KRONIKA
Drukuj

Z Rzymu

OJCIEC ŚW. PAMIĘTA O MALUCZKICH. Ojciec św. będąc nuncjuszem w Warszawie bawił niejaki czas podczas plebiscytu śląskiego w Piekarach. Tu zwrócił uwagę na kościelnego p. K. Ciska, wzorowo służącego świątyni pątniczej. - Ablegat Ojca św. Mons Callori di Vignale, bawiący w Warszawie przy wręczeniu biretu kardynalskiego ks. Prymasowi Hlondowi, przy powrocie do Rzymu wstąpił z towarzyszącym mu ks. bisk. Kubiną do Piekar Przy odjeździe p. Cisek przesłał ks. Ablegatowi serce wykute przez niego samego z kruszcu cynku-ołowianym z prośbą o doręczenie Ojcu św. W tydzień otrzymał p. Cisek z kancelarji papieskiej pismo z podziękowaniem Ojca św. za dar i błogosławieństwo, jak również i Proboszcz ks. prałat Pucher pismo z błogosławieństwem dla niego i całej Parafji. Rys to świadczący o wielkiej dobroci Ojca Św., pamiętającej nawet o maluczkich.

PIELGRZYMKA MEKSYKAŃSKA U OJCA ŚW. Dnia 4 września Ojciec Święty przyjął pielgrzymkę meksykańską, która przybyła do Rzymu z biskupem Guinetem na czele. Papież zwrócił się do pielgrzymki z przemówieniem, w którem wzywał do nie tracenia nadziei i wiary w lepszą przyszłość. W Ziemi Świętej, dokąd udaje się wycieczka, powiedział Papież, zobaczy ona Górę Kalwaryjską, która przypomni jej, że po Kalwarji następuje zmartwychwstanie. Ojciec święty w zakończeniu swego przemówienia Udzielił błogosławieństwa pielgrzymce i wszystkim katolikom meksykańskim.

LOTNIK DE PINEDO U OJCA ŚW. Lotnik włoski de Pinedo złożył Ojcu św. sprawozdanie ze swej nadoceanicznej podróży napowietrznej, przyczem otrzymał od Ojca św. wysokie odznaczenie. Ojciec św. Pius XI jest bowiem bardzo przychylny nowoczesnemu postępowi techniki i życia.

PREZYDENT MURZYŃSKIEJ REPUBLIKI LIBERJI W WATYKANIE. D. 26. 8. r. b. przyjął Ojciec św. prezydenta wolnej republiki Liberji. Przyjęcie odbyło się według ceremonjału używanego podczas wizyty głowy państwa. Wizyta prezydenta murzyńskiego w Watykanie jest tem bardziej znamienną, że Liberja jest w większości swej pogańską i muzułmańską. Utworzona jako wolne państwo w r. 1847, Liberja jest jednem z małych państewek murzyńskich, znajdujących się w Gwinei w Afryce.

Ze świata.

MEDALIK LINBERGHA. Wiadomo, że amerykanin Lindbergh pierwszy przeleciał z Ameryki do Europy nad oceanem Atlantyckim. Otóż jeden z ostatnich numerów austrjackiego czasopisma katolickiego "Das Neue Reich" podaje ciekawą wzmiankę, tyczącą się talizmanu Lindbergha. W rzeczy samej nie chodzi w tym wypadku o talizman, lecz o medalik, darowany mu przez proboszcza jego parafji Hausmana przed samym odlotem z Saint Louis. Medalik przedstawia Matkę Boską Loretańską, którą śmiały lotnik obrał jako Protektorkę swej przeprawy przez ocean. Młodzieniec odznacza się niezwykle szlachetnym charakterem. Księża, zakonnice i lud modlili się gorąco za pomyślność jego przedsięwzięcia.

Z DYPLOMATY ZAKONNIKIEM. Wybitny chiński mąż stanu p. Lu, który swego czasu przyjął wiarę katolicką i ożeniony był z belgijką, wstąpił obecnie po stracie żony do zakonu benedyktynów w Lophem. P. Lu rozpoczął przed trzydziestu laty karjerę dyplomatyczną, Jako attache przy ambasadzie chińskiej w Petersburgu. Następnie mianowany posłem chińskim w Hadze, odwołany był z tego stanowiska dla objęcia prezesury gabinetu chińskiego, a gdy gabinet jego upadł, mianowany był dyrektorem szkoły dyplomatów w Pekinie. Po wojnie widzimy go w Wersalu, gdzie podpisuje w imieniu Chin traktat pokojwy. Karjerę swą dyplomatyczną skończył jako poseł w Bernie i delegat chiński w Lidze Narodów. Obecnie - służy wyłącznie Bogu.

