Kronika
Drukuj

Z RZYMU

BEATYFIKACJA KSIĘDZA BOSKO. W dniu 2 czerwca b. r. Ojciec św. ogłosił uroczyście błogosławionym Założyciela XX. Salezjanów księdza Jana Bosko. W Bazylice św. Piotra zebrały się tłumy wiernych, dochodzące 50,000. Wieczorem fasada i kopuła Bazyliki była wspaniale iluminowana (oświetlona), jako w 1925 roku przy kanonizacji św. Teresy od Dzieciątka Jezus. żywy udział w uroczystościach brał Prymas Polski ks. Kardynał Hlond, Salezjanin.

DARY DLA MISJI. Ojciec św. przyjął delegatów gwardji papieskiej, którzy ofiarowali mu jako prezent, 70 kielichów, 70 cymborjów i 10 monstrancji, przeznaczonych dla misji.

POMNIK OJCA ŚWIĘTEGO W RODZINNEM DESIO. Miasteczko rodzinne Piusa XI Desio, postanowiło wznieść mu za życia pomnik na placu katedralnym.

Pomnik ustawiony będzie na cokole z żółtego marmuru i przedstawiać będzie postać papieża, siedzącego na "Sedia gectatoria", otoczonego przez cztery postacie, mające przedstawiać cnoty główne. Postać papieża i inne figury odlane będą z bronzu. Plac katedralny, na którym stanie pomnik, będzie odpowiednio wybrukowany, a fasada katedry pokryta ma być marmurem.

Dom w Desio
Rycina nasza przedstawia dom w Desio, w którym obecny Papież się urodził. Mieszkanie jego rodziców mieściło się, gdzie balkon.

KONKORDAT RUJMUNJI ZE STOLICĄ APOSTOLSKĄ. Nadzieje, jakie katolicy rumuńscy pokładali w p. premierze Maniu (ob. "Ryc. Niep." na m. maj b. r.) nie zawiodły: istotnie Konkordat ze Stolicą Świętą został zatwierdzony, mian. w dniu 24 maja b. r. W senacie 93 głosy opowiedziało się za nim, a tylko 9 przeciwko, a duchowni prawosławni wstrzymali się od głosowania. - Konkordat postanawia między innemi, że nauczanie religji katolickiej w szkołach państwowych jest dozwolone i to w macierzystym języku uczniów. Dla rodaków naszych na Bukowinie wieść ta radosna - dotychczas było zupełnie inaczej!

ZE ŚWIATA

LOURDES W 1928 ROKU. Według "Roczników z Lourdes", w r. 1928 Przybyło do kościoła w tem mieście 457.160 pielgrzymów, z tego 196.806 358 specjalnych wycieczkach. Do groty wniesiono 15.000 chorych. W biurze sprawdzań 784 lekarzy badało poszczególne wypadki uzdrowień poprawy zdrowia. W ciągu tego roku odnotowano 87 wypadki uzdrowień, które obecnie są szczegółowo badane. Z pośród uzdrowień, zarejestrowanych w 1926 i w 1927 r., 12 zostało oficjalnie stwierdzonych i uznanych. Wśród pielgrzymów byłe 5 kardynałów, 21 arcybiskupów i 116 biskupów, w tem 2 kardynałów, 11 arcybiskupów i 56 biskupów cudzoziemców. Pielgrzymów-cudzoziemców przybyło w tym czasie 60,051.

POJEDNANIE SIĘ Z KOŚCIOŁEM B. MASONA. We Frontenex (Francja) zmarł w wieku lat 81 dr. Empereur, wieloletni poseł i senator, były członek loży masońskiej, który wsławił się zwłaszcza jako jeden z przywódców walki z Kościołem i zwolennik ustaw antykościelnych z lat 1901, 1904 i 1905. W okresie rozdziału Kościoła od państwa był członkiem komisji, sprzedającej domy kościelne.

Po latach, widząc skutki zła, które sam wywołał, żałował swych czynów. Na łożu boleści wezwał swych przyjaciół i notarjusza, poczem złożył pisemne oświadczenie, odwołując dawne swe błędy i wyrażając głęboką skruchę z racji dawnej walki z Kościołem, oraz wyrażając pragnienie pojednania się z Kościołem.

Biskup z Tarantaise przyjął oświadczenie dra Empereura i po jego pojednaniu się z Bogiem i śmierci zezwolił na udzielenie mu chrześcijańskiego pogrzebu.

