Kronika
Drukuj

Ze Rzymu

WSPÓŁCZUCIE OJCA ŚW.

Nuncjusz papieski J. E. Lauri, złożył Ministrowi Spraw Zagranicznych odwiedziny i wręczył p. Ministrowi telegram następującej treści:

Ojciec święty, bolejąc nad wielkiem nieszczęściem, jakie nawiedziło Warszawę, poleca Waszej Ekscelencji wyrazić imieniem Jego Świątobliwości głębokie współczucie dla Rządu. Jednocześnie Ojciec święty zanosi do Niebios gorące modły za nieszczęśliwe ofiary katastrofy, błagając Wszechmocnego o pocieszenie dla rodzin, dotkniętych strasznym wypadkiem.

- Kardynał Gaspari".

Ze świata

KONGRES EUCHARYSTYCZNY W GENUI

Kongres Eucharystyczny w Genui odbył się z wielką okazałością i z wielkim pożytkiem. Pięć sekcji pracowało bez przerwy. Kongres, odpowiadając wskazaniom Ojca Św., aby katolicy spełniali obowiązek socjalnego apostolatu, zajął się specjalnie organizacją akcji katolickiej w ramach parafji i djecezji. W niedzielę, 9 września, z nadzwyczajną pompą wyszła procesja z kościoła Metropolitalnego przy dźwięku dzwonów całego miasta i oklasków entuzjastycznych zebranych tłumów. O g. 5 Najświętszy Sakrament przybył do portu genueńskiego. Kardynał Legat z innymi wsiadł na pokład "Bucintoro" z olbrzymim pelikanem na froncie i ze sztandarem Genui, przypominającym tyle chwały i zwycięstw na Wschodnich morzach. Pośrodku na pokładzie, pod adamaszkowym wspaniałym baldachimem wielki tron z Najświętszym Sakramentem, przed którym klęczą Kardynałowie, Episkopat, szambelanowie papiescy. Na galerze "Święty Jerzy", płynącej za "Bucintoro", znajdują się władze cywilne i wojskowe i cała genueńska szlachta, niezliczona ilość łodzi i barek płynie dookoła. Najświętszy Sakrament objeżdża port dookoła i Legat Papieski błogosławi morze. O 10 wieczorem "Bucintoro" przybił do lądu i procesja wyruszyła do kościoła św. Wawrzyńca, gdzie błogosławieństwo o 11 wieczorem zakończyło ten niezapomniany dzień.

Kardynał Legat wyraził podziękowanie wszystkim obecnym, klerowi, ludowi, władzom i udzielił błogosławieństwa Apostolskiego, entuzjastycznie przyjętego. Przy odjeździe, kardynałowi wojska oddawały honory.

"Pocieszającą jest rzeczą widzieć tan wielki tryumf i powodzenie wszystkich światowych kongresów w Paryżu, Rio de Janeito, Genui, Nowym Jorku, wkrótce w Chicago. Potężny "to środek w uchrześcijanieniu społeczeństw, w postępie moralnym i społecznym narodów.

UROCZYSTOŚĆ ŚW. BERNARDA Z MENTONY

W kaplicy zamkowej w Mentonie, z okazji tysiącolecia św. Bernarda, założyciela schronisk "wielkiego" i "małego" św. Bernarda w Alpach, przez trzy dni odbywały się uroczystości pod przewodnictwem Mgr. du Bois de la Villerabel, Biskupa z Annecy. Przeszło 5.000 pielgrzymów przybyło z Sabaudji, ze Szwajcarji i Włoch.

Św. Bernard, urodzony w zamku w Mentonie, został kanonikiem w Aoście, ewangelizował górali w najniedostępniejszych dzikich Alpach i choć to był wiek X, jeszcze poganizm ukrywał się w różnych zaułkach i statua Jowisza jeszcze była na wysokości gór, które widziały rzymskie legjony, przechodzące z Włoch do Gallii. Dzieło to św. Bernarda, że ci górale są przywiązani do wiary i pobożności.

NOWY ACYBISKUP W BUENOS-AIRES

Prezydent republiki de Ahear przedstawił Ojcu św. po śmierci Mgra Espinosa Mgra Miguela de Andrea, biskupa z Temnos, na katedrę arcybiskupią w Buenos-Aires. We Francji znane i cenione jest nazwisko nowego arcybiskupa. Wyświęcony w Rzymie w r. 1877, został Doktorem Teologji w Gregorjanum; na biskupa konsekrowany w r. 1919. "Kurjer z la Plata" podnosi jego znakomitą działalność socjalną i naukową tak w djecezji, jak w Uniwersytecie Katolickim w San Miguel. "Koło Centralne Robotnicze", "Unia ludowa katolicka" - to jego dzieła.

