Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

ODPUST ZA NAUKĘ KATECHIZMU. Ojciec ś w. Pius XI ogłosił, że wszyscy wierni, którzy będą uczyli katechizmu przynajmniej przez pół godziny a niemniej niż 20 minut dwa razy na miesiąc, dostąpią odpustu zupełnego dwa razy na miesiąc, byle tylko pomodlili się w skrusze według intencji Ojca św. po przyjęciu Komunji św. Wszyscy inni wierni, którzy będą mogli oddać się nauce katechizmu w granicach, określonych przez Ojca św. bez przystąpienia uprzednio do Spowiedzi i Komunji św., dostąpią studniowego odpustu za każdym razem.

CZY KOŚCIÓŁ KATOLICKI JEST WROGIEM NAUKI? Ojciec św. mianował kierownikiem obserwatorjum astronomicznego w Watykanie holenderskiego jezuitę, ks. Jana Stein’a, który w ciągu przeszło dwudziestu lat był profesorem fizyki, kosmografji i mechaniki w Amsterdanie.

LOTNICTWO WATYKAŃSKIE. Ojciec św. wysłał przedstawiciela swego O. Scatizziego, profesora matematyki na uniwersytecie gregorjańskim, do Budapesztu na międzynarodowy kongres lotniczy.

Aczkolwiek Watykan nie posiada dotychczas swego lotniska ani aeroplanów, to jednak w traktacie lateraneńskim jest to przewidzenie, przyczem paragraf szósty mówi, iż między Watykanem a Włochami nastąpi umowa, według której aeroplany Watykanu krążyć będą ponad terytorjum włoskiem, paragraf zaś siódmy podkreśla, iż nad terytorjum watykańskiem żadnym aeroplanom krążyć nie wolno.

WATYKAŃSKA STACJA RADJOTELEGRAFICZNA. Senator Wilhelm Marconi udał się do Citta del Vaticano aby obejrzeć stację radjotelegraficzną, której budowa i instalacja jest całkowicie ukończona. Marconi przyjęty był przez nowomianowanego dyrektora stacji O. Sianfranceschi’ego. Wkrótce potem przybył Papież, rozmawiając dłużej ze znakomitym radjografem i zapraszając go później na wspólną przechadzkę po ogrodach watykańskich.

Dowiadujemy się, iż zarząd stacji watykańskich zawarł układ z włoskiem Towarzystwem radjofonicznem "Ente Italiano Audizioni Radiofoniche" w celu ewentualnego nadawania przemówień Ojca Świętego w całej Europie przy pomocy połączeń z aparatami tego towarzystwa.

CZY KOŚCIÓŁ WROGO ODNOSI SIĘ DO DZIEŁ SZTUKI? Na początku, przyszłego roku w ogrodach watykańskich odbędzie się poświęcenie nowego pałacu, wybudowanego tam na rozkaz Ojca św. na przestrzeni 2,600 metrów kwadratowych. W pałacu tym będzie umieszczona galerja brązów. Na parterze będą urządzone laboratora, magazyny i warsztaty, w salach na piętrze zostaną rozwieszone dzieła.

POMYŚLNY STAN ZDROWIA OJCA ŚW. Ponieważ ciągle jeszcze rozpowszechniane są pogłoski o chorobie Ojca św., pożytecznem będzie Przypomnieć raz jeszcze słowa Piusa XI, wypowiedziane w dniu 14-go września rb. na audjencji francuskiego Związku katolickiego "Enseignement Libre": "Istnieje pogłoska, że Papież jest chory, bardzo cierpiący, prawie umierający, tak, że on sam prawie codziennie otrzymuje ze wszystkich części świata wzruszające listy, pełne dziecięcej troski o jego zdroje. Tymczasem rzecz ma się przeciwnie. Jak dotąd Papież czuje się dobrze a nawet bardzo dobrze, a obecni tu pielgrzymi mogą to sami stwierdzić. Co się tyczy przyszłości, to Papież, jak wszyscy, znajduje się w ręku Boga i nie mógłby znajdować się w lepszych rękach. Wola Pana Boga dzieje się dziś, jak działa się wczoraj i jak będzie się działa również jutro."

Jest rzeczą oczywistą, że ta wiadomość z ust samego Ojca św. wywołała całym świecie katolickim najwyższą radość.

