Kronika
Drukuj

Ze Rzymu

DLA NAUKI KATECHIZMU

Ojciec św. Pius XI w swoim "motu proprio" mówi, że staranna tylko nauka prawd religji może wychować ludzi zdolnych do szerzenia Królestwa Bożego. Dlatego ustanawia on osobny Urząd przy kongregacji Koncyljów, którego zadaniem będzie zorganizować tę naukę. Wszystkie zaś stowarzyszenia katolickie wzywa Ojciec św. do współpracy wedle otrzymanych instrukcji.

ENCYKLIKA O ŚW. TOMASZU Z AKWINU

Z powodu sześćsetlecia kanonizacji św. Tomasza, wydał Ojciec św. Encyklikę, podnoszącą jego świętość i wiedzę.

METODYŚCI W RZYMIE

Obok Watykanu wznosi się wyższe jeszcze wzgórze zwane Monte Mario. Miejsce to upatrzyli sobie Metodyści. Chcieli oni zakupić je za "wszechpotężne" dolary i tam, na urągowisko stojącego obok Watykanu, wznieś swoje budowle. Ale tego już było Rzymianom za wiele. To też posypały się liczne protesty młodzieży katolickiej i różnych związków, tak, że sekciarze musieli tym razem ustąpić.

Ze świata

LOURDES W 1922

"Roczniki Matki Bożej z Lourdes" podają ciekawe szczegóły z ruchu pielgrzymek i życia w Lourdes w r. 1922. Ilość pielgrzymek dosięgała najwyższych dotychczasowych cyfr, zwłaszcza w sierpniu i wrześniu w jednym tygodniu przypadało 11 pielgrzymek. Na święto Narodzenia N. P. 8 września przybyło przeszło 50.000 pielgrzymów.

79 djecezji francuskich wysłało już swoje pielgrzymki dziękczynne [dzięczynne], w myśl wotum Episkopatu francuskiego powziętego w najkrytyczniejszych chwilach wielkiej wojny. Jeszcze tylko 6 djecezji nie spełniło" narodowego wotum, które mają spełnić w roku bieżącym. Po za wotywnemi pielgrzymkami, inne francuskie liczyły, przeszło 225.000 osób. Poza tem różne zagraniczne koło 30.000, oprócz pojedynczych pielgrzymów przybywających osobno. W sławnym liście swym do Biskupa Schoepfera, Pius X wyraził sie: "że świątynia w Lourdes jest najwznioślejszym tronem Tajemnicy Eucharystycznej". Liczba komunji świętych doszła w tym roku do 800.000, ilość Mszy świętych 48.500, nie licząc kościoła paraf, i sąsiednich kaplic.

4 Kardynałów, 119 Arcybiskupów odwiedziło Grotę. Pielgrzymkom przewodniczyli prawie zawsze Biskupi. Kościół Różańcowy otrzymuje wspaniale ozdoby w pięknych mozajkach, nad któremi bezustannie pracują specjaliści. Wznosi się pomnik wdzięczności poświęcony pamięci bohaterów poległych na wojnie. Grota podziemna jest już w znacznej części pokryta mozajkowemi medaljonami z nazwiskami bohaterów.

Nad brzegiem Gave jako przedłużenie "Przytułku Matki Bożej z Lourdes", wznosi się nowa budowa, której sale pomieszczą więcej jak 200 łóżek dla chorych, coraz liczniej przybywających. Od roku 1921 Biuro sprawdzań medycznych zaczęło znowu normalnie działać, bezustanku. Dr. le Bec prezes i Dr. Marchand wiceprezes, utrzymują doskonale tradycje nieodżałowanego d-ra Boissarie. 475 lekarzy przybyło i pracowało w tem biurze i rozpatrywało sumienie tyle cudownych łask Matki Bożej...

