Kronika
Drukuj

Z Rzymu

O Beatyfikację Piusa X. Do Trybunału Roty św. w Rzymie napływają z całego świata katolickiego postulaty beatyfikacji i kanonizacji zmarłego przed 12 laty świątobliwego papieża Piusa X. Ostatnio wpłynęła, prośba o beatyfikację z Brazylji, nosząca podpisy 5 arcybiskupów i 7 biskupów. W kołach watykańskich twierdzą, że niedługo zostanie rozpoczęty proces beatyfikacyjny, bo akta już w większej części otrzymał "advocatus diaboli" do przeglądu.

Sprawa beatyfikacji 2419 męczenników chińskich. Stolica św. ogłosiła dekret, otwierający sprawę beatyfikacji męczenników-chrześcijan, zamordowanych w Chinach podczas rewolucji bokserów. Liczba ich wynosi 2419.

Uznanie heroicznych cnót Ks. Jana Bosko. Dn. 28 lutego b. r. zatwierdził Ojciec św. wyrok kongregacji obrzędów stanowiący o heroicznym stopniu cnót świątobliwego Ks. Jana Bosko, założyciela Zgromadzenia XX. Salezjanów. Jest powszechne mniemanie, że już w ciągu bież. roku proces beatyfikacyjny Ks. Bosko ukończonym zostanie i tak wielki ten dobroczyńca i przyjaciel młodzieży, a zarazem gorący czciciel Matki Bożej - wyniesiony będzie na Pańskie ołtarze.

Ze Świata

Prześladowanie Kościoła św. - rozpoczęło się na nowo w sposób okrutny w Rosji. W Piotrogradzie aresztowano 5 księży i w tem 3 Polaków), kilku kleryków i 12 sióstr franciszkanek. Do strasznego więzienia na wyspach Sołowieckich zesłano znów kilku księży z diecezji żytomierskiej, zbezczeszczono kościoły, przeprowadzając w nich rewizje itp. Aresztowano również wiele osób cywilnych, zwłaszcza Polaków, pod zarzutem utrzymywania stosunków z aresztowanymi "zdrajcami" kapłanami - Aresztowani i osadzeni w więzieniu zostali następujący księża: ks. Antoni Wasilewski, proboszcz kościoła św. Katarzyny, ks. Jan Trójca, proboszcz kościoła św. Stanisława, ks. Mieczysław Szawdziwnis proboszcz katedry, ks. Dominik Iwanów, sekretarz unji diecezjalnej Paweł Chomicz, proboszcz kościoła św. Kazimierza. W okropnem więzieniu sołowieckiem jest 6 tysięcy osób, których pobyt tamże równa się skazaniu na śmierć.

Pierwsze katolickie pismo w narzeczu murzyńskiem. Misjonarze z kongregacji św. Ducha w Zanzibarze z O. Loogmanem na czele założyli pierwsze pismo katolickie dla murzynów w jednym z narzeczy. Pismo drukowane jest w narzeczu plemienia Kisvaheli. Tytuł tego "Rafiki Ietu" (Nasz przyjaciel). O. Loogman chce pismem tem wyrugować wpływy islamu.

Rycerze Kolumba w Ameryce. Jest to wielkie zrzeszenie świeckich katolików, ku obronie katolicyzmu i walce z wolnomularstwem. Myśl założenia takiego zrzeszenia podał x. proboszcz Michał Mac Graney 16 stycznia 1882 r. Początkowo należało doń 9 osób, w r. 1892 już 6.000, dzisiaj 700.000 w 2.500 towarzystwach. Rycerze Kolumba, zapewne dla ułatwienia sobie propagandy, przyjęli niektóre formy z wolnomularstwa, dotyczące tylko uroczystego przyjęcia, stopni (hierarchji) i zakazu wyjawienia listy członków. Natomiast wewnętrznie żyją ściśle, jak na katolików przystało, raz na miesiąc przyjmują Komunję św. Członkowie łączą się w stowarzyszenie ubezpieczeniowe, które z zysków wydało na dobroczynność w roku zeszłym 900 tysięcy dolarów. Rycerze Kolumba opiekowali się podczas wojny światowej inwalidami wojennymi i chorymi. Prócz tego zajmują się oświatą, tworzą katedry naukowe na wszechnicach, zakładają szkoły wieczorne (313.916 uczniów) i kursy korespondencyjne (nauka przez listy, 8.000 uczniów), prowadzą wykłady dla kierowników młodzieży i otwierają stowarzyszenia młodzieży. Chociaż kierownikami są świeccy, radca duchowny jest w każdym oddziale Rycerzy Kolumba. Pismo ich, miesięcznik "Columbia", rozchodzi się w 750 000 egzemplarzy.

