KRONIKA
Drukuj

Z Rzymu

OJCIEC ŚW. A ROBOTNICY. Ojciec św. przyjął dn. 17. lipca, na adjencji 5.000 robotników, zapisanych do związku "Ritiri operai" przyczem wygłosił przemówienie, w którem podkreślił, że aczkolwiek wszystkie udzielane wiernym adjencje są mu miłe i drogie, to jednak co słuchanie dla robotników sprawia mu szczególniejszą radość. Zebranym robotnikom Ojciec św, udzielił swego ojcowskiego błogosławieństwa.

KRÓL EGIPSKI U PAPIEŻA. Dnia 7-go sierpnia o godz. 11 m. 15, król egipski Fuad ze świtą udał się do Watykanu. U wejścia król powitany był przez gwardję papieską z orkiestrą i sztandarami, która oddała przepisane honory. Papież przyjął króla w małej sali tronowej. Rozmowa trwała 10 minut. Podczas niej papież wręczył królowi order Złotej Ostrogi oraz portret swój w bogatych ramach. - Następnie król Fuad złożył wizytę kardynałowi Gaspariemu.

CZECHOSŁOWACJA I WATYKAN, Podjęte zostały rokowania między rządem czehosłowackim a Stolicą Apostolską i mają przebieg pomyślny. Przedmiotem rokowań jest sprawa majątków kościelnych w Słowacji oraz obsadzenie stolic biskupich w Słowacji Ten drugi punkt rokowań ma szczególne znaczenie polityczne ze-względu na wpływy duchowieństwa węgierskiego przy mianowaniu biskupów w niektórych miastach Słowacji.

Ze świata

PRZYKŁAD DO NAŚLADOWANIA DLA NARODÓW ŚWIATA Węgierskie ministerstwo spraw wewnętrznych wydało rozporządzenie, mocą którego znosi wszelkie dotąd istniejące domy rozpusty w całem państwie i zakazuje zakładania nowych.

NAWRÓCENIE. Poseł japoński w Londynie J, Matsui przeszedł na katolicyzm, a wraz z nim wielu japońskich studentów i jeden z profesorów.

OBRAZ CHRYSTUSA JAKO KRÓLA KRÓLÓW. Na wystawie obrazów w Londynie ukazał się niedawno obraz Chrystusa Pana, który wzbudził olbrzymie zainteresowanie. Wyszedł on z pod pędzla malarza Butlera, a przedstawia Chrystusa jako Króla królów. Obok wielkiej postaci Chrystusa klęczy 159 królów ziemskich, którzy składają hołd Zbawicielowi. Są tam członkowie prawie wszystkich-rodzin panujących całego świata, a wśród nich i król angielski, obecnie panujący Jerzy V.

PO MEKSYKU EQUADOR. Pisma południowo amerykańskie donoszą, że zaczyna się obecnie prześladowanie katolików w Equadorze. Walka skierowana jest u, razie przeciw zakonnikom. Kilku z nich zostało już wtrąconych do więzienia, wśród nich dwaj ojcowie redemptoryści. Pewien klasztor dominikański został już zamieniony na koszary i zajęty przez wojsko. Rozwiązano też stowarzyszenie młodzieży katolickiej, kierowane przez OO. Jezuitów.

W Equadorze od śmierci słynnego katolickiego prezydenta Garcia Moreno panuje wielkie naprężenie pomiędzy: masonami, którzy są tam szczególnie zorganizowani, a katolicką ludnością kraju. Partje wrogie religji są obecnie zachęcone przebiegiem wypadków w Meksyku tembardziej, że duża część prasy światowej nie potępia należycie rządu meksykańskiego za jego okrucieństwa względem-katolików.

