Kronika
Drukuj

Z Rzymu

STARANIA O KANONIZACJĘ PIUSA X

Wszyscy obecni w Rzymie kardynałowie w liczbie 28 podpisali dokument, w którym wspominając na stale rosnącą opinję świętości zmarłego Papieża i na nadzwyczajne uzdrowienia, wyznaczają na postulatora dla sprawy jego beatyfikacji O. Benedykta Pierami Benedyktyna. Francuskie i włoskie czasopisma podają wiele szczegółów z życia Piusa X. Jego przepowiednie ziszczone i uzdrowienia zdziałane za życia. Np.: Na jednej publicznej audjencji był ojciec z synkiem chorym od urodzenia. Papież kazał podać sobie dziecko. Wziął je na kolana. Dziecko natychmiast ozdrowiało. Na zdziwienie otaczających w takich razach odpowiadał "Ja z tem niemam nic wspólnego, to jest moc Boża".

UDZIAŁ SCHYZMATYKÓW W SOBORZE POWSZECHNYM

Program prac przyszłego soboru ekumenicznego przewiduje połączenie Kościoła wschodniego z katolickim. Stolica Apostolska zwróciła się za pośrednictwem kardynała Mercier do chrześcian obrządku greckiego o wysłanie delegacji na sobór. Chrześcijanie, należący do wschodniego kościoła, w zasadzie zgadzają się na podjęcie dyskusji w tej kwestji. - Uchylają się oni od występowania na posiedzeniach plenarnych soborów, natomiast zamierzają zgłosić swą współpracę w posiedzeniach komisyjnych. (L. K).

PATRON MISJONARZY

Ojciec św. ogłosił patronem misjonarzy, którzy prowadzą misje w krajach katolickich, św. Leonarda a Porto Maurizio. (A. A. S.).

MIANOWANIE BISKUPA WŁADYWOSTOKU

Dnia 23 maja na Konsystorzu Ojciec św. ogłosił naznaczenie na katedrę biskupią we Władywostoku J. E. Księdza Karola Śliwowskiego. (A. A. S.).

Ze świata

ZANIK SOCJALIZMU W AMERYCE

Donoszą z Waszyngtonu, że na kongresie partji socjalistycznej stwierdzono, iż liczba socjalistów w Ameryce zmniejszyła się o 90 proc. (L. K.).

POJĘCIA "RELIGIJNE?!" U KOMUNISTYCZNYCH POPÓW

(K. I. P. A.). "Krasnyj Siewer" donosi, że sekciarstwo coraz bardziej rozwija się u Sowietów. Prawie codzień powstają nowe programy religijne. Niedawno Buraksok Rafael, pop schyzmatycki, a były dyrektor szkoły wynalazł program dla rosyjskiego kościoła narodowego. Zasadnicze jego punkty są następujące:

1) Ścisły kontakt z rządem sowieckim.

2) Czuwanie nad biskupami, aby nie mogli rozwijać akcji wrogiej sowietom.

3) Umocnienie duchowieństwa we wierze, by oczywiście rząd sowiecki był poważany, bo tylko rozporządzenia rządu mogą zapewnić wolność religji i sumienia!

4) Stanowcza walka przeciwko młodzieży, która nietylko nienawidzi kościoła, ale także rząd sowiecki.

5) Wyjawianie wszelkich uchybień księży w gazetach.

6) Informowanie rządu sowieckiego o wszystkiem, co się dzieje w rosyjskim kościele narodowym i dowiadywanie się o życzeniach rządu sowieckiego.

7) Usilne wywieranie wpływu na naród rosyjski w powyższym duchu.

ZUPEŁNE BANKRUCTWO KOMUNIZMU W AMERYCE

"Voss. Zeit." donosi z Ameryki, iż w Seraton odbyło się doroczne zebranie związków zawodowych, gdzie uchwalono rezolucyę wyraźnie zwracającą się przeciw komunistom. Wykluczono z zebrania Alfreda Magenknechta, ponieważ stwierdzono, iż utrzymuje on stosunki z rosyjskimi kołami sowieckimi i jest zwolennikiem partji komunistycznej. Również górnicy zrzeszeni w związkach zawodowych uchwalili rezolucję, oświadczającą, iż nie będą tolerować wpływów komunistycznych w swej organizacji. Na zebraniu tem stwierdzono, iż komuniści wydali ostatnio na propagandę wśród robotników amerykańskich 13 miljonów dolarów. (I. K. C).