ZE ŚWIATA

ŚWIĘTO PAŃSTWOWE NA PAMIĄTKĘ ZAWARCIA PAKTU LATERAŃSKIEGO. Donoszą z Rzymu, że Mussolini złożył na radzie ministrów wniosek w sprawie uznania 11 lutego, jako dnia zawarcia przez Stolicę Apostolską traktatu Laterańskiego, za święto państwowe. Dotychczasowe święto państwowe dn. 20 września na pamiątkę wkroczenia i zajęcia Rzymu w r. 1870 nie miałoby więcej charakteru święta państwowego

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA SZTUKI RELIGIJNEJ W PADWIE, W związku z zapowiedzianemi na rok przyszły uroczystościami 700-letniego jubileuszu św. Antoniego w Padwie zorganizowana została międzynarodowa wystawa sztuki religijnej w Padwie, która będzie trwała od 1 maja 1931 r. do lipca 1932 r. Obejmie ona prace z zakresu malarstwa, rzeźby, grafiki, architektury i sztuk pokrewnych. Kierownictwo wystawy składa się z przedstawicieli: religijnego komitetu jubileuszowego oraz z reprezentantów faszystowskich syndykatów sztuki. Dopuszczanie eksponatów następuje na mocy zaproszenia kierownictwa wystawy albo na skutek orzeczenia jury.

PRZECIW NIEUSZANOWANIU NABOŻEŃSTW WE WŁOSZECH. Prasa katolicka we Włoszech z zadowoleniem wita rozporządzenie władzy komunalnej miasta Magnane na Riwierze włoskiej, dotyczącej sprawy uszanowania nabożeństw. Rozporządzenie brzmi: "Celem uporządkowania sprawy popisów sportowych, odbywających się na wybrzeżu, które jest własnością gminy miejskiej, w sposób, by one nie zakłócały spokoju podczas ceremonji religijnych... wzbronione jest korzystanie z boiska w godzinach, w których odbywają się nabożeństwa. Winni przekroczenia tego przepisu będą karani grzywną, a przyrządy sportowe będą konfiskowane."

W LOURDES NAPRAWDĘ DZIEJĄ SIĘ CUDA! Na głównem zebraniu Kongresu Marjańskiego w Lourdes mówił dyrektor biura uzdrowień, duktor Yallet o "Cudzie w Lourdes". Podniósł on dwie charakterystyczne cechy cudów: ich natychmiastowość i brak powolnego powrotu do zdrowia. "Uzdrowienia w Lourdes odpowiadają doskonale naturalnemu procesowi wyzdrowienia, pomijają jednakże naturalny czynnik czasu. Wykazują one naturalne działanie, bez naturalnej przyczyny. Uzdrowienia te, niepojęte dla rozumu ludzkiego, nie mogą być uznane za przypadkowe zdarzenia, są one wyrazem wyższej mocy, mocy Bożej, która stoi ponad prawami."

KONGRES PRASY KATOLICKIEJ W BRUKSELI. Dnia 1 września w stolicy Belgji nastąpiło uroczyste otwarcie międzynarodowego kongresu prasy katolickiej. Powitał i otworzył zjazd p. Renę Delforge, prezes międzynarodowego biura dziennikarzy katolickich. W imieniu rządu i katolików belgijskich wygłosił niezwykle głębokie przemówienie minister Segers, podkreślając znaczenie prasy, opartej na zasadach Chrystusowych. Na wniosek obecnego tam ks. Kaczyńskiego dyrektora Polskiej Katolickiej Agencji Prasowej, w porozumieniu z referentem Considine, dyrektorem Agencji "Fides", postanowiono powierzyć opracowanie projektu przyszłego międzynarodowego biura prasowego specjalnemu komitetowi. Z ramienia Polski do komitetu wszedł ks. dyr. Kaczyński.

Na zamknięcie kongresu przybył J. E. Ks. Kardynał Van Roey, Prymas Belgji. Ks. Kardynał wspomniał w swym niezwykle serdecznem przemówieniu, że inicjatorem kongresu był Ojciec św., który podczas jednej z audjencyj zwrócił się do Kardynała z prośbą o zwołanie kongresu pracy katolickiej. Nadzieje, jakie Ojciec św. pokładał w kongresie, nie zawiodły. Liczny udział 36-ciu narodowości jest tego najlepszym dowodem.