MĘCZENNICY KOMUNY

Kardynał Dubois polecił poszukiwanie wszelkich autografów, pism i wydawnictw męczenników, straconych przez komunę w r.1871, mianowicie dotyczy to "sług Bożych", straconych w środę, 24 maja, wewnątrz więzienia "de la Roquette": Arcybiskupa Darboy, proboszcza św. Magdaleny X. Daguerry, X. Allard misjonarza, OO. Jezuitów Clerc i Ducondray, dalej straconych w Piątek 26 maja na rue Haxo: X. Sabattier wikarjusza z Notre-Dame de Lorette. X. kapelana Planchat, OO. Jezuitów Oliyiant, Caubert, dc Bengy, OO. ze Zgr. Picpussieus Radigue, Tuffier, Rauchouze, Tardieu, i seminarzystę z St. Sulpice Seigneret. Wreszcie straconych 27 maja koło Pettie Roquette, Mgr. Surat z Notre Dame, X. Becourt proboszcza Natre Dame de bonne nouvelle O. Houillon misjonarza z Chin.

Celem tych zabiegów są materjały potrzebne do beatyfikacji.

WYŻSZA SZKOŁA DLA ROBOTNIKÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH W BELGJI

W Louvain założona wyższa szkolą dla robotników ma na celu przewodników organizacji robotniczych syndykatów, kooperatyw, kół, związków zawodowych etc.

Cały koszt urządzenia i utrzymania ponoszą robotnicze organizacje, które przysyłała swych uczni. Czas studjów jest dwuletni i obejmuje lekcje religji, moralności, prawa, ekonomji politycznej i społecznej. Wykładają profesorowie uniwersytetu i inni. Inauguracja odbyła się pod przewodnictwem kardynała Mercier, w otoczeniu rektora, Mgr. Ladeuze, senatora O. Rutten, dyrektora dziel socjalnych i wielu deputowanych i profesorów. Szkoła jest dla wallonów i flamandów, o czem w przemowie inauguracyjnej mówił 0. Pergny, rektor nowej szkoły. Przemawiali kardynał Mercier, O. Rutten i student. Poczem zwiedzano zakład.

ZWROT KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Donoszą z Rygi, iż parlament większością 20 głosów odrzucił wniosek mniejszości niemieckiej i tak zwanych norodowych chrześcijan o niezwracanie katolikom kościoła św. Jakóba i innych jak przewiduje zawarty z Rzymem konkordat. Kościół św. Jakóba będzie katedrą biskupa katolickiego.

HOSPICJUM KATOLICKIE

Liga dam katolickich w Angji, założyła hospicjum w Bethleem dla katolików angielskich. W Hospicjum tem udziela się w języku arabskim lekcji katechizmu miejscowej ludności.

ODZNACZENIE MISJONARZA

Ojciec Loubiere z djecezji Rodez, profesor kollęgjum św. Józefa w Cud-dalore, otrzymał od rządu angielskiego najwyższą odznakę, jaką misjonarz może otrzymać, mianowicie order "Kaiser-i-hing" "Cesarz Indji", z nadwyczajnie pochlebnym listem wicekróla, przesyłającym wysoki order "za zasługi, oddane dobru publicznemu w Indjach". Po pojawieniu się wieści o tem odznaczeniu w oficjalnem organie, lord Willingdon, gubernator Madrasu przesłał O. Loubiere najgorętsze powinszowania. Ojciec Loubiere jest jednym z najwpływowszych członków Rady municypalnej w Cuddalore i jedynym Europejczykiem z 32 członków.

MILJONY BEZDOMNYCH DZIECI

Z pogranicza polsko-sowieckiego donoszą, że ilość bezdomnych dzieci, nie mających żadnej opieki, dosięgła na obszarze Ukrainy Sowieckiej 1 miljona 56 tysięcy 290. Jest to liczba dzieci, zarejestrowanych faktycznie, zaś ilość bezdomnych dzieci dochodzi do kilku miljonów. Z liczby tej tylko 14-procent korzysta z niejakiej pomocy sowieckich organizacji, reszta zaś, to jest 86 prc, pozbawiona jest wszelkiej opieki. Wśród dzieci tych szerzą się przestępstwa i choroby. Jak nie ma wzrastać liczba bezdomnych dzieci, skoro władze sowieckie wciąż roztrzeliwują rodziców za coraz to nowe "bunty i powstania"

