Iskierki
Drukuj

Z Polski

prezydent Mościcki

W Liskowie, wzorowej wsi polskiej, której twórcą jest ks. prał. Bliziński, odbyła się wystawa "Pracy i kultury wsi". Uroczystość otwarcia wystawy zaszczycił swą obecnością Pan Prezydent Rzeczypospolitej (fot. obok).

W Stanisławowie powstał Wojewódzki Międzynarodowy Związek p.n. "Karpaty Wschodnie". Zadaniem tego Związku jest praca nad skierowywaniem z całego państwa ruchu turystycznego na malownicze tereny woj. stanisławowskiego.

Marszałek Śmigły-Rydz, w otoczeniu wyższych oficerów i ks. prał. Blizińskiego, uczestniczył w zamknięciu wystawy w Liskowie, (fot. obok).

We wsi Wierzbowe pow. łomżyński, wybuchł pożar w domu Franciszka żebrowskiego. W ogniu zginęły dwie córeczki żebrowskiego 3 i 2-letnia, pozostawione bez opieki.

W Krakowie powstał Związek Katolickich Radiosłuchaczy. Kraków, Kanoniczna 14. Składka roczna członkowska wynosi 1 zł.

Marszałek Rydz-Śmigły

We wsi Nowy Dwór w pow. Wołkowyskim w czasie gdy mieszkańcy znajdowali się na sianokosach, wybuchł pożar, który strawił 100 domów mieszkalnych i około 300 budynków gospodarskich; inwentarz żywy i martwy itp. Straty wynoszą około 200 tys. złotych.

Dnia 19 czerwca w Częstochowie na ulicy Wały Dwernickiego, żydowski czeladnik rzeźnicki Josek Pędrak, wystrzałem z rewolweru, zabił posługacza kolejowego Stefana Barana. Jest to już trzeci wypadek w ostatnim czasie, że chrześcijanin ginie z ręki żyda. Skazany został na dożywotnie więzienie.

W latach 1920-1936 zbudowano w Polsce przeszło 2.000 km nowych linii kolejowych, przy czym na linie normalnotorowe przypadło 1.687, a na wąskotorowe 357 km.

Od dnia 1 kwietnia 1938 r. zniesiony będzie podatek specjalny od uposażeń urzędników państwowych i samorządowych. Zamiast tego wszyscy urzędnicy płacić będą zwykły podatek dochodowy.

Ministerstwo Przemysłu i Handlu poleciło władzom administracyjnym usuwanie szyldów, które nie posiadają nazwiska właściciela lub rodzaju przedsiębiorstwa. Zarządzenie to jest niedogodne dla firm żydowskich.

Liczba ludności Krakowa z końcem ub. r. wynosiła 242,084 osób, w czym 62.539 żydów.

Jeżeli gospodarstwo uległo klęsce żywiołowej, jest możliwość otrzymania ulg w podatkach gruntowych. Należy wówczas, w myśl przepisów, zawiadomić własny urząd skarbowy o klęsce, prosząc o przyznanie ulg. Podać obszar klęską nawiedzony, ogólną powierzchnię posiadanych gruntów z podziałem na poszczególne użytki.

Ulgi będą przyznawane, jeśli straty spowodowane przez klęskę, przekraczają 15 procent ogólnego przychodu. Ulgi mogą być w postaci rozłożenia na raty, odroczenia płatności lub umorzenia podatku w części lub całości.

W drugiej połowie czerwca odbyły się zawody balonowe o puchar Gordonn-Bennetta. Zwyciężył Demuyier (Belgia), drugie miejsce zdobyli kpt. Janusz i inż. Krzyszkowski na "Polonii".

Polski wynalazca p. Woyton z Warszawy, skontruował aparat, przy pomocy którego wytwarzają się ultrałagodne promienie, fale i prądy tzw. Woytona, mające - zdaniem wynalazcy tę własność, że odmładzają komórki ciała ludzkiego w kierunku normy bez użycia jakichkolwiek narzędzi chirurgicznych. Tak np. pod działaniem tych promieni zropiały wyrostek robaczkowy ślepej kiszki, bez operacji, odzyskuje dawniejszą prężność i jędrność.

W dniach od 12 do 14 września br. będzie obradował w Warszawie Pierwszy Międzynarodowy Katolicki Kongres Przeciwalkoholowy. Ze Zjazdem połączona będzie Międzynarodowa Wystawa Przeciwalkoholowa.

W ciągu kwietnia 1937 r. polskie połowy morskie dały ogółem 962.270 kg ryb wartości 196.428 zł.

defilada wojska polskiego

Król Karol II i Książę Michał w otoczeniu Pana Prezydenta i Marszałka Śmigłego-Rydza odbierają defiladę wojska polskiego.

