Kronika
Drukuj

Z RZYMU

OJCIEC ŚW. A POLSKA. Ojciec św. przyjął na przeszło godzinnej audjencji ambasadora Skrzyńskiego w otoczeniu całego składu ambasady. Ambasador Skrzyński złożył Papieżowi pismo p. Prezydenta Rzplitej oraz dar p. Prezydenta i Rządu polskiego z okazji 10-lecia przyjazdu obecnego papieża do Polski. Dar składa się z teki akwarel, przedstawiających kościoły i gmachy historyczne w Polsce, ze specjalnem uwzględnieniem tych, które obecny papież w swoim czasie odwiedził. Ojciec św. wyrażając wdzięczność dla p. Prezydenta i Rządu polskiego przyjął tekę z widocznem zadowoleniem i z ożywieniem mówił o swoich wspomnieniach z Polski. Na zakończenie audjencji Papież udzielił specjalnego błogosławieństwa dla całej Polski.

NOWE KOLEGJUM POLSKIE W RZYMIE. Ponieważ rząd włoski celem rozszerzenia ulic, odkupił od ojców Zmartwychwstańców dotychczasowe Collegium Polonum przy via dei Maroniti, ustalono w ostatnim czasie miejsce pod nowe kolegjum polskie. Bawiący w Rzymie Ks. Kardynał Prymas Hlond przeprowadził myśl, by nowe kolegjum stanęło w najbliższem sąsiedztwie Ojca św. bo tuż pod ogrodami watykańskiemi.

DAR OJCA ŚW. Dzienniki donoszą z Rzymu, że Ojciec św. polecił nuncjuszowi w Chile wyrazić współczucie ludności chilijskiej z powodu ostatniego trzęsienia ziemi. Ojciec św. przeznaczył miljon lirów dla ofiar trzęsienia ziemi i pół miljona lirów dla ofiar cyklonu na Filipinach.

ZE ŚWIATA

ZNÓW CUDOWNE UZDROWIENIE W LOURDES! Jak donon "La Croix" niejaka Paulina Causse, która od trzynastu lat nie podnosiła się z łóżka z powodu choroby nóg, została uzdrowiona po powrocie z pielgrzymki do Lourdes na święto Matki Boskiej Różańcowej. Fakt ten został stwierdzony przez lekarza uzdrowionej.

Wiadomości o tem uzdrowieniu podano do wiadomości Biura sprawdzań lekarskich w Lourdes, które wypowie się o niem dopiero po przeprowadzeniu gruntownych badań nad świadectwami, dotyczącemi wspomnianej choroby. "Aż do tej chwili trzeba czekać - zaznacza wymieniony dziennik paryski - ale należy dziękować Niepokalanej, obdarzającej nadal swą błogosławioną opieką tych, którzy przybywają, by modlić się do Niej w Lourdes".

CZEMU U NAS INACZEJ? We Włoszech istnieje surowy zakaz drukowania po gazetach wiadomości, które mogłyby szkodzić moralności czytelników. Zakaz ten wydał premier Mussolini w trosce o zdrowie moralne młodego pokolenia. Otóż jeden z dzienników, redagowany przez rodzonego brata Mussoliniego, zamieścił świeżo wiadomość p.t. "Zasztyletował narzeczoną i zabił się w obecności ojca" i - został (dziennik ten) natychmiast skonfiskowany. Bez względu na osobę redaktora! Czyby nie czas wprowadzić i u nas coś podobnego? Brukowa prasa, wywlekająca podobne kawały i grająca na rozwydrzonej zmysłowości czytelników o nieśmiertelnych duszach... winna być już chyba poskromiona!

ADWOKACI I SĘDZIOWIE KURDYJSCY ROZPOCZĘLI NABOŻEŃSTWEM PRACĘ PO FERJACH. W sądownictwie kanadyjskiem nowy okres pracy po ferjach rozpoczął się uroczystością kościelną. Adwokaci i sędziowie z Sir F. Lemieux na czele przed rozpoczęciem swych czynności zawodowych zebrali się w kaplicy księży Jezuitów, celem wysłuchania Mszy św. Po nabożeństwie odśpiewany został hymn "Veni Creator". Po skończonej uroczystości kościelnej odbyło się pierwsze posiedzenie w pałacu sprawiedliwości.

SIGRID UNDSET. Dzięki zapisowi bogatego szweda Nobla, corocznie rozdawane bywają tym, co się najbardziej dla ludzkości zasłużyli, t. zw. "nagrody Nobla", Ostatnio nagrodę literacką zdobyła poetka szwedzka p. Sigrid Undset, która niedawno przeszła na katolicyzm i buduje wszystkich, co się do niej zbliżają, przykładnem życiem. Mimo że cieszy się olbrzymią sławą, jest bardzo pokorna i uważa sobie za pierwszy obowiązek być dobrą gospodynią i matką. Gotuje sama, a pracy literackiej oddaje się tylko w wolnych chwilach, zwłaszcza wieczorami, po ułożeniu dzieci na nocny spoczynek. Poetka rozporządza również bardzo obszerną wiedzą teologiczną. - Oto kobieta prawdziwie postępowa!