NOWY POMNIK DZIEWICY ORLEAŃSKIEJ. We Francji trwają nieprzerwanie uroczystości ku czci św. Joanny Dark, która przed 500 laty z natchnienia Bożego chwyciła za oręż i uwolniła Francję od zalewających kraj Anglików. W Orleanie, gdzie odniosła wtedy zwycięstwo i wypędziła najeźdźców, zbudowano ku jej czci ładny pomnik. Widzimy go na obrazku.

Pomnik św. Joanny d’Arc

DZIESIĘĆTYSIĘCY NAUCZYCIELI BELGIJSKICH POŚWIĘCIŁO SIĘ NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSOWEMU. W niedzielę 14 kwietnia nauczyciele belgijscy w liczbie około 10 tysięcy ze wszystkich dzielnic Belgii zorganizowali w Brukseli kongres ku czci Najśw. Serca Jezusowego. Uczestnicy kongresu zebrali się w pobliżu dworca południowego i przeszli przez ulice miasta w olbrzymiej procesji. Pochód z muzyką, w którym niesiono wielki sztandar Serca Jezusowego, posuwał się przez główne ulice Brukseli obok grobu nieznanego żołnierza do kościoła Św. Guduli, gdzie odbyło się uroczyste nabożeństwo i akt ofiarowania się nauczycieli Najśw. Sercu Jezusowemu.

Z AMERYKI DONOSZĄ: Godnym zanotowania jest fakt, że w protestanckich kościołach coraz to częściej bywa śpiewana pieśń " Zdrowaś Marja". Jeżeli protestanci mieć będą nabożeństwo do Najśw. Marji Panny, to Ona wyjedna im łaskę nawrócenia na łono prawdziwego Kościoła.

ZAWIESZENIE KRZYŻÓW W SĄDACH KANADYJSKICH. Staraniem katolickich sędziów kanadyjskich w salach sądowych prowincji Quebec, która ma znaczną większość katolicką, znów zawieszony zostanie krzyż jako symbol sprawiedliwości chrześcijańskiej.

Na wniosek prezesa rady ministrów prowincji Quebec sejm miejscowy nadał odnośnemu projektowi moc ustawy.

DZIEŁO RZEŹBIARZA POLSKIEGO. Donoszą ze stolicy Brazylji Rio de Janeiro, iż na szczycie wzgórza koło tamtejszego portu zaczęto wznosić olbrzymi posąg Chrystusa, według projektu rzeźbiarza polskiego Pawła Landowskiego. Posąg wraz z piedestałem ma mieć 95 mtr. wysokości. Ma on odegrać podobną rolę, jak posąg Wolności w porcie nowojorskim. Napis pod posągiem brzmi: " Chriśtus vincit, regnat, imperat t. j. " Chrystus zwycięża, króluje, rozkazuje"

U NAS

JAK SIĘ ODBYŁ INGRES KS. BISKUPA RADOŃSKIEGO. Ingres ks. Biskupa Radońskiego na stolicę biskupią we Włocławku odbył się w poniedziałek Zielonych Świąt nadzwyczaj uroczyście. Po powitaniu na granicy djecezji włocławskiej w Radziejowie, witały we wsi Luby pod Włocławkiem ks. Biskupa tysiączne rzesze publiczności z przedstawicielami władz powiatowych na czele. Następnie wkroczenie do miasta, przybranego flagami i bramami triumfalnemi. Wzdłuż ulic ustawiły się delegacje organizacyj, instytucyj, stowarzyszeń i szkól ze sztandarami.

Bp Karol Radoński
J. E. Ks. Karol Radoński, Biskup Włocławski.

We Włocławku powitali ks. Biskupa p. Wojewoda Twardo, Dyrektor Departamentu Wyznań Potocki, starosta Geisler, pułk. Misiąg, prezydent miasta Pachnowski i dr. Piasecki, prezes Rady Miejskiej. Przy jednej a bram triumfalnych powitała ks. Biskupa gmina żydowska; z kolei odbyło się powitanie przez Radę Miejską w gmachu Magistratu. Następnie ruszył pochód przez miasto do katedry wśród radosnego nastroju mieszkańców.

