Kronika
Drukuj

Z RZYMU

Św. Jan od Krzyża Doktorem Kościoła. Ojciec Św. ogłosił Doktorem Kościoła św Jana od Krzyża, mistrza mistyki katolickiej. (Ur w r. 1542, zm. 1591, wraz z św. Teresą przeprowadził reformę Zakonu Karmelitańskiego).

Młodzież polska w Rzymie. I Wycieczka młodzieży polskiej do Rzymu z okazji jubileuszu św. Stanisława Kostki z X. pref. de Ville na czele złożona była z 253 uczniów. Ojciec św. udzielił wycieczce tej specjalnej audjencji.

Nowy zamiar literacki Ojca św. Papież od dłuższego czasu gromadzi i opracowuje materjały do wielkiego dzieła. Wszyscy funkcjonarjusze bibljoteki watykańskiej zmobilizowani są dla dostarczenia Ojcu Św. w każdej chwili żądanych przez niego książek lub wyciągów. Dostojny autor nie zwierzał się nikomu co do treści i przedmiotu przygotowywanego dzieła, lecz w kołach Watykanu uchodzi za rzecz pewną, że ma być to wyczerpujące studjum socjalno-filozoficzne i biograficzne o św. Franciszku z Asyżu. Dotychczas - oświadczył raz Ojciec Św. - nie mamy jeszcze żadnego naprawdę wnikliwego i dokładnego dzieła o Świętym, który uosabia chrześcijańską pokorę i łagodność: trzeba temu brakowi zaradzić".

Ze Świata

Liczba katolików na kuli ziemskiej. Zestawienie dokonane przez urząd angielski na podstawie najnowszych wiadomości podaje liczbę katolików na całej ziemi na 324,328,408. Z tego przypada: 1) na Europę 190,779,213, 2) na Azję, wliczywszy wyspy Filipińskie 15,416,573, 3) na Afrykę 3,271,228, 4) na Amerykę całą 112,790,464, 5) na Australję 2,070,930.

Bohaterska pielgrzymka. Do Lourdes przybył mały wózek, ciągniony na sznurku przez 50-letnią kobietę. Na wózku siedział mężczyzna z obiema nogami odjętemi powyżej kostek. Podróż ich trwała dni 400, po 30 - 38 kilometrów dziennie i była wypełnieniem ślubu pieszej pielgrzymki do Lourdes za ocalone życie chorego. Ten ostatni, ojciec licznej rodziny i szewc z zawodu, wylał na siebie kocioł z ukropem przy ratowaniu własnego dziecka. Stąd wdała się gangrena i potrzeba obcięcia nóg, a nadto bezwładność całego ciała. Po kilku kąpielach w cudownem źródle chory odzyskał władzę w rękach i jak się zdaje, będzie mógł zajmować się dawnem rzemiosłem.

Klub walki z samobójstwem. W Zurychu istnieje "Klub walki z samobójstwem", którego członkowie twierdzą, że w ciągu kilku ostatnich lat udało im się uratować życie 666 desperatom, w czembyło 200 recydywistów, mających na sumieniu parę zamachów samobójczych. Klub zwraca się stale do publiczności z prośbą o wskazanie adresu osób, skłonnych do pozbawienia się życia - i ratuje desperatów.

W nocy spać! - powiedział Mussolini. I grzmiący głos dyktatora usłyszeli prefekci wszystkich miast włoskich. "Radjowym ukazem" zostały natychmiast zamknięte wszystkie lokale nocne z dancingami i muzyką. Restauracje i cukiernie w całych Włoszech mają być zamykane najpóźniej o godz. 12 w nocy. Wyjątek uczyniono jedynie dla restauracyj kolejowych ze względu na podróżujących po Włoszech zagranicznych turystów. "Gł. Nar."

Nowy dom "Rycerzy Kolumba". Katolicka Organizacja Rycerzy Kolumba w Nowym Yorku wystawiła piętnastopiętrowy dom klubowy kosztem 3,500,000 dolarów.