KARA BOŻA NA BLUŹNIERCĘ

Biorący udział w Iwanowo-Wozniesiensku w antyreligijnych dysputach, połączonych z bluźnierstwem przeciw Bogu, komunista Kozłów, w czasie gdy miał bluźnierczą mowę nagle zaniemówił. Wypadek ten, jak podaje "Prawda" (Nr. 132), wywarł ogromne wrażenie na całej ludności.

Kozłów został wysłany przez bolszewików z Iwanowo-Wosniesienka, aby widokiem swym "nie mącił w głowach" innym.

("Nowoje Wremia" Nr. 654 z r. 1925).

NAWRÓCENIE UCZONEJ W ANGLII

"Catholic New Service" wymienia między nowonawróconymi anglikami doktorkę Letycję Denny Fairffeld. która złożyła wyznanie wiary w Katedrze Westminsterskiej, w ręce Mgra Moyes. Konwertytka jest doktorką medycyny i praw uniwersytetów: londyńskiego i Edynburskiego; znaną jest z niezwykłej inteligencji. (P. K.).

BISKUP W AEROPLANIE

Biskup ze Steinamanger (Węgry) Mikes odbył swoją podróż do Rzymu "ad limina Apostolorum", jak i z Rzymu, drogą powietrzną.

KOMUNIŚCI DBAJĄ O SIEBIE

Berliński "Localanz" donosi, że zamordowany niedawno w Lozannie przedstawiciel Rosji sowieckiej Worowski, posiadał w jednym z banków lozańskich safé, w którym obecnie znaleziono 600 tysięcy funtów szterlingów. Jak wynika z pamiętników Worowskiego, był to jego majątek osobisty.

NAWRÓCENIE KS. DWORZAKA

Donoszą z Pragi, że były przewodnik "Związku duchowieństwa", stojącego na czele rzekomej "reformy" Kościoła, ksiądz Ksawery Dworzak, znakomity pisarz i poeta, który ściągnął na siebie przed 3 miesiącami exkomunikę odwołał swoje błędy, poddał się dekretom świętej Kongregacji z 14.6 i 9.8 1922 r. i powrócił na łono Kościoła. Nawrócenie to przyjął ogół katolicki z wielką radością. (Prz. K.)

UTONIĘCIE BISKUPA

"Tablet" donosi o tragicznej śmierci Mgra Hopkins’a, 79-letniego starca, urodzonego w Birmingham, który w 1868 r., będąc głośnym doktorem, wstąpił do Jezuitów. W 1887 r. był posłany do Honduras, gdzie przebył 35 lat, jako misjonarz, wikarjusz generalny i biskup z Atribis. W r. 1920 był ostatni raz w Rzymie i w Anglji. W czasie podróży w Meksyku, z Belize do Payobisto, w czasie gwałtownej burzy, zatonął statek automobil i utonął biskup oraz 2 zakonnice i 17 podróżnych. (P. K.).

30 KIJÓW ZA PIJAŃSTWO

Aduan-bej zakomunikował komisarzom sprzymierzonych uchwałę rządu tureckiego, wprowadzającą w Konstantynopolu zakaz konsumcji alkoholu. Zamknięto już kilka kawiarń i restauracji europejskich. Nowa ustawa antyalkoholowa przewiduje za pijaństwo doraźną karę w formie 30 kijów. (G. D. K).

U nas

WILNIANIE NIE ZNIOSĄ DŁUŻEJ BARBARZYŃSTA W KOŚCIELE N. M. P.

Z Wilna donoszą nam, że d. 8. VII. w Sali Miejskiej odbył się tłumny wice w sprawie kościoła Franciszkańskiego. Świątynia ta, pod wezwaniem Wniebowzięcia N. Marji Panny, zamknięta w r. 1864 a następnie zamieniona na archiwum państwowe, stoi w samym śródmieściu zawalona foljałami juryzdykcji rządu rosyjskiego, niewzruszony, nietykalny pomnik bezprawia i niewoli Słusznie tedy społeczeństwo wileńskie domaga się natychmiastowego usunięcia archiwum, aby w wolnej Polsce świątynia znowu służyła Niepokalanej dla której przodkowie ją wznieśli. (Ag. wł.)

