Kronika
Drukuj

ZE ŚWIATA

BISKUPSTWO GDAŃSKIE PRZENIESIONE DO OLIWY. Siedziba biskupstwa gdańskiego została przeniesiona obecnie do Oliwy, przyczem biskup O"Rourke objął probostwo oliwskie.

AMERYKANIE ODNAWIAJĄ ŚWIĄTYNIĘ ŚW. ZOFJI W STAMBULE. Komitet wykonawczy Amerykańskiego Instytutu Architektury postanowił odnowić słynny meczet "Aja Sofia", niegdyś kościół, św. Zofji w Konstantynopolu, uważając świątynię tę za jedno z największych arcydzieł budownictwa świata. Podobno rząd turecki nie sprzeciwia się temu.

NIGDY ZA PÓŹNO. W Londynie otrzymał święcenia kapłańskie ks. A. M. Dale, który już liczy 75 lat życia. Ks. Dale kilka lat temu nawrócił się na wiarę katolicką.

NOWA SEKTA. W Anglji rozpoczęła się na wielką skalę agitacja nowej sekty religijnej; nosi ona nazwę "Dzieci Krzyża" i walczy z wszelkim militaryzmem, który wiedzie do wojny. Agitują oni w całym kraju i starają się przedewszystkiem skłonić żołnierzy do porzucenia swego zawodu. To też głównym polem działania ich są koszary.

PRZEJŚCIE NA KATOLICYZM. Sławna norweska powieściopisarka Sigrid Undset, ostatnio wymieniona jako kandydatka do nagrody Nobla, przeszła z protestantyzmu na katolicyzm.

NAUKA KATECHIZMU PRZY POMOCY FILMU. Nauka katechizmu przy pomocy filmu zostanie w najbliższym czasie zaprowadzona we Francji. Sporządzono już dziesięć filmów długości 450 stóp, z których każdy będzie wyświetlany 40 minut. Filmy te traktują o siedmiu sakramentach. W przygotowaniu filmów brali udział księża archidiecezji paryskiej. W najbliższym czasie zostanie wykonany cały szereg filmów z historji świętych obrzędów od początku chrześcijaństwa aż do czasów obecnych.

RADJO APOSTOŁEM. Angielskie pismo "Katholik Times" oblicza, że w Stanach Zjednoczonych rocznie na katolicyzm nawraca się 80.000 protestantów. Najważniejszym technicznie środkiem ma być radjo. W każdem większem mieście co niedzielę kapłani katoliccy przez radio głoszą kazania, których ogółem słucha miljon osób. Dzięki temu, Prawda nieomylna dochodzi do tych kół, gdzie o niej dotąd nic nie słyszano.

NOWOCZESNY SPOSÓB ODPRAWIANIA MISYJ. Dzienniki zagraniczne podają opis podróży misyjnej, podjętej przez "Tow. katolickich misjonarzy" po małych miastach i wsiach trzech hrabstw w Anglii.

W wyprawie misyjnej wzięło udział liczne grano świeckich i duchownych osób. Zakupiono osobny automobil misyjny, wyposażony we wszystko, co do tej pracy potrzebne. Główną jego część stanowi piękna kaplica, zaopatrzona w ołtarz, przybory liturgiczne, w okna witrażowe gotyckie. Przy pomocy specjalnego mechanizmu wysuwa się z niej w dawnej chwili platforma dla kaznodziei, który z niej głosi słowo Boże. Nowością, którą ten wóz posiada, jest również urządzenie dla ochrony kaznodziei i słuchaczów przed deszczem; dzięki temu misjonarze mogą pracować bez względu na pogodę.

ZNIESIENIE OGRANICZEŃ PRAWNYCH DLA KATOLIKÓW W ANGLII. Parlament angielski zniósł nareszcie wszelkie ograniczenia, jakie krępowały katolikom tamtejszym swobodę ruchów, chociaż w większej części już stosowane one nie były.

Odbudowa świątyni w Kafarnaum

ODBUDOWA ŚWIĄTYNI W KAFARNAUM. W mieście Kafarnaum, znanem z tego, że w niem to P. Jezus rozpoczął swój trud apostolski, w niem uzdrowił sługę setnika, na nie wreszcie, gdy w pysze swej nawrócić się nie chciało, rzucił tak ostre słowa; "A ty Kafarnaum, czyliż wynosić się będziesz? Aż do piekła spadniesz, albowiem gdyby w Sodomie działy się te znaki, które w tobie się działy, może ocalałaby Sodoma" - w mieście tem wpierw wedle przepowiedni Chrystusa Pana zniszczonem przez trzęsienie ziemi, obecnie odbudowują świątynię w której i Chrystus nauczał. Stan obecny podejmowanych robót przedstawia nasza rycina.

