Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

Pieszo do Watykanu

TRZY TYSIĄCE KILOMETRÓW PIESZO DO OJCA ŚW. Ojciec św. przyjął na posłuchaniu niejaką Marję Marcelinę de Matos, 50-letnią portugalkę, która całą drogę z wioski rodzinnej w okolicach Lizbony aż do Rzymu odbyła pieszo. Dowiedziawszy się o tem portugalski minister przy Watykanie, umożliwił jej audjencję u Papieża wraz z zakonnicami portugalskiemi ze zgromadzenia św. Doroty. Pielgrzymka trwała trzy miesiące, podczas której de Matos żyła tylko z jałmużny. - Na rycinie widzimy dzielną portugalkę z węzełkiem pod pachą, jak wchodzi do Bazyliki św. Piotra w Rzymie.

PRACE NAD PRZYGOTOWANIEM NOWEGO KATECHIZMU. Kardynał Gasparn pracuje obecnie nad nowem wydaniem katechizmu, do którego zbiera materjał już od szeregu lat. Przy opracowywaniu tego katechizmu posługuje się on tą samą metodą, jaką stosował przy pracy nad nowym kodeksem prawa kanonicznego. Wysłał projekty do wszystkich kardynałów, biskupów i przełożonych zakonnych i uczonych teologów z prośbą o wyrażenie opinji i na podstawie uzyskanych poprawek i uzupełnień przygotował nowy projekt. Ostateczne wydanie tekstu sporządzone będzie przez specjalną komisję, która znajduje się w stałej łączności z Ojcem św. Wydanie orginalne będzie napisane w języku łacińskim i obejmie trzy części: 1) Zasadnicze elementy nauki wiary w formie 30 pytań i odpowiedzi (dla dzieci). 2) Wykład całokształtu nauki wiary, przeznaczony dla dorosłych (również w formie pytań i odpowiedzi). 3) Szczegółowy wykład dogmatyki katolickiej w związku z objaśnieniami kwestyj apologetycznych (bronienia prawd wiary chrześcijańskiej) i liturgiczne wyjaśnienia obrzędów kościelnych).

ZE ŚWIATA

OBJAWY CZCI MATKI NAJŚW. W HISZPANJI. W pierwszej połowie lipca zbiórka narodowa na pokrycie kosztów odbudowy sanktuarjum Marji Panny w Pilar osiągnęła sumę przeszło pięciu miljonów franków. Zebrano również wiele monet złotych z różnych epok i z różnych krajów. Rzucono myśl, która spotkała się z gorącem uznaniem ze strony prasy, by z pewnej części tych monet odlać dwa złote posągi Najśw. Dziewicy z Pilar.

PIELGRZYMKA GRECKO-KATOLICKA DO LOURDES. J. E. ks. Biskup Buczko, sufragan lwowski obrz. grecko-katolickiego, wyjechał na czele pielgrzymki, składającej się z 70 przeszło Rusinów do Lourdes, by złożyć hołd Niepokalanej. Gdy przyłączyła się do tej pielgrzymki pewna wdowa, wioząca swego nawpół sparaliżowanego syna, uczestnicy złożyli się na pokrycie kosztów jej podróży.

STATUA MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ PŁACZE. W miasteczku Licignano, w pobliżu Neapolu, statua Matki Boskiej Różańcowej od kilku dni pokrywa się potem, a z oczu spływają rzęsiste łzy. Kurja Biskupia neapolitańska wysłała do Licignano swego przedstawiciela. Kościół parafjalny w którym na bocznym ołtarzu znajduje się cudowna statua, oblegany jest przez rozmodloną ludność okoliczną.

ADJUTANT CARA MIKOŁAJA KATOLICKIM KSIĘDZEM. Dziwnie pokierowała Opatrzność losami dawnego adjutanta cara rosyjskiego księcia Wołkońskiego; po strasznych doświadczeniach, jakie padły na jego nieszczęsną ojczyznę, złożył wyznanie wiary katolickiej, wstąpił do seminarjum duchownego i został księdzem. Rycina nasza przedstawia go odprawiającego pierwszą Mszę św. na grobie jednego z Papieży w Rzymie.

Adjutant cara rosyjskiego księdzem

ZMIANA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH W CZECHOSŁOWACJI. Według oświadczenia ministra sprawiedliwości, profesora uniwersytetu dra Mayr-Hartinga, akcja katolików doprowadziła do tego, że podręczniki szkolne będą poddane rewizji i że odtąd nie będą mogły zawiera w sobie żadnych krzywdzących dążności, ani religijnych ani narodowych Znikną zatem ze szkół podręczniki, których używano od szeregu lat, a które sączyły do młodocianych dusz jad niechęci i nienawiści do katolickiego Kościoła.