Światłość jego umysłu, gorącość uczuć, niewyczerpana energja, a obok tego wysoka Kultura i pobożność, czynią go prawdziwie godnym nowego wysokiego stanowiska.

O UWOLNIENIE KS. BISK. CIEPLAKA.

Donoszą z Warszawy, że rząd sowiecki zwrócił się do rządu polskiego z propozycją wymiany szeregu uwięzionych w Polsce działaczy komunistycznych, w zamian za X. arcybiskupa Cieplaka i 14 księży polskich, uwięzionych w Moskwie. Między innemi rząd sowiecki żąda wydania aresztowanych we Lwowie w styczniu b. r. przy likwidacji szajki szpiegowskiej, niejakiego Lokiera i Monszajna. Propozycja rządu sowieckiego została przyjęta i rozpoczęto w_tej sprawie rokowania.

KSIĄDZ, LAUREATEM FUNDACJI "CARNEGIE"

Fundacja "Carnegie" udzieliła srebrnego medalu i nagrody 5000 franków proboszczowi z Pontigny (Yonne), księdzu Tauleigne, za poświęcenie i wytrwałość, z jakiemi pracuje nad radiologją,mimo ciężkie uszkodzenia, doznane od promieni X.

W optyce, fotografji kolorowej, elektromagnetyce jego doświadczenia są wielkiej wartości naukowej.

U nas

POŚWIĘCENIE BAZYLIKI NAJSŁ. SERCA JEZUSOWEGO W WARSZAWIE

Po Krakowie obecnie także Warszawa otrzymuje wspaniały kościół Najsł. Serca Jezusowego. Stanął na Szmulowiźnie, fabrycznej dzielnicy Warszawy. Jest kopją rzymskiej bazylki św. Pawła, a budowa jego ciągnęła się od roku 1907 z niejaką przerwą podczas wojny. Fundatorką kościoła jest księżna Marja z Zawiszów Michałowa Radziwiłowa.

Obecny Ojciec św. będąc nuncjuszem w Polsce, podziwiał wspaniałość tej budowy, a zostawszy papieżem, nadał nowemu kościołowi godność bazyliki jeszcze przed poświęceniem, co się dotychczas nie zdarzyło podobno nigdy. Poświęcenie kościoła dokonał dnia 16 bm. kard. arcybiskup Kakowski. Świątynia może pomieścić 12.000 wiernych.

POWRÓT METROPOLITY SZEPTYCKIEGO DO LWOWA

Po złożeniu zapewnienia lojalności dla Państwa polskiego, motropolita Szeptycki powrócił bez przeszkody do Lwowa:

Po drodze z Warszawy zatrzymał się w Przemyślu, gdzie przenocował u tamtejszego grecko katolickiego biskupa ks. Kocyłowskiego. Z Przemyśla wyjechał Metropolita ks. Szeptycki w piątek o godz. 4 tej po południu. W drodze towarzyszył mu biskup Kotyłowski. Do Lwowa przybył ksiądz Metropolita o godz. 7-ej min. 15 wieczorem i udał się bez żadnych cere-monjalnych powitań wprost do zabudowań Swiętojurskich. Na placu Św. Jura zebrała się grupka młodzieży, która jednakże nie doczekawszy się Metropolity, rozeszła się do domów.

ZNOWU OKRADZIONO KOŚCIÓŁ

Niewyśledzeni sprawcy włamali się przed kilku dniami w nocy do kościoła we wsi Ostówka w powiecie raszyńskim i skradli srebrny krzyż wagi 1 i pół funta, 3 srebrne kielichy, komplet naczyń do chrztu, 12 srebrnych lichtarzy i t. p., wyrządzając szkodę na półtora miljarda marek.

PREZYDENT WOJCIECHOWSKI CHRZESTNYM OJCEM

Rolnik z Odolanowie (woj. poznańskie), właściciel 7 morgów gruntu, Wacław Olszanowski, zwrócił się do Prezydenta Rzplitej z prośbą o pozwolenie wpisania Prezydenta do ksiąg metrykalnych jako ojca chrzestnego jego siódmego z rzędu syna Marjana. Pan Prezydent uczynił zadość prośbie Olszanowskiego i ofiarował mu swój portret z własnoręcznym podpisem.