SZATAŃSKI POMYSŁ CALLESA. Nie pomogły gwałty ni aresztowania, przeto Calles chwyta się innego środka dla odciągnięcia od prawowitych kapłanów wierne dzieci Kościoła. Rozsyła urzędników swoich przybranych w szaty duchowne, a ci namawiają lud, by przeszedł na stronę rządu. Szatański iście pomysł. A lud oblega kościoły i błaga o zmiłowanie Boże...

U NAS

ODSŁONIĘCIE POMNIKA WŁ. REYMONTA. W pierwszą rocznicę śmierci wielkiego pisarza naszego Wł. St Reymonta odbyło się na cmentarzu Powązkowskim odsłonięcie postawionego na jego grobie pomnika z następującym napisem: "Bogiem zbrojny - Ojczyźnie duchem zaprzysięgły - Piśmiennictwa polskiego chwała - Ziemię plemienną niebem mieć nauczył".

I ZBRODNIARZ... UCZY! Przed lwowskim sądem doraźnym stanął niejaki Edward Koń, oskarżony o morderczy zamach na policjanta. Wyrok zapadł najsurowszy, bo osądzono winnego na śmierć przez powieszenie. Prezydent Rzeczypospolitej na ułaskawienie się nie zgodził.

Przed śmiercią skazaniec wyspowiadał się i okazał wielką skruchę. Prosił żonę, by pracowała i wychowała dzieci na porządniejszych, niż on sam, ludzi. W drodze na szubienicę z zasłoniętymi oczyma zwracał się do publiczności r. prośbą, by mu przebaczono, jak i on wszystkim przebacza swe urazy.

SKRUCHA KS. ORACZEWSKIEGO. Wielkie wrażenie zrobiło w Warszawie oświadczenie, jakie złożył w kurji metropolitalnej ks. Czesław Oraczewski, który, jak wiadomo, po wypadkach majowych złożył suknie duchowne i przystał do socjalistów. Oświadczenie, złożone przez ks. Oraczewskiego, brzmi:

"Oświadczam, że jestem i pragnę pozostać wiernym synem Kościoła katolickiego. Przeciw dogmatom i moralności chrześcijańskiej nie występowałem, a w stosunku do Ojca Świętego i wogóle do wszystkich biskupów katolickich zawsze byłem z największą czcią. Wystąpienie moje było na tle doznanej krzywdy osobistej, ale po zreflektowaniu się uznaję je za niewłaściwe. Tytuł mojej prelekcji "Dlaczego przestałem być księdzem", był użyty nie przezemnie, lecz organizatorów odczytu. Pragnę odtąd gorliwie pracować dla Kościoła katolickiego. Powyższe oświadczenie składam świadomie dla ogłoszenia go w pismach.

Podpisany: Ks. Czesław Oraczewski".

ŚW. TERESA PATRONKA DIECEZJI ŁUCKIEJ. X. Biskup Adolf Szelążek wydał do duchowieństwa i wiernych diec. łuckiej orędzie w sprawie obrania św. Teresy od Dzieciątka Jezus szczególną Patronką tej diecezji. Orędzie rozporządza wybór nowego Patrona zgodnie z kan. 1278 kodeksu prawa kościelnego, domagającego się w tym względzie zgody ludu, duchowieństwa i ordynarjusza Lud wyraża swe życzenie przez podpisanie odpowiedniej prośby. W imieniu duchowieństwa votum swe daje kapituła katedralna. Ordynarjusz wypowiada swe zdanie i przedstawia wybór Patrona do zatwierdzania Stolicy Apostolskiej. - Do orędzia dołączono odpowiednie arkusze, na które proboszczowie mają zebrać podpisy swych parafjan w tej sprawie. "Gaz. Kośc."

NOWY KOŚCIÓŁ POLSKI W BUDAPESZCIE. Dnia 15 listopada odbyło się uroczyste poświęcenie nowego kościoła polskiego, ufundowanego przez budapeszteńską polską kolonję w X-tej dzielnicy Budapesztu Steinbuck. Ceremonji poświęcenia dokonał nuncjusz papieski Cesare Ordenito. Na uroczystości byli obecni przedstawiciele rządu, gminy, polska kolonja, poseł polski w Budapeszcie z członkami poselstwa, oraz liczna publiczność węgierska.