CO MÓWI KSIĄżE KOŚCIOŁA O RADJO. W Austrji Kard. Piff wezwał ostatnio katolików do organizowania Związku katolickich słuchaczów radja. W piśmie ogłoszonem przy tej okazji podnosi wielkie znaczenie radja i obowiązek katolików nie dopuszczenia do tego, by się stało ono narzędziem antyreligijnej, lub niemoralnej propagandy.

CUD KARDYNAŁA MERCIER. Czeskie pismo "Nasiniec" podaje tam za innemi o cudzie, dokonanym na nieuleczalnie chorym kapłanie diecezji Tournai, w Belgji, za wstawiennictwem śp. Kardynała Mercier. Lekarze zwątpili o możliwości przyprowadzenia go do zdrowia. Wtedy chory zwrócił się z modlitwą do Kardynała Merciera, którego relikwje nosił na sobie i - już drugiego dnia mógł swobodnie odprawić Mszę św. Ordynarjat w Tournai bada ten cud, biskup z Kandawy zatwierdził ze swej strony modlitwę o rychłą beatyfikację kardynała. Katolicy belgijscy i inni chętnie zwracają swe prośby ,do tak niedawno zmarłego Księcia Kościoła i odwiedzają jego pokój, który został zachowany w takim stanie, jakim był za życia Kardynała. W dzień rocznicy śmierci Kardynała, 23 stycznia rb, przeszło 700 osób przyszło pomodlić się w tym pokoju.

ZJAZD KATOLICKI W NIEMCZECH. Odbył się od 4-6 września w Dortmund, największem mieście przemysłowem Westfalji. Udział ze wszystkich stron kraju i ze wszystkich warstw ludu katolickiego był wielki. Uroczystą Mszę na stadion odprawił sam Nuncjusz Papieski Najprzew. ks. Arcybiskup Pacelli wobec 120.000 nabożnych słuchaczy w otoczeniu tysięcy chorągwi i sztandarów - wśród nich i kilka polskiej emigracji. Temat kierujący całego zjazdu brzmiał: Kościół katolicki wobec zagadnień i potrzeb nowego czasu. Czczono mianowicie pamięć wielkiego biskupa socjalnego magunckiego Kettelera, (zmarł 1877). Dostojny Nuncjusz papieski zyskał sobie miłość wszystkich - szczególnie robotników, nie tylko prześlicznem przemówieniem swojem dla stanu robotniczego, lecz i tem, że odwiedził wielką fabrykę stali Hoesch i - ubrany jako górnik - jedną kopalnię. Oby miniony Zjazd się przyczynił do rozwoju katolicyzmu w Niemczech!

STANOWCZE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OŚWIATY PRZECIW KSIĄżKOM NIEMORALNYM. Minister oświaty Boliwji, p. Wiktoi Munioz Reyes, ubolewając nad rosnącą ciągle propagandą pism niemoralnych, które sprzedaje się jawnie po księgarniach, a zwłaszcza młodzieży, wezwał energicznie dyrektorów wszystkich zakładów naukawych całej republiki, żeby donosili o księgarniach, które sprzedają książki lub druki albo fotografje obrażające moralność, aby można bezzwłocznie pociągnąć je do odpowiedzialności. "Elementarny bowiem obowiązek higjeny społecznej - pisze on w tem rozporządzeniu - nakazuje władzom publicznym ochraniać młode pokolenia przed tym jadem szkodliwszym od trucizny, który niszczy zdrowie fizyczne narodu. Jakkolwiek nasze ustawy karne zakazują i karzą za wystawianie, sprzedaż, wypożyczanie i rozdarowywanie książek, malowideł, druków i rzeźb, obrażających moralność i dobre obyczaje, nie bywają wykonywane te przepisy z powodu niedbałości władz, które mają czuwać nad tem, żeby je szanowano" itd. Oby i u nas co rychlej podobne rozporządzenie się ukazało!