STOSUNEK PRAWOSŁAWNEJ CERKWI ALBAŃSKIEJ DO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO. Pogłoski o mającem nastąpić w najbliższej przyszłości masowem nawróceniu się albańskich duchownych prawosławnych na katolicyzm ostatnio dotarły aż do Rzymu. W Watykanie wprawdzie nie bierze się pod uwagę tak nagłego rozwoju wypadków, ale też nie pierwszy raz docierają tam słuchy o usilnem żądaniu prawosławnej Cerkwi albańskiej, by powrócić na łono Kościoła katolickiego. Sytuacja tej Cerkwi i jej kleru jest bardzo trudna. Przedewszystkiem brak tam wszelkiej karności i głębszego wykształcenia religijnego, nic więc dziwnego, że wpływ duchownych albańskich na lud jest nadzwyczaj mały. Usiłowania, by przez zwołanie synodu naprawić nieco porządek, jak dotychczas okazały się bezskuteczne.

Wejrzenie w stosunki albańskie wykazuje, że wiadomości o rychłem powrocie tego kraju do Kościoła nie są czemś niespodzianem, choć, naturalnie, nie można mówić o jakimś określonym terminie. Dzięki zbawiennej gorliwości miejscowych misjonarzy i dzięki pracy Delegata Apostolskiego, prawosławna Cerkiew albańska będzie prawdopodobnie w najbliższej przyszłości pierwszą z tych, które podporządkują się autorytetowi Papieża i w ten sposób położą raz na zawsze koniec głębokiemu kryzysowi duchowemu, gnębiącemu ich już od wielu lat.

KSIĄŻKA KAPŁANA KATOLICKIEGO, HINDUSA, O MATCE NAJŚWIĘTSZEJ. Ks. Marjanna z Telugu, w diecezji Hydarabad, w Indjach, ukończył dzieło o Matce Najświętszej, przeznaczone do zwalczania błędów pewnej publikacji hinduskiej o religji katolickiej. Niedawno pewien autor hinduski opublikował książkę, zawierającą szereg rażących błędów, zwłaszcza o Najświętszej Pannie. Na konferencji katolickiej odbytej w Phirangipuram, rzucono myśl napisania dzieła, któreby sprostowało te błędy, mogące szerzyć się bezkarnie wśród społeczeństwa hinduskiego. Myśl tą urzeczywistnił wspomniany wyżej ks. Marjanna.

ORĘDZIE PAPIEŻA NA ŚCIANIE AULI UNIWERSYTETU W PEKINIE Uniwersytet katolicki w Pekinie, liczący obecnie 180 studentów, w połowie pogan, postanowił wywiesić w wielkiej swej auli orędzie Ojca, św. Piusa XI do narodu chińskiego, napisane klasycznem pismem chińskiem.

CHIŃSKI PRZEKŁAD "DZIEJÓW DUSZY" ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS. Donoszą z Lyhsien, w prowincji Chihli, w Chinach, że ks, Ma-siang-pae, jezuita-Chińczyk, liczący 90 lat, przetłumaczył na język chiński "Dzieje Duszy" św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Tłumaczenie to ma wielkie zalety literackie i jest wspaniale ilustrowane.

Ks. Ma-sinag-pae obchodził niedawno dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin. Czcigodny starzec cieszy się wielką powagą w kołach literackich Chin i jest uważany za najwybitniejszego pisarza katolickiego w państwie żółtego Smoka.

Z WALK BOLSZEWIKÓW Z RELIGJĄ. Centralny związek antyreligijny w Moskwie utworzył trupę aktorską, która będzie grywać wyłącznie sztuki mające na celu zwalczanie i ośmieszanie religji Chrystusowej. W najbliższej przyszłości otwarty będzie w Moskwie uniwersytet dla tych. co chcą poświęcić całe swe życie walce z Chrześcijaństwem i wszelką religją. Dzwony z rozebranego w Moskwie klasztoru, noszącego miano "Strastnyj Monastyr", przekazano teatrom moskiewskim dla celów teatralnych. W Iwanowozniesieńsku duchowieństwo złożyło protest u władz sowieckich przeciw zamykaniu cerkwi i przerabianiu ich na teatry. W odpowiedzi podpisani zostali zaaresztowani, A jednak... wiara nie stygnie tam, lecz rośnie tak, że podobno nawet żydzi, dotychczas liberalni, do bóżnic się garną, a mahometanie do swoich meczetów. Wszystko czeka wybawienia!...

SOWIECKIE WYBORY. Z Moskwy donoszą, że komisarjat oświaty wydał rozporządzenie, ażeby podczas zbliżających się wyborów do sowietów dzieci szkolne brały czynny udział w agitacji wyborczej. W tym celu cala młodzież szkolna ma być zmobilizowana, szkoły zaś na czas wyborów będą przekształcone w ośrodki propagandy komunistycznej. Między innemi każde dziecko powinno przygotować po dwa plakaty wyborcze i rozpowszechniać je. Przedstawiciele młodzieży szkolnej mają wziąć również udział w komisjach wyborczych, każda zaś szkoła na ogólnem zebraniu dzieci powinna przedstawić instrukcje dla wybranych członków sowietów. - Jakże żal tej dziatwy!...

