Iskierki
Drukuj

Na mocy uchwały Rady Ministrów z dn. 30 grudnia ub.r. zostały obniżone ceny niektórych artykułów powszechnego użytku oraz ceny artykułów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych.

Sejm wydał ustawę o utworzeniu dwu nowych ministerstw: Min. Budownictwa Przemysłowego i Ministerstwo Przemysłu Chemicznego.

Prezydium Rady Ministrów powzięło uchwałę o rozpoczęciu budowy warszawskiej sieci komunikacyjnej typu "metro". Do końca 1956 r. będą oddane do użytku odcinki o łącznej długości 11 kilometrów z 10 stacjami.

Przedsiębiorstwo Państwowe "Gazobudowa" przeprowadziło przewody gazowe z okolic Krosna do Warszawy. Obecnie mieszkańcy Stolicy mogą już korzystać z gazu stanowiącego mieszaninę gazu ziemnego z węglowym.

Zgodnie z propozycją II Światowego Kongresu Obrońców Pokoju, Sejm Ustawodawczy R.P. wydał 29.12. ub.r. ustawę o obronie pokoju, przewidującą karę więzienia (do lat 15) za uprawianie propagandy wojennej.

8.1. br. Sejm R. P. przyjął projekty ustaw o obywatelstwie polskim, o poborze rekruta oraz o przejęciu na własność Państwa aptek i zniesieniu Izb Aptekarskich.

Polska Akademia Umiejętności przygotowuje wydanie drukiem aktów i pism Tadeusza Kościuszki. Wydawnictwo to będzie się składać z 10 tomów.

Pod koniec grudnia ub.r. napływały liczne meldunki o przedterminowym wykonaniu planów rocznych w rozmaitych gałęziach przemysłu. Między innymi budownictwo mieszkaniowe, wypełniając przedterminowo plan roczny, oddało do użytku 68.300 izb mieszkalnych.

W ciągu ubiegłego roku społeczeństwo Śląska złożyło 21 milionów zł na Fundusz Odbudowy Stolicy.

Po raz pierwszy po wojnie polski statek handlowy odwiedził porty chińskie. Był to M/S "Warta".

Józef Przytuła, pracownik Państwowej Fabryki Zegarów, skonstruował przyrząd i opracował metodę hartowania taśmy sprężynowej. Sprężyny hartowane jego metodą okazały się o 50% lepsze od sprowadzanych dotąd z zagranicy.

Od 18 do 25 lutego br. odbyły się w Zakopanem Zimowe Mistrzostwa Polski, które objęły konkurencje narciarskie, łyżwiarskie i rozgrywki hokejowe. W mistrzostwach wzięło udział ok. 1000 zawodników.