UROCZYSTOŚCI KU CZCI ŚW. EMERYKA W BUDAPESZCIE. W roku bieżącym stolica Węgier obchodzi nadzwyczaj uroczyście 900-lecie śmierci św. Emeryka, syna króla węgierskiego św. Stefana. We wspaniałych obchodach brał żywy udział dosłownie cały naród węgierski z rządem na czele, a z ramienia Ojca św. przybył Kardynał-Legat Sincero. Wśród Kardynałów-Gości nie brakło i naszego Prymasa ks. Kardynała Hlonda.

Na rycinie: ogromny krzyż wyrzeźbiony i niesiiony przez Tyrolczyków w czasie tych uroczystości.

Budapeszt, krzyż

KONGRES KATOLICKI W ZURYCHU. Z racji 50-lecia założenia związków katolickich w kantonie zurychskim dn. 7-go września w Zurychu kongres katolicki, który zgromadził przedstawicieli organizacyj katolickich z całej Szwajcarji. Poseł Baurnberger wskazał na ogromne postępy katolicyzmu tak w Zurychu, jak i w całej Szwajcarji. Pięćdziesiąt lat temu w Zurychu było tylko 2,665 katolików a dziś liczba wzrosła do 60,000, w całym zaś kantonie zurychskim około 120.000.

Niezwykle podniosłe przemówienie wygłosił prezydent Szwajcarji dr. Musy, wykazując wielkie zasługi Kościoła katolickiego w dziejach cywilizacji i kultury. "Dla życia i rozwoju duchowego tak poszczególnych osób, jak całego narodu niema lepszych środków nad te, które wskazuje nam Kościół! " - mówił prezydent.

NAWRÓCONY PROTESTANCKI PRZYWÓDCA SOCJALISTÓW - KATOLICKIM KAPŁANEM. W kościele św. Mikołaja we Fryburgu Szwajcarskim odprawił pierwszą Mszę św. Dominikanin O. Getaz. Przeszłość tego kapłana jest naprawdę dziwna, bo w roku 1920 Getaz był jeszcze protestantem i prezesem socjalistycznej organizacji młodzieży w Lozannie!. Na Mszy św. obecni byli również niektórzy z pośród jego dawnych towarzyszy, a na uroczystem przyjęciu po religijnych ceremonjach przemówił jeden z nich, Rene Leyvraz, niegdyś protestant, a dziś jeden z przywódców katolickich w Geneve i naczelny redaktor katolickiego "Courrier de Geneve. We wzruszających słowach przypomniał Leyvraz te smutne czasy, kiedy to oni obaj tkwili mocno w błędach. "Czyż nie jest to symbolem czasu - mówił - czyż nie wskazuje to na zbliżające się przebudzenie, gdy dziś rano dawny zagorzały wróg religji przyjmował Komunję św. z rąk zakonnika, który również był wrogiem religji?

NAWRÓCENIE SIĘ WYBITNEGO PASTORA W NOWYM JORKU. Wielkie zainteresowanie wywołało ostatnio zarówno w kołach katolickich jak i protestanckich Nowego Jorku nawrócenie się znanego i posiadającego duże wpływy pastora parafji anglikańskiej w tym mieście, dra Dalany. D-rowi Delany składano liczne wizyty: odwiedził go również redaktor "World’u", któremu dr. Delany oświadczył: "Proszę powiedzieć, że resztę życia swego spędzać będę na dziękczynieniu Bogu za łaskę, jaką mnie obdarzył, pozwalając mi poznać prawdę. Głównie zbliżyła mnie do religji katolickiej powaga Papiestwa i podziwu godna działalność wielkiego Papieża Piusa XI. Teraz nie pozostaje mi nic, jak udać się do Rzymu, upaść do stóp Papieża i złożyć mu swoje całkowite posłuszeństwo.

NOWA OFIARA OKRUCIEŃSTWA BOLSZEWICKIEGO. Dnia 8-go września zmarł w więzieniu sowieckiem ks. Chryzogon Przemocki, b. dziekan słucki i smoleński oraz b. profesor seminarjum katolickiego w Petersburgu. Przed trzema laty ks. Przemocki, jako proboszcz w Rosławiu, w pobliżu Smoleńska, został aresztowany przez GPU za to, że wydał pewnemu katolikowi świadectwo stwierdzające, iż jest on człowiekiem wierzącym i uczciwym. W Rosji proboszczom nie wolno obecnie świadczyć o dobrych obyczajach swych parafjan.

