Kronika
Drukuj

Z Rzymu

URODZINY OJCA ŚW. Dnia 1 czerwca br. obchodził Ojciec św. Pius XI 70-lecie swoich urodzin - a tak skromnie, że nawet nie przyjmował w tym dniu żadnych audjencyj.

OJCIEC ŚW. A PRASA. Ojciec św. Pius XI. który w r. 1909 i 10 sam był redaktorem poczytnego pisma katolickiego, rozumie doskonale doniosłość dobrej prasy. "Dziś zwłaszcza - tak się odzywa Ojciec św - kiedy większość ludzi ogląda świat jedynie w zwierciadle gazety, nie jest rzeczą obojętną, jakie zasady ta gazeta głosi. Wspieranie katolickiej prasy jest obowiązkiem każdej katolika". Ojciec św. wyznaczył na maj intencję modlitwy: o rozszeszenie katolickiej prasy.

ZNAMIENNE NAWRÓCENIE. P. Russel, żona ambasadora angielskiego przy Stolicy Św. przeszła na katolicyzm. Chrzest św. i Sakrament Bierzmowania otrzymała z rąk ks. kardynała Maglione; pierwszej komunji św. udzielił jej Ojciec Św., poczem obdarzył ją drogocennym różańcem.

Ze świata

ZJAZD KATOLIKÓW-POLAKÓW WE FRANCJI. W niedzielę dn 15 maja rb. odbył się Zjazd Katolicki Polaków departamentu Seine et Marne. Ks. Prymas Hlond przysłał Zjazdowi życzenia: "Pierwszemu Zjazdowi Polaków z departamentu Seine et Marne w Neaux przesyłam arcypasterskie błogosławieństwo z życzeniem pomyślnych obrad dla dobra Kościoła i dla zjednoczenia drogich sercu memu Polaków: na obczyźnie pod sztandarem Chrystusowym, † August Hlond, Prymas Polski". Na Zjeździe ukonstytuował się Związek Katolicki na cały departament. Wejdzie on w Związek Towarzystw Katolickich na całą Francję, z siedzibą w Lens. W niedzielę dn. 22 maja rb. odbyła bardzo liczna pielgrzymka doroczna Polaków paryskich na cmentarz w Montmorency na groby powstańców.

NIE BISKUP, ALE SUPERINTENDENT. Generalny synod protestancki w Berlinie uchwalił większością głosów nie używać w odniesieniu do swoich zwierzchników kościelnych tytułu "biskup", ale "superintendent geneneralny". Za panią matką, od której pochodzą, niechże i nasi polscy protestanci przestaną tytułować się biskupami, księżmi!

FRANCUSCY PROTESTANCI PRZECIW SZKOLE BEZWYZNANIOWEJ. Delegaci "Semaine protestante" w Mulhouse zważywszy, że źródłem cnót obywatelskich mogą jedynie być nadprzyrodzone ideały wynikające z gruntownej nauki religji, oświadczyli się przeciw laikalnej szkole bezwyznaniowej i wyrazili gorące swe życzenie, aby nauka religji dla wszystkich uczniów była obowiązkową.

OPIEKA NAD KATOLICKIMI DZIENNIKARZAMI. W kościele św. Franciszka Ksawerego w Paryżu odbył się wielki koncert kościelny, z którego dochód przeznaczno na utrzymanie dziennikarzy katolickich. Poseł Abbe Bergey skreślił w przekonywujących słowach położenie dziennikarzy, którzy, poświęcając się dla sprawy katolickiej przeżywać nieraz muszą ciężką dolę.

SZKOŁY W HOLANDJ1. Według oficjalnych sprawozdań w Holandji liczba uczęszczających do szkół wyznaniowych w ubiegłych trzech latach stale wzrastała. Podczas gdy bezwyznaniowe szkoły utraciły 43000 uczniów, szkoły wyznaniowe zdobyły ich 31000. Różniło ta w roku bieżącym jeszcze się powiększy, ponieważ ze 147 nowo wzniesionych szkół początkujących tylko 29 jest bezwyznaniowych, reszta t.j. 118 wyznaniowych.

