Kronika
Drukuj

Ze Rzymu

Błogosławiony Bogumił. Został ogłoszony dekret, uznający kult Bogumiła, arcybiskupa gnieźnieńskiego z w. XI i potwierdzający zaliczenie go w poczet błogosławionych.

Nowy biskup - sufragan warszawski. Ojciec św. mianował ks. Władysława Szcześniaka, proboszcza parafii św. Barbary w Warszawie, biskupem tytularnym Larandy i sufraganem warszawskim w miejsce zmarłego niedawno ś. p. ks. biskupa Ruszkiewicza.

Nieprzerwana fala pielgrzymów w Rzymie. Od początku roku jubileuszowego do końca maja przybyło do Rzymu 350 tys. pielgrzymów, w tem: 26.000 Francuzów, 24.000 Niemców, 7.000 Polaków, 6.000 Anglików, 4600 Jugosławian, 3.000 Hiszpanów, 2.400 Portugalczyków, 5.000 Północno-Amerykanów, 3.000 Węgrów, 2.600 Austriaków, 2.300 Skandynawów, 3.400 Belgów, 2.000 Szwajcarów i około ćwierć miliona Włochów.

Liczby te dotyczą grupowych, zorganizowanych pielgrzymów, dodać jednak do nich należy conajmniej dwa razy tyle osób, które nie brały udziału w wyieczkach pielgrzymich, a przybywały prywatnie do Rzymu.

Świętokradztwo w bazylice św. Piotra w Rzymie. Rzym jest nadzwyczajnie rozgorączkowany wielką kradzieżą, jakiej dokonano w kościele św. Piotra. Mianowicie złodzieje przez podłogę wdarli się do zakrystii i skradli wielką ilość najróżnorodniejszych klejnotów i świętości, wartości około 4 milionów lirów. Pozatem skradli "pierścień rybaka", który używany był tylko do wielkich uroczystości, a mianowicie do beatyfikacji.

Dzięki energicznemu śledztwu policji, udało się schwytać głównego organizatora kradzieży, oraz trzech jego wspólników. Skradzione przez nich przedmioty odzyskano z powrotem.

Młodzież australijska w Watykanie. Ojciec Święty udzielił posłuchania 170 młodzieży australijskiej, która to młodzież zwiedzając Europę, przybyła też do Rzymu. Wśród niej niewielu tylko było katolików, wszyscy jednak okazali wielkie zainteresowanie się wystawą misyjną i wszyscy byli bardzo wzruszeni w przyjęciu przez Ojca Św. W chwili pożegnania. Papież, zwracając się do sekretarza legacyjnego p. Dorme. który byt obecny w roli tłumacza rzekł: Proszę im powiedzieć. że przed przybyciem do Rzymu spędziliśmy w towarzystwie książek najszczęśliwsze lata naszego życia. Błogosławimy więc przedewszystkiem ich naukom, aby kiedyś Australja otrzymała dobrodziejstwa ich pracy umysłowej. Nauka i wiedza są czynnikami nieoderwanymi w kształtowaniu dużego państwa".

Protestanci w pielgrzymce. Wielce ciekawem było przybycie do Rzymu pielgrzymki ze Skandynawji. Piątą część pielgrzymów stanowili luteranie, w tem czterech pastorów. Zostali wraz z katolikami dopuszczeni do audjencji papieskiej i brali udział w uroczystościach kanonizacyjnych.

Ze świata

Nowa delegacja apostolska. Nowym dekretem Propagandy stworzono obecnie delegację apostolską do Indochin, z Mgr. Konstantym Ainti’m na czele. Nowy delegat będzie miał nadzór na razie nad trzema wikarjatami Kochinchiny, które na 5 milj. mieszkańców liczą 195.000 katolików. W tych trzech wikarjatach znajdują się trzy małe seminarja oraz jedno wielkie. Delegat roztoczy też opiekę nad siedmioma wikarjatami Tonkinu, powierzonymi OO. Dominikanom hiszpańskim. W siedmiu tych wikarjatach skupia się 1 miljon katolików na 12 milionów mieszkańców. Każdy z tych wikarjatów posiada duże i małe seminarjum, co pozwala na poważną rekrutację duchowieństwa krajowego. Z delegacją związana jest prefektura apostolska w Langson, pozostająca pod opieką OO. Dominikanów lyońskich, licząca 2.317 katolików na 200.000 mieszkańców i posiadająca również duże i małe seminarjum, kształcące razem 24 uczniów.

Socjalizm a katolicyzm. Niektóre dzienniki propagują porozumienie polityczne między socjalistami a katolikami. W odpowiedzi na te propozycje "Osservatore Romano" oświadcza, że zasady socjalizmu były zawsze przeciwieństwem nauki katolickiej. Cele antykatolickie socjalizmu, dodaje ten dziennik, nie dadzą się złagodzić. Katolicyzm zaś jest antysocjalistycznym, gdyż ma na celu triumf religijny i społeczny chrześcijaństwa.

