Kronika
Drukuj

Z RZYMU

CYKL WYKŁADÓW O PAPIESTWIE W RZYMIE. Na uniwersytecie papieskim "Gregoriana" rozpoczął się cykl wykładów ks. Garagnani’ego o Papiestwie. Prelekcje te będą równocześnie wyrazem czci i hołdu dla Ojca św. w jego roku jubileuszowym. Wykłady w liczbie 16 wygłaszane będą w wielkiej auli uniwersytetu papieskiego i przeciągną się aż do maja. Pierwszy wykład miał tytuł "Ty jesteś Piotr". Następne prelekcje mają takie tytuły: Pierwszy Papież. Monarchiczna konstytucja Kościoła katolickiego. Rzym, siedziba Papieży, Świadectwo pierwszych wieków chrześcijaństwa. Wschód i Zachód zjednoczone w Rzymie. Natura i zakres prymatu Papieża rzymskiego. Społeczne oddźwięki Papiestwa. Wrogowie Papiestwa: heretycy i schizmatycy. Wrogowie prymatu a racjonalizm. Wrogowie prymatu a liberalizm. Zakres nieomylności Papieża. Zarzuty przeciwko nieomylności. Papieże, a życie Kościoła. Papież, a tryumf Kościoła.

PROCES BEATYFIKACYJNY DON BOSCO. W dniu 12 grudnia r. ub. Odbyło się drugie posiedzenie Kongregacji Rytów w sprawie beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Don Bosco. Z tą chwilą proces wszedł w fazę roztrzygnieć decydujących, ponieważ po tej kongregacji odbędzie się kongregacja ogólna w obecności Ojca św., od przebiegu, której zależy ogłoszenie dekretu, stwierdzającego cuda. Chociaż rezultaty posiedzeń nie będą podane do publicznej wiadomości, to jednak nie ulega wątpliwości, że przebieg ostatniego był pomyślny, ponieważ są już przygotowane akta do kongregacji generalnej, co w przeciwnym razie nie miałoby miejsca. Na posiedzeniu generalnem kardynałowie, prałaci i konsultorzy muszą przedłożyć na piśmie swoje opinje Ojcu św., który rezerwuje dla siebie ostateczną ocenę. Po kilku dniach sekretarz Rytów otrzymuje na audjencji u Ojca św. polecenie sporządzenia dekretu i dowiaduje się o terminie, w którym papież życzy sobie odczytania publicznego ogłoszenia tego dekretu w jego obecności. Po tym dekrecie niema już żadnej dyskusji i pozostaje tylko określenie daty publicznej uroczystości beatyfikacyjnej w bazylice św. Piotra.

O POSELSTWO JAPOŃSKIE PRZY WATYKANIE. Dobrze poinformowani korespondenci watykańscy utrzymują, że między Japonją i Stolicą Apostolską toczą się układy w sprawie utworzenia poselstwa japońskiego przy Watykanie i wysłania nuncjusza do stolicy Japonji Tokjo.

ZE ŚWIATA

APARATY KINOWE DLA PROBOSZCZÓW. Francuski dziennik "La Croix" rzucił hasło, by społeczeństwo katolickie ofiarowało wszystkim proboszczom wiejskim aparaty kinowe, celem ułatwienia im pracy pozakościelnej. Pierwsze składki pozwoliły na zakupno 500 sztuk takich aparatów. Na święta Bożego Narodzenia zakupiono 150. W roku bieżącym akcja ta postępuje dalej. Między innemi pożytecznemi rzeczami wyświetlano już na nich Jasełka, a obecnie przygotowują się przezrocza z dziejów Kościoła św. katolickiego w 255 obrazach.

Joanna d’Arc

DZIEWICA ORLEAŃSKA. Pięćset lat temu wyratowała Francję od najazdu angielskiego świątobliwa dziewica, Joanna d’Arc, zwana powszechnie "Dziewicą Orleańską, a dokonała tego dzieła na skutek wyraźnego nakazu Bożego. Ojciec św. Pius XI wyniósł ją na ołtarze: wielbi ją ludzkość jako świętą. Wdzięczny naród francuski postanowił godnie uczcić, przypadające w roku bieżącym jej pięćsetlecie i ogłosił szereg wielkich uroczystości, połączonych ze stawianiem artystycznie wykonanych, pięknie rzeźbionych kamieni w miejscach, gdzie św. Joanna działała, lub choćby przechodziła. Napiszemy o tem potem jeszcze! Wydano również znaczki pocztowe z podobizną św. Joanny.