REKOLEKCJE DLA POLICJI I WOJSKA NA WĘGRZECH. Dla oficerów policji i wojska w Budapeszcie urządzili w tygodniu poprzedzającym niedzielę palmową Benedyktyni, Cystersi i księża świeccy rekolekcje postne. W niedzielę palmową 150 oficerów policji i 1550 policjantów przyjęło komunję św. wielkanocną.

KATOLICYZM A SZTUKA W DANJI. W Danji wszedł w życie nowy związek katolicki, który jednoczy ogół katolickich artystów ze wszystkich dziedzin sztuki, celem wzajemnego wspierania się przez radę i inne rodzaje bratniej pomocy. Warunkiem członkowstwa jest przynależność do Kościoła katolickiego. W planie są wystawy sztuk i regularne zebrania, celem nawiązywania ściślejszych stosunków między wszystkimi artystami.

WALKA Z PORNOGRAFIĄ W IRLANDJI. Licząca 10,000 członków "Catholic Truth Society" w Irlandji zdołała doprowadzić do skutku państwową komisję dla zwalczania pornografji i brudnej literatury.

SEMINARJUM DLA MURZYNÓW. Celem wychowania tubylczego kleru dla murzynów, arcybiskup z Cincinati otworzył seminarjum duchowne, specjalnie poświęcone temu celowi.

MIĘDZYNARODOWA PROCESJA W LONDYNIE. Dn. 13 czerwca rb., odbyła się procesja katolicka o nawrócenie Anglji, w której wzięło udział 30 różnych narodowości. Na czele kroczyła polska procesja z własnymi sztandarami i w strojach narodowych. Ks. Teodor Cichos, rektor Misji polskiej w Londynie, został wybrany przez władze angielskie do głównego komitetu organizacyjnego.

MISJE POGAŃSKIE W EUROPIE. Pogańscy wyznawcy Buddy -z Japonji, Korei i Chin utworzyli związek, którego zadaniem będzie wysyłanie misjonarzy do Europy i Ameryki w celu nawracania na pogaństwo - Wiadomo, że po niektórych wielkich miastach Europy już świątynie pogańskie pobudowano!

DZIECI W BOLSZEWICKIEJ ROSJI. We wszystkich większych miastach rosyjskich, w szczególności w Moskwie i w Charkowie, zanotowano napady nieletnich dzieci w wieku od lat 10 do 16 na przechodniów zarówno w centrum miasta, jak na przedmieściach. Są to dzieci bezdomne, porzucone przez matki, nieotrzymujące żadnych zapomóg na wychowanie dzieci. Urząd pomocy dla bezdomnych dzieci ustalił, że na wiosnę bezdomne dzieci zaczęły czasowo przybywać z północy na Ukrainę. Ilość ich jest taka wielka że władze są bezsilne i nie mogą ich nigdzie ulokować. Większość tych dzieci jest zupełnie zdziczała, są to istoty niebezpieczne zarówno dla siebie, jak i otoczenia. Władze sowieckie zmuszone są tworzyć specjalne kadry policji, douczające ludność, jak się wobec tej klęski ma zachować.

MATKA NAJŚWIĘTSZA - KRÓLOWA REPUBLIKI CHILIJSKIEJ.

Podczas, gdy w Meksyku na porządku dziennym są powstania, przewroty i wojny domowe, Chile przeżyło jedną tylko rewolucję i słusznie może w łacińskiej Ameryce uchodzić za państwo wzorowe, chrześcijański nastrój narodu objawia się w gorącem nabożeństwie to Matki Boskiej. O"Higgins i S. Martin, twórcy politycznej niezależności Chile, w r. 1817 oddali wojsko argentyńsko-chilijskie pod opiekę Marji. Po zwycięskiej walce pod Chacabuco S. Martin złożył swoją buławę w świątyni Przeczystej Dziewicy. Od tego czasu Marja uchodzi za właściwą dowódczynię wojska. Pod koniec r. ub. w parku Consino w Santiago ukoronowano Marję na Królowę wolnej chilijskiej republiki.

