności z opisem jego, podanym przez Biblję. Mur, którym to miasto było otoczone, postawiony był 1800 lat przed narodzeniem Chrystusa

KONGRES PRZECIW NIEWIERZE. W uroczystość Zielonych Świątek odbędzie się na uniwersytecie wiedeńskim 5-dniowy kongres przeciw niewierze. Kongres ma zapoczątkować naukową ofensywę przeciw niewierze, szerzonej dziś w świecie przez różnego rodzaju związki bezbożników, wzorujących się na bolszewikach. W kongresie mają wziąć udział, obok katolików, także protestanci i żydzi.

D 425 PRAWOSŁAWNYCH I 48 KATOLICKICH DUCHOWNYCH NA WYSPACH SOLOWIECKICH. Według doniesienia "Osservatore Romano", jednemu z księży katolickich udało się zbiec ze straszliwych wysp Sołowieckich, które za rządów carskich były miejscem zesłania wyłącznie dla morderców i bandytów. Zbiegły kapłan zaznaczył, że na wyspach tych znajduje się obecnie 425 prawosławnych i 48 katolickich duchownych. Mrozy i brak najprymitywniejszych zarządzeń higienicznych, przy równoczesnym braku wszelkiej opiekł lekarskiej, wywołują szerzenie się epidemji wśród więźniów, którzy, otrzymując złe pożywienie, muszą wykonywać najcięższe prace w dziewiczym lesie i na moczarach. Traktowanie zesłanych tam ofiar terroru bolszewickiego i kary, nakładane na nich, równają się prawdziwym torturom moralnym i fizycznym.

WALKA Z RELIGJĄ W SZKOLE SOWIECKIEJ. Sowiecki komisarz oświaty wystosował do wszystkich dyrektorów szkół okólnik, w którym zaleca energiczną walkę z wpływami religijnemi na uczniów. W tym celu żąda, by uczniowie otrzymali wychowanie czysto antyreligijne. Okólnik kończy się słowami: "Nie możemy pozwolić na to, by moralność dzieci była obniżana przez religję. Trzeba za wszelką cenę położyć kres zuchwałym intrygom Kościoła." - Należy jednak wątpić czy ten bezbożny wymysł uda im się wprowadzić.

ZAMKNIĘCIE SŁYNNEGO KLASZTORU. Słynny klasztor Nowo-Spaski, pod Moskwą, opieczętowano na zarządzenie G. P. U. Przeora klasztoru, oraz kilkunastu mnichów aresztowano i oskarżono o prowadzenie propagandy kontrrewolucyjnej. W zabudowaniach klasztornych władze sowieckie urządzają muzeum przeciwreligijne.

BOLSZEWICY BEZRADNI. Prasa sowiecka narzeka, że propaganda bezbożności postępuje bardzo powoli; dowodem tego jest, że ludność z bardzo skromnych swych środków utrzymuje obecnie całe duchowieństwo i pozostałe świątynie, a liczba kościelnych chrztów, małżeństw i pogrzebów stale wzrasta.

U NAS

LIST PASTERSKI J. E. KS. KARDYNAŁA KAKOWSKIEGO. W obecnych ciężkich czasach kryzysu gospodarczego, który przeżywa nie tylko Polska, ale i cały swa t, J. Em. Ks. Kardynał Kakowski w liście pasterskim, zatytułowanym: "O miłosierdziu chrześcijańskiem w Akcji Katolickiej", nawołuje wiernych do czynu Chrystusowego. W liście tym Arcypasterz mówi o dziesiątkach i setkach tysięcy wdów, sierot, inwalidów, kalek, bezdomnych, bezrobotnych, którzy wyciągają do nas ręce z błagalną prośbą o chleb, o pracę, o dach nad głową. Wzywa kapłanów i świeckich katolików, aby brali udział w dobroczynnej działalności katolickiej. Zwraca się zwłaszcza do osób zamożnych, jak również uboższych warstw wiejskich i miejskich, zaznaczając, że na drobnych ofiarach opiera się istnienie większości dobroczynnych zakładów.

KONGRES EUCHARYSTYCZNY W KALISZU J. E. Ks. Biskup Radoński, arcypasterz diecezji Włocławskiej, wydał list do wiernych, w którym ogłasza, że w dniach 27-29 czerwca b. r. zwołuje "pierwszy Kongres Eucharystyczny w swej diecezji do Kalisza ku wzmocnieniu wiary, pokrzepieniu serc, dziękczynieniu za łaski i przeproszeniu za winy". W liście podkreśla Ks. Biskup, że mimo potęgi zła na świecie, wśród wiernych katolików budzi się coraz gorętsze nabożeństwo do Najśw. Sakramentu, w którym jest ostoja i obrona, moc i siła, wytrwanie i zbawienie.

MATERJALNA OPIEKA KOŚCIOŁA NAD BEZROBOTNYMI. Z inicjatywy JE. Ks. Biskupa Tymienieckiego powstał w Łodzi katolicki komitet niesienia pomocy bezrobotnym pod nazwą "Doraźny posiłek", którego zadaniem jest otwieranie w tych nadzwyczaj ciężkich czasach dla robotnika bezpłatnych kuchen. Otworzono już jedną kuchnię, która wydaje skromne obiady biednym i potrzebującym pomocy bezrobotnym. Jak widzimy, opieka charytatywna Kościoła i w dzisiejszych czasach nie ustaje.

PIELGRZYMKI JUBILEUSZOWE ROBOTNIKÓW DO CZĘSTOCHOWY. Z okazji 40 rocznicy ogłoszenia encykliki papieskiej "Rerum Novarum", ogólno-polski Komitet, do którego należą przedstawiciele organizacyj robotniczych z Warszawy, Krakowa i Poznania, postanowił urządzić wielki zjazd robotników w Częstochowie w dniach 28 i 29 czerwca rb.

Ze wszystkich stron Polski przybędą na wspólną modlitwę i wspólne obrady masowe pielgrzymki.

Pielgrzymki masowe do Częstochowy będą wyrazem hołdu dla "Papieża robotników", Leona XIII i obecnego Ojca. św. Piusa XI, obrońcy chrześcijańskich związków robotniczych, oraz ważnym krokiem do zjednoczenia katolickiego ruchu robotniczego w Polsce.

PIELGRZYMKA DO PADWY I LOURDES. Z Okazji 700-letniego jubileuszu śmierci św. Antoniego Padewskiego, wyjeżdża z Polski z początkiem lipca pielgrzymka która, po odwiedzeniu Padwy, uda się do Lourdes i Lisieux; oprócz tego zwiedzi Wenecję, Medjolan, Genuę, Niceę i Paryż. Koszta uczestnictwa wynoszą: w II kl 1300 zł. w III 945. Zapisy i informacje: Liga Katolicka, Katowice, ul. M. Piłsudskiego 58. Zaś 16 sierpnia b. r. wyruszy wielka Narodowa Pielgrzymka Polska do Padwy, organizowana przez OO. Franciszkanów (do których należy bazylika św. Antoniego w Padwie), jak podaliśmy już w poprzednim numerze "Rycerza". Informacje, o tej pielgrzymce podajemy teraz na innem miejscu.