STRASZNE TRZĘSIENIE ZIEMI W JAPONJI

Przez Amerykę donoszą z Japonji, że wielka część kraju z miastami Jokohamą i Tokio [Jokio] została nawiedzona przez straszne trzęsienie ziemi, które w ciągu kilku minut zniszczyło oba te wielkie miasta. Liczba ofiar w ludziach jest olbrzymia. Tory kolejowe zburzone. Wielka ilość pociągów została wykolejona Tokio całe w płomieniach. Jokohamę zatopiła fala morska. Ludność chroni się na okręty. Książe regent Japonji wraz z rodziną ocalał.

U nas

ZNOWU ŚWIĘTOKRADZTWA

W kościele w Brzostku (diecezji przemyskiej) niewyśledzeni dotąd złoczyńcy dnia 24 ub. m. wieczór zakradli się do kościoła podczas dzwonienia na Anioł Pański, przez ambonę dostali się do zakrystji i skradli monstrację mosiężną pozłacaną i trzy kielichy z chińskiego srebra, przykrywkę z krzyżykiem na naczynie z wodą, koronę z Dzieciątka Jezus i 12 wotów srebrnych pozłacanych. Do tabernakulum dobijali się, ale było zamknięte. Wreszcie spłoszyli ich księża wikarzy, którzy przypadkowo nadeszli, lecz świętokradcy z łupem uszli i, wsiadłszy do powozu, odjechali w stronę Jasła. Zanim zaalarmowano żandarmerję i urządzono pościg, byli już daleko, może za granicą czeską. W dzień zauważono trzech obcych w gumowych płaszczach, przybyłych powozem od strony Jasła, którzy chodzili po sklepach, targowali lecz nie kupowali

- Jeden z najstarszych kościołów krakowskich kościół św. Wojciecha padł również ofiarą świętokradztwa w nocy z czwartku na piątek. Niewykryci dotąd sprawcy rozbili tabernakulum głównego ołtarza, skąd skradli kielich wraz z komunikantami oraz wiele wotów.

- W Kaliszu w nocy z 21 na 22 b. m. niewykryci dotąd sprawcy obrabowali w kościele OO. Reformatów ołtarz Najsłodszego Serca Jezusowego. Złodzieje zabrali kilkanaście srebrnych i złotych wotów wielkiej wartości. Brak wotów spostrzeżono rano. Złodzieje ukryli się w kościele zapewne poprzedniego dnia wieczorem.

PREZYDENT PAŃSTWA W CZĘSTOCHOWIE

Po przybyciu do Częstochowy, p. Prezydent wraz z arcybiskupem Kakowskim udał się pieszo na czele pielgrzymki warszawskiej na Jasną Górę. Gniewa się na to pos. Putek, jak również, że p. Min. Głąbiński odważył się być na Koronacji statuły Matki Boskiej w Gidlach.

ZJAZD KATOLICKI

Tegoroczny śląski zjazd katolicki odbywał się w dniach 8, 9 i 10 b. m. w Królewskiej Hucie i przybrał cechy wielkiej manifestacji religijnej i narodowej. Punktem kulminacyjnem zjazdu było niedzielne nabożeństwo polowe, w którem wzięło udział zgórą 100 tys. osób. Ze wszystkich parafji województwa śląskiego przybyły na zjazd procesje.

GDZIE W POLSCE NAJWIĘCEJ CZYTAJĄ?

Z porównania ruchu księgarskiego w większych miastach polskich okazało się, że obecnie miastem, które najwięcej czyta i najwięcej kupuje książek polskich, jest Poznań. A mianowicie kupuje dwadzieścia razy więcej książek niż Warszawa (o wiele większe miasto!).Dzieje się to dlatego, że w Poznaniu prawie niema analfabetów, mieszczaństwo jest polskie, a robotnik, rzemieślnik i chłop wielkopolski chętnie nabywa książki nietylko dla rozrywki, ale również i dzieła fachowe, potrzebne do kształcenia się w danym zawodzie,