NOWE UZDROWIENIE W LOURDES. Dziennik Lizboński "Novidades" donosi o dwu wypadkach cudownych uzdrowień w Lourdes, Dwie wieśniaczki portugalskie nazwiskiem Diaz i Maseda, z których pierwsza cierpiała od lat na wrzody w żołądku, a druga zupełnie była sparaliżowana, odbyły pielgrzymkę do Lourdes. Po udzieleniu błogosławieństwa obie kobiety ozdrowiały, co wywołało wybuch entuzjazmu wśród wiernych. - W Lizbonie odprawiono nabożeństwa dziękczynne.

METODYŚCI ZAZDROSZCZA OBRZĘDÓW KOŚCIOŁOWI KATOLICKIEMU. Na dorocznym kongresie metodystów w San Francisko szereg mówców domagał się powrotu do "religji średniowiecza", oraz szerokiego zastosowania obrzędów katolickich w nabożeństwach metodystów. Na kongresie wyjaśniono, że ludzie, szczerze szukający prawdy, potrzebują nabożeństwa, któreby ich wznosiło ku niebu. Stwierdzono, że nabożeństwo katolickie potrafi to najlepiej uczynić. Zapomniano o tem tylko, że w nabożeństwie katolickiem nie sprawiają tego same uroczyste ceremonje i obrzędy, lecz przedewszystkiem jego istota i treść.

METODYŚCI CHCĄ WPROWADZIĆ U SIEBIE SPOWIEDŹ. W Chicago, na zebraniu metodystów przy kościele św. Jana, W. B. Stoskopf, metodyjski rektor kościoła Zmartwychwstania Pańskiego, domagał się wprowadzenia spowiedzi we wszystkich gminach metodystów. Widzi on w niej "najpotężniejszy i najskuteczniejszy oręż przeciw grzesznemu zepsuciu naszych czasów", nieoszacowany środek do udoskonalenia życia chrześcijańskiego. "Duchowni winni jej żądać od wiernych przed udzielaniem "komunji", jest to bowiem klątwą kościoła metodystów, że "wierni przystępują do Stołu Pańskiego nieprzygotowani".

POŚWIĘCENIE KATOLICKIEGO ZWIĄZKU PUBLICYSTÓW FRANCJI NAJŚW. SERCU JEZUSOWEMU. Jak donosi "La Croix", członkowie "Corporation des Publicistes chretiens" odbyli doroczną pielgrzymkę na Montmartre, gdzie w świątyni Najśw. Serca Jezusowego dokonali aktu ofiarowania się temuż Sercu. W uroczystości wzięło udział około 80 katolickich dziennikarzy i pisarzy. Poraz pierwszy obecne na niej były pisarki-członkinie wspomnianych organizacyj. Na wydanym w tym dniu bankiecie, p. J. Goyau tak określił cele katolickich związków pisarzy: szerzenie Chrystusowej nauki, obrona jej, przepajanie jej duchem wszelkiej działalności praktycznej, apostolstwo. Doroczne sprawozdanie Związku wykazało, że stan finansowy Towarzystwa umożliwia w zupełności otoczenia opieką członków, którzy nie mogą pełnić swych obowiązków, z powodu starości lub choroby.

MISJE POLSKIE WE WESTFALJI I NADRENJI. Chcąc polepszyć i uzupełnić opiekę religijną nad rodakami w zachodnich diecezjach Niemiec, zwrócił się Najprzew. Ks. Prymas do Najprzew. X.X. biskupów tych diecezji, ofiarując im pomoc kilku księży polskich. Propozycję tę biskupi niemieccy chętnie przyjęli i na czas wielkanocny już, także i na lipiec, wyjechało kilku księży z Polski, by rodakom rozproszonym po licznych miejscowościach zagłębia Rury i Renu głosić nauki misyjne i tym sposobem tamtejszym niemieckim księżom, którzy wyuczywszy się języka polskiego, wykonują i opiekę duchowną nad Polakami, nieść cenną pomoc. Księża z Polski zostali wszędzie przez duchowieństwo niemieckie życzliwie przyjęci, rzecz jasna, że i Polacy bardzo się ucieszyli, gdy mogli przywitać księży rodaków.

