Kronika
Drukuj

Z Rzymu

Obchód uroczystości papieskiej w Rzymie. Z powodu czwartej rocznicy wyboru koronacji Ojca św. Piusa XI odbyła się w kaplicy Sykstyńskiej wspaniała uroczystość. Zgromadziło się 26 kardynałów, liczny zastęp wyższego duchowieństwa, wszyscy dyplomaci oraz znaczny szereg gości zaproszonych. Wśród zwykłych ceremonii zniesiono Papieża w lektyce do kaplicy. Ojciec św. miał na głowie tiarę wysadzaną drogiemi kamieniami, którą otrzymał w darze od miasta Medjolanu, dawniej jak wiadomo - stolicy jego biskupiej. W imieniu duchowieństwa i zebranych dostojników, wyraził życzenia kardynał Locatelli. Papież udzielił następnie błogosławieństwa poczem w pochodzie wrócił do swoich komnat. (Załączamy ilustrację).

Obchód uroczystości papieskiej w Rzymie
Obchód uroczystości papieskiej w Rzymie.

Nabożeństwo za ś.p. ks. Kard. Dalbora. Z inicjatywy rektora kościoła św. Stanisława, ks. prałata Florczaka, odprawiono w Rzymie nabożeństwo żałobne za spokój duszy ś.p. kard. Dalbora. Mszę św. Odprawił arcyb. Pelizzo. Absolucji dokonał kard. Gaspari. Na nabożeństwie była obecna znaczna ilość wyższego duchowieństwa. Ze świata dyplomatycznego obecny był: ambasador francuski Doulcet, ambasador Skrzyński, min. Perłowski, członkowie ambasady w komplecie, charge d’affaires Tomaszewski, radca Mikulski, sekretarz Siemieradzki i konsul Brodzki. Kościół był wspaniale udekorowany i iluminowany. Chór kościelny wykonał pienia żałobne.

Ze świata

Nowy uniwersytet katolicki. OO. Benedyktyni, zasłużeni w dziejach krzewiciele nauki i nauczyciele rolnictwa i rzemiosła ukończyli w Salzburgu budowę nowego uniwersytetu, który ma być centrem dla studiów benedyktyńskich w Niemczech. (Ilustrację podajemy).

Uniwersytet OO. Benedyktynów w Salzburgu
Uniwersytet OO. Benedyktynów w Salzburgu.

Misje OO. Oblatów na świecie. OO. Oblaci dziś po stu latach istnienia zgromadzenia mają 15 biskupów, 1525 ojców, 532 wychowanków seminarjów, 603 braci, 226 nowicjuszów, 1616 uczniów w małych seminarjach. Zgromadzenie dzieli się na 17 prowincyj i 11 wikarjatów misyjnych. Pracują w Ameryce Północnej (na Alasce, w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych), Ameryce Południowej (Boliwii), w Afryce Południowej (Transwaalu, Natalu, dawniej niemieckiej Afryce południowo- zachodniej), na Ceylonie w Indjach (159 Oblatów, w tem 39 ciu ojców na 300,000 wiernych). Cały obszar misyjny Oblatów w różnych częściach świata wynosi trzy czwarte przestrzeni Europy: 714 misjonarzy, w tij liczbie 1 arcybiskup, 9 biskupów, 3 prefektów apostolskich, 486 księży, 46 scholastyków, 160 braci poświęca się misjom. W Europie Oblaci osiedli we Francji, Hiszpanji, Włoszech, Bełgji, Polsce, Niderlandach, Czechach, Anglji, i Szkocji, Irlandji, w Niemczech.

Mussolini zamknął sale dancingowe. Na skutek instrukcji Mussoliniego, prefekci miast włoskich dostali rozkaz zamknięcia wszystkich sal tańca, gdyż - jak głosi okólnik urzędowy - bale są tylko okazją do niemoralności". W ciągu 8 dni zamknięto z górą 1000 sal tańca. Jedynie wieczorki domowe są tolerowane, pod warunkiem, że tancerze i tancerki ukończyli 16 lat i że rodzice ich będą im towarzyszyć i nie spuszczać z oczu" przez cały czas zabawy. - Kiedyż wreszcie nasze władze zdobędą się na podobny czyn?... Czas już najwyższy.

"Ojcze nasz" w parlamencie. W styczniu b. r. otwarto w Kanadzie posiedzenie senatu odmówieniem przez przewodniczącego modlitwy "Ojcze nasz" za pomyślność obrad. ("Osservatore Romano").

