Kronika
Drukuj

Z Rzymu

W SPRAWIE ARC. CIEPLAKA. Kard. sekretarz stanu Gaspari zawezwał szefa misji sowieckiej w Rzymie p, Worowskiego i założył przed nim energiczny protest Stolicy Apostolskiej z powodu wyroku na arcybiskupa Cieplaka.

Wiadomość o rozstrzelaniu ks. Butkiewicza wywołała w Watykanie wielkie wrażenie, tem bardziej, że do ostatniej chwili władze sowieckie zapewniały Waisha, przedstawiciela amerykańskiego, dla niesienia pomocy Rosji, a obecnie prezesa misji papieskiej w południowej Rosji, który w tej sprawie interweniował u sowietów, że proces jest prowadzony ze względów czysto formalnych i że wszyscy księża zostaną ułaskawieni. Ojciec święty, po otrzymaniu wiadomości o wykonaniu wyroku, padł na kolana i ze łzami w oczach modlił się przez dłuższy czas ze swem najbliższem otoczeniem za duszę męczennika. Dzienniki włoskie bez różnicy kierunku potępiają w ostrych słowach nowy gwałt bolszewicki.

Ze świata

PRZEŚLADOWANIE DUCHOWIEŃSTWA W ROSJI

Uwięzienie ks. biskupa Cieplaka i 14 księży przez żydowski rząd w Rosji, a następnie parodja sądu, wywołały protesty całego świata, wyrok zaś, skazujący ks. biskupa Cieplaka i ks. prałata Butkiewicza na śmierć, innych zaś na długoletnie więzienie, wstrząsnęły do głębi sumieniem nawet wrogów Kościoła. Wreszcie rozeszła się wieść, że ks. prałat Butkiewicz został po zbójecku w lochach czerezwyczajki stracony. Oburzenie powstało na obu półkulach świata, a liczne głosy w prasie wzywają rządy, by zerwały stosunki z mordercami i od słów przeszły do czynów.

WALKA Z RELIGJĄ W ROSJI

Donoszą z Moskwy, że walka z religją rozszerza się w całej Rosji coraz bardziej. Prezydjum sowietu moskiewskiego wydało rozporządzenie, zwrócone przeciwko odbudowywaniu i odnawianiu świątyń wszelkich obrządków. Naprawy świątyń mogą się odbywać tylko za każdorazowem zezwoleniem komisarjatu dla spraw oświatowych. Samodzielne naprawianie świątyń jest zakazane.

GŁÓD W ROSJI

Rosyjska agencja telegraficzna donosi, że sytuacja w obszarach dotkniętych głodem znacznie się pogorszyła. Nad Wołgą 4 i pół miljona ludzi znajduje się w strasznem położeniu. Zapasy żywności zmniejszone do połowy racji dziennie wystarczą tylko na 3 miesiące.

LENINOWI GROZI ŚMIERĆ

Donoszą, że atak apoplektyczny powtórzył się u Lenina. Pogorszenie stanu zdrowia Lenina należy przypisać przepracowaniu, jakiemu uległ w czasie ostatniego kongresu komunistycznego. Zarząd partji komunistycznej w Moskwie wybrał Kamieniewa na przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych w miejsce Lenina. Głównym konkurentem Kamieniowa był Stalin, komisarz dla spraw narodowościowych. Trocki wobec niezbyt dobrego stanu swego zdrowia nie był brany w rachubę. Więc i Lenin i Trocki mimo szeregów krasnoarmiejców, nie ujdą rąk - Boga. Módlmy się, by o tem i oni i ich współkoledzy wreszcie na serjo pomyśleli.

U nas

Ś. P. KS. ARCYBISKUP BILCZEWSKI

Zgon arcypasterza nietylko napełnił smutkiem jego djecezję, ale całą Ojczyznę. Arc. Bilczewski urodził się w r. 1860 we wsi Wilamowicach pod Krakowem. Studja odbył w Krakowie, gdzie też został wyświęcony na kapłana. Następnie pogłębiał swą wiedzę we Wiedniu, a w Rzymie badał katakumby; pisał o nich wyśmienite dzieła, skutkiem czego został członkiem Akademji Umiejętności. Wykładał też na uniwersytecie lwowskim, a w roku 1900 został jego rektorem. Po śmierci ks. arcyb. Morawskiego, zostaje arcybiskupem. Na tem stanowisku umocnił wiarę w swej djecezji, powstrzymując rutynizację kraju przez przechodzenie na obrządek grecki, który niestety nieraz ciążył ku schyzmie. Nie szczędził na ten cel ofiar, czego dowodem są liczne kościoły zbudowane, lub odnowione za jego staraniem. Po 22 latach znojnej a obfitej w owoce pracy, wezwał go Pan do wiecznego spoczynku w Sobie.