Misje odprawiono w 20 parafjach. Oby wydały obfite owoce!

WALKA PRZECIWKO POJEDYNKOM. W parlamercie węgierskim zawiązała się Liga walki z pojedynkami, która pracuje obecnie nad projektem ustawy antypojedynkowej. Niedawno naczelnik państwa zabronił pojedynku dwom posłom, za co Związek katolickich studentów wyraził mu swe uznanie. Wartoby i u nas wnieść podobną ustawę, bo pojedynki, zwłaszcza na tle różnic politycznych, stały się istną epidemją.

POMNIK NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO W BILBAO. Według doniesienia "La Croix" w Bilbao (Hiszpanja), w obecności nuncjusza Stolicy Apostolskiej, 8 biskupów hiszpańskich, przedstawicieli ziem i wszystkich miast, leżących nad zatoką Biskajską, a także wobec reprezentanta króla hiszpańskiego i niezliczonych delegatów organizacyj, został odsłonięty i poświęcony pomnik ku czci Najśw. Serca Jezusowego. Pomnik jest dziełem architekta Muguruza i rzeźbiarza Coullanta: ma wysokości 40 m., wykonany cały z białego marmuru, postać zaś Chrystusa Pana jest pozłocona. Koszta jego wzniesienia wyniosły z górą miljon posetów. Podczas uroczystego odsłonięcia Msza św. była odprawiona na stopniach pomnika, które kończą się na wysokości 10 m. przed brązową tablicą, wyobrażającą ostatnią wieczerzę Pańską. Dzięki zainstalowaniu mikrofonów Mszy św. i przemówień mogła wysłuchać przez radjo cała Hiszpanja.

KATOLICKI KOMITET KINEMATOGRAFICZNY W PARYŻU. Pod honorowem przewodnictwem J. E. Ks. Kardynała Duboisz zawiązał się w Paryżu Komitet Kinematograficzny, który postawił sobie następujące zadania: przeciwdziałać szkodliwym wpływom, jakie kino wywiera na stan moralny społeczeństwa, wspierać fabrykantów filmowych, tworzących dobre filmy, przeznaczone do zastąpienia obrazów złych i szkodliwych, szczególnie dla młodzieży, wychowywać, społeczeństwo katolickie żywem słowem i pismem w ten sposób, by obudzić w niem zdolność krytycznego ustosunkowania się do filmów, wreszcie rozszerzyć w prasie katolickiej dział krytyki kinematograficznej. Wszystkie wielkie katolickie organizacje we Francji będą wydatnie wspierały ten świeżo zorganizowany Komitet.

U nas

KONKURS NA BUDOWĘ POMNIKA N. SERCA JEZUSOWEGO W POZNANIU. Zjazd Katolicki odbyty w Poznaniu tuż po odparciu najazdu bolszewickiego, bo w październiku 1920 roku, uchwalił wybudować w tem mieście artystyczny pomnik N. Serca Pana Jezusa, któryby wyrażał uczucia religijne i narodowe społeczeństwa. Powstał Komitet budowy pomnika N. Serca P. Jezusa, który pracuje wśród różnych trudności nad zrealizowaniem życzeń społeczeństwa.

Ostatni Zjazd Katolicki w Inowrocławiu, a pierwszy eucharystyczny w Polsce, wyraził dn. 26 czerwca rb. zaufanie Komitetowi i zachęcił go do dalszej niestrudzonej pracy. Obdarzony zaufaniem społeczeństwa, postanowił Komitet zwrócić się do polskich artystów katolików z wezwaniem, ażeby wzięli udział w konkursie na projekt pomnika wotywnego N. Serca P. Jezusa w Poznaniu.

Komitet ustanowił trzy nagrody dla prac uznanych za najlepsze: Pierwsza nagroda wynosi 7.500 zł., druga 6.000 zł., trzecia 5.000 zł. Konkurs trwa do 7 listopada 1927 r., godz. 12 w południe. Sąd będą stanowili uproszeni w tym celu znawcy i wybitni przedstawiciele sztuki, łącznie z przedstawicielami Komitetu budowy.

