Iskierki
Drukuj

Komitet Światowego Kongresu Obrońców Pokoju ogłosił na podstawie uchwał powziętych w Sztokholmie - apel domagający się bezwarunkowego zakazu broni atomowej i ustanowienia ścisłej kontroli międzynarodowej i uznania użycia broni atomowej za zbrodnię przeciw ludzkości. Akcja zbierania podpisów pod ten apel objęła cały świat. Największe rezultaty osiągnęła w krajach demokratycznych. W Polsce według ostatnich wiadomości prasowych zebrano blisko 18 milionów podpisów (na całym świecie ponad 100 milionów).

Dzień 1 czerwca ogłoszony został przez Światową Demokratyczną Federację Kobiet i Światową Federację Młodzieży Demokratycznej - Międzynarodowym Dniem Dziecka. Dzień ten obchodzony była w naszym kraju pod hasłem: "Międzynarodowy Dzień Dziecka - dniem wzmożonej walki o pokój i lepsze jutro naszych dzieci". Zaczęto szerszą akcję organizowania, nawet na wsiach, izb porodowych, dziecińców, żłobków, wyjazdów na kolonie.

Rada Ministrów powzięła uchwałę w sprawie akcji żniwnej i omłotowej w 1950 r. Akcja ta powinna rozpocząć się w najkorzystniejszym dla zbiorów momencie i powinna być przygotowana i przeprowadzona planowo, zapewniając szybki sprzęt zboża i omłot siewnego materiału ozimego.

Utworzone zostało Ministerstwo Szkół Wyższych i Nauk. Tekę ministra objął Adam Rapacki, dotychczasowy minister żeglugi.

W dniach 5 i 6 czerwca b.r. w Warszawie podpisano układy między Polską Ludową i Niemiecką Republiką Demokratyczną. Postanowiono wytyczyć ustaloną i istniejącą granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej; zawarto umowę o wzajemnym obrocie towarowym i płatniczym na rok 1950, oraz układ o współpracy technicznej; podpisano protokół o współpracy kulturalnej.

W całym kraju podejmują chłopi "Czyn Melioracyjny" mający na celu odnowienie zniszczonych urządzeń, konserwację istniejących i budowę nowych - rowów odwadniających, wałów przeciwpowodziowych itp.

21 maja b.r. zostały zamknięte Międzynarodowe Targi Poznańskie, które trwały 23 dni pod hasłem zacieśniania pokojowej międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz mobilizacji społeczeństwa polskiego do przedterminowego wykonania planu 6-letniego. Targi te zwiedziło 1.200.000 osób, w tym 5.400 cudzoziemców.

W Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy. Ustawa ta weszła w życie 17 maja b.r.

Prezydent R.P. na wniosek Prezesa Rady Ministrów mianował wicepremierem Rządu Hilarego Chełchowskiego - zastępcę członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Dzień 1 maja ustanowiony jako święto Państwowe, obchodzono w całym kraju bardzo uroczyście. Oprócz pochodów odbyły się akademie okolicznościowe oraz imprezy rozrywkowe.

W numerze 14 Dziennika Ustaw R.P. została ogłoszona ustawa konstytucyjna z 20 marca b.r. zmieniająca ustawę o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa z dnia 20 marca o terenowych organach jednolitej władzy państwowej.

Od 15 kwietnia b.r. obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 5 zł za krajowe listy i karty pocztowe, przeznaczona na odbudowę Warszawy.

W okolicach Krakowa powstanie olbrzymi zakład hutniczy pod nazwą Nowa Huta, która otrzyma urządzenia produkcyjne ze Związku Radzieckiego.

Świętokrzyski Park Narodowy do którego zostaną włączone tereny powiatów: kieleckiego, iłżeckiego i opatowskiego, zostanie utworzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów.

W Kielcach powstanie Wyższa Szkoła Inżynierska.

W "tygodniu Oświaty, Książki i Prasy" blisko 500 tys. analfabetów, uczestników kursów jesienno-zimowych zdało pomyślnie egzaminy.

30 kwietnia br. została otwarta w Warszawie wystawa obrazująca odbudowę stolicy. Terenem jej jest 200 okien sklepowych Śródmieścia.

W tegorocznej wiosennej kampanii siewnej obsiano 9 milionów 100 tysięcy hektarów.

Państwowe Wydawnictwo Literatury Pięknej wydało "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza w języku rosyjskim.

W Wieluniu odkryto cmentarzysko z II wieku przed Chrystusem.