POWRÓT DWÓCH PARAFJI MARIAWICKICH DO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO.

Wykrycie zaprowadzonych przez marjawitów tajnych małżeństw wśród duchowieństwa, wstrząsnęło sumieniem duchowieństwa" marjawickiego i bałamuconego dotychczas ludu. Następstwem tego jest nawrócenie ks. Jana Modrzejewskiego. Przed kilkunastu laty przyłączył się do marjawityzmu, i jako wikarjusz parafji Okrzeja, zdołał ze swoich zwolenników na terenie tejże parafji utworzyć dwie gminy marjawickie: w Gózdzie i w Grabowie Szlacheckim. Wobec skandali popełnianych przez duchownych marjawickich, ks. Modrzejewski wrócił do Kościoła katolickiego. Biskup podlaski zarządził wobec tego w parafji Okrzeja rekolekcje, które prowadził O. Wiator, kapucyn z Warszawy. Na zakończenie rekolekcji przybył do Okrzei ks. dr. Czesław Sokołowski, biskup sufragan podlaski. Na wieść o zamierzonym powrocie marjawitów do Kościoła, napłynęły liczne rzesze ludu z okolicznych parafji. W dniu 27-ym lutego marjawici przed sumą ustawili się przed kościołem w Okrzei i tu ks. Jan Modrzejewski w przemowie prosił biskupa o przyjęcie tych, których odwiódł od prawdy katolickiej. Biskup, przyjąwszy od zebranych wyznanie wiary, udzielił absolucji i wprowadził ich do świątyni.

Liczba nawróconych wynosi z górą 850 osób. Obie gminy dawnych marjawitów poczyniły uchwały, przekazujące cały majątek kościelny na rzecz Kościoła katolickiego i wystąpiły do p. wojewody lubelskiego o rychłe uznanie ze strony władz państwowych tych aktów. (.Lud. Kat.).

GDZIE SZUKAĆ W POLSCE MASONÓW?

Masoni w Polsce grupują się w Warszawie w istniejącem od października 1920 r. "Stowarzyszeniu Wolnomyślicieli Polskich", założonem przez pp.: Baudoina"a de Courtenay, Halpema, Romualda Minkiewicza, J. Landaua, St. Posnera, D. Jabłońskiego, M. Pankiewicza, K- Sterlinga, H. Raabego i innych. Od maja roku 1922 stowarzyszenie ma swój organ miesięczny "Myśl Wolna".

W grudniu r. z. dr. Jabłoński jeździł do Brukseli i porozumiewał się z Radą Międzynarodową w sprawie organizacji i porządku dziennego następnego Międzynarodowego Zjazdu Wolnej Myśli, który odbędzie się w lipcu r. b. w Warszawie. Głównymi punktami zjazdu warszawskiego będą: 1) szkoły i religję, oraz 2) wolność sumienia i państwo.

Zjazd będzie wstępem do antykatolickiej agitacji w Polsce w wielkim stylu, która na początek domagać "się będzie szkoły świeckiej i od wszelkiej religji "niezależnej." ("Rozwój" N° 14). Ale zależnej niewolniczo od masonerji.

ZJAZD MASONÓW

Bundowska "Fokscajtung" donosi o odbytym w Warszawie zjeździe wolnomyślnych z udziałem 54 delegatów. Między innemi uchwalono: Towarzystwo powinno uprawiać rozległą propagandę swych celów także wśród żydów w żargonie... Chedery są piętnem hańby 20 wieku.

Międzynarodowy zjazd wolnomyślnych ma się odbyć w Warszawie dnia 2 lipca r. b. z udziałem 250 delegatów z całego świata. ("Rozwój" N° 14)