Wskutek tego nie ma żadnej możliwości zbliżenia lub kontaktu w jakiejkolwiek dziedzinie między socjalistami a katolikami.

Za zniewagę krzyża zabity kijami. W rejonie słuckim, w pobliżu kolonji Śliwińskich, tłum włościan zabił komisarza bolszewickiego Karraka za zniewagę krzyża. Karrak, przejeżdżając konno przez wieś, zatrzymał się pod krzyżem, zaczął bluźnić, a potem strzelać z karabinu do figury Chrystusa Ukrzyżowanego. Włościanie zatłukli go na miejscu kijami.

Nie udało się! W Utica (stan Nowy-York) masoni utworzyli stowarzyszenie mające na celu braterskie zbliżenie się z katolikami. Na stu członków stowarzyszenia - katolików reprezentowało 50 "rycerzy Kolumba". Hierarchja Katolicka jednak położyła kres temu. "The Pilot", organ oficjalny X. Kard. O"Conneil"a pisze: "Próbować zbratania się z masonerją dla katolików równa się sprzeniewierzeniu się cennemu chrześcijańskiemu dziedzictwu. Takiego bratania się trzeba zaprzestać. Stąd fiasco projektu, który, zdaje się, pochodził od "Rycerzy Kolumba". ("Pro Patria").

Dobry przykład. W Londynie powstało "Towarzystwo publicznej moralności". W tej chwili liczy około 300.000 członków. Zwalcza niemoralne przedstawienia w teatrze i kinie,

I co najciekawsze! Znalazło energiczne poparcie wybitnych artystek i artystów, którzy nie przyjmują ról w sztukach śliskich i niemoralnych.

A u nas?

Pożyteczne kazania. W Wiedniu ma Ojciec Bichlmayr, Jezuita, odczyty o istocie Boskiej, o Chrystusie i Kościele. Przy końcu kazania zaprasza zawsze do dowolnych pogadanek. Olbrzymia sala jest zawsze przepełniona, tak, że często 3 do 5,000 ludności doprasza się dla braku miejsca napróżno o wejście. Po kazaniach stoją jeszcze długo gromady ludzi na dziedzińcu ratuszowym i dysputują rozgrzane, nad co dopiero słyszanemi kazaniami.

Hiszpanie i Belgijczycy w Lourdes. W tych dniach 10 tysięcy pielgrzymów zebrało się w Lourdcs, prosząc Chrystusa i Jego Matkę Niepokalaną o łaski. Poszczególni pielgrzymi ze wszystkich krajów połączyli się z pielgrzymką belgijską i hiszpańską

Mgr. Deploige kanonik z Tnierry przywiózł 2,000 Belgów, flamandów i wallow. Do tych ostatnich przemawiał kanonik Thellier de Poncheville; 200 kolejarzy belgijskich oddało do poświęcenia swój sztandar.

Przez kilka godzin Grota była prawdziwie oblężona przez 6,000 Katalończyków, otaczających kardynała Vidai y Barraquer, arcybiskupa Barcelony, który wracał z Rzymu z 4 biskupami i 600 wiernymi. Na kilka tygodni przed wyjazdem Kardynał polecił przypomnieć we wszystkich kościołach o potrzebie skromności w ubiorach dla pielgrzymki katolickiej.

To też cała pielgrzymka była bez zarzutu, zarówno jak Belgowie zawsze odznaczają się pełną pobożności wiarą i skromnością.

Uzdrowienie konającej w Lourdes. Piętnastu lekarzy zebranych dnia 22 czerwca pod przewodnictwem doktora Marchand"a stwierdziło protokularnie cudowne uzdrowienie Julji Venture z Barcelony.

Od 9 lat nie podnosiła się ona z łóżka. Lekarze orzekli: suchoty w ostatnim stopniu. Chora żadnego posiłku nie mogła przyjmować z trudem zaledwie wypijała odrobinę mleka; wyglądała jak szkielet. Gdy ją zanurzono w wodę cudownej groty w jednej chwili podnosi się zdrowa, idzie swobodnie, żąda posiłku.

Film Misjonarski. W Oratorio San Pietro, instytucji dobroczynnej założonej przez Rycerzy Kolumba, wyświetlono niedawno film, przedstawiający życie misjonarza od chwili pożegnania z krajem rodzinnym do chwili przybycia na teren swej działalności. Zapoznaje on widza z każdą dziedziną pracy misjonarza, jak katechizacja, szkoła, ambulatorjum i t. p. Są tam sceny, z życia misjonarzy w Han-Kow, w Szanghaju, i w innych miejscowościach, Film cieszył się wielkiem powodzeniem.

Otwarcie miejsca pielgrzymek w Marja-Luschari. W dawniejszej Karyntji znajdowało się miejsce cudowne, Marja Luschari, do którego z najdalszych stron świata przybywały pielgrzymki wiernych. Podczas wojny kościół tamtejszy, wznoszący się na t. zw. Świętej górze uległ zupełnemu zniszczeniu, co jednak nie odstraszało pielgrzymów, szukających w miejscu cudownem pociechy i pomocy. Rząd włoski kazał odbudować kościół i dnia 24 czerwca odbyła się uroczystość powrotu cudownego obrazu na dawne miejsce w ołtarzu.