U NAS

POŚWIĘCENIE DWÓCH SAMOLOTÓW SANITARNYCH. 2 grudnia o godz. 2 popoł. w hangarze na lotnisku cywilnem w obecności kardynał Kakowskiego, ks. biskupa Szlagowskiego, licznego duchowieństwa, władz wojskowych z gen. Ruppertem na czele i zaproszonych GOŚCI, odbyła się uroczystość poświęcenia dwóch samolotów sanitarnych wykonanych w fabrykach krajowych. Samoloty te ufundowane staraniem Fundacji Lotniczej im; pierwszego biskupa polowego ks. dr. Stanisława Galia, ofiarowane zostały Jego Ekscelencji z powodu 10- lecia sakry biskupiej.

Przed poświeceniem gen. broni Olszewski, prezes komitetu fundacji, wygłosił dłuższe przemówienie i odczytawszy adres, w którym Komitet ofiarowuje nabyte samoloty ks. biskupowi Gallowi, wręczył adres ks biskupowi. Następnie ks. biskup, do głębi wzruszony, poświęciwszy oba samoloty, wygłosił serdeczne przemówienie i przekazał je władzom wojskowym aby pełniły służbę samarytańską w ukochanej przez Niego armji, dla której dziesięć blisko lat jako Arcypasterz pracował.

WYSTAWA MISYJNA W WARSZAWIE. W początkach listopada oddział warszawski Związku Misyjnego Polek zorganizował w lokalu Katolickiego Związku Polek przy ul. Krakowskie Przedmieście - Wystawę Misyjną. Wystawa uczyniła dla rozbudzenia zainteresowania się sprawami misyjnemi bardzo wiele. A sprawiłaby dobrego bez porównania więcej, gdyby trwała dłużej. Wybierały się na zwiedzenie jej szkoły, ale w czterech dniach uczynić to - nie wszystkie mogły.

POMNIK SERCA JEZUSOWEGO W POZNANIU. Magistrat m. Poznania zdecydował ostatecznie oddać miejsce pod budowę pomnika poświęconego Najświętszemu Sercu Jezusowemu między Zamkiem a Uniwersytetem, gdzie za czasów zaborczych stał pomnik ciemiężyciela polskości, Bismarka. W ten sposób Magistrat przychylił się do uchwały pierwszego Zjazdu Katolickiego w Poznaniu.

Projekt pomnika Serca Jezusowego w Poznaniu
Projekt pomnika Najsłodszego Serca Jezusowego w Poznaniu

TOWARZYSTWO TANICH BROSZUR W ŁOMŻY. Potrzeba jest matką wynalazków. Gdy się przekonano, że wieś zalewa fala pism, broszur i ulotek wrogich dla Kościoła, a niejednokrotnie i dla Polski, grono osób pomyślało o przeciwdziałaniu temu.

Dzięki inicjatywie i poparciu JE. Ks. Biskupa Łukomskiego powstały komitet zdołał już wydać trzy broszurki 16-20 stronnicowe w cenie po 5 groszy, które w 25- tysiącach rozeszły się w ciągu paru tygodni po parafjach. Aktualne tematy jak: rozmowa o wyborach, czy katolik może być wyzwoleńcem, czy katolik może być hodurowcem, o Konkordacie itp., łatwy sposób ujęcia i niska cena wpływają na duży ich popyt. Podobne wydawnictwo istnieje w Płocku p.n. "Dobra Prasa".

ROZWYDRZENIE SEKCIARZY. Od pewnego czasu dawały się zauważyć po różnych stronach naszego kraju objawy nienawiści wzglądem obrazów świętych. Gdzie niegdzie dochodziło nawet do świętokradzkich posunięć. Najgorzej w Małopolsce, między Zółkwią a Kulinowem: ok. 300 figur , krzyżów przydrożnych poprzewracano tam jednej nocy!... Energiczne śledztwo wykazało, że sprawcami tego ostatniego czynu byli członkowie sekty baptystów, do których zaciągnęło się z pośród tamtejszych chłopów około 16 rodzin. "Biskupa" tej sekty niejakiego Podgórskiego aresztowano.

NOWA SEKTA RELIGIJNA. Pod Piotrkowem w gminie Bolesławice wśród kolonistów niemieckich powstała nowa sekta religijna, oparta na czci bata, który jest głównym instrumentem w ich obrządkach religijnych, stąd sekciarze zwą się batystami. Sekta rozporządza zasobem gotówkowym, o czem świadczy zorganizowanie specjalnego biura propagandy wysłanie na wsie dobrze płatnych agitatorów, namawiających chłopów do przystępowania do sekty. Batystom nie wolno pić wódki, palić papierosów ani jeść wieprzowiny. Ponadto nie świętują niedzieli, natomiast świętują w sobotę. Batyści golą starannie wąsy i brody, a to ze względu na wiarę, że każdy batysta po śmierci zostaje aniołem, a aniołowie ani brody ani wąsów nie noszą.

Głównym obrządkiem sekty jest biczowanie się batami do krwi.