Kronika
Drukuj

Z Rzymu

O święto ku czci Chrystusa-Pracownika. 33 Kardynałów i 550 biskupów podpisało petycje o ustanowienie święta Chrystusa-Pracownika. Promotor tej akcji ks. J. Schuh, proboszcz kościoła św. Klotyldy w Genewie, przedłoży Stolicy Apostolskiej odnośne dokumenty, oraz gotowy już liturgiczny tekst Mszy Św., specjalnie na to święto ułożony przez OO. Dominikanów.

Sprawa beatyfikacji Piusa X. Na drzwiach wszystkich kościołów w Rzymie zostały umieszczone obwieszczenia, wzywające wiernych, by w ciągu dwu miesięcy złożyli kardynałowi Wikarjuszowi Pompili w oryginałach lub w uwierzytelnionych odpisach wszelkie listy i pisma papieża Piusa X. Obwieszczenie wzywa także do zgłaszania wszelkich zastrzeżeń co do cnót "Sługi Bożego" Piusa X. Jak wiadomo, Kościół wymaga, by pilnie zbierano rękopisy i druki "Sług Bożych", co do których wszczęty został proces beatyfikacyjny.

PAPIEŻ O LOCIE NAD OCEANEM. Z powodu trzechsetlecia istnienia kolegjum propagandy wiary, odbyła się dnia 24 maja w Watykanie, na podwórzu św. Damazego, akademja poliglotyczna, w obecności Ojca Św., kardynałów, ambasadorów: Francji, Belgji, Polski, i innych członków korpusu dyplomatycznego. Papież wygłosił mowę, w której skreśliwszy w krótkich słowach dzieje kolegjum propagandy wiary, zatrzymał się dłużej na obecnych stosunkach apostolstwa katolickiego. Tu podkreślił konieczność tworzenia kleru z krajowców krajów nawracanych.

Następnie, zastanawiając się nad dzisiejszymi środkami komunikacyjnymi, wspomniał o wspaniałym locie Lindbergha nad Atlantykiem, locie będącym dowodem wymownym, że w niedalekiej przyszłości apostołowie wiary będą mogli w niewiele godzin przenosić się z jednego brzegu oceanu na drugi.

Oto - jak Kościół trzyma z postępem!

ROLNICY BELGIJSCY SKŁADAJĄ HOŁD PAPIEŻOWI. Ojciec Święty przyjął na specjalnem posłuchaniu pielgrzymkę katolickiej organizacji rolników belgijskich "Berendbond". Wspaniały pochód, złożony z przeszło tysiąca uczestników, wraz ze 100 sztandarami, w kroczył do Watykanu, by Ojcu Chrześcijaństwa złożyć hołd i zapewnić go o swem synowskiem przywiązaniu. Z rozrzewnieniem powitał ich Papież, a w mowie wygłoszonej podniósł wielkie znaczenie pracy tej wspaniałej organizacji na polu rolnictwa, społecznem i religijnem. - Istotnie "Berendbond" posiada około 150.000 członków wywiera poważny wpływ na stosunki życiowe w Belgji.

Ze świata

ODSŁONIĘCIE KRZYŻA W COLOSSEUM W RZYMIE. Przed kilku miesiącami Mussolini polecił postawić napowrót w Colosseum, w którem przed wiekami ginęli za Chrystusa P. pierwsi chrześcijanie, krzyż, wyrzucony przez poprzednie bezbożne rządy. Zaraz po wydaniu tego rozporządzenia postawiono mały, tymczasowy krzyż, a w maju odbyła się w Colosseum wspaniała i potężna uroczystość odsłonięcia wielkiego krzyża. W uroczystości tej wzięło udział ok. 10.000 samej młodzieży.

MISJONARZ LOTNIK. Ojciec Jacqmotte, który podczas wojny był belgijskim oficerem lotnikiem i który obecnie prowadzi pracę misyjną w Bengalu, mianowany został misjonarzem - lotnikiem. Przedtem O. Jacqmotte pełnił swe funkcje kapłańskie w wikarjacie Kanau w Chinach, liczącym 5 miljonów mieszkańców, gdzie ochrzcił 15000 osób i nauczał około 5000 katechumenów. Na drogę, którą przedtem przebywał wciągu 35 miesięcy, obecnie zużywa tylko dwa dni. Jak stąd widać, zastosowanie aeroplanów w pracy misyjnej odda sprawie wielkie usługi i będzie przeciwdziałało brakowi misjonarzy.

PATRON LOTNIKÓW. Lotnicy wybrali sobie za patrona ks. Karola Camus, urodzonego w r. 1749 w Aveyron, beatyfikowanego ub.r. październiku 1926 r., męczennika rewolucji francuskiej. Ks. Camus, fizyk z wykształcenia, zajmując się z zamiłowaniem lotnictwem, wzniósł się jeden z pierwszych balonem na znaczną wysokość i już przed. 150 loty zdołał utrzymać się w powietrzu przez 35 minut.