Za to jedyne "przestępstwo" ksiądz Przemocki został wrzucony do więzienia w Smoleńsku, gdzie wkrótce zapadł ciężko na zdrowie. Mimo opinji lekarzy, że 67-letni starzec nie zniesie okropnych warunków więzienia, GPU trzymało swą ofiarę za kratami.

UKARANE ŚWIĘTOKRADZTWO W ROSJI. Sowiet w Carycynie nad Wołgą postanowił zburzyć miejscową katedrę i "zaszczytne" zadanie wysadzenia świątyni w powietrze powierzył związkowi młodzieży komunistycznej. Świętokradzki ten czyn przybrał formę wielkiej uroczystości: na placu koło katedry wniesiono trybuny, z których zaproszeni goście mieli przyglądać się niezwykłemu widokowi. Jakoż w oznaczonym czasie nabój dynamitowy istotnie wstrząsnął murami wielkiej budowli, ale po rozprószeniu się dymu katedra ukazała się jednak nietknięta, natomiast trybuny wszystkie pokryte były trupami i rannymi...

U NAS

TŁUMY CZCICIELI MARJI NA JASNEJ GÓRZE. Tegoroczna uroczystość Narodzenia Matki Najświętszej ściągnęła do Częstochowy na Jasną Górę rzesze 150,000 pątników ze wszystkich stron Polski. Tedy mimo wszystkie zakusy wroga nie słabnie w narodzie naszym miłość ku Marji, lecz owszem, wzmaga się!

ZŁOTE KORONY MATKI BOSKIEJ KODEŃSKIEJ. Kiedy w r. 1875 rząd rosyjski zabrał bazylikę kodeńską na użytek duchowieństwa prawosławnego, wówczas ogołocono kościół ze wszystkiego. Udało się tylko hr. Krasińskiej, za pozwoleniem gubernatora Kotzebuego, zabrać i przechować dwie korony rzymskie, któremi uwieńczone były skronie Matki Bożej i Dziecięcia Jezus od roku 1723. Spadkobierczyni hr. Krasińskiej córka jej hr. Róża Raczyńska wydostała z ukrycia korony i wręczyła je niedawno J. E. Metropolicie Krakowskiemu, Ks. Arcybiskupowi Sapieże, potomkowi dawniejszych właścicieli Kodnia. We wrześniu superior kodeński, ks. Paweł Kulawy został zaproszony przez J. E. Metropolitę Sapiehę do Krakowa i otrzymał od niego obydwie złote korony.

KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ NA KAMIONKU. Jak wiadomo w Warszawie na Kamionku buduje się Kościół Matki Bożej Zwycięskiej, na pamiątkę i na podziękowanie za "Cud nad Wisłą". Duszą tej budowy jest niezmordowany w pracy i ufny w pomoc Niebios Ks. Kan. Franciszek Garncarek.

Obecnie dowiadujemy się, że celem niesienia pomocy w tej budowie zaprowadzono wieczystą księgę ofiarodawców, za których będzie odprawiana po wieczne czasy Msza św. każdego 14 sierpnia. Zapisywać można się osobiście lub listownie, przysyłając swe imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i ofiarę na kościół pod adresem: Warszawa, ul. Grochowska 2, Komitet Budowy Kościoła, lub na konto P. K. O. Nr. 19.400.

NOWE PISMO KATOLICKIE. W Radomiu ukazał się pierwszy numer miesięcznika p. t. "Prawda Katolicka", pod redakcją ks. Dr. St. Grelewskiego. Wydawnictwo poświęcone obronie Wiary Katolickiej przed sekciarstwem.
Redakcja i Administracja mieści się w Radomiu, ul. Żeromskiego L. 49. Prenumerata roczna 5 zł. p.

NOWI BISKUPI POLSCY

Bp Stanisław Adamski / bp Włodzimierz Jasiński
JE. ks. Biskup Stanisław Adamski Arcypasterz Śląska; JE. ks. Biskup Włodzimierz Jaśiński Arcypasterz Sandomierski.