Kronika
Drukuj

Z Rzymu

Orędzie papieskie o św. Cyrylu i Metodym. Z okazji 1.100 lecia rocznicy urodzin św. Cyryla wydał Ojciec św. orędzie do episkopatu Jugosławji i Czechosłowacji o św. Cyrylu i Metodym. W orędziu tem Ojciec św. pochwala zamiar tych narodów urządzenia uroczystego obchodu ku pamięci wielkich Aoostołów Słowiańszczyzny, następnie przedstawia działalność śś. Cyryla i Metodego dla jedności Kościoła, która powinna być przykładem dla obecnego pokolenia.

Proces beatyfikacyjny kolejarza włoskiego. W arcybiskupiej Kurji Turynu rozpoczęła się procedura procesu beatyfikacyjnego zmarłego 22 grudnia 1911, urzędnika kolejowego Pawła Perazzo. M ozi ;rem, czując powołanie do stanu duchownego i wypełniając gorące życzenia swej rodziny, wstąpił Perazzo do Seminarjum duchownego, jednakże dla słabego stanu zdrowia musiał przerwać swe nauki. Po pewnym czasie przyjął obowiązki urzędnika kolejowego i w okresie 37-letniej pracy w tym zawodzie, wszystkie wolne chwile poświęcał modlitwie i świadczeniu uczynków miłosierdzia. Rozgłos jego świątobliwego życia tak wielki, że w Cremonie i Pontebba założono dwa katolickie stowarzyszenia kolejarzy jego imienia.

Ze Świata

ILE JEST NA ŚWIECIE KATOLIKÓW. Podług ostatnich statystyk podanych w nowem wydaniu "Catholic Directory" liczba Katolików w świecie wynosi 334,664,791. W Europie liczba katolików obrządku łacińskiego zwiększyła się w ubiegłym roku o dziewięć i pół miljona. W Anglji i Walji 119,548 protestantów w ciągu ubiegłego roku przyjęło katolicyzm. W całem Imperjum Brytyjskiem liczba katolików wzrosła o 33 tysiące. W krajach, w których językiem urzędowym jest język angielski, mieszka ogółem 43,910,765 katolików, z tej liczby na Anglję z kolonjami przypada 15,339,660.

BUDOWA NAJWIĘKSZEJ KATEDRY KU CZCI NIEPOKALANEJ. Jeszcze w r. 1366 na zjeździe katolików amerykańskich w Baltimore uchwalono wznieść wspaniałą, ogromną świątynię ku czci Niepokalanego Poczęcia w stolicy Stanów, w Washingtonie. Miała ona być pierwszą świątynią całego katolickiego społeczeństwa Stanów. Różne przeszkody nie pozwoliły na wykonanie tej uchwały po dzień dzisiejszy. Obecnie przystąpiono do jej urzeczywistnienia przy zgodnej współpracy wszystkich ks. biskupów Stanów Zjednoczonych. Katedra ma być wzniesiona w stylu romańskim, długa 152 m., wysoka przeszło 80 m., z wieżą o 101 m. W murach swych będzie mogła pomieścić 7000 osób, a koszta jej obliczają na 2 i pół miljona dolarów, t. zn. około 25 mil. zł.

BERLIN POD WZGLĘDEM WYZNANIOWYM. Wedle najnowszych obliczeń Berlin liczy 447 kościołów, kaplic i różnych sal dla celów religijnych. Kościół ewangelicki ma 244 świątyń i 471 pastorów i kaznodziei. Katolicy mają 55 kościołów 187 księży; żydzi 13 świątyń i 15 rabinów. Ewangelików ma Berlin 3.100.000, katolików 442.731, żydów 250.000. (Źródło protestanckie.)

PRZEKLEŃSTWO KARANE JAKO ZBRODNIA. Włoska komisja kodyfikacyjna, pracująca od dłuższego czasu nad reformą kodeksu karnego, na wniosek rządu zakwalifikowała zakorzenione u Włochów przekleństwa jako zbrodnię przeciw moralności i zgorszenie publ., nakazała karać je więzieniem. W ogóle w całych Włoszech zauważa się od pewnego czasu energiczną walkę z tem ziem przyzwyczajeniem. W tramwajach, w lokalach publicznych, urzędach widzi się barwnie i artystycznie wykonane wywieszki z godłem faszystowskiem (dziś godłem państwowem) i napisem; "Nie wzywajcie przekleństw przeciw Bogu i Ojczyźnie!"

WYKAZ ŚWIĄT W BOLSZEWJI. Jak podaje "Słowo Katolickie" (Łódź), w Moskwie został ogłoszony oficjalny wykaz dni, w którch praca jest zabroniona. Obok świąt komunistycznych figurują święta chrześcijańskie. Komunistyczne święta są wykazane następujące: 1 stycznia jako Nowy Rok, 22 stycznia - dzień śmierci Lenina. 13 marca - pamiątka zniesienia cesarskiej dynastji, 13 marca - dzień Komuny Paryskiej, 1 maja - święto międzynarodówki, 7 listopada - pamiątka rewolucji bolszewickiej. Zaś święta chrześcijańskie religijne obowiązujące w Rosji obecnie: 25 marca - Zwiastowanie Marji Panny, 25 kwietnia - drugi dzień świąt Wielkiejnocy. 2 czerwca - Wniebowstąpienie, 13 czerwca - Zielone Świątki. 6 sierpnia - Przemienienie Pańskie, 15 sierpnia - Wniebowzięcia Marji Panny, 26 grudnia - drugi dzień świąt Narodzenia Chrystusa Pana.

