Jeszcze o Kongresie Eucharystycznym w Sydney

W uzupełnieniu wiadomości zamieszczonych w "Rycerzu" na m. Listopad (str. 331), podajemy za "Głosem Eucharystycznym", co następuje:

29-ty wszechświatowy Kongres Euchar. w stolicy australijskiej Sydney był w rocznikach eucharystycznych wielkiem wydarzeniem, lubo nie miał takiego rozgłosu jak Kongres w Chicago przed dwoma laty. Znaczenie jego jest jednak doniosłe z tego powodu, że odbył się na tej ziemi, na której do r. 1820 prześladowano zawzięcie ludność katolicką, złożoną z zasłanych w te dalekie strony, za wierność wierze ojców, Irlandczyków. Nie można pominąć tu wzruszającego szczegółu, który daje piękne świadectwo gnębionym wyznawcom Chrystusa.

Jedną z ofiar prześladowania był kowal William Davis, w którego domu w Sydney zbierali się katolicy na wspólną modlitwę, zanosząc do Boga prośby o przysłanie im kapłana. W 1817 r. przybył jako wysłaniec Kongregacji Rozszerzenia Wiary ks. Flynn, Cysters, lecz niebawem dostał od gubernatora rozkaz wyjazdu z Australji. Kapłan ów odprawiał potajemnie Mszę św. w domu Davisa, gdzie też pozostawili w szafce cedrowej Przen. Sakrament, by katolicy mogli w ciągu dnia schodzić się tam na modlitwę i nawiedzać Boskiego Więźnia. Razu pewnego otoczyli żołnierze powracającego od chorego ks. Flynna i zaprowadzili niezwłocznie na okręt. Skutkiem tak nagłego wywiezienia nie mógł sługa: Boży spożyć Hostji Przen., która pozostała nadal w owej; szafce w domu Davisa. Lampka płonęła Przed Panem Utajonym, a wierni znosili kwiaty i światło i zgromadzali się na modlitwę.

Po dwóch latach znalazł się w Sydney w przejeździe pewien kapłan. Otworzywszy szafkę cedrową, znalazł w niej Hostję św. tak, jak był pozostawił ks. Flynn. Stosując się jednak do liturgicznych przepisów, spożył Ją.

Dom, w którym z górą dwa lata ukrywał się Boski Więzień, zwano "świętym domemu". Na miejscu, gdzie stał, wznosi się dziś kościół pod wezwaniem św. Patryka. Szafkę cedrową, która służyła Bogu Utajonemu za przybytek święty, rozebrano, a szczątki jej przechowują się do dziś dnia jako cenne relikwje w wielu świątyniach, klasztorach i domach katolickich.

W r. 1820 zniósł rząd angielski antykatolickie ustawy, pozwalając tem samem na swobodne wyznawanie wiary.

Tegoroczny Kongres w Sydney, otwarty 5 września w katedrze Najśw. Panny, był, jak zaznaczył arcyb. Kelly, publicznym hołdem czci i wynagrodzenia, złożonym Chrystusowi Eucharystycznemu.

Na Kongres złożyły się dni rodziców, dzieci i matek czcicielek Boskiej Eucharystji (6, 7 i 8 września). Dzień rodziców rozpoczął się sumą w katedrze, celebrowaną przez Kard. Legata, podczas której kazanie eucharystyczne wygłosił arcyb. Mannix z Melbourne. Popołudniu toczyły się obrady sekcyjne, a wieczorem 130,000 osób zgromadziło się w ogrodzie Towarz. Rolniczego, w, pośrodku którego ustawiono wielki ołtarz, a na nim monstrancję z Hostją Przen., otoczoną światłem i kwieciem. Kazanie miał delegat irlandzki ks. Bisk. O. Deherty.

Katedra NMP w Sydney
Katedra Najśw. Marji Panny w Sidney.

Po odśpiewaniu "Tantum ergo" i błogosławieństwie zaniesiono Przen. Sakrament procesjonalnie do katedry. Nazajutrz, 7 września, 30,000 dzieci z całej Australji zebrało się w tymże samym ogrodzie, koło ołtarza, na mszę św. w czasie której śpiewały chórem. Uczestniczyli też w nabożeństwie rodzice ich i krewni w liczbie wynoszącej z górą 200,000 osób, Biskup Gilmartin miał specjalne kazanie dla dzieci. Po południu odbyły się w różnych dzielnicach miasta uroczystości dla dziatwy, a wieczorem spowiedź zakończona nabożeństwem.

Dzień następny, 8 września, święto Narodzenia N. M. P., poświęcono matkom. W katedrze N. M. Panny i Hyde-Parku odbyła się wspólna Komunja św. 30 tysięcy dzieci, poczem matki, w liczbie z górą 100,000, zebrały się w ogrodzie Tow, Rolniczego na nabożeństwo. Ks. bisk. White w kazaniu o "niewieście mocnej" wzywał matki do naśladowania M M. Panny.

Adoracja nocna Najśw. Sakramentu odbywała się w katedrze przez cały czas trwania Kongresu, a w nocy z 8 na 9 września czuwali u stóp Pana Utajonego wszyscy katolicy australijscy, gdyż o północy odprawiały się Msze święte we wszystkich kościołach wysp Oceanji.

W niedzielę, 9 września, przystąpiło do Stołu Pańskiego 200,030 uczestników Kongresu podczas Mszy św. odprawionej przez kard. Legata przed kościołem św. Patryka.

O godz. 1 po południu odbyła się wspaniała procesja z Najśw. Sakr., na morzu, z domu św. Patryka do katedry. Kard. Legat Ceretti wszedł z Panem. Jezusem Utajonym, w otoczeniu grona dostojników Kościoła i duchowieństwa, na okazale przybrany statek, na którym przysposobiono niezwykle bogaty ołtarz. Wybrzeże zajęły, po obu stronach, rzesze wiernych, śpiewające pieśni na cześć Boskiej Eucharystji. Statkowi towarzyszyła flotylla z przedstawicielami władz cywilnych i wojskowych, stowarzyszeń i zagranicznych gości, Przed katedrą ustawiły się zrzeszenia katolickie ze sztandarami. Po przybyciu procesji postawiono monstrancję na ołtarzu, urządzonym nad wejściem do świątyni i

Uroczysty obchód zakończyło "Tantum ergo" i "Te Deum", oraz błogosławieństwo, udzielone miastu i światu.

Kongres w Sydney, zakończony triumfalnym pochodem Chrystusa Króla w Hostji utajonego, był godnem i przepięknem zadośćuczynieniem za zniewagi, wyrządzone Mu przez Jego wrogów, przed stu z górą laty, a zarazem wspaniałem wyznaniem wiary potomków bohaterskich katolików irlandzkich.


O cudzie dobroci Bożej, o przedziwna łaskawości Boga, która nam winowajcom daje za Orędowniczkę Ciebie o Marjo Pani nasza Wspomożycielko jedyna!

ŚW. ALFONS LIGUORI

"Proś o wszystko czego pragniesz, a ja każde życzenie Twoje Wykonam."

Słowa P. Jezusa do Swej Matki w obj. św. Brygidy.