Chrześcijańskie Związki Zawodowe na Węgrzech liczą w 35 scentralizowanych związkach z 436 kołami miejscowemi 115 339 członków. Przeszło połowa z tej liczby, bo 58.569 przypada na stolicę kraju Budapeszt. Najsilniejszym związkiem jest związek robotników rolnych z 30.000 członków - kolejarze 18.000, - metalowcy 12.000, - tramwajarze 8.371. Chrześcijański ruchy zawodowy powstał na Węgrzech krótko przed wojną, a rozwijał się pod opieką chrześcijańsko-społecznej partji, kierowanej przez ks. prałata Giessweina. W czasie rządów Bela Kuna związki chrześcijańskie przez rząd bolszewicki zostały zupełnie zniszczone. Po upadku komunizmu doszły do pełnego rozkwitu. Członkostwo w chrześcijańskich związkach zawodowych było legitymacją usposobienia narodowego", to też ci, którzy mieli coś na sumieniu, masowo wpisywali się do Organizacji. Kiedy związki klasowe w ostatnim czasie mogą znowu bez przeszkód się rozwijać, wszyscy ci "niepewni", chwilowo zadekowani, odpłynęli i opuścili organizację. Dla przyszłości chrześcijańskiego ruchu zawodowego na Węgrzech wyjdzie to oczywiście na zdrowie.

Jubileuszowe znaczki pocztowe. Rząd włoski dla uczczenia 700- letniej rocznicy śmierci S. O. Franciszka wydał pamiątkowe znaczki dla opłaty pocztowej po 20, 40, 60 cent. i po 1,25 i 5 lir.

Prasa katolicka w Niemczech. Na ogólną liczbę 3152 wydawnictw perjodycznych 451 jest czysto katolickich. Oto szczegółowe cyfry z niektórych państewek Rzeszy. W Nadrenji ukazuje się 100 czasopism kat., w Westfalji 66, na Śląsku 28, w Bawarji 132, w Baden 39, w Wirtembergii 31, w Prusiech Wsch. 5, w Saksonji i Turyngji 6, w Hanowerze 13, w Hesji 10, i t. d.

Pomnik św. O. Franciszka z Assyżu w Medjolanie. W Medjolanie stanie wkrótce pomnik św. O. Franciszka z Assyżu w związku uroczystościami jubileuszowemi ku czci tego Świętego, obchodzonymi przez całe Włochy i świat. Pomnik będzie się składał z wysokiej kolumny ze statuą św. O. Franciszka na szczycie i czterema płaskorzeźbami na piedestale. Wykonawcą pomnika będzie znany florencki rzeźbiarz, Dominik Trentacoste.

Premjer Mussolini przyjmując zaproszenie komitetu budowy pomnika oświadczył, że przybędzie osobiście do Medjolanu na uroczystą ceremonię położenia kamienia węgielnego dnia 12 kwietnia b. r.

Walka kobiet meksykańskich z policją o kościół. Z Meksyku donoszą o krwawych zaburzeniach, które tam wynikły p d kościołem Katolickim, wówczas, gdy żandarmi usiłowali rozpędzić tłumy wiernych, przeważnie kobiet, które odgadły, iż policja chce opieczętować kościół zgodnie z rozkazami władz. Kobiety w zapalczywy sposób zaatakowały żandarmów. Przywołano przeciwko nim strażaków z sikawkami, ale mimo, iż strumieniami wody zalewano tłum, nie odniosło to żadnego skutku. Policja wkońcu użyła broni palnej i rozpędziła tłumy. Pewna grupa kobiet udała się następnie do ministerstwa spraw wewnętrznych, gdzie odbyły się nowe manifestacje, które stłumiono przy pomocy sikawek strażackich. W wyniku zajść tych czterech mieszkańców odniosło rany, a szef policji raniony został, jak się zdaje, śmiertelnie.

U nas

Kanonizacja błog. Bogumiła. Komitet z biskupem kujawsko- kaliskim ks. Zdzitow eckim na czele, opracował program uroczystości kanonizacyjnych błog. Bogumiła, pustelnika z Koźmina. Uroczystość ta będzie nosić charakter manifestacji narodowo-religijnej. Spodziewany jest udział Prezydenta Rzeczypospolitej, przedstawicieli rządu, Sejmu, Senatu, i całego episkopatu polskiego.