STOWARZYSZENIE "APOSTOLSTWA PRACY". Według "la Documentation Catholique" biskup z Bourges zatwierdził niedawno założenie bractwa pod nazwą "Apostolstwo Pracy". Stowarzyszenie to obrawszy sobie za Patronkę Najświętszą Marję Pannę, stawia sobie w pierwszym rzędzie za obowiązek modlitwę na intencję pozyskania ponownie dla Kościoła tych robotników, którzy się oddalili od religji. Obowiązki członków są następujące: odmawianie codziennie pewnej modlitwy do Matki Najświętszej, św. Józefa, św. Marji Magdaleny i św. Marty, ofiarowanie raz w tygodniu w duchu modlitwy i apostolstwa jednego dnia pracy, wreszcie przeznaczenie raz na rok przynajmniej jednogodzinnego zarobku na rzecz tych instytucji, które roztaczają opiekę nad robotnikami, oraz w miarę możności praktyczne współdziałanie w pracy nad zjednywaniem robotników dla Kościoła.

PRZYWRÓCENIE ZNIESIONYCH ŚWIĄT W CZECHOSŁOWACJI. Przywrócenie zniesionych dni świątecznych wywołało w całej Słowacji wielką radość. Na te decyzję rządu czechosłowackiego wpłynęły długotrwałe i usilne starania katolików. Jak wiadomo, ustawą z 1925 r. zostały zniesione następujące święta: Nowy Rok, dzień Trzech Króli, poniedziałek po Wielkiej Nocy, Wniebowstąpienie, drugi dzień Zielonych Świątek, Boże Ciało, dzień św. Piotra i Pawła, Wniebowzięcie Najśw. Marji Panny, dzień Wszystkich Świętych, Niepokalane Poczęcie i drugi dzień Bożego Narodzenia. Przywiązanie ludu do tych świąt było tak silne, że ostatecznie rząd musiał je uwzględnić.

WALKA Z NIEMORALNOŚCIĄ. Burmistrze wielu miast francuskich wydali ostatnio rozporządzenia przeciwko szerzeniu pornografji. I tak: burmistrz Lionu zabronił rozprzedawania w kioskach miejskich 28 książek i pism niemoralnych. Podobne zakazy wyszły w Lourdes, w Wersalu, w Saint-Etienne i w Lilie. Burmistrz Paryża, będący równocześnie prefektem Sekwany, zabronił rozpowszechniać w swoim okręgu 7 pism. Za staraniem Akcji Katolickiej w Epinal burmistrz tamtejszy zabronił sprzedawania 22 wydawnictw nie tylko w kioskach, lecz także i po sklepach.

Burmistrz Nowego Jorku, Walker wydał rozporządzenie masowego aresztowania aktorów i aktorek, którzy w teatrze w Baltimore odegrali gorszącą sztukę. Burmistrz oświadczył przytem, że będzie z całą stanowczością ścigał sztuki, które noszą wyraźne cechy niemoralności.

KATOLICKA STATYSTYKA KOŚCIELNA NIEMIEC. Według "Kirchtiches Handbuch fur das katholische Deutschland", do Kościoła rzymskokatolickiego w Niemczech należy 20,193,334 osoby, Starokatolików jest jeszcze 33,436, Berlin na 4,024,165 mieszkańców ma 403,780 katolików. W Prusach w roku 1927 zawarto 72,126 małżeństw czysto katolickich i 35,705 mieszanych. Dzieci z małżeństw czysto katolickich było w omawianym roku 249,960, z małżeństw mieszanych 50,889. Państwo niemieckie ma 15,216 szkół katolickich i 8,413 mieszanych, liczba katolickiej młodzieży szkolnej wynosiła 2, 366,108, z tego 2,027,880

przypadało na szkoły katolickie. Czynnych nauczycieli i nauczycielek katolickich było 59,276. Co się tyczy urzędników, to należy zaznaczyć, że na najwyższych stanowiskach przy rządzie centralnym katolicy liczbowo są bardzo upośledzeni. Państwo niemieckie posiada 16,376 czynnych kapłanów katolickich, liczba studentów teologji wynosiła w r. 1927 - 2,821. Obowiązek spowiedzi wielkanocnej spełniło 12,332,451 osoby.