NAWRÓCENIE SIĘ WYBITNEGO PASTORA PROTESTANCKIEGO. Pastor protestancki Silden Dohanny z Nowego Jorku opuścił swe stanowisko i przeszedł na łono Kościoła katolickiego. Nawrócenie to wywołał wielkie wrażenie, ponieważ pastor Silden Dohanny był cenionym dyrektorem najważniejszego czasopisma protestanckiego w Stanach Zjednoczonych "American Church Monthly".

BELGIJSKI KRAJOWY KONGRES EUCHARYSTYCZNY. Narodowy Kongres eucharystyczny, jaki odbył się w Belgji z okazji stulecia niepodległości wypadł imponująco. W procesji w dniu 31 sierpnia wzięło udział ponad 200.000 uczestników.

PRZEDWSTĘPNE PRZYGOTOWANIA DO OBCHODÓW KU CZCI ŚW. ANTONIEGO. W Padwie wrą przygotowania do zbliżającego się roku Jubileuszowego św. Antoniego z okazji 700-letniej rocznicy jego śmierci ? Zarząd miasta przyspieszył regulację centrum miasta oraz budowę wielkich tymczasowych hoteli dla pielgrzymów, przybywających z różnych zakątków świata. Centralny Komitet podzielił już pomiędzy poszczególne komisje organizacje różnych działów, związanych z wielkim napływem pielgrzymów oraz przebiegiem uroczystości religijnych.

Padwa, Bazylika św. Antoniego
Bazylika św. Antoniego w Padwie.

TRZEJ ZAKONNICY ŻYDOWSKIEGO POCHODZENIA. W jednej z niedziel sierpniowych w kościele karmelitów w Budapeszcie odbyła się prymicja młodego zakonnika O. Seweryna, który w stanie świeckim nazywał się Władysław Szedö i jest synem zamożnego kupca żydowskiego, Młody Szedö przed przejściem na katolicyzm i wstąpieniem do zakonu był urzędnikiem bankowym. Jego starszy brat Michał przed kilku laty wstąpił do franciszkanów, przyjmując imię Denesa, a teraz, w czasie prymicyj Władysława, wygłosił kazanie. Trzeci brat O. Brocardus już od wielu lat żyje w zupełnem odosobnieniu od świata jako kartuz w klasztorze w Calci około Padwy. Surowa reguła zakonna nie pozwoliła mu wziąć udziału w radosnej uroczystości najmłodszego brata. W czasie prymicyj obecna była w kościele cała rodzina oraz krewni młodego ojca Seweryna "- wszyscy wyznania żydowskiego.

FILM JAPOŃSKI O ŚMIERCI 26 KATOL. MĘCZENNIKÓW JAPOŃSKICH. Dziennik "Osaka-Mainich" wychodzący w Osaka donosi, że Mesaja Hirayama, bogaty Japończyk wyznania katolickiego, postanowił stworzyć film, który będzie barwną opowieścią o procesie i śmierci 26-ciu świętych męczenników japońskich, umęczonych za wiarę w r. 1597. Mesaja dał część swego majątku ziemskiego, by pokryć koszty produkcji i rozpowszechnić go po świecie. Współpracownikiem jego jest Korioku Sato, jeden z najbardziej znanych pisarzy japońskich, który z entuzjazmem podjął się opracowania dramatycznej strony filmu. Hirayama i Sato podpisali już umowę z towarzystwem filmowem "Nikkatsu Film - Company", które ma zrealizować pomysł. Film będzie miał około 500 m. długości i zostanie ukończony w tym roku lub najpóźniej na początku roku przyszłego. Wśród innych scen taśma filmowa będzie zawierała zgromadzenia 250-ciu tysięcy katolików, którzy w dniu 8 czerwca 1861 roku w czasie Kanonizacji męczenników wypełnili bazylikę i plac św. Piotra w Rzymie. Zagranicą film będzie wyświetlany najpierw na Filipinach a później w innych krajach. I w Polsce wypadałoby więcej myśleć o filmach religijnych!

PIERWSZY TUBYLCZY BISKUP AFRYKAŃSKIEJ ERYTREI, W niedzielę dn. 3-go sierpnia b. r. w abisyńskiem kolegjum kapłańskiem w Citta del Vaticano otrzymał sakrę biskupią pierwszy tubylczy biskup Erytrei, kolonji włoskiej w Afryce. W uroczystości uczestniczył sekretarz Kongregacji Kościołów wschodnich kardynał Sincero. Udzielanie księżom tubylczego pochodzenia godności biskupiej świadczy nietylko, że Kościół sprzyja rozwojowi kultury i życia narodów, lecz że w akcji cywilizacyjnej odgrywa kierowniczą rolę. To też wielkie znaczenie posiada list, jaki kardynał .- sekretarz stanu Pacelli wystosował do prezydenta generalnego "Tygodnia społecznego" katolików francuskich, który w tym roku odbył się w Marsylji i zajmował się kwestją kolonizacji. Najbliższy współpracownik Papieża pisze w nim, że na tym terenie bardziej niż gdziekolwiek indziej postęp materjalny musi liczyć się z zasadami chrześcijaństwa. Głoszenie Ewangelji wśród tubylców nie może przynieść należytych owoców, jeżeli równocześnie tych tubylców gnębią wszelkiego rodzaju nadużycia ze strony przybyszów, jeżeli na każdym kroku grozi im wyzysk i lekceważenie pojęć moralnych. Rzecznicy Ewangelji muszą trzymać się zdala od spraw politycznych państwa, jednak nie mniej są związani ze społecznem życiem krajowców i nie mniej zobowiązani do współpracy nad poprawą materjalnej i moralnej sytuacji ludności.

