Kronika
Drukuj

Z Rzymu

Pielgrzymka wileńska u Ojca św. Ojciec św. przyjął pielgrzymkę z Poznańskiego i wileńszczyzny. Wśród pielgrzymów był archimandryta Morozow, który niedawno przeszedł z prawosławia na wyznanie grecko-katolickie. Przedstawił go Ojcu św. arcybiskup Cieplak. Ojciec św. bardzo życzliwie powitał pielgrzymów, zwracając się z szczególnie życzliwemi wyrazami do Morozowa. Wspomniał o swym pobycie w Polsce, o którym zachował jak najżyczliwsze wspomnienie. Dla Polski żywi Ojciec św. gorące uczucia, jako dla ważnego członka wielkiej rodziny katolickiej. Ojciec św. udzielił w końcu zebranym błogosławieństwa.

Ze świata

Cud Św. Januarego. Św. January biskup Benewentu poniósł śmierć męczeńską za czasów cezara Djoklecjana. Relikwie Świętego, t. j. głowa i dwie flaszeczki z krwią, zebraną według podania, przez pewną wdowę podczas ścięcia Świętego, przechowywane są we wspaniałej kaplicy przy katedrze w Neapolu. Trzy razy do roku: w pierwszą sobotę maja, 19 września i 16 grudnia, w chwili, gdy naczynie z zaschłą krwią zbliżone zostanie do głowy Świętego, staje się krew świeżą i płynną. Jeżeli cud się nie powtórzy, oznacza to zapowiedź nieszczęścia.

W dniu 19 września b. r. cud, Św. Januarego powtórzył się w obecności wielkiego tłumu. Krew Świętego zaczęła się rozpływać już po 20 minutach. Szybkie rozpłynięcię się krwi uważa za pomyślny znak na przyszłość. Z kościołów rozległy się dźwięki dzwonów, a znajdujące się w porcie okręty dały salwy armatnie, 2,000 pielgrzymów przyglądało się w zachwyceniu cudowi.

Pielgrzymki w Lurd. Do tronu Niepokalanej do Lurd przybyło w dzień Narodzenia N. Marji Panny bież. roku 60,000 pielgrzymów. Musiano dla nich uruchomić 72 nadzwyczajne pociągi.

Taniec zabroniony przez policję japońską. Prezydent policji w Tokio wydał zakaz zabraniający surowo tańców w hotelach i restauracjach; w domach prywatnych wolno tańczyć tylko do dziesiątej. Zakaz skierowany jest głównie przeciw cudzoziemcom; odezwa prezydenta policji brzmi: "Taniec doszedł dzisiaj do takich granic, że szerzy znieprawienie i bezwstyd i władze nie mogą dłużej wobec takiego stanu rzeczy oczu zamykać",

A u nas?!...

Uczczenie pamięci Soboru Nicejskiego. Rocznica Soboru Nicejskiego, który odbył się 1600 lat temu, obchodzona będzie stosownie i do zarządzenia Ojca Świętego, bardzo uroczyście. Obchód, który stanowić będzie punkt kulminacyjny drugiej części Roku Świętego rozpocznie się 7 listopada, przeniesieniem w wielkiej procesji wizerunku Chrystusa z kościoła Scala Santa do Św. Jana Lateraneńskiego, oraz szeregiem nabożeństw, które mają być przeważnie odprawione w obrządku greckim. Dnia 15 listopada uroczystości zakończą się mszą pontyfikalną, u Św. Piotra wedle obrządku greckiego, w obecności Ojca Świętego. Obecność Papieża na takiej mszy świętej należy do wielkich rzadkości i po długiej przerwie zdarzyła się po raz pierwszy w 1907 r. przy sposobności uczczenia 1500 rocznicy Św. Jana Chryzostoma.

O szkołę katolicką. Austrja prowadzi obecnie ostrą walkę na terenie szkolnictwa, pod hasłem: "Dla katolickich dzieci katolicka szkoła". Właśnie pierwsza niedziela po rozpoczęciu nauk w szkołach, poświęcona była w całym kraju, a szczególnie we Wiedniu, propagandzie tej myśli. Przed południem w kościołach zebrały się liczne rzesze zainteresowanych, zwłaszcza rodziców, dla wysłuchania okolicznościowych kazań, wieczorem zaś odbyły się zebrania dyskusyjne w Salach Zofji, we Florisdorfie i w Hernalsie, na których zabierali głos najwybitniejsi prelegenci pedagogowie katoliccy. W salach Zofji odczytano pismo, powitalne ks. kardynała Piffla, który wyraził głęboką radość z utworzenia jednolitego frontu przeciw anty religijnej reformie szkolnej, "która tylko burzy, a budować nie umie". Ks. kardynał zwraca się z wezwaniem do wszystkich rodziców katolickich, przystępowania do katolickich organizacji rodzicielskich, celem obrony najświętszych praw swych dzieci.

Chrześcijańsko-socjalna pielgrzymka do Rzymu. Chrześcijańsko-socjalni, politycy austrjaccy, pod wodzą b. kanclerza, ks. Seipla odbędą pielgrzymkę do Rzymu w czasie między 19 a 28 października. Posłuchanie u Ojca św. naznaczone jest na dzień 24 października. Zamierzone jest zwiedzenie Florencji, Padwy i Wenecji.

