Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

WATYKAN MA SWOJĄ POCZTĘ. Watykańskie biuro pocztowe otwarte zostało w dniu 1 sierpnia i pracuje bezustannie. W ciągu trzech pierwszych dni sprzedano pocztowych znaczków za 15 miljonów lirów.

Watykańskie znaczki pocztowe

Aby uniemożliwić zbieraczom znaczków zwykłą spekulację, zarząd poczty ogłosił, że nadrukowano ich bardzo dużo i każdy kto będzie chciał, nabyć prędzej czy później, otrzyma na żądanie całe serje wydanych przez państwo papieskie znaczków. Serję taką widzimy na załączonej rycinie.

STOLICA APOSTOLSKA W OBRONIE ROBOTNIKÓW. Mówią agitatorzy, jakoby Kościół św. obstawał zawsze za bogatymi, a o ubogich nie dbał. Jak wielkie to kłamstwo, zaświadczyć może choćby orzeczenie Stolicy Apostolskiej w sprawie nieporozumienia między robotnikami a fabrykantami we Francji. Ci pierwsi zanieśli skargę do Ojca św., że robotnicy wiążą się w związki o podstawach niebezpiecznych dla porządku społecznego i prosili, aby Ojciec św. był łaskaw robotnikom tego zakazać - Stolica Apostolska rzecz całą dokładnie rozpatrzyła i uznała skargę fabrykantów za nieuzasadnioną.

KOZACY U OJCA ŚW. W pierwszych dniach sierpnia zjawili się u Ojca św. emigranci rosyjscy, a miedzy nimi chór kubańskich kozaków Papież przyjął życzliwie przedstawicieli emigracji rosyjskiej, a chór kozaków wykonał pienia cerkiewne.

PAPIEŻ OTRZYMAŁ W PODARUNKU RADJOODBIORNIK. Pewien Amerykanin ofiarował Ojcu św. wielki nowy aparat radjowy, za pomocą którego można słuchać nietylko Europę ale i Amerykę, Ofiarodawca wręczył Papieżowi swój prezent osobiście, a Ojciec św. mu podziękował i udzielił błogosławieństwa.

CO DAŁ OJCU ŚW. BISKUP CHIŃSKI. Jeden z biskupów chińskich, ofiarował Ojcu św. z okazji Jego jubileuszu kapłańskiego dokładną podobiznę ołtarza Konfucjusza, znajdującego się nad grobem tego reformatora chińskiej religji w mieście Ku-fow. Ołtarz ozdobiony jest posągami Konfucjusza i jego uczniów: wszystko wykonywali artyści chińscy.

DAR OJCA ŚW. DLA HISZPANJI. J. Em. Kardynał Segura, Prymas Hiszpanji, przywiózł z Rzymu w darze od Ojca św. dla króla hiszpańskiego kasetkę, zawierającą złoty medal z podobizną św. Teresy od Dzieciątka Jezus, oraz trzy relikwje tejże Świętej.

SZCZYT PIUSA XI. Jeden z wierzchołków gór Abruzzów nazwany został imieniem wielkiego miłośnika gór Piusa XI, obecnego Papieża. Przy tej okazji odprawiła się na wysokości 2350 metrów, na samym szczycie, Msza św.

ZE ŚWIATA

SZEŚCIU BRACI KAPŁANAMI. W mieście francuskiem Lilie, w kościele Serca Jezusowego, odbyły się Prymicje ks. Józefa Basquin, którego pięciu braci już wpierw księżmi zostało. Tedy wśród tych prymicji odprawiali wszyscy oni razem Msze święte ku wielkiemu wzruszeniu ludu. A co dopiero mówić o rodzicach?...

KATOLICKA WYTWÓRNIA FILMOWA. Za aprobatą Ojca św. i przy poparciu wyższych sfer inteligencji katolickiej we Włoszech została w Rzymie założona "Spółka akcyjna wytwórni filmów religijnych". Nowa wytwórnia zamierza filmować, wyłącznie filmy religijne, które mają szerzyć" wiarę katolicką i oparte na niej zasady moralne. Filmy będą przedstawiać życie Świętych, epizody z działalności misyjnej i t. p.

