Koło mężczyzn M.I.
Drukuj

Wedle ogłoszenia umieszczonego w poprzednim numerze "Rycerza Niepokalanej", dnia 8 września zostało otwarte "Koło mężczyzn". O godz. 8 rano odprawiła się Msza św. na intencję "Koła", podczas której obecni członkowie przystąpili do Komunji św., poczem w "Sali włoskiej" wybrano Zarząd. Wydział składa się z 9 osób: prezes - Pełka Władysław (starszy radca rach. wojew.), zastępca prezesa - Kolbuszewski Mieczysław (sędzia okręgowy), sekretarz - Pawlak Jan (sekr. dyr. budowy kan. żegl.), zastępca sekr. - Lipiński Edward (urzęd. policji państw.), skarbnik - Flek Stanisław (radca rach. wojew.), zastępca skarbn. - Widełka Jan (radca rach. wojew.) - Knycz Michał (dyrekt. poczty), Kurek Józef (radca ministerjalny), Suchodolski Włodzimierz (oficjał skarbowy). Do Komisji rewizyjnej weszli: Ciętak Wojciech (radca rach. wojew.) i Tyrpak Józef (radca rach. wojew.). Uchwalono natychmiast otworzyć czytelnię czasopism, na co uzyskano od wiceprezydenta miasta p. Rollego szafę i stół w jadłodajni miejskiej (ul. Franciszkańska L. 4). Otwarcie odbędzie się 8 października, korzystać z niej może każdy bezpłatnie od 6 do 8 wieczorem.

STATUT

Zrzeszenia Milicji Niepokalanej M. I. (Koło mężczyzn.)

I. Nazwa i siedziba

§ 1. Zrzeszenie nosi nazwę "Milicji Niepokalanej" - M.I. (Koło mężczyzn).

§ 2. Siedzibą jego jest miasto Kraków.

II. Cel i środki

§ 3. Celem zrzeszenia jest:
a) Staranie się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schyzmatyków i t. p., a najbardziej masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.
b) Ochrona, poparcie i zastępstwo wszelakich dążeń ku rozszerzaniu czci Niep. i wogóle wiary katolickiej.
c) Utrzymanie łączności i solidarności między katolikami.

§ 4. Środkami do osiągnięcia powyższych celów (oprócz modlitw i medalika w legitymacji przyjęcia do M.I. wyszczególnionych) będą:
a) zebrania i zjazdy członków,
b) przedkładanie odnośnym czynnikom odpowiednich wniosków, projektów i memorjałów,
c) urządzanie odczytów, wykładów i rozpraw, w zakresie wyżej oznaczonych celów,
d) założenie i utrzymanie bibljoteki, czytelni i publicznej wypożyczalni odpowiednich dzieł,
e) wydawnictwo pism, broszur i książek, propagujących wyżej oznaczone cele, względnie rozszerzających myśli etyczne i zdrowe.

§ 5. Na środki materjalne składać się będą:
1) wpisowe,
2) wkładki członków,
3) dobrowolne wkładki, subwencje i dary,
4) dochody z odczytów, wykładów, wypożyczalni i wydawnictw.

III. Członkowie

§ 6. Członkami zrzeszenia mogą być mężczyźni od lat 24 wzwyż, wpisani poprzednio do M.I. przez upoważnionego kapłana i przyjęci przez Wydział zrzeszenia na polecenie dwóch członków M.I.

§ 7. Członkiem przestaje się być przez dobrowolne wystąpienie, przeniesienie się poza granice państwa lub z chwilą wykluczenia przez Wydział.

§ 8. Członkowie zrzeszenia noszą nazwę "Rycerzy Niepokalanej" i mają legitymację M.I., zaopatrzoną w pieczątkę zrzeszenia.

§ 9. Wszyscy członkowie zrzeszenia mają prawo:
a) Przedstawienia Wydziałowi życzeń i wniosków w sprawach objętych działalnością zrzeszenia.
b) Uczestnictwa na Walnych Zgromadzeniach i
c) Prawo czynnego i biernego wyboru Wydziału i Komisji rewizyjnej zrzeszenia.

§ 10. Obowiązkiem zaś każdego członka jest:
1) Przestrzeganie przepisów niniejszego statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów,
2) uiszczanie wkładek miesięcznych w kwocie 100 Mp. i jednorazowego wpisowego, co najmniej 200 Mkp., względnie w wysokości uchwalonej każdorazowo przez Walne Zgromadzenie.