Masoński "Zakon Gwiazdy". "Gazeta Poranna" przynosi ciekawe ,informacje o działającym w Polsce "Zakonie Gwiazdy na wschodzie". Organizacja ta założona w roku 1911, liczy najwięcej członków w krajach anglosaskich. ale i w innych krajach znajdują się jej "sekcje narodowe".

W Polsce istnieją koła tego "Zakonu": w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Lwowie. Cenralnym organem "Zakonu" jest "Herald of the Star"; Artykuły tego pisma są materjałem dyskusyjnym dla członków w Polsce.

"Sanacja" bibljotek. Władze bolszewickie usilnie przeprowadzają sanację" wszelkich bibljotek i księgozbiorów publicznych i prywatnych Bezwzględnie są konfiskowane i niszczone wszystkie księgi Pisma św. i wszelkie dzieła religijne, a także utwory autorów podejrzanych o nastroje religijne. Władze sowieckie na prowincji starają się wykazać nadzwyczajną gorliwość w tej dziedzinie. Doszło do tego, że w niektórych bibljotekach komisje sanacyjne skonfiskowały prawie wszystkie książki.

U nas

Zjazd katolicki w Ostrowie. W dniach 27. 28 i 29 czerwca odbywał się w Ostrowie w Wielkopolsce 6-ty zjazd katolicki. Na zjazd przybyli: ks. prymas Dalbor. ks. arcybiskup Teodorowicz; ks. biskup Przeździecki z Podlasia, ks. biskup Tymieniecki z Łodzi i ks. Hlond, delegat stolicy Apostolskiej na Śląsku, oraz oficjał djecezii Chełmińskiej ks. Bartkowski. Obradom marszałkował mecenas Jankowski z Ostrowia.

W pierwszym dniu zjazdu referat, wygłosił ks. arcybiskup Teodorowicz na temat "Wolność Stolicy Świętej ostoją prawdziwej wolności na świecie". Ks. kardynał Dalbor, witając zjazd, podniósł, że Ojciec św. za pośrednictwem nuncjusza Gaspari"ego wystosował pismo do zjazdu z błogosławieństwem papieskiem, pozatem zaznaczył, że zjazd połączony jest z poświęceniem pomnika ku czci arcybiskupa Mieczysława Ledóchowskiego, który przez dwa lata cierpiał w więzieniu w Ostrowie, w czasie walk kulturnych. Duże wrażenie wywarło przemówienie honorowego marszałka zjazdu, księcia Ferdynanda Radziwiłła b. prezesa Koła polskiego w parlamencie niemieckim.

W drugim dniu zjazdu uroczyste nabożenstwo pontyfikalne odprawił ks. kardynał Dalbor. Kazanie wygłosił ks. Lisiecki, poczem wyruszył wielki pochód stowarzyszeń pod pomnik arcybiskupa Ledóchowskiego. Po przemówieniu prezesa budowy pomnika radcy Van Roy"a ks. kardynał Dalbor poświęcił kamień węgielny pod szkołę powszechną oraz udał się na cmentarz, gdzie poświęcił pomnik na grobie księdza Kompały, założyciela gimnazjum w Ostrowie. Pomnik ten został budowany staraniem uczniów gimnazjalnych. W trzecim dniu zjazdu odbyły się trzy nabożeństwa uroczyste, odprawione przez księdza delegata Stolicy Apostolskiej Hlonda, gwardjana O. Rajnera Gościnskiego oraz ks. biskupa Przeździeckiego. Kazanie wygłosił ks. arcybiskup Teodorowicz. Po trzecim zebraniu plenarnem zjazd zamknięto.

Na zakończenie przemów ks. kardynał prymas, który podziękował komitetowi urządzającemu zjazd i ludności miasta za tak liczny udział w uroczystościach. ("Dzwon Niedź.").

Powstanie djecezji śląskiej. Proklamacja diecezji śląskiej nastąpi We wrześniu b.r., a mianowicie w tym miesiącu wyjdzie bulla papieska wobec czego formalne objęcie diecezji śląskiej przez biskupa nastąpi w październiku lub listopadzie. Biskupem śląskim zostanie dotychczasowy administrator ks. dr. August Hlond. Aż do czasu wybudowania własnej katedry będzie służył za katedrę kościół św. Piotra i Pawła w Katowicach.

Wydobycie monstrancji z jeziora. Z Kiekrza (Poznańskie) donoszą: Z głębin jeziora Kiekrzkiego wydobyli chłopcy Kęsielski i Witkowski pozłacaną monstrancję bez podstawy. Proboszcz z Kiekrza Dukat, któremu chłopcy odnieśli monstrancję uwiadomił o tem niezwłocznie posterunek policji państwowej w Tarnówku. Z jeziorem w Kitkrzu złączone są liczne opowiadania okolicznej ludności. Między innemi podanie głosi o zatopieniu kościoła, którego wieża znajduje się na środku jeziora.