Kronika
Drukuj

Z Rzymu

POŚWIĘCENIE POMNIKA PIUSA X

28 czerwca b. r. miało miejsce poświęcenie pomnika Piusa X u św. Piotra, w obecności Papieża Piusa XI i świętego Kollegjum. Pomnik stoi naprzeciw tronu papieskiego, w miejscu, gdzie dotychczas ustawiano sarkofagi dla zmarłych Papieży, przed przeniesieniem ich do grobów. Tu tyle lat spoczywały zwłoki Leona XIII, naprzeciw słynnego grobowca z bronzu, Inocentego VIII, dzieła braci Polajnolo.

W samo południe przybył orszak papieski. Gdy Pius XI zajął miejsce na tronie, kardynał Merry del Val, dawny Sekretarz Stanu Piusa X i inicjator pomnika, skreślił dzieje pomnika, podnosząc główne szczegóły panowania świątobliwego Papieża, broniącego niewzruszenie czystości wiary i praw Kościoła. Zakończył podziękowaniem członkom Komisji pomnika, oraz rzeźbiarzowi di Fausto i architekcie Astori. Na znak papieski, zasłona spadła z pomnika i ukazało się oczom widzów dzieło sztuki, powitane oklaskami przez tłumy obecnych. Przemowę Piusa XI, wzruszającą [wzruszjącą] swą podniosłością, przejęto z entuzjazmem i oklaskami trwającemi do Jego odejścia. Pomnik piękny, jako dzieło sztuki i prostotą tak licujący z postacią zmarłego Papieża, wzbudza ogólny podziw i uważny jest, jako jedno z najpiękniejszych dział sztuki w Bazylice św. Piotra i godnym Tego, którego dewizą było: "Omnia instaurare in Christo".

PODZIĘKOWANIE OJCA ŚW.

Sekretarz stanu, Kard. Gaspari przesłał Poincaremu podziękowanie Ojca św. z powodu ułaskawienia skazanego na śmierć za uprawianie sabotażu Georgesa. Jak wiadomo, kara śmierci zamieniona została Georgesowi na dożywotnie więzienie.

Ze świata

TRYUMF KATOLICYZMU

Agencja Wolfa w komunikacie półrzędowym stwierdza sukcesy, odniesione przez katolicyzm za pontyfikatu Piusa XI zarówno we Włoszech, jak i zagranicą. Dzięki propagandzie katolickiej, która rozwija się jednocześnie na terenie socjalnym i moralnym, stwierdzić można obecnie wspaniałe rozbudzenie ducha religijnego w całym świecie. Stwierdzić przytem należy, oświadcza kumunikat, iż w krajach niekatolickich wzmaga się nastrój przychylny dla katolicyzmu. O ile, głosi komunikat, zjawisko to w Ameryce da się wytłómaczyć poważnym napływem imigrantów katolickich, to nie można tego samego powiedzieć o Angli, gdzie ujawnia się zupełnie spontanicznie ciążenie ku Rzymowi we wszystkich klasach społecznych. (Prz. K.).

CUDOWNE UZDROWIENIE

Dn. 5 lipca w Lurd, podczas, gdy Mgr. Mingen udzielał błogosławieństwa Najświętszem Sakramentem, jedna z chorych, Marja Lafon dostąpiła cudownego uzdrowienia. Uzdrowiona liczy lat 40 i od 20 lat chorowała ciężko na wrzód w żołądku, któremu nie mógł zaradzić lekarz z Montpellier, profesor Lapeyre. Chora od lat 18 nie wychodziła z łóżka. Odżywiała się bardzo słabo, jedynie płynami.

Po uleczeniu cudownem, uzdrowioną odwiedził doktór Marchand, w otoczeniu lekarzy, z którymi skonstatował urzędownie, że choroba była istotnie, że uzdrowienie nastąpiło zupełnie natychmiastowo i że nie da się usprawiedliwić przyczyną naturalną. (Prz. K.).

- Przed kilkoma tygodniami 1100 pielgrzymów z hrabstwa Lancester wyjechało do Lourd. Przywieźli też ze sobą żołnierza Wiliama Traynaz, który przed 6 laty został ciężko ranny w Gallipoli. Od tej chwili nie opuszczał on prawie szpitala. Kilkanaście operacji chirurgicznych nie wróciło mu władzy w rękach i w nogach. Zaraz następnego dnia po przybyciu do Lourdes towarzyszący mu rodzice zanurzyli go w cudownej wodzie i już wówczas Traynor natychmiast poczuł, że może poruszać nogami. Stało się to we wtorek, a w środę już zaczął chodzić poraz pierwszy od 6 lat. (L. K.).

WZROST POWOŁAŃ I żYCIA KATOLICKIEGO W ANGLJI

W swym ostatniem liście pasterskim, kardynał Burn zaznacza, że wzrost powołań kapłańskich w ostatnich latach stale się wzmagał. W roku bieżącym tyle powołań zgłosiło się do stanu kapłańskiego, że władza zmuszona była odmówić przyjęcia nad komplet przeznaczony.

Natomiast kościół anglikański, narodowy, uczuwa znaczny brak powołania duchownego. Arcybiskup Kontorbery i Jorku w tym roku nie mają wcale kogo święcić na djakonów.

Kardynał Burn zapowiada w tymże liście pasterskim, że przystępuje do budowy nowych świątyń, pod które teren już został zakupiony. Ofiarność wiernych jest znaczna, jużto, że wszyscy poczuwają się do datków, już też, że katolicy prowadzą życie skromne i oszczędne i tym sposobem, stać ich na jałmużnę dla chwały Bożej.