KU ZREFORMOWANIU MODY. Czasopismo włoskie "Le donne italiane" prowadzi energiczną kampanję za zreformowaniem mody w strojach kobiecych. Tworzą się już odpowiednie komitety pań, które, pod protektoratem królowej Heleny, działają pozytywnie, celem stworzenia przyzwoitych krojów i żurnali z modami, umiejącemi sharmonizować szyk, piękną elegancję, ze skromnością i przyzwoitością. Akcji tej patronuje również 96 biskupów, którzy w listach pasterskich nie przestają nawoływać niewiasty do zarzucenia strojów nieskromnych. Ruch cały znalazł silny oddźwięk wśród kobiet i jest nadzieja, że wyda pożądane skutki.

JAK BELGRAD WALCZY Z NIEMORALNOŚCIA. Władze Belgradu zarządziły, by najmowanie do służby kobiet do lat 30 uzależnione było od pozwolenia policji, która ma go udzielać tylko małżeństwom i kobietom, prowadzącym pod względem moralnym życie bez zarzutu. Kawalerowie i wdowcy nie będą mogli zatrudniać kobiecej służby w młodszym wieku. Co do pracy kelnerek wydane zostały specjalne przepisy Za każdym razem zgodzenia do służby kelnerki, wymagane jest zezwolenie policyjne, nadto zaś kelnerki nie mogą przebywać po północy w lokalu, w którym pracują, oraz nie mogą mieszkać, gdzie lokal ten się mieści, ani też w najbliższem sąsiedztwie. Nie wolno im przysiadać się do stolików gości, oraz pić w godzinach pracy jakichkolwiek napojów alkoholowych. Właś-cielowi lokalu bezzwłocznie odebrana będzie koncesja, skoro stwierdzonem zostanie, że nakłaniał on kelnerki do postępków niemoralnych. Surowo jest zabronione zwracanie się do kobiet na ulicach, by zawierać z niemi znajomość, jak również zaczepianie ich w jakikolwiek sposób. Bramy domów zamykane być mają ściśle o godz. 10-ej wiecz., do tej też wyłącznie godziny dozwolone jest przebywanie w parkach i ogrodach publicznych.

PROPAGANDA KATOLICYZMU WŚRÓD żYDÓW. W Anglii istnieje specjalne stowarzyszenie katolików, nazwane "Catholic Guild of Israel", mające na celu propagandę katolicyzmu wśród żydów. Na czele stowarzyszenia stoi O. Artur Day T. J., którego żydzi kochają jak ojca i nazywają "rabbi". Świeccy speakerzy, t. j. mówcy popularni, udają się do londyńskiego ghetta, gdzie przez rok cały trzy razy w tygodniu wygłaszają nauki pod gołem niebem. Zaznaczyć należy, że tamtejsi żydzi chętnie słuchają tych nauk i do apostołów katolicyzmu odnoszą się bez uprzedzeń i bez niechęci.

ŚWIĘTOKRADZKIE CEREMONJE. Do jakiego stopnia niegodziwości posuwają się bezbożnicy meksykańscy, świadczy następujący fakt: Związek antyklerykalny rozesłał taki okólnik: "Zapraszamy na ceremonję, która się odbędzie 17 lipca rb. o godz. w sali zebrań związku ; chodzi o przyjęcie do związku dziecka Marco Antonio w obecności jego rodziców, którzy się dali nakłonić do zaniechania śmiesznych obrzędów chrztu katolickiego".

A więc - komentuje fakt ten "Excelsior" - czcigodne, uświęcone wiekami obrzędy chrztu św. zastępuje się tam błazeńskim jakimś rytem wrogów religji. Co za bezmyślność i zaciekłość!

U nas

ANTENY NA KOŚCIOŁACH. Kurja Metropolitalna w Warszawie wydała następujące rozporządzenie: Doszło do wiadomości władzy archidjecezjalnej, że na paru kościołach zostały umieszczone anteny radjowe. Ponieważ jest to niewłaściwe, anteny powinny być niezwłocznie z kościołów pousuwane. Księża dziekani poszczególnych dekanatów zechcą dopilnować, by polecenie powyższe było jaknajściślej wykonane.