U NAS

NOWY BISKUP SANDOMIERSKI. Ojciec Święty Pius XI mianował Biskupem Ordynarjuszem diecezji Sandomierskiej Ks. Prałata Włodzimierza-Bronisława Jasińskiego, dotychczasowego rektora Seminarjum w Łodzi, kanonika gremjalnego Katedry Łódzkiej i kanonika honorowego Kaliskiego.

Ks. Biskup Nominat Jasiński urodził się dnia 12 czerwca 1873 r. we Włocławku. Po ukończeniu seminarjum duchownego we Włocławku, wyższe, studja odbywał w Akademji Petersburskiej. W dniu 13 października 1895 r. wyświęcony został na kapłana.

Ks. Biskup Nominat znany jest ogółowi, a szczególnie w Piotrkowie, gdzie długo pasterzował, oraz w diecezjach Włocławskiej i Łódzkiej, jako gorliwy kapłan, energiczny działacz na niwie społecznej i jako znakomity mówca.

POMNIK KS. SKORUPKI W ŁODZI. W uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Marji Panny odbyło się w Łodzi, na placu przy katedrze św. Stanisława Kostki, uroczyste poświęcenie pomnika ku czci wielkiego patryjoty i bohatera Polski, Ks. Ignacego Skorupki. U podnóża pomnika jest figura Pana Jezusa, upadającego pod krzyżem, wykonana z bronzu, a po bokach są przedstawione chwile bohaterskich czynów kapłana.

WOJSKO POLSKIE U STÓP MATKI BOSKIEJ KODEŃSKIEJ. Pięknie świadczy o żołnierzach polskich relacja tygodnika "Podlasiak" o tem, to przez trzy niedziele zrzędu bazylikę kodeńską z cudownym obrazem. Matki Boskiej zapełniali żołnierze ze swymi dowódcami na czele, bawiąc w okolicach na ćwiczeniach lub manewrach. "Widząc te zwarte szeregi oddający hołd Najświętszej Marji Pannie - cytujemy "Podlasiaka" - budzi się w sercach przekonanie, że oni tak samo zwyciężać będą jak wojsko które walczyło pod Chrobrym, Chodkiewiczem, żółkiewskim, Sobieskim gdyż "Jak tamto odznacza się wspólną cechą - miłością ku Marji. "Otucha wstępuje do serc, że przewaga liczebna sąsiadów, chciwych naszej ojcowizny, nie podoła nam, gdy wojsko stać będzie pod sztandarem Marji".

KONSULAT AMERYKAŃSKI DAŁ NALEŻYTĄ ODPRAWĘ KOWALSKIEMU. Ani przypuszczał przywódca mankietników Kowalski, że konsulat amerykański odmówi mu wizy wjazdowej po Ameryki. Wykosztował się nawet - dał 400 złotych na specjalne depesze, bo myślał, że władze centralne będą odmiennego zdania. Napróżno - wizy nie otrzymał i do Ameryki nie pojechał i nawet przyczyny odmowy mu nie zakomunikowano. Obrażony Kowalski w dniu 28 lipca rb. wystosował długi list do konsulatu z zapytaniem, "jakie zachodzą przeszkody prawne w wydania mi tej wizy?"
"Na powyższy list - pisze urzędowe pismo mankietników - Br. Arcybiskup otrzymał dn. 30. lipca z konsulatu czterowierszową odpowiedź, zaadresowaną na imię Pana Jana Kowalskiego, w której konsulat powiadamia tegoż "pana Jana Kowalskiego", że przysyła mu siedem dolarów i 83 centy, jako resztę ze "zdeponowanej" przez niego sumy 200 złotych i 22 dolarów na koszta depeszy, wysłanej przez konsula do odnośnego urzędu w Waszyngtonie i nic więcej".
Bo i cóż więcej mogli odpowiedzieć?

Najwidoczniej rząd Stanów Zjednoczonych ma dużo zmysłu moralnego, jeżeli się poznał na Kowalskim i w odpowiedni sposób potraktował.