Kronika
Drukuj

Z Rzymu

BEATYFIKACJA PIUSA X

Na skutek wystąpienia wszystkich kardynałów, obecnych w Kurji Rzymskiej, Pius XI postanowił wszcząć proces beatyfikacji Papieża Piusa X, poprzednika Benedykta XV. Papież wyznaczył na obrońcę tezy beatyfikacji O. Benedetto Pierami z zakonu Benedyktynów.

WATYKAN A HISZPANJA

Podsekretarz stanu Stolicy Apostolskiej Pizzardo oświadczył korespondentowi "Chicago Tribune", że jeżeli rząd hiszpański zmieni, lub uchyli art. 11 Konstytucji, to Konkordat między Watykanem a Hiszpanją może zostać wypowiedziany. Konkordat ten, zawarty między Papieżem Piusem IX a królową Izabelą II roku 1850, nadaje rządowi hiszpańskiemu liczne przywileje wobec Kościoła. Tak np. król hiszpański mianuje bezpośrednio biskupów i arcybiskupów hiszpańskich dejcezji. Te i inne przywileje potwierdzone zostały przez Papieża zgodnie z art. 11 Konstytucji który nadaje religji katolickiej stanowisko państwowe wykluczając inne wyznania. Gdyby ten artykuł został uchylony, temsamem konkordat wygasa. (G. W.)

BEATYFIKACJA TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

Donoszą nam ze Rzymu, że dnia 23 kwietnia odbyła się beatyfikacja znanej już po całym świcie karmelitanki bosej Siostry Teresy od Dzieciątka Jezus. Jej wspomnienia, skreślone własną jej ręką z polecenia przełożonej, dostały się po jej śmierci na światło dzienne i pod tytułem "Historja jednej duszy" obiegły w najrozmaitszych językach całą kulę ziemską porywając wszędzie dusze do dziecięcej miłości ku Ukrzyżowanemu i nawracając wielu zatwardziałych grzeszników. - Polecamy gorąco wszystkim, którzy nie znają jeszcze tej Błogosławionej, by przeczytali wyżej wspomniany życiorys.

ODKRYCIE KATAKUMB W AFRYCE

Arcybiskup Algieru ks. Leypand wygłosił niedawno w Paryżu ciekawy odczyt o wykopaliskach w Algierze, dokonanych pod jego kierownictwem w katakumbach starożytnego miasta Hadonmentum w północnej Afryce. W tych prastarych katakumbach odkryto 15.000 grobów chrześcijańskich z II i III wieku po Chrystusie. Katakumby odkrył pierwszy w Suja francuski pułkownik Vincent, lecz dalsze jego badania natrafiły na olbrzymie trudności. Dopiero w roku 1903 rozpoczął ówczesny wojskowy kapelan kolonjalny ks. Leynand dalsze poszukiwania w tych podziemnych budowlach. Pomagał mu archeolog Carton, oraz wojsko francuskie. Poszukiwania te odbywały się metodycznie bez przerwy do r. 1917. Zbadano dokładnie pięć katakumb i 236 galerji długości 5 kilometrów. Odkryte 15.003 chrześcijańskich grobów były zachowane bardzo dobrze, lepiej od rzymskich. Większość pochodzi z II i III wieku. Zmarli leżą wzdłuż - galerji w niszach kwadratowych, lub pod arkadami. Poszczególne groby są ubogie, ozdobione jedynie licznymi symbolami, jak np. kotwicą, gołębiem, dobrym pasterzem, barankiem i t. p. Odcyfrowane napisy przedstawiają wartość dla apologetyki, albowiem są nowem świadectwem wiary pierwszych chrześcijan w nieśmiertelność duszy, w modlitwy za umarłych i jedność Kościoła rzymsko-katolickiego.

"NUMERUS CLAUSUS" W ROSJI DLA ROSJAN!

Władze bolszewickie wprowadziły "numerus clausus" w rosyjskich wyższych zakładach naukowych dla prawosławnych. Przyjmuje się tylko 30 proc. prawosławnych; pozostałe zaś miejsca są tylko dla żydów i członków partji komunistycznej. Wydziały lekarskie mają w Rosji studentów wyłącznie żydów. W bieżącym roku szkolnym studentów prawosławnego wyznania nie przyjmowano wcale i będzie to dopóty, dopóki nie będzie określonego 30 proc. dla prawosławnych. Opłatę zaś wprowadzono 50-100 rubli w złocie od studenta.