Po przybyciu do bramy katedralnej wodę święcona podał ks. prałat Mikołajewski, poczem rektor Uniwersytetu lubelskiego ks. Kruszyński odczytał bullę papieską po łacinie i po polsku. W imieniu duchowieństwa diecezji witał ks. Biskupa Radońskiego ks. Bisk. Sufr. Owczarek, Następnie ks. Biskup Radoński wygłosił podniosłe kazanie z ambony katedranej.

Po przemówieniu odbyło się składanie homagjum przez kler, poczem uroczystość zakończono odśpiewaniem "Te Deum".

MIANOWANIE I KONSEKRACJA NOWEGO BISKUPA-SUFRAGANA W POZNANIU. Ojciec św. mianował Biskupem-Sufraganem poznańskim zasłużonego działacza na polu miłosierdzia i organizatora klasy robotniczej ks. Walentego Dymka.

Konsekracja nowego Biskupa odbyła się w katedrze poznańskiej dnia 26 maja w niedzielę św. Trójcy. Wprowadzony do katedry w uroczystej procesji, w towarzystwie J. Em. ks. Kardynała Hlonda i księży Biskupów Radońskiego i Laubitza, otrzymał z rąk Prymasa Polski sakrę biskupią a następnie obszedł dokoła nawę kościelną i udzielił wiernym pierwszego błogosławieństwa biskupiego.

Katedra była wypełniona po brzegi.

PIELGRZYMKA AKADEMICKA NA JASNEJ GÓRZE. Dn. 5 maja, w dniu imienin Ojca św. Piusa XI., przybyło do Częstochowy około trzystu akademików i akademiczek z całej Polski z organizacyj katolickich, w pierwszym rzędzie z "Odrodzenia" i Sodalicyj, Uczestnicy pielgrzymki przyjechali do Częstochowy wczesnym rankiem i już o godz 6-tej zebrali się w kaplicy na odsłonięcie Cudownego Obrazu. O godz, 10-tej ks. rektor Gerstman ze Lwowa celebrował Mszę św. przed obrazem Matki Boskiej, podczas której młodzież gremjalnie przystąpiła do Stołu Pańskiego. Podniosłe kazanie wygłosił O. Jacek Woroniecki z Lublina.

Po wspólnem śniadaniu uczestnicy pielgrzymki zwiedzili klasztor, w szczególności bibljotekę i skarbiec. Następnie odbył się wspólny obiad, poczem zwiedzano miasto, między innemi nową katedrę, największy kościół w Polsce. Wieczorem uczestnicy pielgrzymki rozjechali się do swych środowisk.

POMORSKI KONGRES EUCHRRYSTYCZNY. W ostatnich dniach maja odbył się w Toruniu Kongres Eucharystyczny Diecezji Chełmińskiej. Całe miasto przybrało odświętny wygląd: domy i okna udekorowano flagami o barwach papieskich i narodowych, oraz obrazami. W wielu miejscach wystawiono bramy tryumfalne. Dworzec kolejowy został przystrojony przez pracowników kolejowych bogato i gustownie.

Z pośród członków Najprzew. Episkopatu przybyli IIEE. XX, Arcybiskupi Teodorowicz i Twardowski, XX. Biskupi Przeździecki, Tymieniecki, Sandurski, Laubitz i Dominik.

Otwarcie Kongresu zagaił JE. Ks. Biskup Okoniewski, Pasterz diecezji Chełmińskiej, oświadczając, iż celem Kongresu jest rozżarzyć życie religijne, podnieść umysły i serca ku wyżynom, zapalić je do apostolstwa. Jezus w Najśw. Sakramencie był i będzie zawsze owem potężnem ogniskiem, które rozświeca umysły i rozpala serca. W promieniach Eucharystji więc pragniemy zastanowić się nad środkami, któreby to życie religijne spotęgowały, któreby wytworzyły katolicyzm czynny czyli akcję katolicką.

Po wyborze prezydjum Kongresu, rozpoczęły się odczyty, kazania, nabożeństwa, uwieńczone w dniu ostatnim, w samo Boże Ciało, wspaniałą procesją eucharystyczną.

KURSY KATECHETYCZNE W KRAKOWIE I POZNANIU. W połowie kwietnia odbył się w Krakowie czterodniowy kurs katechetyczny przy udziale prawie pół tysiąca kapłanów, nauczających religji w szkołach. W połowie czerwca zaś urządzono podobny kurs w Poznaniu. Uczestników kursu krakowskiego przedstawia nam rycina.

Kraków 1929, uczestnicy kursu katechetycznego