W Leed odbędzie się kongres młodzieży katolickiej i potrwa przez 4 dni. Zdecydowania w duchu katolickim młodzież i rozumiejąca doniosłość zasad życiowych, żąda między innemi, aby władze państwowe zabroniły prasie podawać sprawozdania z rozwodów małżeńskich.

MARSZAŁEK FOCH W LURD

Przy końcu czerwca marszałek Foch w towarzystwie swej żony, odbył pielgrzymkę do Lurd. Oboje dostojni małżonkowie przy tej okazji, dla okazania uszanowania należnego władzy duchownej, złożyli wizytę biskupowi Schoepferowi.

W Grocie, zachowując zupełnie incognito, pobożni małżonkowie, zmieszani z tłumem, modlili się dość długi czas, poczem zwiedzili całą Bazylikę Matki Bożej Różańcowej.

Marszałek Foch był ubrany po cywilnemu, jedynie miał wstążkę swego orderu na piersiach.

Jest to już druga pielgrzymka do Lurd, którą marszałek Foch odbył w czasie wojny. Nie mamy potrzeby zaznaczać, jak wielki wpływ swą pobożnością szczerą wywiera marszałek Foch na swój naród.

Ludzie zasad zawsze wygrywają i znajdują uznanie choć go nie szukają.

GRÓB ŚW. JANA EWANGIELISTY

Grecy z powodzeniem ponowili znowu próbę odkopania wspaniałego kościoła św Jana w starym Efezie, zbudowanego przez cezara Justiniana w latach 482 - 565.

Kierownik wykopalisk, dr. Sotoriu, podaje o tem bardzo cenne szczegóły Okazuje się mianowicie, że kościół ten, mający długości 120, a szerokości 60 m., jest ściśle podobny do Kościoła sw. Marka w Wenecji i tak jak on, posiada kształt krzyża, oraz pięciokopułową bazylikę. Środek tej budowli zawiera wielkie mauzoleum, tak zwany grób św. Jana Ewangelisty. Nie brak tam napisów, wyrytych w czasach rzymskiego pogaństwa, a także kreśleń, dokonanych przez pielgrzymów z 14-go stulecia, ani też resztek mozaiki, ściennej sztuki malarskiej i t. p. Ślady wskazują, że kościół ten kiedyś bardzo ucierpiał od pożarów i przed "swym upadkiem służył nawet za stajnię. Rozkopy odbywają się w dalszym ciągu.

OTWARCIE KOŚCIOŁÓW W ROSJI

Specjalny wysłannik Watykanu ks. Walsh, który niedawno objeżdżał Rosję sowiecką, zdołał uzyskać u władz sowieckich pozwolenie na otwarcie wszystkich dotychczas zamkniętych kościołów katolickich. Kościoły te otwarto na zasadzie specjalnej umowy dzierżawnej, akceptowanej przez Watykan. (G. W.)

KATUSZE UWIĘZIONYCH KSIĘŻY POLSKICH W MOSKWIE

Korespondent .Gazety Lwowskiej" donosi z Łucka, że skazani na długoletnie więzienia polscy księża w Moskwie żyją w okropnych warunkach, pozbawieni nietylko wszelkich pociech moralnych, ale zmuszeni także znosić głód. Ciepłą strawę zredukowano im do 2 dni w tygodniu. Skutkiem nieludzkiego postępowania władz, jeden z uwięzionych ks. Stanisław Eisman, dostał pomieszania zmysłów. Umieszczono go w osobnej celi bez jakiejkolwiek opieki. W ostatnich czasach aresztowano i osadzono w więzieniu ks. Andrzeja Kobierskiego, prefekta w Humaniu, dalej ks. Józefa Aleksandrowicza i ks, kanonika Aleksandra Kuczyńskiego.

U nas

250 MILIONÓW MAREK ZA ZWRÓCENIE RELIKWIARZA GNIEŹDZIEŃSKIEGO

Hrabina J. W. ogłosiła list, w którym zobowiązuje się wypłacić 250 miljonów marek za zwrócenie relikwiarza z głową św. Wojciecha, zkradzionego w Gnieźnie. W liście tym zapowiada, że ewentualnie wypłata i odbiór może nastąpić poza strefą działania polskiej sprawiedliwości np. w Gdańsku. (L. K.)

WYKLĘCIE KS. FARONA

Były wikarjusz parafji Nowo Wiśnickiej ks. Faron został za wyłamywanie się z pod władzy kościelnej i ostateczne wstąpienie do kościoła narodowego publicznie wyklęty i pozbawiony władzy kapłańskiej. Ks. biskup tarnowski L. Wałęga, rzucając tę klątwę, oświadcza w swym liście do wiernych parafji Nowo - Wiśnickiej, że nie przestaje zanosić gorących modłów do Pana za tym nieszczęśliwym kapłanem i prosi ich wszystkich, by starali się przebłagać Boga za zgorszenie dane przez tego kapłana.

Głos Św. Franciszka - reklama
Ważne dla XX. Dyrektorów III Zakonu św. O. Franciszka. "GŁOS ŚW. FRANCISZKA" wydawany w Kongresówce przez lat pięć dla Braci i Sióstr III Z., wyszedł obecnie we Lwowie pod powyższym tytułem; jako organ Centralnej Rady Głównej tercjarskiej dla XX. Dyrektorów i Przełożonych III Zakonu.