NOWE MUZEUM FRANCISZKAŃSKIE W ASYŻU. Pod koniec roku ubiegłego minister jeneralny zakonu braci mniejszych, O, Melchior da Besa, dokonał w Asyżu, w obecności wielu osób, poświęcenia niezwykle cennego muzeum sztuki franciszkańskiej. Początki tego muzeum zwiąże są z Marsylją, gdzie O. Luigi da Pohentruy od 1882 roku zbierał wielkiem zamiłowaniem rękopisy, pisma i wszelkie inne przedmioty, z Zakonem. W ten sposób w tamtejszym konwencie oo. kapucynów powstało małe muzeum, które od 1902 r. często widziało w swych murach gości, a wśród nich nie mało uczonych, Celem udostępnienia go szerszej publiczności, cenne przedmioty przewieziono z polecenia władz Zakonu najpierw do Rzymu, a potem do Asyżu. O bogactwie tego jedynego w swoim rodzaju muzeum świadczy fakt, że posiada ono prawie 20,000 obiektów, przedmiotów będących monumentalnemi źródłami do historji św. Franciszka i jego zakonu. Katalog zbioru wymienia 300 obrazów, setki rzeźb w drzewie i marmurze, 200 naczyń i waz, 700 monet i medalów, 500 pieczęci, 1200 rysunków, 1500 druków, odnoszących się do Ojca Serafickiego i 8,000 związanych z jego zakonem.

JESZCZE SIGRID UNDSTED. Czytelnicy przypominają sobie, co o tej sławnej norweskiej poetce i powieściopisarce już powiedzieliśmy w styczniowym "Rycerzu": zdobyła najwyższą w świecie nagrodę Nobla, a większą gotuje jej Pan, bo zdolności swych niezwykłych używa dla budowania, a nie rujnowania i popiera to przykładem chrześcijańskiego życia. Teraz jeszcze dodamy: że p. Undset słucha co dnia Mszy św. i przystępuje do Komunji św. i odmawia też codziennie różaniec. A wieniec wawrzynowy, który przy uroczystem wręczaniu nagrody Nobla włożono jej na skronie - złożyła dnia 8 grudnia u stóp posągu Niepokalanej w kościele w Oslo... Największą radość sprawia jej obecnie nawrócenie się z protestantyzmu na katolicyzm sędziwej mamusi, która liczy już 73 lata. Takie sprawy dzieją się w protestanckiej Norwegji. Tacy ludzie otrzymują tam najwyższe odznaczenia. A w naszej katolickiej Polsce? nabożne życie uważa się za przeszkodę do udzielenia nagrody... Wolą rozpustników i gorszycieli, niźli świętych!

WBREW AGITACJI BEZBOŻNIKÓW. Prasa sowiecka podnosi alarm z powodu nowych dość licznych przypadków udziału robotników, a nawet komunistów, w budowie nowych cerkwi, pomimo gwałtownej agitacji bezbożników. Tak, w Warwaropolu pod Ługańskiem, w dniu Bożego Narodzenia dokonano konsekracji nowozbudowanej cerkwi. Robotnicy okolicznych kopalń i fabryk zebrali pięć tysięcy rubli na jej budowę. We wsi Skieli włościanie opodatkowali się na odnowienie cerkwi i utrzymanie duchownego, płacąc po 6 rubli z gospodarstwa. Opłaty wnieśli nawet członkowie administracji sowieckiej i członkowie Związku młodzieży komunistycznej. O budowie nowych cerkwi donoszą z wielu miejscowości wiejskich, przytem w niektórych przypadkach zbierane są na ten cel poważne sumy. Tak naprzykład, w jednej ze wsi powiatu bałaszowskiego włościanie zebrali na budowę cerkwi 20 tysięcy rubli.

ODEZWY W ROSJI. Niedawno temu rozpowszechniono w Leningradzie przedwyborcze odezwy Związków Chłopskich, z których jedna brzmiała tak;

"żadne sowiety, żadni komuniści nie mogą obronić ubogich. W obronie wszystkich ludzi staje tylko Pan Bóg nasz i Jezus Chrystus, Przyjdzie niezadługo dzień sądu na bluźniących Mu! W mękach będą musieli oni odpowiedzieć przed obliczem Bożem i nie będzie dla nich litości... Pamiętajcie o królestwie Bożem, żyjcie z sobą w zgodzie, łagodności i miłości chrześcijańskiej". Bolszewicka "Robocza Gazeta" ze zgrozą słowa te przedrukowała.!