Uroczystości rozpoczną się w przededniu Zielonych Świątek 22 maja. Po odczytaniu dekretu papieskiego, relikwie Świętego zostaną rozdzielone i przesłane do Rzymu, Gniezna. Włocławka i Dąbrowy.

Ks. biskup Laubitz Administratorem Arch. gnieźnieńskiej, Katedra gnieźnieńska wybrała ks. biskupa Laubitza administratorem archidiecezji gnieźnieńskiej.

Zwłoki ks. Arc. Cieplaka jadą do Polski. Dnia 27 lutego odbyło się w N. Yorku w katedrze św. Patricha uroczyste nabożeństwo żałobne z powodu śmierci ś. p. Arcyb. Cieplaka. Przybyło około 5.000 osób. Przy trumnie stanęła honorowa warta hallerczyków. Po lewej stronie zasiadł poseł polski Ciechanowski, poseł generalny Gruszka, urzędnicy poselstwa i konsulatu, oraz ciało konsularne z francuskim konsulem generalnym Mongendre na czele. Po prawej stronie gubernator Stanu Nowego Yorku, gen. Haskel ze sztabem, prezydent miasta Now Yorku Walker, Grzegorz, stary sługa arcybiskupa, wybitne osobistości ze świata amerykańskiego, oraz liczne delegacje.

O godz. 11 poprzedzony przez 70 kleryków, biskupów, prałatów, oraz kilkuset księży, wszedł do prezbiterium kardynał Hayes. Mszę św. celebrował biskup Plagens w asyście licznych djakonów. Podniosłe kazanie wygłosił Schromba (po angielsku) i msgr. Pitas z Buffalo (po Polsku). Podczas Mszy św. pienia żałobne wykonali artyści Metropolitan z Didurem na czele, oraz chór opery.

Po skończonem nabożeństwie zwłoki przewieziono na statek Olimpie gdzie złożono je w specjalnej kabinie. Na trumnie złożono wieniec z laurowych liści, ofiarowany przez poselstwo, oraz liczne wieńce od organizacji i stowarzyszeń polskich. Z ramienia duchowieństwa i kolonji polskich towarzyszy zwłokom do Polski p. Orzechowski, oraz stary sługa Grzegorz.

Świątynia Opatrzności w Warszawie. Komitet budowy świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, mającej być wybudowaną na pamiątkę odrodzenia Polski zbiera pamiątkowe grudki ziemi ze wszystkich historycznych ziem Polski.

Jak świadczą potwierdzone przez władze duchowne, komunalne, i państwowe dokumenty, Komitet zebrał dotychczas grudki ziemi z Racławic, Częstochowy, Grochowa, Woli pod Warszawą, Maciejowic, Radzymina [bitwa w r. 1920), Wilna (z miejsca stracenia powstańców w r. 1863), Nowogródka, Gniezna, Lwowa, Lublina, Podlasia, Wrześni, i t. d. Obecnie ma zabrać do specjalnej urny ziemię z historycznych miejsc Krakowa (Wawel, Skałka, Mogiła Kościuszki), która to ziemia złożona będzie pod kamieniem węgielnym nowej świątyni w Warszawie. Poświęcenie kamienia węgielnego ma odbyć się w połowie bież. roku. Ponadto zebrano na specjalnej tablicy, poświęconej temu historycznemu momentowi, około 2.000 własnoręcznych podpisów wybitnych ludzi Polski współczesnej w tem nuncjusza Rattiego (obecnie Ojca Św.), ś. p. ks. arcyb. Cieplaka, gen. Hallera, b. premjera Ponikowskiego i t. d.

Masoni nie prędko myślą ale radzą. Zjazd wolno-myślicieli polskich, z udziałem 50 delegatów z różnych okolic Polski postanowił przystąpienie do międzynarodówki wolnomyślicieli we Wiedniu. Pozatem omawiano sprawy szkolnictwa średniego, budowy krematorjum i organizacji bezwyznaniowych.

Zdałoby się i u nas. W republice Peru uchwalił parlament niedawno srogie prawo przeciw wydawcom i autorom książek obrażających moralność. Autor i wydawca szkodliwej książki, zmuszeni będą zapłacić karę równającą się cenie brutto 1.500 egzemplarzy wspomnianej książki. Gdyby winni nie byli w stanie zapłacić powyższej sumy - dodaje ustawodawca - będą skazani na wykonywanie w ciągu czterech miesięcy funkcji grabarzy na cmentarzu.