ZGON OPIEKUNA GROTY W LURD. Zmarł gorliwy opiekun cudownej groty Matki Boskiej w Lurd, Jan Marjan Laffont. Był on właśnie świadkiem cudownego ukazania się Matki Boskiej błog. Bernadecie. Przez 50 lat pelnił służbę opiekuna koło groty, zawiadując świecami i kwiatami, które pielgrzymi składali ku czci Matki Najświętszej. Przy śmierci liczył już 89 lat życia. Krótko przed śmiercią jeszcze opowiadał o widzeniu błog. Bernadetty. "Była biała, tak biała, że obawiałem się na nią spojrzeć. Ale nie była to białość śmierci, lecz białość aniołów, stojących przed Bogiem". Tak mu się przedstawiała Bernadetta, kiedy miała widzenie. On sam później próbował wejść na wzgórze, gdzie ukazała się Matka Boska, lecz zaledwie się dostał na to miejsce począł drżeć i doznał uczucia jakoby obecnością swoją znieważał to miejsce święte. Zmarłego Jana Marajana pochowano w Lurd.

U nas

PRYMAS POLSKI - KARDYNAŁEM. Dnia 18 maja b. r. na tajnym konsystorzu mianowany został Kardynałem Prymas Polski, arcybiskup poznańsko-gnieźnieński Dr. August Hlond. W ten sposób Polska uzyskuje drugiego przedstawiciela w Kollegjum Kardynalskiem. Cała Polska wita nominację Ks. Prymasa Hlonda na kardynała z radością i wdzięcznością dla Ojca św. Ks. Prymas Hlond jest najmłodszym członkiem Kollegjum Kardynalskiego. Urodzony w roku 1881 , święcenia kapłańskie otrzymał w r. 1905, Administratorem-Apost. dla Śląska został w r. 1922, biskupem śląskim w r. 1925, Arcybiskupem gnieźnieńsko - poznańskim w roku 1926 a Kardynałem w roku 1927.

JUBILEUSZ KS. ARBPA ROPPA. Dnia 9 czerwca b. r. obchodził Ks. arbp Ropp 25-letni Jubileusz swego biskupstwa. Te 25 lat to jeden szereg krzyżów włożonych na barki czcigodnego Jubilata.. W r. 1902 mianowany biskupem saratowskim, a w następnym roku wileńskim - już w cztery lata później zostaje skazany na wygnanie za to, że był gorliwym pasterzem i polakiem. Po 10-ciu latach wygnania zostaje wyniesiony na stolicę arcybiskupią w Petersburgu jako pasterz wszystkich katolików w ówczesnej, powojennej Rosji. Aliści prześladowania bolszewickie już dwa lata później dosięgły go: Ks. Arbp Ropp został uwięziony i skazany na śmierć. Dzięki "wymianom więźniów" odzyskał wolność i przebywa - zdala od swej owczarni - w Polsce.

LIST OJCA ŚW. DO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO. (KPP) Rektor Uniwersytetu Lubelskiego, ks. Józef Kruszyński, otrzymał za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie list od J. Em. Sekretarza stanu Kardynała Gasparjego, który w imieniu Ojca św. dziękuje za złożony adres i przesyła życzenia oraz błogosławieństwo Apostolskie dla Uniwersytetu Lubelskiego. Ojciec św. wyraża radość z powodu pewnych postępów w rozwoju Uniwersytetu i szczególnie podkreśla znaczenie akcji katolickiej. Wyraża następnie głębokie zadowolenie z opieki duchownej, jaka jest udzielana młodzieży akademickiej na terenie Uniwersytetu. Mile wspomina o organizacjach, jak Sodalicje marjańskie żeńska i męska, Towarzystwo misyjne młodzieży akademickiej, "Odrodzenie" i uhuhu przesyła błogosławieństwo apostolskie rektorowi, profesorom i wszystkiej; młodzieży skupiającej się w murach Uniwersytetu Lubelskiego.

