Kronika
Drukuj

Z Rzymu

OJCIEC ŚW. PRZYJMUJE KATOLIKÓW MEKSYKAŃSKICH. Dnia 13 kwietnia b. r. przyjął Papież Pius XI wielką pielgrzymki? katolików meksykańskich, którą przyprowadził wypędzony arcybiskup Diaz. W czasie przyjęcia tej wycieczki przez Ojca Św. wypełniło bazylikę św. Piotra 20 tysięcy osób.

ZBLIŻENIE SZWECJI DO RZYMU. Dnia 21 lutego przyjął Papież aa specjalnen posłuchaniu Gustawa V króla Szwecji. Król, jak wiadomo, nie jest katolikiem, a będąc przed wojną w Rzymie zignorował nawet zupełnie Watykan. Czasy się jednak zmieniły. Niedawno temu przecież córka jego księżna Astrid wyszła za belgijskiego następcę tronu - katolika, przyczem uczyniono zadość wszelkim wymaganiom, jakie Kościół stawia przy zawieraniu małżeństw mieszanych. Poza tem już w r. 1921 nastąpiło pewne zbliżenie Watykanu ze Szwecją. Kardynał van Rossum odbył bowiem w tym roku podróż po Szwecji, w czasie której wygłaszał kazania i był wszędzie owacyjnie witany. W 1925 roku norweska Akademja Nauk przesłała Watykanowi uchwałę, wyrażającą cześć dla Papieża Adrjana IV, który był pierwszym legatem papieskim i wielkim dobroczyńcą Skandynawji. Wkrótce potem przybyły do Rzymu dwie szwedzkie pielgrzymki, liczące po kilkaset osób. Odwiedziny króla w Watykanie są nowym dowodem zacieśnienia stosunków krajów skandynawskich, a szczególnie Szwecji ze Stolicą Apostolską.

(Wiad. dla Duch.)

Ze Świata

PROTESTANT O LURD. Pastor kościoła unitaryjnego w Oakland (Kalifornja) wygłosił kazanie do swych wiernych, w którym oświadczył, że po powrocie z Lurd został przekonany o nadprzyrodzoności zjawisk tam zaobserwowanych, a na podstawie Pisma św. stwierdza, że modlitwa może u Boga cudowne zjawiska wybłagać.

ŚMIERĆ BISKUPA NA POSTERUNKU. W dniu 2 kwietnia b. r zmarł w Bukareszcie ś. p. ks. Ottokar Prohaszka, biskup ze Stuhlweis-senburz". Zmarł nagle, na pasterskim posterunku, rażony apopleksją podczas kazania pasyjnego w kościele uniwersyteckim w stolicy Węgier.

Ś. p. Biskup Prohaszka był najwybitniejszym mówcą kościelnym na Węgrzech. żaden z katolickich zjazdów Węgier nie był do pomyślenia bez udziału biskupa Prohaszki. Swojemi wspaniałemi mowami rozpalał entuzjazm tłumów, jak i sfer inteligencji.

Był ponadto świetnym pisarzem religijnym. Prócz głębokiej nauki odznaczał się zrozumieniem współczesnych problemów. Wywierał olbrzymi wpływ na katolickie Węgry, jak również zagranicę. Jedno z jego najpiękniejszych dzieł: "Rozmyślania na tle Ewangelji" wyszło w przekładzie polskim.

Wzruszające są szczegóły jego śmierci. Mówił na temat psychologiczny: "Cierpienia i walki duszy ludzkiej". Mimo odczuwanej słabości i próśb przyjaciół wyszedł na ambonę. Po 10-ciu minutach zasłabł, - pauzy robił coraz dłuższe. Kapelan przyniósł mu szklankę wody i prosił o przerwanie kazania. Biskup mówił jednak dalej. Przyszedł nowy atak. Obecni w kościele lekarze stanęli bezradni. Modlitwy zgromadzonych w kościele odbywały się już w trakcie konania Biskupa...Tak zmarł Biskup węgierski na posterunku.

RZĄD MEKSYKAŃSKI WYDALIŁ ARCYBISKUPA I PIĘCIU BISKUPÓW. Rząd meksykański przed ogłoszeniem cenzury telegramów i telefonów wydalił z terytorjum meksykańskiego arcybiskupa Mora del Rio oraz 5 biskupów meksykańskich. Rząd zarzucał im agitację-przeciwko rządowi w sprawie napadu na pociąg. Ponieważ prócz tego 7 wybitnych księży kościoła katolickiego uciekło na terytorjum Stanów Zjednoczonych, obawiając się prześladowań ze strony rządu. Kościół katolicki w Meksyku pozostał obecnie zupełnie bez przywódców...Rząd meksykański zarzuca księżom katolickim, że pomawiają władze meksykańskie o zorganizowanie ostatniego wielkiego napadania pociąg.