LIST PASTERSKI DO REDAKTORÓW KATOLICKICH. Episkopat słowacki wydał wspólny list pasterski o obowiązkach redaktorów katolickich. List, uznawszy wpływ pracy na wychowanie ludu, zwraca uwagę księży na obowiązek współpracy z prasą katolicką. Redaktor czasopisma katolickiego powinien dokładnie znać wiarę katolicką i żyć według jej zasad. Przedewszystkiem redaktor naczelny pisma katolickiego powinien być roztropnym i praktykującym katolikiem. Najwyższem prawidłem redaktorów powinien być dekalog, czyli dziesięcioro przykazań. Każdy dziennik, uważający się za dziennik katolicki, powinien mieć doradcę księdza dla spraw kościelnych. Dziennikowi katolickiemu nie wolno umieszczać artykułów, wiadomości, ilustracji i anonsów, którychby pogodzić nie można było z zasadami moralności katolickiej.

Panowie redaktorzy! Uczyńmy rachunek sumienia i - postanowienie poprawy.

RABIN PRÓBUJE SPOWIADAĆ. - W St. Louis, Mo., rabin Thurman wyznaczył sobie pewne godziny w tygodniu na słuchanie spowiedzi. Ogłosił swoim wiernym, że ktokolwiek pragnąłby zasięgnąć jego rady i wynurzyć swoje grzechy przed nim i usłyszeć słowa pociechy, może korzystać z jego usług...

W OBRONIE MORALNOŚCI PUBLICZNEJ NA PLAŻACH. Według "Osservatore Romano" Sekretarjat Moralności Publicznej diecezji Genueńskiej wydał w ubiegłym miesiącu odezwę do społeczeństwa, w której, zwracając uwagę na zgubne następstwa rosnącego stale na plażach rozluźnienia obyczajów zaznacza, że odnośne urzędy otrzymały od władz polecenie ścisłego przestrzegania przepisów o stroju kąpielowym, miejscach kąpieli słonecznej, przechadzkach po wybrzeżu, kabinach i t. p. Właściciele plaż obowiązani są czuwać, by w miejscach kąpielowych nie prowadzono nieprzystojnych rozmów i by nie czytano i nie sprzedawano wszelkiego rodzaju pism i książek pornograficznych. Watykan zatwierdził akcję Sekretarjatu genueńskiego i polecił opublikować podobne odezwy we wszystkich miejscowościach kąpielowych Włoch.

TEATR KATOLICKI W BELGJI. Wszystkie katolickie kółka teatralne w Belgji połączyły się we wspólny związek celem popierania i wystawiania na deskach teatralnych tylko sztuk chrześcijańskich. W tych dniach urządziły swój pierwszy zjazd w Mechlinie, w którym brało udział przeszło 400 przedstawicieli.

Z ŻYCIA KATOLICKIEGO BUDAPESZTU. Według statystyki, sporządzonej przez Generalny Wikarjat- Budapesztu, liczba osób, które w tym roku w okresie Wielkanocy przystąpiły do Komunji św. dwukrotnie przewyższa liczbę z roku poprzedniego.

Rada miejska Budapesztu jednogłośnie uchwaliła wyasygnowanie sumy stu tysięcy pengów na budowę pomnika zmarłego biskupi Ottokara Prohaski ; za wnioskiem głosowali także socjaliści.

W dorocznej 25-ej z kolei pielgrzymce sodalicji męskich Budapesztu do Marinbesnyo w ostatnią niedzielę rb, wzięło udział 7000 mężczyzn.

Pomimo ciężkiego położenia gospodarczego kraju, a zwłaszcza katolickiego stanu średniego, w samym Budapeszcie przystąpiono w 16 miejscach do budowy nowych kościołów.

U nas

OBRAZ MATKI BOSKIEJ KODEŃSKIEJ. Po przeprowadzeniu, konserwacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej kodeńskiej przez prof. Jana Rutkowskiego i po gruntownem odrestaurowaniu i zmontowaniu przez p. Gontarczyka przepięknych i srebrnych ozłoconych szat. Obraz po raz ostatni wystawiony został w kaplicy zamkowej

z okazji uroczystości wręczenia przez P. Prezydenta Rzeczypospolitej biretu J. Em. Kardynałowi Hlondowi, Prymasowi Polski, poczem. w dniu 4 bm. J. E. Ks. biskup Przeździecki przewiózł go do Siedlec, gdzie umieszczony został w kaplicy Seminarjum mniejszego na czas rekolekcyj kapłańskich. W dniu 10 bm. po nieszporach Obraz został uroczyście wprowadzony do Katedry w Siedlcach. W dniu 2 sierpnia rb., jako w rocznicę usunięcia Obrazu z Kodnia przez rząd rosyjski i wywiezienia do Częstochowy, odbędzie się uroczyste nabożeństwo w Katedrze w Siedlcach, w połowie sierpnia rozpocznie się przeprowadzenie z Siedlec do Kodnia, gdzie w dniu 4 września rb. nastąpi uroczyste wprowadzenie Cudownego Obrazu do Kodnia. Nad uroczystościami, związanemi z przeprowadzeniem Obrazu do Kodnia i wprowadzeniem do kościoła kodeńskiego, protektorat objął P. Prezydent Rzeczypospolitej.