KATOLICKI UNIWERSYTET PRZYSTĄPIŁ DO KONFEDERACJI UNIWERSYTETÓW KATOLICKICH. W Lille podczas jubileuszu tamtejszego Uniwersytetu Katolickiego założono konfederację Uniwersytetów Katolickich, do której przystąpił Katolicki Uniwetsytet Lubelski.

DOKOŁA "POLAKA-KATOLIKA". W połowie maja b. r. wydzierżawili OO Pallotyni dziennik katolicki warszawski "Polak-katolik" wraz z "Posiewem" i "Aniołem Stróżem". Nowym Kierownikom tych pism zasyłamy bratnie "Szczęść Boże!"

POLSKA KATOLICKA AGENCJA PRASOWA. W myśl uchwał zeszłorocznego ogólno-polskiego zjazdu katolickiego w Warszawie oraz zgodnie z decyzją zjazdu episkopatu polskiego powstała 2-go b. m. i rozpoczęła pracę Polska Katolicka Agencja Prasowa (KAP ) z siedzibą w Warszawie Krakowskie Przedmieście 71. Dyrektorem tej; agencji jest ks. Józef Gawlikowski, były sekretarz Ligi Katolickiej na Górnym Śląsku.

WYCIECZKA POLAKÓW Z AMERYKI DO POLSKI. W pierwszych dniach maja przybyła do Polski wielka liczba rodaków naszych z za oceanu, bo ponad 200. Goście zwiedzili Warszawę, Poznań, Kraków, Częstochowę i inne miasta polskie. Organizatorem tej wycieczki było Polskie Zjednoczenie Rzymsko-Katolickie, liczące ogółem przeszło 200.000 członków.

PIELGRZYMKA POLSKA DO LOURDES. Z Poznania wyrusza 8. sierpnia b. r. pielgrzymka do Lourdes pod przewodnictwem ks. Czeszewskiego. Zgłoszenia przyjmowane będą pod adresem: Fr. Słomówna, Poznań. Szkolna 10. Koszta prawdopodobnie wyniosą III klasą 700 zł., II klasą 900 zł. Pielgrzymka zwiedzi Paryż, Versailes, Lisieux, Lourdes (4 dni), Avignon, Valence, Grenoble, Vizile, jeziora w Laffrey, La Salette i Lyon. Powrót przez Szwajcarję. Informacji, udziela ks. Czeszewski, Poznań, ul. Ostrów Tumski 9, Kurja Arcybiskupia, tel. 15-03.

WIELKIE SANATORJUM MŁODZIEŻY W ZAKOPANEM. W dniu 20 bm. odbyło się w Zakopanem poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę wielkiego na zachodnio-europejską miarę zakrojonego sanatorjum młodzieży katolickiej "Odrodzenie". Sanatorjum to jest obliczane na 200 blisko miejsc. Poświęcenia dokonał ks. kapelan Cogoliński.

W SPRAWIE ODNOWIENIA KOŚCIOŁA NA SKAŁCE W KRAKOWIE. Zawiązał się w Krakowie Komitet pod protektoratem J. E. Księcia Metropolity Adama Stefana Sapiehy mający na celu poddźwignięcie kościoła skałeckiego z grożącej mu ruiny. Ofiary przyjmują OO. Paulini w Krakowie na Skałce.

DO CZEGOŚMY DOSZLI. We wsi Rudy pow. Puławskiego na zebraniu Koła Młodzieży, będącego pod wpływem Niezależnej Partji Chłopskiej, członek Koła Bronisław Szczęśniak zerwał na ścianie wiszący krzyż z wizerunkiem Zbawiciela, i zaczął go kopać i deptać. Przykład ten naśladował Andrzej Raczyński, również członek Koła. Obu bluźnierców aresztowano.