Kronika
Drukuj

Ze Rzymu

OJCIEC ŚW. I PRASA KATOLICKA

Papież na przyjęciu pielgrzymki medjolanskiej, która reprezentowała i djecezjalną "dobrą prasę", wypowiedział dłuższą mowę o znaczeniu dobrej prasy, o konieczności zakładania wszędzie dobrych dzienników i rozszerzania lektury takowych, o odpowiedzialności tych obojętnych katolików, którzy bezmyślnie często czytają i prenumerują obojętne lub złe dzienniki, o szkodzie, jaką wyrządza zła prasa.

KAZANIE KARDYNAŁA KAKOWSKIEGO

W dniu 11 listopada, bawiący tam J. E. ks. kardynał Kakowski wygłosił w kościele OO. Jezuitów włoskie kazanie na cześć św. Jozafata jako w 300-letnią rocznicę jego męczeństwa. Uroczystość odbyła się z wielką okazałością, przy licznym udziale publiczności rzymskiej, tak świeckiej, jak duchownej.

Ze świata

O BEATYFIKACJĘ PIUSA X

Kardynał Lucon gorącym listem przyłącza się do prośby licznych biskupów o beatyfikację Piusa X.

KATOLICYZM W SZKOCJI I NA WYSPACH SHETLAND

Szkocja od tak zwanej reformacji znaną jest z kalwinizmu zaciekłego swej ludności; ale katolicyzm się rozszerza, W małej wiosce Carfin, w djecezji Glasgow, górnicy wybudowali grotę M. B. z Lourdes. Od tego czasu miejsce to stało się głośnem. Tłumy pielgrzymów ściągają; na Boże Ciało przybyło 50 tysięcy. Dzieją się wielkie łaski i cuda. Wyspy Shetlan i są oddzielone od lądu morzem często burzliwem, "Liga kobiet katolickich" i "Apostolstwo morza" wybudowały tam hotel dla dziewcząt, zatrudnionych przy rybołówstwie. Obecnie na Orkney w Kirwall jest ksiądz stały i kaplica. Obsługuje od czasu do czasu Lervick, główne miasto Shetland, gdzie katolicy są za ubodzy, aby utrzymać księdza. Dla tych więc katolików nowy hotel w Lervick będzie centrum apostolstwa i wzmocnienia.

NAWRÓCENIE ARCHIMADRYTY SERGIUSZA DABICZA

W Paryżu przeszedł niedawno na łono Kościoła Katolickiego wysoki dostojnik prawosławny arch. Sergjusz. Doktór prawa i teologji; przez 6 lat był kapelanem legacji rosyjskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w Grecji, następnie wydelegowano go do zachodniej Europy, jako przedstawiciela administracji cerkiewnej kilku djecezji prawosławnych południowej Rosji. Wreszcie ostatnimi czasy zajmował odpowiedzialne stanowisko rektora cerkwi prawosławnej w Austrji, Węgrzech i Niemczech. Ceremonji przejścia do Chrystusowego Kościoła dokonał X. biskup Chaptal.

NOWY WIELKI DZIENNIK POLITYCZNY KATOLICKI

Zaczął wychodzić w Strasburgu nowy wielki dziennik polityczny katolicki pod nazwą "Echo Alzacji Lotaryngji," Dyrektorem jego jest poseł dr. Pfleger. - Czy to nie wstyd dla nas? Polska, kraj katolicki kilka razy większy od Alzacji z Lotaryngją, nie może się jeszcze zdobyć na podobny dziennik czysto katolicki!!...

STAN RELIGIJNY POLAKÓW W AMERYCE

Rozwój na polu religijnym wśród Polonji Amerykańskiej szybko postępuje naprzód. W roku 1870 miała ona zaledwie 17 parafji, w r. 1880 - 75 parafji, w r. 1890 - 170 p., w 1900 r. już 390 parafji, w 1910 r. 512, a w r. 1920 aż 762. W 5 Stanach znajduje się tylko po 1 parafji, w 9 po 10 parafji, w Pensylwanji jest parafji polskich aż 154, a księży 196, w djecezji Pitsburg 85 parafji, w diecezji Wisconsin 90 parafji i 111 księży, w djec. New-York 88 parafji i 132 księży, w djecezji Illinois 70 parafji i 154 księży, w djecezji Michigan 57 parafji i 92 księży, w Massachusets 48 par. i 62 księży.

Polskich szkół parafjalnych było w 1921 r. 511, sił przy nich nauczycielskich 3.568, a dzieci 219711. Średnich zaś szkół było 9.

Daje się teraz odczuwać wielki brak biskupów polskich. Obecnie bowiem jest zaledwie jeden biskup polak Ks. biskup Paweł Rhode. To też w ostatnich czasach rozpoczęto usilnie starania w tym kierunku.

KRWAWE WALKI W CERKWI

Moskwa, - Koła rządowo - komunistyczne są poważnie zaniepokojone zdarzeniem, które miało miejsce przed kilku dniami w Saratowie.

W jednej z saratowskich cerkwi, pop., należący do tak zw. .żywej cerkwi", wygłosił po nabożeństwie mowę, w której krytykował ostro patrarchę Tiehona. Wtedy obecni w cerkwi tichonowcy przerwali mowę i zaczęli bić popa, w obronie którego stanęli jego stronnicy.

W cerkwi rozpoczęła się formalna walka. Zaczęto wynosić z cerkwi zbroczonych krwią rannych. Nadbiegła policja i nie mogąc dać sobie - rady, zawezwała oddział wojskowy.

Jednak żołnierze, dowiedziawszy się o co chodzi, odmówili kategorycznie interwencji, twierdząc:

- Niech tych zwolenników antychrysta pobiją dobrze. Walka trwała dwie godziny. Dwóch rannych zmarło.

Z Moskwy została wysłana specjalna komisja dla przeprowadzenia śledztwa.

U nas

INGRES ARCYBISKUPA LWOWSKIEGO

Dnia 11 listopada odbyła się we Lwowie uroczystość ingresu (objęcia władzy biskupiej, którego znakiem jest uroczyste wejście do swej katedry [kadedry] nowomianowanego arcybiskupa metropolity lwowskiego ks. Bolesława Twardowskiego. Po cichej Mszy św. w kościele ÓO. Dominikanów, gdzie arcypasterza powitał kanonik kapituły, ks. Zajchowski, olbrzymia procesja ruszyła do katedry. Pochód otwierała kompanja honorowa 19 p. p., poczem szły kolejno procesje ze wszystkich kościołów lwowskich, duchowieństwo, wśród którego 8 biskupów, przedstawiciele władz i instytucji, cechy i związki ze sztandarami. Po odczytaniu bulli papieskiej i złożeniu przez duchowieństwo hołdu arcybiskupowi, nastąpiła suma uroczysta z kazaniem. Nabożeństwo, zakończyło się błogosławieństwem arcypasterza.