J. EM. AUGUST KARDYNAŁ HLOND.

August Kardynał Hlond

Najdostojniejszy Arcybiskup gnieźnieński i poznański Prymas Polski, Ks. Dr. August Hlond, mianowany przez Ojca św. Kardynałem, otrzymał z rąk prezydenta Rzeczypospolitej biret kardynalski w Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła b. r.

Modły całego ludu polskiego zjednoczą się, by Bóg łaskawy dozwolił J Em. Ks. Kardynałowi uczynić jaknajwiecej dobrego dla Kościoła i Narodu - a to jest jedynem życzeniem dostojnego Nominata.

ROZPOCZĘCE BUDOWY KATEDRY ŚLĄSKIEJ. W pierwszy dzień Zielonych Świąt odbyło się uroczyste rozpoczęcie budowy katedry śląskiej w Katowicach. Pierwszego odkładu ziemi dokonał ks. biskup Lisiecki.

UROCZYSTOŚCI FRANCISZKAŃSKIE W WARSZAWIE. Wdniach 11, 12 i 13 czerwca rb. stolica Polski obchodziła uroczyście 700 rocznicę śmierci św. Franciszka z Asyżu. Nabożeństwa trwały 3 dni w kościołach OO. Franciszkanów i Kapucynów. W sobotę 11 b m. odbyła się uroczysta Akademja w sali Rady Miejskiej, poprzedzona dłuższem i pełnem mocy przemówieniem O. Rajnera Gościńskiego, gwardjana OO. Franciszkanów w Poznaniu. Porywający odczyt o idei św. Franciszka w zastosowaniu do naszych czasów wygłosił poeta Karol Hubert Roztworowski. Chór cecyljański pod batutą Franciszkanina O. Florjana wywiązywał się pięknie - całość naogół wywarła na uczestnikach bardzo sympatyczne wrażenie.

W niedzielę 12 bm. odbył się wielki manifestacyjny pochód z relikwjami św. Franciszka. Kler świecki i zakonny, bractwa, organizacje społeczne i narodowe, młodzież szkolna z orkiestrami i sztandarami, ustawili się przed kościołem św. Aleksandra, poczem wśród śpiewów pobożnych ruszyli na plac Zamkowy, gdzie O. Norbert Franciszkanin, w pięknem przemówieniu złożył hołd Świętemu z Asyżu. Następnie J. E. Ks. Arcybiskup Ropp pobłogosławił relikwjami tłumy zgromadzone na placu Zamkowym, a chór cecyljański odśpiewał uroczystą kantatę. Podniosłą tą manifestację zakończono pieśnią "Boże coś, Polskę".

Warto przypomnieć że dla upamiętnienia tych uroczystości wydali OO. Franciszkanie warszawscy książkę p. t. "Ojcu Serafickiemu w Hołdzie", w której wybitni pisarze i poeci katoliccy ofiarowali swe pióro dla głoszenia ideałów Biedaczyny z Asyżu.

POŚWIĘCENIE KOLEGJUM KUJAWSKIEGO. W niedzielę 26 czerwca odbyła się w Aleksandrowie Kujawskim miła i podniosła uroczystość z okazji poświęcenia internatu XX. Salezjanów, zwanego Kolegjum Kujawskiem, w którem się mieści 8-klasowe gimnazjum humanistyczne, wyłonione z kilkuklasowego gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej na Kujawach.

PRZED MIĘDZYNARODOWYM AKADEMICKIM ZJAZDEM MISYJNYM W POZNANIU. Pod Protektoratem J. E. Ks. Arcybiskupa Kard. Hlonda Prymasa Polski odbędzie się w Poznaniu od 28 września do 2 października 1927 Międzynarodowy Akademicki Kongres Misyjny.

Najznakomitsi znawcy spraw misyjnych wszystkich prawie narodów katolickich przybędą w charakterze referentów.

Międzynarodowy Akademicki Kongres Misyjny stać się ma wielką i żywiołową manifestacją dla sprawy misyjnej ze strony młodzieży akademickiej i inteligencji wszystkich narodów katolickich, która pójdzie w kierunku najgorętszych życzeń Ojca Św. Piusa XI.

Z NOWICJATU MISJI WSCHODNIEJ W ALBERTYNIE. OO. Jezuici podają do wiadomości, że do nowicjatu swego w Albertynie przyjmują kandydatów, pragnących się poświęcić pracy misjonarskiej w obrządku grecko-słowiańskim, a mających ukończoną z dobrym postępem co najmniej IV klasę gimnazjalną. Najbardziej pożądani są kandydaci z okolic białoruskich, znający miejscowe stosunki i języki. Zgłoszenia, do których dołączyć trzeba świadectwo szkolne i zgodę pisemną rodziców, wysyłać należy do Ks. Superjora OO. Jezuitów w Albertynie pod Słonimem.