IV. Organa Zrzeszenia

§ 11. Organami zrzeszenia są:
A) Walne Zgromadzenie członków,
B) Wydział,
C) Komisja rewizyjna i
D) Sąd polubowny.

A) Walne Zgromadzenie członków

§ 12. Walne Zgromadzenie tworzą wszyscy członkowie zrzeszenia i jest ono zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 13. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu tygodni po upływie roku kalendarzowego.

§ 14. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Wydział samodzielnie lub gdy zażąda tego przynajmniej połowa członków zrzeszenia, podając powód i cel Zgromadzenia.

§ 15. Termin Walnego Zgromadzenia jakoteż wszelkie inne ogłoszenia zrzeszenia mają być zamieszczone w miesięczniku "Rycerz Niepokalanej", albo w lokalu zrzeszenia na odpowiedniej tablicy.

§ 16. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia potrzebna jest osobista obecność przynajmniej 1/3 ilości członków i bezwzględna większość głosów obecnych.

§ 17. W razie braku kompletu odbywa się w pół godziny po oznaczonym terminie drugie Walne Zgromadzenie, bez względu na ilość obecnych członków.

§ 18. Do zmiany statutu i rozwiązania zrzeszenia potrzeba zgody ¾ członków obecnych na Walnem Zgromadzeniu.

§ 19. Przewodniczący głosuje tylko w razie równości głosów, w którym to wypadku głos jego jest rozstrzygający.

§ 20. Wybory odbywają się kartkami.

§ 21. Do Walnego Zgromadzenia należy:
a) Wybór Wydziału z dziewięciu członkami i Komisji Rewiz. z dwóch członków zrzeszenia na przeciąg 1-go roku;
b) Przyjęcie do wiadomości sprawozdań z całorocznej działalności Wydziału i udzielenia absolutorjum na wniosek Komisji Rewizyjnej;
c) Rozstrzygnięcie spraw przedłożonych przez Wydział;
d) Uchwalenie wysokości wpisowego i wkładek członków.

B) Wydział

§ 22. Wydział składa się z kuratora duchownego i z wybranych przez Walne Zgromadzenie dziewięciu członków Zrzeszenia, którzy zaś wybierają z pośród siebie prezesa, sekretarza i skarbnika oraz ich zastępców.

§ 23. Kuratorem duchownym jest każdorazowy Prowincjał OO. Franciszkanów w Polsce lub jego delegat. Ma on prawo stawiania veta uchwałom Wydziału i Walnego Zgromadzenia przeciwnym duchowi M.I. Od veta delegata może Wydział lub Walne Zgromadzenie wnieść odwołanie do kuratora.

§ 24. Do ważności uchwał Wydziału potrzebna jest obecność prezesa lub jego zastępcy i przynajmniej 4 członków.

Uchwały zapadają większością głosów obecnych.

W razie równości głosów rozstrzyga głos kuratora duchownego.

§ 25. Do atrybucji Wydziału należą:
1) przyjmowanie i wykluczanie członków,
2) prowadzenie spraw i zarządu funduszu Zrzeszenia,
3) staranie się o urzeczywistnienie celów Zrzeszenia, zapomocą środków statutem przewidzianych,
4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu regulaminów, wniosków do uchwalenia,
5) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 26. Wszelkie pisma i objaśnienia Zrzeszenia podpisuje prezes i sekretarz lub ich zastępcy, przy wyciśnięciu pieczęci i oni też reprezentują Zrzeszenie na zewnątrz.

C) Komisja Rewizyjna

§ 27. Komisja Rewizyjna złożona z dwóch członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie na jeden rok bada rachunki i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wnioski, co do absolutorjum dla Wydziału.

D) Sąd polubowny

§ 23. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy członkami ze stosunku ich do zrzeszenia rozstrzyga sąd polubowny, do którego każda ze stron interesowanych wybiera z pośród członków M.I. sędziego, a sędziowie superarbitra.

V. Rozwiązanie Zrzeszenia

§ 29. W razie rozwiązania Zrzeszenia pozostały majątek przechodzi na stowarzyszenie pokrewne duchem M.I. w sposób przez Wydział ustanowiony, a w razie braku Wydziału w sposób zadecydowany przez kuratora duchownego lub ostatniego prezesa Zrzeszenia.

VI. Postanowienie przejściowe

§ 30. Pierwszych członków Zrzeszenia przyjmują podpisani założyciele i oni też zwołują pierwsze Walne Zebranie członków na podstawie zatwierdzonego już statutu.