U nas

Matka Boża Ostrobramska

PRZED KORONACJA MATKI BOŻEJ OSTROBRAMSKIEJ. Dzięki staraniom J. Eksc. arcyb. Jałbrzykowskiego, Ojciec św. zezwolił na uroczyste ukoronowanie znanego w całej Polsce obrazu M. B. Ostrobramskiej w Wilnie Koroną watykańską, pośw. wpierw uroczyście przez samego Papieża w Rzymie. Termin oznaczony na dzień święta Nawiedzenia N. M. Panny (2 lipca) Na tenże dzień zapowiedziany został zjazd księży biskupów z całej Polski do Wilna. Organizują się liczne pielgrzymki. Przygotowaniami kieruje z ramienia władz duchownych ks. biskup Michałkiewicz, a z ramienia władz świeckich wojew. Raczkiewicz. Nowy tryumf Matki Najświętszej oby zespolił i Umysły i serca ku służbie Bogu i Ojczyźnie!

NOWY BISKUP SUFRAGAN KRAKOWSKI. Biskupem sufraganem krakowskim został mianowany ks. dr. Stanisław Rospond, dotychczasowy rektor seminarjum diecezjalnego. Urodzony w r. 1877, na kapłana wyświęcony w r. 1910, uzyskał doktorat Św. teologji na uniwersytecie w Insbrucku, poczem kolejno zajmował rozmaite stanowiska w diecezji, przeważnie jako prefekt szkół średnich. Od szeregu lat jest rektorem seminarjum, któ.e prowadzi wzorowo z olbrzymim nakłrdem pracy. Ks. dr Rospond mianowany jest - według zwyczaju - tytularnym biskupem dardanelskim.

ZWŁOKI KARD. LEDOCHOWSKIEGO SPOCZNĄ W GNIEŹNIE. Dzienniki poznańskie donoszą, że Ks. Prymas Hlond czyni starania zmierzające do prowadzenia zwłok ks. Kard. Ledochowskiego z Rzymu do Poznania, a następnie do Gniezna i złożenia ich w gnieźniejskiej katedrze. Ks. Kard. Ledóchowski był dzielnym bojownikiem o swobody Kościoła katolickiego na ziemiach polskich, należących do zaboru pruskiego i zato cierpiał wpierw więzienie, a potem wygnanie. Ojciec św. Pius IX w uznaniu jego zasług mianował go przełożonym Kongregacji Rozkrzewiania Wiary św.

DO UWAGI RODZICOM! W Hallerowje i Konarach na Pomorzu nauczyciel Zulik-Zulikowski wśród nauki szkolnej znieważał Kościół katolicki i duchowieństwo. Wobec tego rodzice 180 dzieci uradzili nie posyłać dziatwy do szkoły tak długo, aż władze nie nadeszlą innego nauczyciela. Sposób ten okazał się skutecznym. Przykład godzien jest nie tylko uznania, ale i naśladowania.

CIEKAWA ANKIETA. Poznański Komitet Akademicki zarządził ankietę na temat religijnych, społecznych i politycznych poglądów słuchaczów Uniwersytetu. Spraw religji dotyczyły owe pytania: 23. (czy odpowiadający jest wierzącym i 24. czy jest praktykującym. Na pytanie 23. aż 1670 t. j. 82.5 proc. podało się za wierzących, a tylko 227, t. j. 11.5 proc. za niewierzących. Niewielka reszta, mianowicie 6 studentów, uważa się za "częściowo wierzących" lub "wierzących z zastrzeżeniem". Liczba praktykujących jest nieco mniejsza od liczby wierzących. Praktykujących było mianowicie 1,434 t. j. 72.7 proc. ogólnej liczby. Niepraktykujących zaś 372 t. j. 10.7 proc., częściowo praktykujących 153, t. j. 8.3 proc.

MSZE ŚW. LITURGICZNE. We Lwowie w seminarjum duchownem odbywają się w każdą niedzielę i święto msze św. dla akademików, którzy biorą w niej czynny udział. Polega to na tem, że obecni na mszy św. akademicy nie tylko odpowiadają kapłanowi celebrującemu św. Ofiarę wraz z ministrantem, lecz wraz z kapłanem recytują "Credo" "Benedictus" i "Agnus Dei", naprzemian powstając z miejsc i klękając przy odnośnych ustępach. Oczywiście każdy czyta z małego mszału. Po pierwszej ewangelji słuchają któtkiej nauki kapłana od ołtarza, zawsze z zakresu liturgji, również przynajmniej pewna część przystępuje do Stołu Pańskiego; po mszy św. odmawiają wraz z księdzem dziękczynienie (po łacinie).

Te msze św. liturgiczne, zainicjowane przez akademików sodalisów, urządza stale Ak. Związek Rekolekcyjny św. Dominika we Lwowie, założony przed kilku laty z inicjatywy śp. ks. Kazimierza Lutosławskiego.