ROSTRÓJ NEWOWY CALLESA. Według wiadomości z N. Jorku, były prezydent meksykański, Calles, został dotknięty zupełnym rozstrojem nerwów. W kołach politycznych twierdzą, że stan ten równa się kompletnemu obłąkaniu, z którego lekarze mają go nadzieję wyleczyć w Nuevo Leon. Przypuszczają ogólnie, że choroba ta została spowodowana ostatniemi walkami między związkami zawodowemi Meksyku, a nowym rządem.

KRUCJATA EUCHARYSTYCZNA WŚRÓD ŚWIEŻO NAWRÓCONYCH CHRZEŚCIJAN AFRYKI ŚRODKOWEJ. Według doniesień, otrzymanych z Manguembo w prowincji Matadi, w Kongo Belgijskiem (Afryka środkowa), katolicy, ochrzczeni niedawno przez misję oo. redemptorystów, z terytorjum północnej Katarakty, bardzo często przystępują do Komunji św. w ciągu roku od października 1927 do października 1928 r. liczba przystąpień do Stołu Pańskiego podniosła się do 210,000. Ponieważ katolików w tym okręgu jest 6,500, więc przeciętna liczba Komunji św. wynosi 32 na osobę, prawie 3 na miesiąc. Innym interesującym dowodem gorliwości tego ludu jest 15,000 Komunji św., udzielonych w ciągu Wielkiego Tygodnia i w czasie świąt Bożego Narodzenia. W dniu Narodzenia Chrystusa Pana dwóch misjonarzy udzielało Komunji św. w ciągu dwu godzin bez przerwy.

U NAS

ŁASKA OJCA ŚW. DLA KAPŁANÓW POLSKICH. Arcybiskupi i Biskupi polscy przedłożyli Ojcu świętemu prośbę, by kapłani dążący do chorych z Panem Jezusem, odmawiając po drodze Różaniec, mogli zyskiwać odpust zupełny. Ojciec św. wysłuchał prośby i dnia 16 listopada ub. r. udzielił takiego odpustu kapłanom w Polsce na przeciąg lat siedmiu. Do uzyskania go wystarczy odmówić jedną cząstkę Różańca.

POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA MATKI BOSKIEJ ZWYCIĘSKIEJ W ŁODZI. W r. 1920 katolicka ludność Łodzi ślubowała wystawić jako wotum narodowe, jeśli wróg będzie odparty od wrót stolicy, świątynię ku czci Matki Boskiej Zwycięskiej. Wypełniając ślubowanie łodzianie przed trzema laty zawiązali komitet budowy kościoła z p. dyr. Wolczyńskim na czele. Uzyskawszy plac od magistratu m. Łodzi przy pl. Poniatowskiego, rozpoczęto zbierać dobrowolne składki na ten cel. Sprawie tej całkowicie oddał się ks. prałat Dominik Kaczyński, proboszcz tej nowej parafji, Wynik jego i całego komitetu rychło osiągnęły zamierzony cel, bo oto w dniu 12 grudnia ub. r. JE. Ks. Biskup Dr. W. Tymieniecki dokonał poświęcenia nowej, stylowej świątyni. Wprawdzie jeszcze wnętrze jej nie jest wykończone i wiele pozostaje jeszcze do zrobienia, to jednak przeniesienia nabożeństw z baraku wojskowego, ze względu na jego szczupłość było konieczne. Komitet ma nadzieję, że wciągu przyszłego roku Dzieło budowy zostanie całkowicie wykończone. Dokonawszy poświęcenia, Ks. Biskup przeniósł Najświętszy Sakrament i odprawił pontyfikalną Sumę w czasie której kazanie wygłosił ks. proboszcz Rybus, który w r. 1920 ślubował imieniem Łodzian. Ks. Biskup licznie zebranym wiernym udzielił apostolskiego błogosławieństwa.