Kongregacja Redemptorystów. Wedle ostatniego katalogu, który świeżo się ukazał, kongregacja Redemptorystów liczy 4,993 członków, z których 2,610 są księżmi. Dzieli się ona na 21 prowincji i rozpowszechniona jest we wszystkich częściach świata. Obejmuje też terytorja misyjne, między innemi w Kongo, Australji, w Indochinach, Filipinach, w różnych Stanach Ameryki Południowej. Prowincja belgijska jest szczególnie czynna wśród Rusinów Małopolski wschodniej i Kanady. Aby móc z większym pożytkiem pełnić pracę wśród tych unitów, pewna liczba Ojców redemptorystów przyjęła obrządek wschodni.

Uniwersytety katolickie. Po rozszerzeniu w r. 1875 prawa wolności nauczania na uniwersytety, powstało we Francji 5 uniwersytetów katolickich w Paryżu, Lyonie, Angers, Tuluzie. Zakłady te jednak musiały walczyć z wielkiemi trudnościami. Nie pozwolono im na udzielanie dyplomów, a absolwenci musieli składać egzamina przed profesorami szkół państwowych. I wówczas jednak byli oni systematycznie pomijani przy obsadzaniu posad w służbie państwowej. Przeszkody te, dzięki nietrudzonym usiłowaniom rektorów i profesorów, zostały z: czasem usunięte. Uniwersytety katolickie w pełni okazały swą siłę żywotną i obecnie kształcą doborowy zastęp uświadomionych religijnie pracowników wszystkich zawodów, którzy Kościołowi oddają nieocenione usługi.

Związek lekarzy katolickich. Z inicjatywy biskupa Tarbes i Lourdes Mgr. Schörfera, powstał we Francji Związek lekarzy katolików, do którego mogą należeć wszyscy lekarze katoliccy, bądź biorący udział w pielgrzymkach do Lourdes, bądź interesujący się sprawą uzdrowień w tem miejscu cudownem. Tym sposobem ma się utworzyć ściślejsza łączność tych lekarzy, oraz ułatwić "studjum faktów z Lourdes". Związek stoi wyłącznie na stanowisku religijnem i medycznem z wyłączeniem wszelkiej polityki. Zarząd Związku posiada biuro którem kieruje prezes biura dla stwierdzeń lekarskich w Lourdes.

Prezydent Irlandji na czele pielgrzymki u Papieża. Jak donoszą z Rzymu, przybyła tam pielgrzymka irlandzka w ilości 1.800 osób z prezydentem wolnego Państw i Irlandzkiego Cosgrayem na czele. Rząd włoski powitał prezydenta Cosgraye oficjalnie, jako głowę państwa. Biskup Irlandzki Mac Donell przybył już z pielgrzymką 200-u Irlandczyków do Rzymu.

Pogrzeb patrjarchy Zaleskiego. W Rzymie umarł patrjarcha Zaleski. Zwłoki jego przewiezione zostały do Kościoła San Girolamo gdzie uroczyste nabożeństwo żałobne odprawił ks. arcybiskup Cieplak. Stolicę Apostolską reprezentował kardynał Sincero. Pozatem na nabożeństwie obecny był ambasador polski przy Watykanie, poseł polski przy Kwirynale. wiele osobistości ze świata kościelnego, oraz akredytowani przy Stolicy dyplomaci. Po nabożeństwie zwłoki przewieziono na cmentarz, skąd po pewnym czasie wysłane zostaną do Indji i tam ostatecznie pochowane. Należy przypomnieć, że msgr. Zaleski był przez szereg lat delegatem apostolskim w Indjach wschodnich.

U nas

Odnowienie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. W miesiącu maju b. r. dokonano oględzin obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Komisja konserwatorska doszła do wniosku, że obraz nie był odnawiany przez 200 lat i wymaga śpiesznej restauracji, aczkolwiek niema żadnych obaw, ażeby on uległ zniszczeniu. Restaurację obrazu powierzono prof. Rutkowskiemu, kierownikowi prac konserwatorskich urzędu państwowego.

Nowe biskupstwa w Katowicach. Nadeszła do Katowic wiadomość, że Ojciec św. Pius XI ogłosił bullę nominacyjną, mocą której administrator apostolski ks. Dr. Hlond, Ojciec Zakonu Salezjanów, został zamianowany Biskupem śląskim.

Górny Śląsk stał się w ten sposób samodzielnem biskupstwem i samoistną diecezją.

Masonerja szerzy komunizm. Wileńska policja polityczna aresztowała przed paru dniami prezesa centralnego komitetu wykonawczego komunistycznej partji Białorusi zachodniej, który okazał się również redaktorem nielegalnego pisma komunistycznego "Bolszewik". Przy aresztowanym znaleziono kilka paszportów na różne nazwiska oraz wielką ilość dokumentów, kompromitujących. Wszelako najciekawszą może w tej sprawie będzie inna okoliczność - oto przy aresztowanym znaleziono pieczęć loży masońskiej. Loża ta należała do "okręgu północnego Polski". Aresztowanym jest Rosjanin, człowiek o wyższem wykształceniu, władający wielu językami. Nazwiska swego ujawnić nie chce. Przychwycenie masona na robocie komunistycznej daje jeszcze jeden j dowód tym, którzy wskazywali niejednokrotnie na łączność masonerji z robotą wywrotową.