KRADZIEŻ RELIKWIARZA Z GŁOWĄ ŚW. WOJCIECHA

Z Poznania donoszą, że we środę przedpołudniem został okradziony skarbiec w prastarej katedrze gnieźnieńskiej, zawierający cenne stare relikwie.

Zbrodniarze ukradli między innemi srebrny relikwiarz mieszczący głowę św. Wojciecha, dalej wiele złota i srebra, w tem 7 kielichów złotych i monstrancyę złotą wysadzaną 60 szafirami.

Kradzież została dokonaną w środę w południe, a odkryto ją w godzinach popołudniowych. W środę przedpołudniem zwiedzała katedrę wycieczka złożona z 40 osób i "w tym- samym czasie zajechał samochód w którym znajdowały się 4 osoby. Prawdopodobnie kradzież dokonały osoby jadące automobilem. Wartość skradzionych zabytków, nie licząc już wcale olbrzymiej wartości historycznej, oceniono na 200 miljonów marek złotych. (I. K. C).

CZY PANU JEZUSOWI MIĘDZY NAMI DOBRZE?

Znowu świętokradztwo. - Dnia 3 bm. wieczorem niewyśledzony" dotąd złodziej, zakradłszy się do kościoła parafialnego w Kolbuszowej zabrał z tabernakulum puszkę z komunikantami. Hostję ś. wyrzucił częścią na ołtarz i posadzkę kościelną, częścią na cmentarz kościelny. (L. K.)

SOCJALIŚCI W NIEWOLI ŻYDOWSKIEJ

W zjeździe socjalistów w Hamburgu brało udział kilku członków P. P. S. pod egidą pana Diamanda. Podpisali oni uchwały tego zjazdu, które robią z nich zupełnych służalców niemiecko-żydowskiego socjalizmu, czyli notorycznych [natorycznych] wrogów ich ojczyzny. Kto miał złudzenie, że np. takiego towarzysza Czapińskiego uważać można za Polaka, dozna zawodu, bo podpisując uchwały zjazdu, zobowiązuje się on do posłuszeństwa rozkazom centralnego biura międzynarodówki, a więc do popierania polityki niemieckiej, do zwalczania Francji i ewentualnie do zdrady Polski na rzecz Niemców i żydów. W poczet członków tego centralnego biura wszedł jako przedstawiciel "polskich" socjalistów żyd, p. Diamand.

Nie mogli socjaliści polscy upaść niżej, nie mogli więcej oddać się w nikczemną niewolę sprzymierzonych na Polskę wrogów i gorszego sobie wystawić świadectwa. Socjalizm ma w "każdym kraju odmienną fizjognomję; nigdzie zaś nie jest tak antynarodowym i antypatrjotycznym jak w Polsce, a zarazem nigdzie tak pozbawionym cech rasowych, tak całkiem zżydziałym tak mało inte ligentnym i znikczemiałem. (Rozwój).

RELIGJA W WARSZAWIE W ŚWIETLE CYFR

Wedle spisu z 30. IX 1921 r. jest w Warszawie katolików 595.631, protestantów 19.409, żydów 309,153. (G. W.).

NUNCJUSZ PAPIESKI W KRAKOWIE

Do Krakowa przybył Nuncjusz Papieski, Mgs. Lauri. Obejrzał on Katedrę i Wawel, wyrażając się z zachwytem o wspaniałych pomnikach narodowych Krakowa. Po południu zwiedził saliny wielickie, wieczorem zaś był podejmowany przez pp. Adamów Konopków. Mszę św. odprawił w Katedrze przed ołtarzem" św. Stanisława; o g )dz. 11 powitał go ks. Biskup Nowak w semi-narjum duchownem w imieniu nieobecnego Księcia Biskupa i duchowieństwa. Na powitanie odpowiedział dostojny Gość łacińską przemową, w której dał wyraz swojej radości z pobytu w starym katolickim grodzie. (L. K.)