Kronika
Drukuj

Ze Rzymu

Kongres Eucharystyczny. Pisma włoskie donoszą, że papież Pius XI po odbyciu dłuższych konferencji z bawiącym w Rzymie kardynałem Mundeleinem z Chicago, zgodził się, aby przyszły kongres eucharystyczny odbył się w Chicago dnia 11 czerwca 1926 r.

Będzie to największa manifestacja katolicka, jaka kiedykolwiek w ogóle się odbyła. (życie i Praca).

Major Romaniszyn u Ojca św. Papież przyjął na specjalnej audjencji majora Romaniszyna, który mu wręczył album z widokami Tatr. Ojciec św. wyraził żywe zadowolenie z otrzymanego daru. (Głos Nar.)

Ze Świata

Konkordat bawarski. Sejm bawarski większością głosów koalicji rządowej przyjął konkordat ze Stolicą Apostolską i układ z kościołem ewangielickim. Przeciwko układom głosowali demokraci, socjalni-demokraci, komuniści i hittlcowcy. (Wiad. Arch. Warsz.)

Nawrócenie głośnego Hindusa. Czasopisma argentyńskie donoszą, że Yiba Yibas, sekretarz słynnego poety indyjskiego Rabindranath"a Tagore, przyjął wiarę katolicką. Stało się to w czasie podróży, którą razem z poetą odbywał po Ameryce Południowej.

Nawrócenia w Anglji od roku 1911 do 1922. Catholic Director na r. 1925, podaje ile w ciągu ostatnich lat dziesięciu było wAnglji nawróceń na katolicyzm. Cyfry przedstawiają się następująco:

W roku 1911 przeszło na katolicyzm 3.609 osób.
1912 - 6.511 -
1913 - 7.184 -
1914 - 9.034 -
1915 - 9.367 -
1916 - 8.501 -
1917 - 9.018 -
1918 - 9.402 -
1919 - 10.592 -
1920 - 12.621 -
1921 - 11.621 -
1922 - 12.046 -

Znaczenie religji na uniwersytecie. Ku czci nowo obranego rektora uniwersytetu katolickiego w Waszyngtonie (Stary Zjedn.) wydano bankiet, w którym wzięli udział liczni "przedstawiciele tak władzy duchownej, jak i świeckiej. P. John Tigert, generalny komisarz oświaty w imieniu rządu powitał nowego rektora. "Jestem jednym z tych, mówił, co wierzą w konieczność uświadomienia religijnego - i czuję to dobrze, że zakład naukowy nie jest godzien swego imienia, jeśli nie wnosi ze sobą elementu religijnego. - Twierdzę również, iż wszelkie wykształcenie, o ile nie ma podstaw religijnych, jest niezupełne".

Nasi "postępowcy" gotowi z tego powodu posądzić Amerykę o zacofanie.

Nowy męczennik sekretu spowiedzi. Rzeczpospolita podaje z moskiewskiej "Prawdy" sprawozdanie procesu wytoczonego pewnej młodej kobiecie za zamordowanie męża. Na ławie oskarżonych obok morderczyni zasiadł ksiądz pod zarzutem współwiny. Jego współwina polegała na tem, że wedle twierdzenia morderczyni podczas śledztwa, zaraz po morderstwie poszła ona do niego do spowiedzi, na której wyznała zbrodnię. Władze sowieckie oświadczyły, że spowiednik powinien był zawiadomić o tem władze. Ponieważ zaniedbał tego obowiązku, przeto sąd pociągnął go do odpowiedzialności za współwinę w zbrodni. (Róża Duch.)

Uwolnienie księży polskich. Zwolnieni zostali z więzienia sokolnickiego w Moskwie następujący księża z procesu arcybiskupa Cieplaka: - Wasilewski Antoni, Iwanow Dominik, Matulanis Teofil, Pronkistis Augustyn, Butkowski Franciszek, Jakunowicz Piotr, Małecki Antoni i Trojga Jan. "Lud Katolicki".