PIORUN W DZIEŃ MATKI BOSKIEJ. W uroczyście święcony przez całą Polskę dzień Wniebowzięcia N. Marji Panny, we wsi Brzeżno pod Goworowem nad Wisłą zwożono z pola do stodół pszenicę. Podczas zwózki zerwała się silna burza i piorun uderzył w wóz z pszenicą, która wraz z wozem spłonęła, z siedzących zaś na wozie jeden mężczyzna zabity, kobieta - porażona; koń padł też na miejscu. Wypadek jest dotychczas żywo omawiany przez lud okoliczny.

DOBROĆ OJCA ŚW. Ojciec św. przysłał na ręce J. E. Ks. Biskupa Podlaskiego D-ra Przeździeckiego 31 złotych krzyży "Pro Ecclesia et Pontifice". Tymi krzyżami zostało udekorowanych 31 wiernych wyznawców wiary z diecezji podlaskiej podczas uroczystości w Kodniu, w dniu powrotu cudownego obrazu Matki Bożej Kodeńskiej.

CUDOWNY OBRAZ MATKI B. W DĄBROWIE KOŚCIELNEJ.. W r. 1926 spalił się wraz z kościołem w Dąbrowie Kościelnej (archidiecezji gnieźnieńskiej), znajdujący się w kościele cudowny obraz Matki Boskiej. - Obraz ten kosztem wiernych odmalowano na drzewie cedrowem i ubrano w kosztowne srebrne szaty. Dnia 10-go września wyruszyła z Poznania wielka procesja z tym obrazem do Dąbrowy Kościelnej, gdzie J. Em. ks. kardynał prymas Hlond dokonał poświęcenia obrazu i restytuowania go ku czci wiernych w prowizorycznym kościele.

NIEPOKOJĄCE. Na podstawie obliczeń, dokonanych w kilku większych miastach Polski, w ostatnich 20-tu względnie 30-tu latach daje się zauważyć stopniowy i bardzo pokaźny spadek liczby urodzeń, który dał się odczuć zwłaszcza w latach powojennych. Na tysiąc ludności liczba urodzeń wynosiła: w Warszawie - w 1885 roku - - 4385, w 1905 r. - 3124, w 1923 r. już 2382. W Poznaniu w r. 1385 - 4210, w 1905 r. - 3690, w 1923 r. - 3190. W Łodzi na tyleż mieszkańców liczba urodzeń wynosiła (brak danych za rok 1885) w 1905 r. - 44, w 1923 r. spadła do 28. To samo zjawisko daje się zauważyć i w innych miastach.

16 SEKT RELIGIJNYCH RYJE POLSKĘ. W Polsce znajdują się wyznawcy 16 sekt czy organizacji religijnych; niektóre z nich wyrodziły się z katolicyzmu, inne z prawosławia. I tak istnieją sekty: Adwentystów siódmego dnia, Braci Morawskich ("herruhutów" czyli gmin braterskich), Marjawitów (o nich już dosyć wiemy). Menonitów, Badaczy Pisma Świętego (ostatnio nastąpił u nich rozłam), Darbystów, Sztundystów (ewangelicznych chrześcijan, ostatnio połączonych z Baptystami), irwingjanów (czyli Gmin Apostolskich), Baptystów, Kościoła Bożego, Kwakrów, Metodystów, Starokatolików, Gmin Nowoapostolskich, Gmin Wolnych, Pierwochrześcijan.

Oto obraz życia sekciarskiego w Polsce. A wiele jeszcze sekt działa, o których władze nic nie wiedzą?

ILOŚĆ "HODURAKÓW" W POLSCE. Przedstawiono obecny stan sekty Hudora w granicach państwa polskiego. A mianowicie podano, że do sekty Hudora należy obecnie 16 "księży", z czego 9 "wyświęconych" w kościele narodowym, t. zn. najprawdopodobniej nieważnie. "Parafij stałych" mają 15 i 5 filij. Wyznawców liczą sobie 50 tys. dusz, a sympatyków(!) drugie tyle. Co do rozwoju "kościoła narodowego" w Polsce, to "biskup" Bończak przyznał, że rozwój jest bardzo powolny i trudny, ponieważ - mówił - "pomijając już prześladowania (!) lud nasz jest bardzo biedny i nie stać go na wydatki związane z budową kaplic i t. d." Przyznał także, że wszystko prawie zawdzięcza sekta pomocy Ameryki.