W wyniku wizyty króla Rumunii Karola II ustanowione będą w Warszawie i Bukareszcie ambasady obu państw.

Wojsko przeprowadzi zakupy bydła z terenów dotkniętych posuchą. Mięso przeznaczone będzie na produkcję konserw.

W Polsce mamy 355,000 kóz, 2,803,000 owiec, 3,760,000 koni, 6,723,000 świń i 9,760,000 krów.

lokomotywa polska o liniach aerodynamicznych

Wieś Podgrodowiec, w której zamieszkiwał wielki patriota, chłop - Wojciech Drzymała - przemianowano na "Drzymałowo".

Polska Macierz Szkolna prowadzi obecnie 9 gimnazjów, 9 szkół handlowych, 13 męskich szkół zawodowych, 10 żeńskich szkół zawodowych, 226 szkół powszechnych, 1717 bibliotek, 16 burs dla uczącej się młodzieży, 28 ochron, 277 kursów dla przedpoborowych itd. Wpływy w1936 r. wyniosły zł 2.772.822, wydatki zł 2,741,336. Prezesem jest p. Wł. Sołtan, dyrektorem - p. J. Stemler.

Pierwsza lokomotywa polska o liniach aerodynamicznych, wystawiona na Międzynarodowej Wystawie w Paryżu, (fot. obok).

Ostateczny termin wymiany starych banknotów 10 złotowych (piepdesku) z r. 1926 i 1929 mija z dniem 31 grudnia 1937 r. Do tego czasu Bank Polski w Warszawie będzie przyjmował te banknoty do wymiany.

Ze świata

Marienbad, ocalały od pioruna obrazek

W Marienbadzie piorun uderzył w drzewo, omijając zawieszony obrazek Matki Bożej i niewielki krzyżyk.

Palestyna zasianie podzielona ha republikę żydowską i monarchię arabską. Wojska angielskie opuszczą terytorium po utworzeniu wojska żydowskiego.

Wiceminister wojny gen. Pariani wydał zakaz przekleństw w armii włoskiej.

W Meksyku obsunęła się góra piaskowa i zasypała całą osadę Tlalpujahna. Mieszkańcy tej osady zostali żywcem pogrzebani (około 500 osób). Katastrofa nastąpiła w nocy.

W miejscowości Aigues Vives - zmarł na udar sercowy w 74 roku życia były prezydent Francji, Gasfom Doumergue.

W Kanadzie, gdzie duży proc. dzieci przychodzi na świat w klinikach i szpitalach, żeby nie miały matki obawy, że im dzieci zamienią, szpital w Vancouver wprowadził system wypalania niemowlętom ich nazwiska na plecach. Wypalanie dokonywuje się za pomocą chłodzonej wodą lampy kwarcowej. Napis jest widoczny na przeciąg 6 miesięcy; po tym czasie można napis lampą ponownie wywołać.

Zakłady Forda obchodziły 34-tą rocznicę swego istnienia. Zakłady te składające się z 18-tu fabryk w Stanach Zjednoczonych i 4 w Kanadzie, wyprodukowały dotąd 25 milionów samochodów i zatrudniają obecnie 120.000 robotników.

Dnia 7 listopada br. Rosja sowiecka obchodzić będzie dwudziestolecie rządów bolszewickich. Oto wynik tych rządów: 6 milionów 500 tysięcy skazanych na śmierć przez czerezwyczajkę, 16 milionów zabitych w czasie walk pomiędzy bolszewikami a biało gwardzistami, 22 miliony ludzi osadzonych w obozach koncentracyjnych, 12 milionów zginęło z głodu.


Podajemy list nadesłany nam od pewnego czytelnika ze Lwowa - celem ostrzeżenia przed podstępem różnych sekt, wręczających katolikom swoje broszury i zakazane książki. Red.

Lwów, dnia 5 czerwca 1987 roku.

Do Redakcji "Rycerza Niepokalanej"

Równocześnie z tym, listem wysyłam osobno pocztą broszurkę misjonarzy adwentystów, którzy chodzą po domach katolickich i zbierają datki na misje. Adwentyści przy zbieraniu datków nie mówią, że należą do sekty amerykańskiej i w ten sposób wprowadzają w błąd wiernych katolików, którzy w przekonaniu, że dają ofiarę na misje katolickie, nieraz muszą sobie czegoś odmówić, aby złożyć choć skromny datek na ten szlachetny cel. Dopiero po przeczytaniu tej broszurki można się domyśleć, że ci samozwańczy misjonarze głoszą Jakieś herezje, a przy tym, być może, są doskonale płatni.

B. D.