Krwawe prześladowanie katolików w Meksyku. Ruch antykatolicki energicznie wspierany przez rząd, wzbiera na siłach. W mieście Loene aresztowano kilkunastu katolików za udział w konspiracjach antyrządowych, poczem w kilka godzin rozstrzelano 11 na podstawie sądów doraźnych. Biskupi wszyscy we więzieniu, liczba uwięzionych przez rząd katolików dochodzi do 1,200.

Wybitni katolicy meksykańscy tuż przed aresztowaniem
Wybitni katolicy meksykańscy tuż przed aresztowaniem.

U nas

J. E. Ks. Biskup Stanisław Zdzitowiecki
Biskup Stanisław Zdzitowiecki

Z pośród Dostojnego Episkopatu polskiego odszedł znów Arcypasterz jeden J. E. Biskup Kujawsko-Kaliski, Ks. Dr. Stanisław Zdzitowiecki. Gorliwy w sprawowaniu trudnego obowiązku Apostolskiego, ; Wielce czynny aż do samej śmierci, mógł w ostatniej godzinie za Św. Pawłem Apostołem powtórzyć: "Zawodum dokonał." Czytelnicy nasi, choć w różnych diecezjach zamieszkali, mieli jednak sposobność zetknąć się z dobrym pasterzem, gdy odczytywali Jego "z głębi serca płynące Błogosławieństwo Pasterskie" (numer grudniowy ub.r.). - Niechże tedy nikt modlitw za duszę Zmarłego ku Niebu słać nie omieszka!


Nawet prawosławni przeciw Husznie.

Metropolita warszawski Dionizjusz rozesłał do księży polsko-katolickiego narodowego kościoła" okólnik, w którym zawiera się następujące postanowienie:

Zabrania się przyjmowania wszelkich spraw rozwodowych. Wszystkie zakończone i rozpoczęte sprawy powinny być zwrócone do konsystorza prawosławnego w Warszawie. Ksiądz Huszno i ksiądz Zacharjasiewicz przestają być członkami konsystorza prawosławnego w Warszawie, a zostają tylko księżmi swoich parafij.


Nuncjusz Polski - Kardynałem.
Kardynał Lauri
Kardynał Lauri

D. 25. stycznia b. r. odbyła się w Warszawie wspaniała uroczystość wręczenia nuncjuszowi Lauri"emu Kapelusza Kardynalskiego. Ze szczególnego przywileju Ojca św. korzystać mógł Prezydent Rzeczypospolitej, skoro sam oznakę kardynalską wręczył nowemu Kardynałowi.

Oby naród nasz za dowody życzliwości Ojca św. odwdzięczać się umiał i chciał!!


Kto tworzy kościół narodowy?

Organ sekty Huszny zapowiada "czyszczenie" wśród duchowieństwa. Do intensywnego dążenia do tych celów - pisze - zniewala nas smutne doświadczenie z końca ubiegłego roku, kiedy dały się nam mocno we znaki intrygi różnych warchołów, którzy, wykorzystując podział władzy w Kościele naszym między Administracją a Ordynarjuszem, zaczęli warcholić w sposób iście judaszowski, usiłując znieważyć dzieło Boże tak pięknie rozpoczęte. Do Kościoła naszego, aczkolwiek jest instytucją młodą, zdążyły się jednak wkraść różnego rodzaju ocaj dusze, karjerowicze, którzy szukają dla siebie żerowiska w charakterze "sędziów", "ławników", "radców", "redaktorów" i t. p. naciągaczy. Musimy się za wszelką cenę otrząsnąć z tego plugawego robactwa i wychować swoich ludzi, zdolnych do poświęcenia i ofiary w imię wielkiego hasła Pokoju i braterstwa Słowian".

Oto jak sam organ sekty nazywa i ocenia swoje duchowieństwo!