Łódź, kościół NMP Zwycięskiej

DZIEŁO PAPIESKIE ROZKRZEWIANIA WIARY. Idąc za nawoływaniem Ojca św. Piusa XI, społeczeństwo Polskie coraz bardziej zajmuj się Misjami katolickiemi. Wymownym objawew tego zainteresowań jest rozwój "Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary", którego członkowie odmawiają codziennie 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marja i wezwanie św. Franciszku Ksawery, módl się za nami". Składka tygodniowa wynosi t) groszy, co czyni rocznie 2 zł. 40 gr. Członkiem może być każdy katolik od 13 -go roku życia. Dla dzieci zawiązano osobne "Dzieło Papieskie Dziecięctwa Jezusowego". Organizowaniem zajmują się miejscowi duszpasterze.

TYDZIEŃ PROPAGANDY TRZEŹWOŚCI. W dniach od 1 do 8 lutego odbywał się w Polsce całej Tydzień Propagandy Trzeźwości, przygotowany i przeprowadzony przez katolickie związki abstynenckie. Wysiłek był wielki a skutki, da Bóg, też okażą się błogosławione i posuną znacznie naprzód sprawę uwolnienia narodu naszego od zabójczej plagi wódczanej.

OO. FRANCISZKANIE POWRÓCILI DO GNIEZNA. Jako abonenta "Rycerza Niepokalanej", pozwalam sobie choć w kilku słowach donieść Czcigodnym Ojcom co następuje:

Gniezno nasze było z górą 100 (sto) lat pozbawione naszych kochanych Ojców Franciszkanów. Doczekaliśmy się wreszcie tej szczęśliwej chwili, w której odbył się uroczysty powrót Ojców Franciszkanów i oddanie im pod opiekę kościoła pofranciszkańskiego (Najśw. Mani Panny) w Gnieźnie. Uroczystość ta odbyła się dnia 30. grudnia 1928 r. w obecności Najprzewielebniejszego Ks. Biskupa Laubitza. Chwila ta była bardzo uroczysta. Przemawiali Najprz. Ks. Biskup Laubitz, obecny proboszcz Ojciec Gwardjan i dziekan parafji farnej ks. Zabłocki. W uroczystości tej obrali także udział inni księża i Ojcowie Franciszkanie.

Z okrzykiem "Niech żyją nasi Ojcowie!" i z pieśnią "Serdeczna Matko zostali Ojcowie Franciszkanie odprowadzeni do swych skromnych mieszkań.

Przypuszczam, że będzie nam z Nimi bardzo dobrze, o czem świadczy fakt, że na tej uroczystej mszy św. kościół jest przepełniony wiernymi.

Z prośbą o umieszczeń niniejszego opisu w "RYCERZU" kreślę się

z szacunkiem
Marianna Guzikowska

Gniezno - widok od strony jeziora Jelonek
GNIEZNO. Po lewej stronie słynna katedra, po prawej fara, a w pośrodku, ledwie widoczny, kościół OO. Franciszkanów. U spodu - jezioro Jelonek.

WYJAŚNIENIE CO DO MICHAŁKA. Kurja Biskupia w Lublinie, poda wyłącznie do oceniania spaw religijnych na terenie lubelszczyzny, wydała co do kazań Michałka następujące oświadczenie: "Michał Miarowski, lat dziewiętnastu, zamieszkały w Michałowie, parafji Szczebrzeszyn; pod Zamościem, jest chłopcem kowalskim, religijnym i co miesiąc się spowiadającym. Trans jego ma cechy katalepsji. Mówił rzeczy proste, poczciwe. Chciał go wziąć pod swój wpływ poseł stronnictwa chłopskiego Uziduch z pod Biłgoraja, ale bezskutecznie. Czuwa nad tem ks. kan. Andrzej Wadowski proboszcz i dziekan Szczebrzeszyński, któremu rzeczony Michałek jest powolny. Obecnie starosta Zamojski, Pryziński, wziął się do zlikwidowania zbiegowiska, które niekiedy wynosiło 10 tysięcy ludzi Już spekulantów, co na tem zarabiali, starosta wysiedlił.

Biskup Lubelski, Ks. Marjan Fulman, posłał do Szczebrzeszyna ks. St. Mysakowskiego, aby chłopca tego zabrał i umieścił w innem środowisku. Pozatem niema nic szczególnego w Michałku; żadnych cudów nie czyni, ani też proroctw nie wypowiada. Prasa rozdęła rzecz całą niezdrowo, a często i kłamliwie. Więcej powiedzieć nie można o tej sprawie, która zresztą stawała się nawet dla ciekawych obojętnąa.