Statystyka wyznań w Stanach Zjedn. Według prywatnych wiadomości zebranych przez stowarzyszenia kościelne, jest w Ameryce praktykujących: katolików 15,655,260, metodystów 8,621,836, baptystów 7.237,921, luteranów 2,465 841, presbyterjanów 2,462,557, wyznawców Kościoła Chrystusowego 1,621,203 anglikanów 1,140,076, prawosławnych 547,450, buddystów japońskich 5,639. Katolicy są więc najliczniejsi w Stanach Zjednoczonych.

Radio w kaznodziejstwie. Od początku stycznia przemawia w Paryżu przez radjo słynny kaznodzieja katedry Notre - Dame ks. Lhande: "Bracia moi - rozpoczął przemowę swoją kaznodzieja - dlaczego miałbym się wahać porozumieć się z wami, nieznani i niewidzialni słuchacze, do których dziś głos mój dochodzi w sposób tak tajemniczy? " Dobrze z pewnością będzie, gdy czasem zamiast muzyki tanecznej, radjo przyniesie słuchaczom swoim Słowo Boże". Również na czas postu planuje się szereg odpowiednich kazań pasyjnych. Przez tę nową formę ewangelizacji usłyszą i niewierzący prawdę Bożą. Zresztą nie jest to konkurencja z kazalnicą, ale nowa trybuna apostolstwa.

U nas

Nowy nuncjusz papieski w Warszawie. Nowym nuncjuszem papieskim został mianowany Monsignore Pellegrinetti, który zajmował dotychczas stanowisko nuncjusza w Belgradzie. Nowy nuncjusz przybędzie do Warszawy dla wręczenia listów uwierzytelniających prezydentowi Rzeczypospolitej już w najbliższych dniach. Mgr. Pellegrinetti

członkiem nuncjatury warszawskiej jeszcze wówczas, kiedy funkcje nuncjusza w Polsce pełnił obecny Ojciec św. Następnie został przeniesiony na przedstawiciela Stolicy Apost. do Belgradu, gdzie położył wielkie zasługi w kierunku ułożenia stosunków schizmatyckiego rządu do stolicy Apost. Nominację Mgr. Pellegrinetti"ego społeczeństwo polskie przyjęło z radością. Nowy Nuncjusz jest osobistością znaną w Polsce Planowaną. Warto dodać, że mówi biegle po polsku.

Czcig. Sł. Boży O. Rafał Chyliński. W Kronice numeru grudn ub. roku uczyniliśmy wzmiankę o staraniach około wznowienia procesu beatyfikacyjnego Czcig. Sł. Bożego O. Rafała Chylińskiego franciszkanina. Obecnie sprawa ta już się toczy. Módlmy się, by uwieńczona została wynikiem pomyślnym i Ojczyzna nasza by w ten sposób używała nowego Patrona w niebie. - Wszelkie łaski otrzymane kiedykolwiek za przyczyną tego sługi Bożego jak też i ofiary na beatyfikację można przesyłać do Klasztoru OO Franciszkanów w Łagiewnikach, p Zgierz, ob. Łodzi.

Nowy biskup polski. Ojciec św. mianował Ks. Dr Kazimierza Tomczaka, profesora seminarjurn duchownego w Warszawie, biskupem sufraganem w Łodzi, Ks. biskup Tomczak liczy lat 44 i znanym jest ze swych prac naukowych w dziedzinie teologji.

I u nas. Posłowie Z. L. N., Ch. D., Katolicko-lud, Piast i N. P. R. zgłosili interpelację do rządu, czy znane mu są prześladowania kościoła katolickiego w Meksyku, które wywołują protest całego katolickiego społeczeństwa Polski. Posłowie domagają się użycia wpływu rządu polskiego w stosunku do czynów gwałtu i bezprawia. Interpelacja zwraca się do rządu z zapytaniem, co myśli w tej sprawie uczynić.

Katolickie miasto. Z końcem grudnia roku 1926 było w Poznaniu 226 789 mieszkańców W liczbie tej zanotowano osób wyznania rzymsko-katolickiego 216 922 protestantów 7.295, osób wyznania mojżeszowego 1 999 i mieszkańców wyznania nieznanego 573.

Przeciw nadużywaniu tytułu ksiądz. "Głos Narodu" czyni słuszną uwagę, że w Polsce zawsze tylko kapłanom katolickim przysługiwała nazwa "ksiądz". Obecnie jesteśmy świadkami nadużywania tej nazwy w celach kompromitowania stanu kapłańskiego lub w celach ułatwienia propagandy fałszu i herezji. Są jednostki zdegradowane, czyli pozbawione kapłaństwa i nie należące do Kościoła katolickiego, a używają w dalszym ciągu nazwy ksiądz. Rozmaici sekciarze, którzy wogóle kapłaństwa nie uznają, by jednak wykorzystać łatwowierność ludu, posiłkują się nazwą "ksiądz", a superintendenci nazwą "biskup". Przeciwko podobnemu nadużyciu należy zareagować jak najenergiczniczniej, gdyż podkopuje to powagę duchowieństwa katolickiego.