SIEDMIU MISJONARZY POŻARTYCH PRZEZ LUDOŻERCÓW. Ludożercy, zamieszkujący okręg Natana w Australji, zamordowali niedawno i pożarli siedmiu niemieckich misjonarzy i skryli się w swoich norach. Rząd przygotuje wyprawę celem ukarania tych dzikich ludożerców.

POŁOŻENIE KOŚCIOŁA W CHINACH. Roczniki Katolickiej Misji w chinach na r. 1927 podają, że Chiny liczą obecnie 2,240.250, katolików, 56 biskupów i 2907 kapłanów. Około 40 proc. księży t. j. 1184 pochodzi z samych Chin. W seminarjach duchownych przygotowuje się do stanu duchownego 741 kleryków, w konwiktach zaś wychowuje się 1969 chłopców, którzy mają zamiar poświęcić się temu stanowi. Pozatem pracuje w Chinach 248 braci zakonnych chińczyków wraz z 1088 zakonnicami zagranicznemi i 2830 tubelczemi.

MEDYCYNA A RELIGJA. Profesor uniwer. węgierskiego dr. Ludwik Hajos w odczycie swym o związku między religją a życiem nerwowem człowieka stwierdził m. i., że zawód lekarza jest pod wieloma względami zgodny z zawodem kapłańskim. Trzeba dążyć wszel-kiemi środkami do pogłębienia życia moralnego i religijnego. Formy życia religijnego najłatwiej wpoić dziecku w rodzinie, dlatego tak konieczne jest odrodzenie rodziny w duchu religijno-moralnym". Co do mnie, mówił prof. dr. Hajos, trzymałbym kościoły i w nocy otwarte, aby ludzie, prześladowani przez grzech i pokusę, mieli miejsce, gdzie i w nocy znaleźliby moc i pociechę".

U nas

OBRAZ M. B. KODEŃSK1EJ, A PRZEŚLADOWANIA W MEKSYKU. W związku z wielkim wiecem protestacyjnym jaki się odbył w Warszawie w sprawie prześladowań w Meksyku J. Em. ks. Kardynał A. Kakowski otrzymał od komitetu tej manifestacji rezulucję, zwracającą się z prośbą o wystawienie publiczne obrazu Matki Boskiej Kodeńskiej, w celu umodlenia i uproszenia u Niej błogosławieństwa dla katolików meksykańskich, walczących dzielnie w obronie wiary i Kościoła.

Obraz ten jest kopją oryginału znajdującego się w Guadelupe w Meksyku.

Acypasterz stolicy, w porozumieniu z J. E. biskupem podlaskim ks. Przeździeckim, do którego juryzdykcji należy Kodeń, zgodził się na wystawienie obrazu w archikatedrze świętojańskiej w połowie czerwca co będzie uskutecznione przy wielkich uroczystościach. W lipcu przybyć ma z J. E. biskup Przeździeckim na czele pieszej pielgrzymki z Kodnia i przeprowadzi ten obraz do tejże miejscowości.

NOWY BISKUP-SUFRAGAN POZNAŃSKI. Papież mianował Ks. Karola Radońskiego biskupem-sufraganem w Poznaniu. biskup nominat urodził się w r. 1883 w Kościałkowej Górce pod Poznaniem. Po studjach w gimnazjom św. Marji Magdaleny w Poznaniu i dwóch latach filozofji w Heidelbergu, Berlinie i Monachjum wstąpił do seminarjum duch. w Poznaniu, które ukończył w r. 1909. Po kilku latach wikarjatu w Poznaniu objął w r. 1914 (obowiązki spowiednika i kaznodziei katedralnego. Przez dwa lata redagował znany tygodnik "Przewodnik katolicki". Wiele czasu i sił poświęcił katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży; z pod jego pióra wyszedł szereg wykładów i sztyk teatralnych dla scen młodzieży. W roku 1921 zostaj ks. Biskup Radoński proboszczem parafji Serca Jezusowego w Poznaniu na Jeżycach.

Konsekracja nowego biskupa odbyć się ma 29 maja br. w Poznaniu. Wpierw jednak wyjeżdża ks. Biskup Radoński do Rzymu.

BÓżNICA NA LICYTACJI. Gmina żydowska w Sępolnie na Pomorzu, wobec wyemigrowania większości miejscowych żydów do Niemiec, sprzedała tamtejszą bóżnicę w drodze publicznej licytacji. Nabył ją pewien szewc z Sępolna, który podobno ma zamiar zainstalować w niej swój zakład szewski. (Słowo Kat.)