Kronika
Drukuj

Ze Rzymu

Dary Ojca Św. Z okazji rocznicy swej koronacji, Ojciec św. złożył ofiarę dla ubogiej ludności katolickiej w Wiedniu, w ilości 600 tys. franków. Ponadto przesłał 10 tys. frank. na ręce biskupa z Pignerol dla ofiar pożaru w Grand-Puy. (P. K.)

Kard. O"Connel, arcybiskup bostoński, w dniu swego wyjazdu z Rzymu do Ameryki, otrzymał z rąk Ojca św. piękne i bogato oprawne dzieło łacińskie, drukowane w w. szesnastym, p. t.: "De dignitate et officio Cardinalis", wraz z listem papieskim, zawierającym błogosławieństwo dla kardynała, oraz dla kleru i katolików djec. Bostońskiej.

Modły za uniwerstytety katolickie. Stolica św. wydała rozporządzenie odprawiania w kościołach specjalnych modłów na intencję rozwoju uniwersytetów katolickich. Ojciec św. życzy sobie, aby uniwersytety katolickie dążyły nietylko do stworzenia elity sił naukowych katolickich, ale ponadto, aby były żywym przykładem i apologją wiary i cnót chrześcijańskich dla ludu katolickiego. (P. K.)

Telefon bez drutu w Watykanie. Dnia 15 marca wieczorem, w mieszkaniu prywatnem Ojca św. został uruchomiony aparat, za pomocą którego można otrzymywać komunikaty radio - telegraficzne nietylko z Europy, ale i z Ameryki. W chwili uruchomienia aparatu Ociec św. i osoby przy nim wówczas obecne, usłyszały śpiew i muzykę z tragedji Borys Godunow, którą w tym czasie wykonywano w teatrze rzymskim Constanzi. Potem aparat połączono z Londynem, skąd otrzymano inne melodje i motywy muzykalne, trochę jednak zamącone wskutek licznych transmisji radjotelegraficznych. Ojciec św. był bardzo zadowolony z tej pierwszej próby. (P. K.)

Nowi Kardynałowie. Podczas ostatniego konsystorza Papież Pius XI wywyższył JE. X. Arcybiskupa Mundelein"a z Chicago JE. X. Arcybiskupa Hayes"a z Nowego Jorku do godności kardynałów. (N.ż.)

Bibljoteka Watykańska. Ojciec św. Pius XI, dbający tak bardzo o rozwój bibljoteki, zamierza przyłączyć lokale, w których się mieści fabryka mozajki. Odzie przeniesioną będzie fabryka mozajki, jeszcze niewiadomo. (P. K.)

Ze świata

Nawrócenia w Anglji Ogólna liczba nawróceń w Anglji osiągnęła w roku 1922 cyfrę 12.406. Liczba ta z roku na rok wzrasta; tak przeszło na katolicyzm w r. 1916 osób 8501, a w r. 1920 osób 12.621. Mianowicie uwidocznia się wzrost liczby nawróceń od początku wojny światowej tak, że w ostatnim 7-leciu 1916 - 1922 roku nawróciło się razem 74.161 osób. Między wyznaniami, na które Anglja jest znacznie podzielona, zajmie niebawem katolicyzm pierwsze miejsce; nie znaczy to jednak jeszcze, że osiągnie przewagę ponad wszystkiemi wyznaniami razem wziętemi. Kościół państwowy w Anglji miał komunikujących, t. zn. czynnych adherentów 2.294.190; a gdy do tego doliczy się liczbę Szkotów, to ogólna liczba wzrośnie do 2,5 miljonów. Kościół zaś katolicki liczy obecnie 2.580.000 członków, do czego dochodzą konwertyci ostatniego roku.

Przed mniej więcej 75 laty była Anglja uważana że kraj misyjny, zależny od Kongregacji de Propaganda Fide. Obecnie zaś posiada ona 4 prowincje kościelne z 12 biskupami diecezjalnymi i kilku sufraganami. Szkocja posiada 2 arcybisków i 4 biskupów; jest to liczba większa, niż przed reformacją. Ten sam objaw odnosi się do całej W. Brytanji, w której liczba obecna 28 arcybiskupów i biskupów przewyższa liczbę z przed reformacji. W 2572 kościołach pracuje 4530 księży; klasztorów razem jest 800, to jest więcej, niż było kiedykolwiek od założenia Kościoła katolickiego na brytyjskich wyspach. Szkocja miała przed mniej-więcej 100 laty 70.000 katolików, podczas gdy obecnie ich liczy 600.000. Proces rozkładowy który przenika protestantyzm angielski, coraz gwałtowniej popycha w objęcia katolicyzmu i nie brak już nie tvlko pojedynczych nawróceń, ale i całych klasztorów.

(Wiad. Past.)

Odznaczenie J. E. ks. arc. Cieplaka, w Warszawie. .J. E. ks. Arcyb. Cieplakowi przyznano odznakę wojskową za wybitne zasługi czcigodnego pasterza w Rosji w okresie 1917-1919 r.

(Gon. Kai.)

Zgon zasłużonego biskupa.

Dnia 29 marca zmarł w Przemyślu ks. biskup Pelczar, Niedawno, bo dopiero 19 marca obchodził on jubileusz 60-lecia swego kapłaństwa. Jako biskup pracował 25 lat. Pozostawił po sobie liczne dzieła wyjaśniające zasady, naszej wiary św, działalność masonerji i innych wrogów religji; wskazywał on także w swych pismach drogą do prawdziwej świętości.