PIERWSZA PIELGRZYMKA DO LOURDES POD PAPIESKIEMI I WŁOSKIEMI SZTANDARAMI. Dnia 10 sierpnia wyjechały z Medjolanu dwa specjalne pociągi, wiozące 457 chorych do Lourdes. Chorym towarzyszyło 125 pielęgniarzy, 68 tragarzy, 11 lekarzy i 17 zakonników. Po raz pierwszy ozdobiono te pociągi jednocześnie barwami papieskiemi i włoskiemi, by tłumom, zgromadzonym w Lourdes, pokazać dowód porozumienia Włoch z Papieżem.

Z WALK O SKROMNOŚĆ UBIORÓW KOBIECYCH. W jednym z ostatnich listów pasterskich arcybiskup Parmy zaznacza, że kobiety wspomniały, iż skromność winna być ich najpiękniejszą ozdobą, a wstydliwość najlepszą ochroną. Przypominając swoją niedawną podróż na Wschód, arcybiskup sądzi, że kobiety Egiptu, Indochin i Mandżurji mogłyby udzielić nauki kobietom europejskim o skromności i zachowaniu się. Nawet niewiasty dzikiego kraju Somali są przyzwoitsze, ponieważ wobec ludzi osłaniają swoje wysokie postacie długiemi płaszczami.

Biskupi sardyńscy zapowiadają "Dzień Maryjny", w czasie którego wszyscy wierni w modłach swoich będą prosili Matkę Najświętszą, jako powszechną Pośredniczkę łask, o pomoc nadprzyrodzoną w zwalczaniu niemoralnej mody.

WYŚWIĘCENIE MOSKIEWSKIEGO PROFESORA NA KSIĘDZA, "W Wiedniu w kościele św. Barbary otrzymał święcenia kapłańskie profesor uniwersytetu dr. Dymitr Artemjew, założyciel i pierwszy rektor wyższej szkoły techniczej w Moskwie. Urodzony w r. 1882 w Niżnin Nowogrodzie, studja ukończył w Moskwie, poczerń za swe prace w dziedzinie geodezji i mineralogji został w r. 1906 mianowany asystentem instytutu technologicznego w Petersburgu. W r. 1915 mianowany był profesorem zwyczajnym uniwersytetu w Warszawie, wykładając równocześnie w dalszym ciągu na instytucie w Petersburgu. Rząd rosyjski powierzył mu założenie wyższej szkoły technicznej w Moskwie. Po dokonaniu tego ciężkiego zadania został prof. Artemjew w r, 1918, już za czasów bolszewickich, mianowany pierwszym rektorem akademji technicznej w Moskwie.

Dn. 14 maja 1924 r. przystępuje prof. Artemjew do Kościoła katolickiego, w kilka zaś miesięcy potem udaje się do Irisbruku na studja teologiczne. Następnie od r. 1926 studjuje na wydziale teologicznym w Wiedniu a obecnie zostaje wyświęcony na kapłana.

Stosownie do życzenia Ojca św., ma zamiar poświęcić się pracy misyjnej wśród swych rodaków, pozostających na wygnaniu, ku czemu, jako szeroko znany uczony rosyjski, ma wielkie dane. Dla uproszenia łaski dla siebie i rodaków odbył triduum w kościele św. Józafata w Wiedniu przy grobie tego wielkiego Męczennika za Kościołów.

NAWRÓCENIE SIĘ ANGLIKAŃSKIEGO BISKUPA. W Stanach Zjednoczonych w mieście Delaware przeszedł na łono Kościoła katolickiego miejscowy biskup anglikański Dr. Knasman. Powodowany pokorą wzbrania się przyjąć święceń kapłańskich, a tylko w charakterze świeckiego katolika wygłasza gorliwie konferencje, bo postanowił sobie jednak poświęcić swoje zdolności krasomówcze sprawie zbawienia dusz nieśmiertelnych.

UROCZYSTOŚCI KATOLICKIE W SZWECJI. Ponieważ w roku bieżącym mija 1100 lat od przybycia do Szwecji św. Oskara i zaszczepienia w tym kraju chrześcijaństwa, przeto katolicy szweccy, chociaż ich tam jest ledwo 5000..., urządzili wspaniałe, trzydniowe, uroczystości ku uczczeniu tej wielkiej chwili. Brał w nich udział również Prymas Polski J.Em. Ks. Kardynał Hlond, a na miłej akademji, urządzonej w ratuszu Stokholmu, przemówił bardzo pięknie i złożył imieniem katolików polskich serdeczne życzenia rozwoju Kościoła w tym uciśnionym do niedawna kraju.