PRZEŚLADOWANIE RELIGJI W GRUZJI

Dowiadujemy się, iż sowiety zaostrzyły prześladowanie katolików w Gruzji, przeprowadziły tam masowe aresztowania, pozamykały kościoły i odmówiły prawa przyjazdu na terytorjum Gruzji delegatowi papieskiemu.

LOSY "żYWEJ CERKWI" W ROSJI. Dopiero co powstała "żywa Cerkiew" rozpadła się na dwa obozy: "żywą Cerkiew" z Kraśnickim na czele i "Odrodzenie", któremu przewodniczy Antonin, a w ostatnich miesiącach oddzieliły się od niej "Cerkiew czasów apostolskich." By nie dopuścić do ostatecznego rozbicia, "żywa Cerkiew", "Odrodzenie" i "Cerkiew apostolska" pogodziły się ze sobą. Kieruje nimi metr. Antonin i pięciu doradców: Wiedeński, Kraśnicki, Wdowin, Nimeński i"Nowik.

U nas

LOżE MASOŃSKIE W POLSCE. (Rewelacje posła Rabskiego z zabłąkanej "kalki".)

W "Kurjerze Warsz." poseł Rabski zamieścił rewelacje na temat działalności lóż masońskich w Polsce, które istnieją u nas tajnie. Poseł Rabski pisze, że w Polsce żłobi sobie wielkie koryto międzynarodowy potok wolnomularstwa, który wlał się już falą szeroką do Warszawy, a swemi rozgałęzieniami sięga do najdalszych zakątków kraju.

W jaki zaś sposób poseł Rabski dowiedział się o robocie naszych masonów? Oto - jak pisze - w jego ręce wpadł dokument, który przytacza, a który przepisał z tak zwanej "kalki".

"Ta kalka, jak czytamy, zabłąkała się między gazety jednego z wybitnych wolnomularzy warszawskich i w ten sposób wyfrunęła na zewnątrz. "Kilka słów nieudało mi się odczytać, więc je kropkuję, resztę zaś przytaczam w kopji dosłownej".

Oto brzmienie dokumentu: (Cytujemy wyjątki):

"Rozpatrzywszy się w składzie personalnym i zawodowym naszej organizacji, oraz w poszczególnych zagadnieniach, któremi zajmują się loże, komisja proponuje układ logiczny lóż, dający możność celowego rozwoju i wpływu organizacji.

1. Loża "Polska praworządna" z prawami ogólnej polityki państwowej grupuje braci, zajmujących wybitne stanowiska polityczne, a mianowicie: ministrów, wiceministrów, senatorów, posłów do sejmu.

2. Loża "Łukasiński". Ogólne sprawy wojskowe, jak: polityka wojskowa, obrona państwa, wewnętrzne stosunki w wojsku. Loża grupuje braci wojskowych.

3. Loża "Traugutt" grupuje również braci wojskowych. Specjalnem jej zadaniem jest propaganda i urabianie ducha wolnomularskiego, oraz zajęcie się sprawami "Strzelca", harcerstwa i instytucji sportowych. W loży powinni znaleźć się i cywilni, zajmujący się wyżej wymienionemi sprawami.

4. Loża "Kościuszko". Sprawy urzędnicze, propaganda, zrzeszenie elementów postępowych, walka z nadużyciami.

5. Loża "…..." urzędnicza. Sprawy administracji państwowej,

metod pracy w urzędach.

6. Loża "Mochnacki" wschodnia polityka Polski, kresy wschodnie.

7. Loża "Sowiński" grupuje inwalidów, b. legjonistów, P. O. W., zdemobilizowanych oficerów, zajmuje się sprawami tych ugrupowań, prowadzi propagandę w odnośnych organizacjach.

8. Loża "Kresowców"

9. Loża "Prawda", państwowe sprawy gospodarcze. 10. Loża "….." propagandy gospodarcze;

U. Loża "Wolność przywrócona" sprawy nauki i młodzieży. Grupuje profesorów, pedagogów, młodzież. Zajmuje się sprawami wyższych uczelni, stowarz. młodz. wyższ. zakł. nauk. (porządane jest wydzielenie z loży drugiej loży, która specjalnie zajęłaby się młodzieżą szkól średnich).

12. Loża "Norwid" grupuje artystów, architektów i t. p. Zajmuje się sprawami sztuki i kultury.

13. Loża "Dyplomatyczna" zajmuje się sprawami zagranicznemi, oraz spełnia zadania trójkąta dyplomatycznego. (II. K. C).