Po ściśle określone warunki konkursu, plany i t. d. należy się zwrócić listem poleconym pod adresem: Komitet budowy pomnika Najśw. Serca Pana Jezusa w Poznaniu. Poznań, Aleje Marcinkowskiego 22, II p. pok. 42.

KORONACJA OBRAZU M. BOŻEJ W PODKAMIENIU. W uroczystość Wniebowzięcia N. M. P. 15 sierpnia, ukoronowany został łaskami słynący obraz Matki Bożej Różańcowej w Podkamieniu.

ZAKŁAD NAUKOWO-WYCHOWAWCZY KSIĘżY SALEZJANÓW W DASZAWIE. Dla spóźnionych powołań zwłaszcza misyjnych. Jednym z niezliczonych jeszcze dzisiaj zakładów w naszej ojczyźnie, gdzie się w specjalny sposób wychowuj i kształci młodzież w duchu misyjnym, to Mały Instytut misyjny Księży Salezjanów w Daszawie. Wydał on całe zastępy gorliwych kapłanów i kleryków, szerzących dzisiaj z całym zapałem ideę Chrystusową, w Ojczyźnie i zagranicą wśród niewiernych. Mały Instytut daszawski ma na celu wychowanie i kształcenie wyłącznie starszych młodzieńców od 14 do 24 roku życia, mających gorące pragnienie poświęcić się stanowi duchownemu.Program nauki obejmuje pięć klas gimnazjum neoklasycznego według krajowych przepisów szkolnych. Po bliższe informacje można się w każdym czasie zwracać listownie do dyrektora zakłau pod niżej podanym adresem: Ks. Dyr. Paweł Liszka w Daszawie poczta Chodowice około Stryja.

TYDZIEŃ SPOŁECZNY W LUBLINIE. Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w roku bieżącym odbędzie się w Uniwersytecie Lubelskim Tydzień Społeczny St. Mł. Akademickiej "Odrodzenia", w dniu 25 lipca br. ukonstytowano Komitet Tygodnia Społecznego, który zajmuje się stroną ideową i techniczną Zjazdu. Bliższych informacjj komitet udziela codziennie w Uniwersytecie Lubelskim w lokalu Odrodzenia"

PIELGRZYMKI STANOWE W CZĘSTOCHOWIE. J.E. Ks. Biskup częstochowski zorganizował w swojej nowoutworzonej diecezji pielgrzymki stanowe i w miesiącu lipcu kolejno niedzielami powoływał do swej siedziby, zarazem do tronu Jasnogórskiej Pani zosobna : wpierw niewiasty, młodzież męską i młodzież żeńską. Zjeżdżały tedy tysiące, a gorliwy Pasterz pouczał ich i wzmacniał i zachęcał do organizowania się w Ligę katolicką. Słowa Arcypasterza roznosiły megafony.

KATOLICY CZESCY W POLSCE. W początkach sierpnia zawitała do Polski pielgrzymka czeska katolików, licząca 145 osób, głównie księży i intelignetów. Goście zwiedzili tylko Kraków i Częstochowę.

MIĘDZYNARODOWY KONGRES "PAX ROMANA" W POLSCE. W połowie siernia gościła Polska liczne zastępy młodzieży katolickiej z 20 narodów, zorganizawane w międzynarodowe stowarzyszenie młodzieży "Pax Romana" (t. zn. Pokój Rzymski). Goście zjechali na powszechny kongres do Warszawy. Przewodniczył prezes stowarzyszenia Polak p. Orlikowski. Po ukończeniu obrad, udali się wszyscy gremjalnie najprzód do Częstochowy, a potem do Krakowa i Katowic - dla zapoznania się z Polską wszechstronnie.

O UROCZYSTYM PRZENIESIENIU OBRAZU MATKI BOŻEJ KODEŃSKIEJ. W następnym numerze. Będą i ilustracje.