KREMATORJA - DROGA ZABAWKA. Krematorjum w Hannowerze zmuszone było dla celów oszczędnościowych wprowadzić przerwy w paleniu ciał ludzkich: tylko bogacze mogą sobie pozwolić na taki wydatek! Nie śpieszą się też zbytnio z tem paleniem? w marcu 60 trupów ludzkich włożono w piec dopiero po 6 dniach, aż dobrze już przegniły; a były wypadki, że nieboszczyk czekał na spalenie po 11 do 12 dni. A dusza takiego - kto wie - czy nie wyprzedziła ciała...

Przypomnieć należy, iż wedle nauki Kościoła katolickiego umarłych ludzi należy grzebać, a nie palić. Kto zaś uporczywie pragnie być po śmierci spalonym, ten umiera w klątwie kościelnej...

NOWY GWAŁT BOLSZEWICKI. W połowie sierpnia na dworcu kolejowym w Kijowie został aresztowany powracający z odpustu wikarjusz generalny diecezji żytomierskiej, ks. prałat Kazimierz Naskręcki, w czasach przedwojennych autor jednej z najlepszych naszych książek do nabożeństwa p. t. "Pójdź za Mną", "Krótkich nauk o Mszy św.", oraz wielu. podręczników szkolnych. Ks. prał. Naskręcki znany był na całych kresach, jako kapłan wielkiej świątobliwości i wybitny mówca kościelny. W życiu politycznem nie brał najmniejszego udziału.

U NAS

RELIKWJE ŚW. KAZIMIERZA DLA ŁODZI. Dnia 7 września obchodziła parafja św. Kazimierza w Łodzi nader uroczyście przyjęcie relikwij swego Patrona, przewiezionych z Wilna. Z katedry św. Stanisława ruszyła wspaniała procesja do kościoła św. Kazimierza, gdzie przyjął radośnie relikwje proboszcz miejscowy ks. kan. Stańczak i wierni parafji. Uroczystości zakończyły się nocną adoracją Najśw. Sakramentu i nazajutrz akademją. żywy udział w tych uroczystościach brali obydwaj łódzcy Najdostojniejsi Biskupi.

ODZYSKIWANIE PORABOWANYCH KOŚCIOŁÓW. Jak wiadomo rząd rosyjski, popierając schizmę wszelkiemi sposobami, nie tylko budował wszędzie prawosławne cerkwie, ale i kościoły katolickie rabował i przerabiał na swoje. Obecnie katolicy upominają się o zwrot kościołów - niekiedy skutecznie. Przedstawiony na rycinie kościół w Skrzybowcach jest właśnie jednym z odzyskanych.

Kościół w Skrzybowcach

ZŁOTY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA KS. BISKUPA RYXA. W samą uroczystość Wniebowzięcia Matki Najświętszej obchodził Biskup Sandomierski Ks. Marjan Ryx pięćdziesięciolecie swego kapłaństwa. Przybyło wielu Biskupów z J. Em. Kardynałem Kakowskim na czele, a obchody i nabożeństwa odprawione wprowadziły wszystkich w nastrój wielce uroczysty. Serdecznym życzeniom nie było końca.

TYDZIEŃ SPOŁECZNY "ODRODZENIA" W LUBLINIE. W drugiej połowie sierpnia odbywał się w Lublinie "Tydzień Społeczny", zorganizowany przez związek katolickiej młodzieży akademickiej "Odrodzenie". Może najgłębiej trafił do serc zebranych odczytem swoim Ks. Rektor Kruszyński, okazując Chrystusa - Króla jako powszechnego władcę nie tylko dusz ludzkich, ale i całego życia społecznego na wszystkich placówkach we wszystkich dziedzinach. Bez Chrystusa - zalewa duszę trucizna niewiary i zwątpienia, a nawet zeświecczenie serca, objawiające się wprost walką z Panem Bogiem. "Nadzieję i otuchę na przyszłość - kończył Ks. Rektor - daje nam widok coraz liczniejszych kadr młodzieży katolickiej, skupiającej się pod sztandarem Chrystusa, by wywalczyć Mu Królestwo na ziemi.