U nas

O berło dla Królowej Korony Polskiej. W dniu 5 maja 1921 r. odbył się w Częstochowie zjazd kobiet polskich, celem podziękowania Królwej Korony Polskiej wskrzeszenie Ojczyzny. Uczestniczki zjazdu postanowiły uroczyście ufundować od kobiet polskich berło jako votum dla Królowej naszej. Już blisko cztery lata od tej chwili minęło, napłynęły dary w drogich kamieniach i złocie, ale w ilości niedostatecznej. Ponieważ zaś berło to powinno być gotowe na dzień 3 maja b. r., przeto Komitet zwraca się do wszystkich Polek z gorącą prośbą o spieszne nadsyłaniu darów czy to w złocie czy w klejnotach, czy w gotówce, pod adresem Stowarzyszenia Ziemianek, Warszawa, Marszałkowska 149.

Ojciec św. do Prezydenta Rzeczypospolitej i Narodu Polskiego. Prezydent Rzeczypospolitej otrzymał z Rzymu następującą depeszę:

Do głębi wzruszeni pismem, jakie W. E. raczył do Nas wystosować, imieniem własnem i całej Polski, wyrażamy serdeczne dzięki za ten dowód synowskiego przywiązania i pragniemy z Naszej strony wyrazić gorące życzenia osobistego szczęścia dla W. E. oraz wszelkiej pomyślności dla Waszego tak drogiego kraju. Pius XI.

O krzyże na Uniwersytecie Poznańskim. Sodalicja Marjańska Akademików w Poznaniu zwołała zebranie przedstawicieli wszystkich organizacji i stowarzyszeń akademickich, aby omówić sprawę zawieszenia krzyży w salach wykładowych Uniwersytetu Poznańskiego.

Prezes Sodalicji p. I. Marchwicki wygłosił wobec licznie zebranych referat, w którym wskazał na konieczność zawieszenia krzyży, powołując się na przykłady całego szeregu uniwersytetów zagranicznych, gdzie krzyże widnieją, oraz na szereg najwybitniejszych uczonych świata, którzy byli świecznikami wiary chrześcijańskiej. Na zakończenie podał wniosek, by wspólnie wysłać do Senatu Un. Pozn. podanie treści następującej: "My młodzież Uniwersytetu Poznańskiego zgrupowana w niżej podpisanych Stowarzyszeniach i Organizacjach, prosimy Wysoki Senat o łaskawą uchwałę, by w salach i zakładach Naszej Uczelni zawieszony był krzyż, godło naszych najgłębszych wierzeń i przekonań".

Polski alkoholizm w cyfrach. Na wytwurzenie 100 litrów czystego alkoholu 100 proc. potrzeba mniej więcej 18 centnarów ziemniaków i 3 centnary węgli. - W tegorocznej kampanji ma się według uchwały Rady Spirytusowej wyprodukować 120 miljonów litrów czystego alkoholu. Na to trzeba więc będzie zużyć około 21 miljonów 600 tysięcy centnarów ziemniaków i 3 miljony 600 tysięcy centnarów węgli. Ameryka bogata nie pozwala sobie na taki zbytek. ("Życie i Praca".)

Co się masonom nie podobało w kalendarzu "Rycerza Niepokalanej". Dużo rzeczy. I naprzód, że celem kalendarza było dążenie do uszczęśliwienia ludzkości?!... - Któżby to przypuszczał?!... Następnie zgorszyli się artykulikiem o ś. p. O. Wenantym Katarzyńcu pt. "Nowy polski kandydat na świętego". Aż w cudzysłowach umieścili następujące zdania: że wstąpił do zakonu "posłuszny głosowi powołania", że kształcił "serca i umysły młodych kandydatów do zakonu, jako magister nowicjuszów", że "na tem stanowisku dopełnił ofiary dla Boga i dusz zbawienia" i że "osłabionego gruźlicą" wysłano dla poratowania zdrowia. Po tem wyliczeniu "grzechów" śp. O. Wenantego przytacza owo pismo wspomnienie O. Karola co do zachowania się Zmarłego i zeznanie p. J. Kaniewskiej o jej natychmiastowem uzdrowieniu z ciężkiej choroby po modlitwie za przyczyną śp. O. Wenantego, podczas gdy lekarstwa zawiodły i - wzdycha ciężko. Wreszcie nie wiedząc nawet, że niepokalane poczęcie oznacza wyjęcie z pod grzechu pierworodnego, miesza je z dziewictwem Najśw. Marji Panny i kończy nie dwuznacznem bluźnierstwem.

Módlmy się do Niepokalanej, aby co prędzej pismo to pod tymże redaktorem p. Paryskim i kompanja stało się Jej pismem.